Тема Прадавня українська історія


НазваТема Прадавня українська історія
Сторінка1/7
Дата06.04.2013
Розмір0.82 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
  1   2   3   4   5   6   7
Модуль 1.

Прадавня історія українських земель та її основні етапи. Княжа доба Русі – України.

Тема 1. Прадавня українська історія.

1б. Вкажіть час існування Трипільської культури на українських землях

а) V – IV тис. до н.е. в) ІІ – І тис. до н.е.

б) IV – ІІІ тис. до н.е. г) V – IV тис. до н.е.
2а. Яке з цих визначень найповніше розкриває зміст поняття „історичні

джерела”:

а) матеріальні і духовні продукти людської діяльності.

б) літописи, угоди, документи, закони.

в) народні пісні, перекази, легенди.

г) розповіді про історичні події
3в. Встановіть відповідність:

а) давній кам’яний вік 1.неоліт

б) середній кам’яний вік 2.енеоліт

в) новий кам’яний вік 3.палеоліт

г) міднокам’яний вік 4.мезоліт

а\ а-1, б-4, в-3, г-2. б\ а-2, б-4, в-1, г-3. в\ а-3, б-4, в-2, г-1. г\а-1, б-3, в-2, г\4.

4А. Встановіть відповідність:

а) VI тис.до н.е – IV тис.до н.е 1.енеоліт

б) IV тис.до н.е – III тис.до н.е 2. залізний вік

в) II тис.до н.е 3. бронзовий вік

г) I тис.до н.е 4. неоліт

а\ а- 4, б-2, в-3, г-1. б\ а-4, б-1, в-3, г- 2. в\ а-3, б-2, в-1, г-4 г\ а-1, б-2, в-3, г-4
5А. Найдавніші сліди архантропів на території України було знайдено:

а) на Донеччині б) на Київщині

г) у Закарпатті д) на Волині
6а,б. Вся територія України була заселена людьми в епоху:

а) середнього палеоліту б) мезоліту в) енеоліту г) неоліту
7А. До ІV тис. до н. е основні знаряддя праці давніх людей вироблялися з:

а) каменю, дерева, заліза в) каменю, дерева, бронзи

г) каменю, дерева, міді б) каменю, кістки, дерева
8А. Люди, які населяли землі сучасної України вели привласнююче господарство в епоху:

а) палеоліту і мезоліту в) неоліту та енеоліту

б) палеоліту і неоліту г) енеоліту та бронзи
9А. Люди, котрі населяли землі сучасної України в епоху ранього палеоліту жили :

а) людським стадами та дородовими громадами

б) сусідськими общинами

в) родами

г) племенами
10А.Вкажіть територію, заселену племенами Трипільської культури від:

а) Пруту, Дунаю до Дніпра

б) Дністра до Дону

в) Дніпра до Дону

г) Дністра до Південного Бугу
11г.Уперше дослідив поселення носіїв Трипільської культури :

а) С. Бібіков в) Я.Пастерна б) В.Баран г) В. Хвойко
12аНайдавнішими народами на території України були :

а) кіммерійці в) скіфи б) сармати г) гуни

13А. Кіммерійці жили на землях України в :

а) кінці ІІ – поч. І тис. до н.е в) середині І тис. до н.е

г) кінці ІІІ – поч. ІІ тис. до н.е б) кінці І тис. до н.е
14б. На території сучасної України скіфи проживали у :

а) ХІ – V ст. до н.е в) V – ІV ст. до н.е

б) VІІ – ІІІ ст. до н.е г) VІ – ІІ ст. до н.е
15А. Із наведених варіантів виберіть правильний :

Худоба і домашне майно у скіфів перебували у володінні:

а) окремої сім’ї в) племені б) роду г) союзу племен
16а. Племена сарматів кочували на території України в :

а) III ст. до н.е – ІІІ ст. н.е в) ІV ст. до н.е – ІІ ст. н.е

б) V ст. до н.е – І ст. н.е г) ІІ ст. до н.е – І ст. н.е
17А. Грецькі міста - держави існували в Північному Причорномор’ї у :

а) Х ст. до н.е - І ст. н.е в) V ст. до н.е – Х ст. н.е

б) VІІ ст. до н.е – ІV ст. н.е г) ІХ ст. до н.е – V ст. .н.е
18А. Столицею Боспорського царства було місто:

а) Ольвія в) Фанагорія б) Пантікапей г) Херсонес
19А. До остаточного занепаду Грецьких колоній в Північному Причорномор’ї

привела навала:
а) сарматів в) гунів б) готів г) скіфів
20А. У писемних джерелах слов’яни згадуються як :

а) склавини, готи, алани в) склавини, венеди, алани

б) венеди, склавини, анти г)склавини, анти, алани
21А. Прабатьківщиною слов’ян більшість сучасних вчених вважають

територію:

а) Подунавя б) Прибалтики в) басейн Вісли, Прип’яті г) Подніпров‘я
22а. Племінний союз антів існував у :

а) ІІІ – ІV ст. в) V – VІІІ ст.

б) ІV – VІІ ст. г) VІ – VІІ ст.
23в. Вкажіть союз племен, яке не заселяло територію сучасної України :

а) дуліби в) радимичі

б) сіверяни г) поляни
24в. В V – ІХ ст. східні слов’яни відправляли релігійні обряди в :

а) храмах б) печерах в) капищах г) церквах
25.Б Поставте у відповідність назви племен та місця їхнього проживання:

а) сіверяни 1.Київщина

б) поляни 2.Чернігівщина

в) древляни 3.Волинь

г) дуліби 4.Житомирщина

а\ а-4, б-2, в-1, г-3 б\ а-3, б-1, в-2, г-4. в\ а-2, б-1, в-4, г-3. г\ а-1, б-2,в-4,г-3.
26А. В яку епоху людина приручила всі види домашніх тварин:
а) мезоліту в) бронзи б) палеоліту г) неолі
27А. Поставте у хронологічному порядку народи, що проживали на наших земля а) поляни 4 в) кіммерійці 1 б) анти 3 г) скіфи 2
28А. Коли на українських землях людина використала лук та стрілу:

а) ХІV – Х тис. до н.е в) ІV – ІІІ тис. до н.е

б) Х – V тис. до н.е г) ХV - тис. до н.е
29А. Суть „неолітичної революції” :

а) перехід до привласнюючого господарства в) перехід до відтворюючого

господарства

б) поява тваринництва г) поява землеробства
30Б. В основі наукової концепції історії України обгрунтованої

М.Грушевським є:

а) автохтонність українського народу

б) тяглість української істрії

в) самостійність розвитку української історії

г) спільність давньоруської народності

Позначте не правильну відповідь

31А.Перший метал який почала використовувати людина є :

а) олово б) мідь в) залізо г) бронза

32А.Людина навчилась добувати вогонь в епоху :

а) мезоліту б) неоліту в) палеоліту г) енеоліту

33 Який народ вперше на українських землях почав використовувати залізо?

а\скіфи б\трипільці в\ кіммерійці г\ анти

34.а первісні люди в епоху палеоліту займалися переважно:

а\збиральництвом і полюванням б\землеробством і полюванням

в\мисливством і скотарством г\ збиральництвом і скотарством

35.А Лук і стрілу було вперше використано в епоху:

а\палеоліту б\неоліту в\ мезоліту г\ енеоліту

36.А Перехід від привласнюю чого до відтворюючого господарства відбувся в епоху:

а\мезоліту б\ неоліту в\ залізного віку г\ палеоліту

37.А В епоху неоліту люди займались:

а\ землеробством і скотарством б\ збиральництвом і полюванням

в\ мисливством і скотарством г\ скотарством і збиральництвом.

38.А Поява керамічних виробів на українських землях пов’язана з епохою:

а\ мезоліту б\енеоліту в\неоліту г\ палеоліту.

39.А Найбільше поселення Трипільської культури відкрито археологами на :

а\Закарпатті б\Кіровоградщині в\Дніпропетровщині г\Полтавщині

40.Б Першим відомим письмовим джерелом на Русі було:

а\Остормирове Євангеліє б\Повість минулих літ

в\Ізборнік Святослава г\ Слово о полку Ігоревім

41.А Який твір відноситься до літописних джерел:

а\Краткоє описаниє Малоросии б\Повість минулих літ

в\ Історія Русів г\ Ізборник Святослава

42.А Українська історіографія розпочалась з :

а\ кінця ХУ11 ст. б\ кінця ХУ111 ст. в\ кінця Х1Х ст. г\ поч. ХХ ст.

43.Б Який із цих істориків працював у Х1Х ст.:

а\В.герасимчук б\ І.Джиджора в\ С.Томашівський г\ М.Маркевич

44.а Роки життя М.Грушевського : а\1866 - 1934 б\1876 - 1935 в\1867 – 1932 г\1862 – 1936

45.Б Вперше народ кіммерійців згадує :

а\Гомер б\Геродот в\ Цицерон г\Прокопій Кесарійський

46.Б Поставте у відповідність грецькі поселення у Причорномор’ї:

а\Істрія 1. на о. Березань

б\Борисфенія 2. на Придунавї

в\ Ольвія 3. у пониззі Південного Бугу

г\Понтікапей 4. узбережжя Керченської притоки \2,1,3,4\

а\ а-1, б-2, в-3, г-4. б\ а-4, б-2, в-1, г-3. в\ а-3,б-1,в-2, г-4. г\а-2,б-1,в-3,г-4.

47.А Який автор вперше описав історію словян :

а\Гегодот б\ Гомер в\Йордан г\ Прокопій Кесарійський

48.Б Поставте у відповідність:

а\Анти 1. західні словяни

б\ Венеди 2. південні словяни

в\ склавини 3 східні словяни

а\ а-1, б-3, в-2. б\а-3,б-2, в-1. в\ а-3, б-2, в-1. г\ а-3, б-1, в-2.

49.А Головним язичеським богом у словян був:

а\Велес б\Стрибог в\ Перун г\ Даждьбог

50.А Місця поклоніння словянським богам називались:

а\капищами б\ погостами в\каплицями г\жертовниці

51а Анти зазнали поразки від :

а\аварів б\ гунів в\ готів г\хозарів

52.А Кого М.Грушевський назвав безпосередніми предками давніх русів та через них українців:

а\трипільців б\скіфів в\ готів г\антів

53.Б Який із названих істориків не був учнем М.Грушевського :

а\М.Кордуба б\І.Джиджора в\В.Антонович г\С.Томашівський

54.Б Хто із цих істориків є представником доби радянської історіографії:

а\О.Субтельний б\О.Пріцак в\В.Кульчицький г\Д.Дорошенко

55.Б Хто із названих істориків є представником сучасної української історіографії :

а\ М.Грушевський б\В.Липинський в\В.Смолій г\ Д Яворницький

56. Б Автором дунайської теорії походження східних словян був :

а\Нестор літописець б\В.Баран в\Нідерле г\ Косташевський

57.А Основною формою господарства східних словян було:

а\тваринництво б\землеробство в\ремесло г\промисли

58.Б Який із цих істориків працював на поч. ХХ ст.

а\М.Максимович б\М.Костомаров в\М.Маркевич г\С.Томашівський.

59.Б Хто із цих істориків написав перший короткий курс української історії:

а\М.Максимович б\Д.Бантиш-Каменський в\М.Костомаров

г\В. Антонович.

60.А Словяни будували свої житла в основному із:

а\каменю б\дерева в\глини г\ цегли

Тема 2. Київська Русь

1А.Коли до влади у Києві прийшов князь Олег?:

а) 879 р. б) 882 р. в) 886 р. г) 889 р.

2А.Вкажіть категорію людей часів Київської Русі, які залежали від позикодавця:а) рядовичі б) холопи в) смерди г) закупи

3Б.Вкажіть діяльність якого київського князя відобразилось у творі „Слово про закон і благодать.”

а) Святослава б) Володимира Великого в) Ярослава Мудрого г) Володимира Мономаха

4Б.Встановіть відповідність між історичними творами і короткими

відомостями їх змісту :
а) ”Поучення”

б) ”Слово о полку Ігоревім”
в) ”Повість минулих літ”

г) ”Слово про закон і благодать”

1.літературно-поетичний опис трагічного походу руської дружини проти

половців

2.похвала князю Володимиру

3.релігійні правила, життєпис автора

4.історія походження Руської держави

а\ а-2, б-3, в-4, г-1. б\ а-1, б-3, в- 4, г-2. в\ а-3, б-1, в-4, г-2. г\ а-2,б-1,в-4,г-3.

5б.Встановіть послідовність князювання таких історичних діячів :

а) Володимир Мономах 4

б) Олег 1

в) Святослав 2

г) Ярослав Мудрий 3

а\ а-4,б-3, в-1, г-2. б\ а-4,б-1,в-2,г-3. в\ а-3,б-1,в-2,г-4. г\ а-2, б-1,в-3, г-4.

6Б.Вкажіть князівство де правив князь , який прославлений автором „Слова о

полку Ігоревім”

а) Галицьке князівство б) Чернігово-Сіверське князівство

в) Галицько-Волинське князівство г) Київське князівство

7Б.Встановіть відповідність між поняттями та їхніми значеннями :

а) смерд 2 б) закуп 3 в) холоп 4 г) ізгой 1

1. людина, що втратила із соєю соціальною групою.

2. вільні селянські виробники, які виконували повинності на користь князя.

3. людина, яка заборгувала позику кредиторові.

4.залежна від пана людина, над якою він мав необмежену владу.

а\ а-2,б-3,в-4,г-1. б\ а-2, б-4, в-3, г-1 в\ а-1, б-3,в-4, г-2. г\ а-3, б-2, в-1,г-4.

8А.Арабський хроніст ІХ ст. повідомляв про існування у східних слов’ян трьох протодержав – Куявії , Славії, Артанії. Сучасні вчені ідентифікують:

а) Куявію 1 1. з Київською землею

б)Славію 3 2. з Чернігівською землею

в)Артанію 2 3. з Новгородською землею

а\ а-2, б-1,в-3. б\ а-3,б-1,в-2 в\ а-1,б-3,в-2. г\а-1, б-2, в-3.

9А. За гіпотезою М. Брайчевського Руською землею в VІ – ІХ ст. правила

династія:

а) Києвичів б) Рюриковичів в) Ростиславовичів г) Романових

10А.Зміцнення Руської землі в середині ІХ с пов’язано з ім’ям князів:

а) Кия, Щека, Хорива б) Аскольда, Діра в) Олега г) Ігора11А.Назвіть правителя Руської землі, що у 860 р. зробив похід на Візантію :
а) Аскольд б) Рюрик в) Олег г)Ігор

12А.Об’єднання Руської та Новгородської земель, яким була започаткована

велика держава Київська Русь відбулось :
а) 866 р. б) 882 р. в) 907 р. г) 988 р.

13А. Варяги це - :

а) слов’яни, які служили в дружинах руських князів

б) жителі скандинавії

в) жителі Візантії

г) кочові жителі зі сходу

14А.Коли появилася так звана „нормандська теорія” ? :

а) в ІХ ст. б) в ХІV ст. в) в ХVІІІ ст. г) в ХІХ ст.

15Б. ”Володарював цей князь над полянами, древлянами, сіверянами і

радимичами, а з уличами і тиверцями воював ” - цей уривок з літопису

розповідає про :

а) Рюрика б) Аскольда в) Олега г) Ігоря

16А. У 957 р. з дипломатичною місією до Константинополя прибув (ла) :

а) Ігор б) Ольга в) Святослав г)Олег

17Б. Княгиня Ольга встановила „уроки” – це означало що :

а) визначено розміри повинностей

б) запроваджено обов’язкове відвідування Києва

в) створено школи при церквах

г) зобов’язано виконувати військову повинність

18А.Печеніги стали господарями степів України після походів руського князя:

а) Ігоря б) Святослава в) Олега г) Володимира

19Б. ”Ти княже, чужої землі шукаєш і дбаєш про неї, а свою полишив” – ці

слова киян були передані гінцем князеві :

а) Ігореві б) Святополку в) Олегу г) Володимиру

20в.Встановітьвідповідність
а) Ігор 1 1. 912 – 945 рр.

б) Святослав 3 2. 945 – 964 рр.

в) Ольга 2 3. 964 – 972 рр.

г)Ярополк 4 4. 972 – 980 рр.

а\а-1, б-2,в-4,г-3. б\а-2,б-4,в-3,г-2. в\а-1,б-3,в-2,г-4. г\а-1, б-3, в-2, г-1.

21А.Процес формування території давньоруської держави завершився за князя

а) Ігоря б)Святослава в) Ольги г) Володимира Великого

22А. Щорічний похід князя з дружиною по своїх землях з метою збирання

данини називався :

а) виправою б) полюддям в)погостом г)уставом

23А. Місце, яке було центром округи і в якому зупинялися князі під час

збирання данини називалося :

а) погостом б) становищем в) уроком г) вічем

24А. Князем, що покорив радимичів, в’ятичів, приєднав до Русі Червенські

городи був :

а) Святослав б) Володимир в) Олег г) Ігор

25А. Вчені вважають, що першими вчителями і церковними проповідниками на Русі були :

а) поляки б) болгари в) греки г) араби

26А. Особливо довго язичництво зберігали і охрещеними були лише в ХІ ст.

жителі :

а) Новгородської землі б) Києва і його околиці

в) Чернігівської землі г) Поділля і Волині

27Б. Святополка Окаянного в боротьбі за престол його батька підтримав :

а) польський король б) король Чехії

в) Візантійський імператор г)угорський король

28А. Ярослав Мудрий правив Київською державою разом з братом Мстиславом до : а) 1019 р. б) 1025 р. в) 1030 р. г)1036 р.

29Б. Ярослав Мудрий зумів повернути втрачені після смерті Володимира

Великого :

а) Берестейщину та Турів б) Червенські городи

в) землі Переяславщини г) землі Підкарпатської Русі

30А.Чи відповідає історичній правді таке твердження :

Ярослав Мудрий заповів свій київський престол своєму внукові Володимиру Великому

а) так б) ні

31Б.Перші карбовані руські монети „златники” з’явилися :

а) в кінці Х ст. б) в кінці ІХ ст.

в) на поч. ХІ ст. г) на поч. ХІІ ст.

32А. „Отчина” – це :

а) земля, що належить усьому родові

б) землі сусідської общини

в) землі, що переходять у спадок

г) землі, що належать старшому братові князя

33А. У повній особистій залежності від боярина чи князя в Київській Русі

перебували :

а) смерди б) закупи в) холопи г) рядовичі

34Б. Хто з князів входив у тріумвірат після смерті Ярослава Мудрого:

а) Святослав, Ярополк, Ізяслав

б) Ізяслав, Святослав, Всеволод

в) Ізяслав, Володимир, Ярополк

г) Святослав, Ярополк, Всеволод

35А. Поставте у відповідність:

а) Любечський з’їзд князів 1. 1068 р.

б) Київський з’їзд князів 2. 1113 р.

в) Чернігівський з’їзд князів 3. 1097 р.

а\ а-2,б-1,в-3. б\ а-1,б-2, в-3. в\ а-3,б-1,в-2. г\ а-3,б-2,в-1.

36А. Володимир Мономах був автором :

а) Слово про закон і благодать б) Повчання дітям

в) Правда Ярославичів г) Слово о полку Ігоревім

37А. Політику Володимира Мономаха успішно продовжив :

а) брат Олег Святославович

б) син Мстислав Володимирович

в) внук Юрій Долгорукий

38Б. В 1169 р. відбулось захоплення Києва :

а) половцями б) Ярославом Осьмомислом

в) Андрієм Боголюбським г)печенігами

39А. Завоювання монголо-татарами території Київської Русі відбулися у :

а) 1236 – 1237 р. б) 1237 – 1238 р. в) 1239 – 1240 р. г) 1239 -1242 рр.

40А. У 882 році в Києві почав правити князь

а\Аскольд б\Олег в\Ігор г\Рюрик.

41А. Останнім правителем Русі до початку династії Рюриковичів був:

а\Дір б\Аскольд в\ Кий г\Олег.

42А.Як називались народні збори в Київській Русі:

а\толока б\рада в\віче г\сейм.

43А. Яка із вказаних категорій селян в Київській Русі була Особисто вільною:

а\закупи б\ізгої в\смерди г\холопи.

44А.В червні 860 р. під стінами Константинополя був руський флот на чолі з князем:

а\Аскольдом б\Діром в\Олегом г\Ігорем.

45А. З яким князем пов’язана перша спроба запровадження християнства на Русі:

а\ Ольгою б\Аскольдом в\Володимиром г\Ігорем.

46А. На які землі не поширювався термін „Україна” , згаданий в літописі за 1187 рік:

а\Київські б\Переяславські в\Чернігівські г\Галицькі.

47Б.Коли вперше вжито термін „Україна” стосовно Галицького князівства:

а\1187 б\1189 в\1199 г\1205.

48А. Хто із князів знищив Хозарський каганат:

а\Олег б\Ігор в\Ольга г\ Святослав.

49Б. Коли було розгромлено Хозарський каганат:

а\964 р. б\945 р. в\912 р. г\882 р.

50А. Напади на Русь печенігів припинилися внаслідок їх остаточного розгрому князем:

а\Святославом б\Ярославом Володимировичем б\Володимиром г\Ігорем.

51А. Який князь підписав мирну угоду з Візантією в др. пол. Х ст. :

а\Володимир б\Святослав в\ Ярослав г\Ігор.

52А. Який князь приєднав Червену Русь \західноукраїнські землі\ до Київської Русі:

а\Святослав б/Ярослав Мудрий в\Володимир г\Ольга.

53А. За якого князя було здійснено останній похід руських дружин на Візантію:

а\Володимира б\Ярослава Мудрого в\Володимира Мономаха г\Святослава.

54А.З якого часу Ярослав Мудрий був одноосібним правителем Русі:

а\1019 р. б\ 1036 р. в\1031 р. г\ 1043 р.

55Б. Яка подія пов’язана із битвою під містом Листвен в Х1 ст.:

а\поразка Ярослава Мудрого б\перемога Ярослава Мудрого

в\ поразка князя Мстислава.

56А. Перший глава руської церкви Іларіон був призначений в :

а\988 р. б\ 1054 р. в\ 1051 р. г\1068 р.

57А. Чиє князювання в Київській Русі тривало понад 30 років:

а\ Ярослава Мудрого б\Володимира Великого в\Володимира Мономаха.

58А. Хто з київських князів здійснював дружні, дипломатичні візити до Константинополя:

а\ Ігор б\Святослав в\Олег г\Ольга.

59А. Яка подія в історії Київської Русі пов’язана з 1051 роком:

а\ початок князювання Ізяслава б\смерть Ярослава Мудрог в\призначення главою церкви Іларіона

г\ останній похід руської дружини на Константинополь.

60А.Володимир Мономах правив:

а\15 років б\ 11 років в \12 років г\14 років.

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Тема уроку
Міжпредметні зв’язки: українська література, музичне мистецтво, історія, інформатика
Тема. Коли пісня жартує
Музичний матеріал: українська народна пісня «Сіяв мужик просо»; українська народна пісня «Господарство»; українська народна пісня...
МІЖНАРОДНУ НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ
Українська діаспора: історія, сучасність, проблеми, напрямки співпраці між діаспорою та Україною
Віртуальна мандрівка на Хортицю
Тип уроку: бінарний (історія України та українська мова); урок додаткової корекції знань і умінь учнів
Програма дисципліни “ Історія української літератури (Давня українська...

Програма дисципліни “ Історія української літератури (Давня українська...

ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДО КОМПЛЕКСНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ З...
Федорів працював у Москві та Львові в. «Пересопницьке Євангеліє» перша українська друкована книга
Реферат з економіки на тему: 2012 р
Українська гривня – це не тільки грошовий знак, а й наша історія, та наш, загнаний колись у підпілля, але збережений патріотизм....
Н73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: ТОВ «КАЗКА», 2008. т— 864 с
М. Радишевсъка — старший учитель, учитель-методист, відмінник народної освіти (автор розділу «Українська мова»)
Скуратівський Л. В., Шелехова Г. Т. Українська мова: Підруч для 10-11...
Тема заняття. Українська лексикологія як учення про лексичний склад української мови. (Слово як лексична одиниця. Лексичне значення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка