Закономірності формування й розвитку української культури у світовому культурно-історичному процесі


Скачати 277.71 Kb.
НазваЗакономірності формування й розвитку української культури у світовому культурно-історичному процесі
Сторінка1/3
Дата06.04.2013
Розмір277.71 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Культура > Закон
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ І КУЛЬТУРИ

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Для студентів факультету іноземних мов
Донецьк – 2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ І КУЛЬТУРИ


ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ


Для студентів факультету іноземних мов


Донецьк – 2011

Історія української культури: методичні матеріали для студентів факультету іноземних мов / Піддубська І.В., Горобець І.В. – Донецьк, 2011. – 22 с.

Посібник містить тематичний план курсу, основний зміст дисципліни з рекомендованою літературою до тем, список обов’язкових для засвоєння мистецьких пам’яток, перелік питань для самоконтролю, коментар щодо оцінювання знань студентів.

Рекомендовано кафедрою української філології і культури філологічного факультету Донецького національного університету (Протокол № 1 від 31.08.2011 року)

ВСТУП
Мета курсу – застосовуючи концепцію ментальності як один із підходів у дослідженні історії культури, вивчити основні етапи становлення української культури від ранніх форм до нашого часу в загальносвітовому культурному контексті.
Завдання курсу: сформувати у студентів знання про основні риси української ментальності крізь призму факторів її формування, про особливості світосприйняття, світорозуміння представників української культури в різні історичні періоди; досягти усвідомлення зв’язку конкретного ментального типу із особливостями культурного розвитку в певну історичну епоху; ознайомити студентів з видатними пам’ятками вітчизняної культури; сформувати навички аналізу різноманітних виявів української культури через світоглядні особливості й ціннісні орієнтації її представників; розвивати естетичний смак і здатність адекватно сприймати твори мистецтва; виховувати повагу до культурних надбань України й людства загалом.
Предмет: історія вітчизняної культури від найдавніших часів до перших десятиліть ХХІ століття.

У результаті вивчення курсу студент повинен знати:

 • сутність поняття культура;

 • характеристику української культури як цілісної системи;

 • закономірності формування й розвитку української культури у світовому культурно-історичному процесі;

 • специфіку формування ментальності українців, її основні риси;

 • особливості трансформації української ментальності протягом історичного розвитку;

 • закономірності зв’язку ментального типу з різними формами вияву культури в конкретні періоди історії України;

 • основи художньої грамотності;

 • видатні пам’ятки вітчизняної культури.


Студент повинен уміти:

 • давати визначення основних понять курсу;

 • коментувати проблеми й закономірності культурно-історичного процесу в Україні з урахуванням загальноєвропейського контексту;

 • визначати світоглядні особливості різних періодів розвитку української культури;

 • коментувати явища культури з урахуванням специфіки відповідної картини світу;

 • простежувати й аналізувати явища культури українського народу крізь призму світового культурно-історичного процесу з урахуванням взаємоперетину, взаємовпливу, взаємозумовленості феноменів культури;

 • розуміти й компетентно сприймати культурні цінності в загальнолюдському й національному вимірах;

 • враховувати дискусійних характер багатьох проблем, пов’язаних з історичним і культурним розвитком України;

 • аналізувати пам’ятки вітчизняної культури як самобутні явища, у яких втілені особливості світовідчуття людини-творця.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ


№№

п/п

Тема

Кількість годин

Лекц.

СРС

1.

Вступ. Предмет і завдання курсу. Основні етапи розвитку української культури.

2


4

2.

Концепція ментальності як один із підходів у вивченні історії української культури.

2

4

3.

Архаїчні джерела української культури.

4

6

4.

Київська Русь у загальноєвропейському

культурному контексті.

2

4

5.

Давньоруська література й образотворче мистецтво як відображення світовідчуття середньовічної людини.

2

4

6.

Культура Галицько-Волинського князівства.

2

4

7.

Узагальнювальне заняття. Контрольна робота.

2

7

8.

Культурна ситуація в Україні у ХV–ХVІ ст. Вплив ідей Ренесансу та Реформації.

4


4

9.

Культурне життя України у ХVIІ–ХVIІІ ст. Українське бароко.

4

6

10.

Українська культура ХІХ ст.

5

6

11.

Українська культура ХХ ст. Тенденції культурного розвитку кін. ХХ – поч. ХХІ ст.

5

6

12.

Підсумкове заняття. Модульна контрольна робота.

2

5

Разом:

36

70ЗМІСТ КУРСУ

ТЕМА 1. Вступ. Предмет і завдання курсу
Методологічні основи курсу. Роль дисципліни «Історія української культури» в системі фахової підготовки гуманітаріїв. Походження терміна культура. Сутність поняття культура. Культура і природа. Культура і цивілізація. Матеріальна і духовна культура. Артефакт як вияв культури. Світ культури – світ цінностей. Аксіологічний вимір культури. Культура й антикультура. Мистецтво як центральний елемент художньої культури. Функції мистецтва. Роль категорій краси і гармонії в культуротворчій діяльності.

З історії формування знань про українську культуру. Основні етапи розвитку української культури.
Терміни: культура, антикультура, артефакт, аксіологія.
Література


 • Гуревич П.С. Культурология: элементарный курс: Учеб. Пособие. – М., 2003.

 • Історія світової та української культури: Підруч. для вищ. закл. освіти / Греченко В.А., Чорний І.В., Кушнерук В.А., Режко В.А Греченко В.А., Чорний І.В., Кушнерук В.А., Режко В.А. – К., 2000.

  • Матвєєва Л.Л. Культурологія: Курс лекцій: Навч. посібник. – К., 2005.

  • Мартынов В.Ф. Мировая художественная культура: Учебн. пособие. –Минск, 1997.

  • Мировая художественная культура. В 2-х т. Т.1. Учеб. пособие / Под ред. Б.А.Эренгросс. – 2-е изд. – М., 2005.

  • Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / За ред. М.М.Заковича. – К., 2000.


ТЕМА 2. Концепція ментальності як один із підходів

у вивченні історії культури
Співвідношення понять ментальність і менталітет. Поняття ментальності в культурологічному аспекті. Фактори формування ментальності (географічний, історичний, економічний, релігійний). Поняття стереотипу поведінки (за Л.Гумільовим).

Дослідники української ментальності (І.Нечуй-Левицький, М.Юрій, В.Янів, Г.Лозко та ін.). Особливості української ментальності крізь призму чинників її формування. Кордоцентричність як важлива риса української ментальності. Вияви національної ментальності на різних рівнях існування людини й суспільства (у фольклорі, традиціях, побуті, етикетних нормах, на рівні мовної системи тощо).
Терміни: ментальність, менталітет, стереотип поведінки, кордоцентричність.
Література


 • Гумилёв Л.Н. От Руси к России: очерки этнической истории. – М., 1992.

 • Гуцало Є. Ментальність орди: Статті. – К., 1996.

 • Енциклопедія українознавства / НАН України. – Заг. частина. – К., 1995. – С.708-724.

 • Історія української культури: конспекти лекцій, хрестоматія, наукові статті, ілюстрації / Кравченко Г.В., Клепалов Б.Я., Піддубська І.В., Шаповалова Н.П. – Донецьк, 2010. – С.10-14.

 • Лозко Г.С. Національний характер українців // Українське народознавство. – К., 1995. – С.77-92.

 • Малышев В.Н. Пространство мысли и национальный характер. – СПб., 2009.

 • Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. – К., 1992.

 • Українська душа: Зб. наук. праць / За ред. Храмової. – 1992.

 • Юрій М.Т. Етногенез та менталітет українського народу. – 2-ге вид., доп. – К., 1997.

 • Янів В. Нариси до історії української етнопсихології. – К., 2006.


ТЕМА 3. Архаїчні джерела української культури
Поняття архетипу колективного несвідомого. Міф. Основні цикли міфів. Найдавніші міфологічні образи-символи. Особливості міфологічної моделі світу праукраїнців. Її відображення в скульптурі («Збруцький ідол»), в орнаментах кераміки, писанки та народного костюма. Символічний характер орнаментації.

Ранні релігійні вірування (тотемізм, анімізм, фетишизм). Їх відбиття в усній народній творчості українців та в сучасній культурі. Особливості слов’янського пантеону. Магія. Типи магії (гомеопатична, контагіозна). Зв'язок магії родючості із магією продовження роду й відображення цієї взаємодії у пам’ятках трипільської культури. Роль ритуалу й системи табу в житті первісної людини. Відображення ритуалу ініціації та проявів табу в українських народних казках. Історична трансформація давніх ритуалів і табу. Синкретизм первісної культури. Зародження в її надрах образотворчого мистецтва.

Роль кочових скотарських племен у формуванні витоків української культури (кіммерійці, скіфи, сармати). Скіфський звіриний стиль. Грецькі колонії на території України. Грецька спадщина в українській культурі.
Терміни: архетип колективного несвідомого, міф, міфологічна модель світу, тотемізм, анімізм, фетишизм, гомеопатична магія, контагіозна магія, ритуал, ритуал ініціації, табу, синкретизм первісної культури.
Література


 • Енциклопедія українознавства / НАН України. – Заг. частина. – К., 1995.

 • Історія української культури: конспекти лекцій, хрестоматія, наукові статті, ілюстрації / Кравченко Г.В., Клепалов Б.Я., Піддубська І.В., Шаповалова Н.П. – Донецьк, 2010. – С.10-14.

 • Костомаров М. Слов’янська міфологія. – К., 1994.

 • Культурологія: Конспекти лекцій, завдання, ілюстрації до тем / Гол. ред. Г.П.Лукаш. – Ч.І. – Донецьк, 2005. – С.24-33.

 • Лановик М., Лановик З. Українська народна словесність. – Львів, 2000.

 • Лозко Г. Українське народознавство. – К., 2004.

 • Лозко Г. Українські символи та священні знаки. Дерева та кущі. Тварини та птахи // Українські символи / За ред. М. Дмитренка. - К., 1995.

 • Мифология. Большой энциклопедический словарь. – М., 1998.

 • Морозов И. Основы культурологии. Архетипы культуры. – Минск, 2001.

 • Попович М. Нарис історії культури України. – К., 1998.

 • Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М., 1981.

 • Субтельний О. Україна: історія / Пер. з англ. Ю.І.Шевчука. – К., 1991.

 • Українські міфи, демонологія, легенди /Упоряд. М.К.Дмитренка. – К., 1992.

 • Тайлор Э.Б. Первобытная культура. – М., 1989.

 • Фрэзер Дж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии. – М.,1986.

ТЕМА 4. Київська Русь у загальноєвропейському

культурному контексті
Тенденції розвитку культури за часів Середньовіччя в Західній та Східній Європі. Формування середньовічної моделі світу під впливом соціально-політичних, економічних, релігійних чинників. Особливості середньовічної ментальності (теоцентризм, дуалізм світосприйняття, символічний спосіб світосприйняття, догматизм). Функції мистецтва в середньовічній культурі. Храм як модель світу й модель людини. Західноєвропейські середньовічні архітектурні стилі (романський, готичний).

Чинники культурного становлення Київської Русі. Скандинавські та греко-візантійські впливи. Наслідки введення християнства. Процеси централізації язичницького пантео­ну. Православно-язичницький синкретизм як особливість давньоруської ментальності. Його вияви в давньоруській літературі, фольклорі, обрядовості, образотворчому мистецтві. Формування слов’янської писемності. Розвиток освіти й книжкової справи. Перші бібліотеки в Київській Русі.

Соціальна структура феодального суспільства. Влада як дана Богом (персоніфікована) та колективна – князь та віче. Давньоруське місто як відображення устрою соціуму. Диференціація художньої культури (церковна, феодально-світська, народна, ремісничо-міська). Дуалістичне співіснування церковного та світського начал у художній культурі, їх взаємодія. Універсальність соціальної адресованості художнього мистецтва (від храмового дійства до виступів мандрівних співаків та акторів).
Терміни: теоцентризм, дуалізм, догматизм, аскетизм, сакральність, німб, літургія, православно-язичницький синкретизм, дитинець, віче, канон, базиліка, неф, апсида, трансепт.
Література


 • Бабишин С.Д. Школа та освіта Київської Русі. – К., 1973.

 • Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси. – К., 1989.

 • Горський В.С. Святі Київської Русі. – К., 1994.

 • Історія української культури: конспекти лекцій, хрестоматія, наукові статті, ілюстрації / Кравченко Г.В., Клепалов Б.Я., Піддубська І.В., Шаповалова Н.П. – Донецьк, 2010. – С.14-28.

 • Історія світової та української культури: Підруч. для вищ. закл. освіти / Греченко В.А., Чорний І.В., Кушнерук В.А., Режко В.А Греченко В.А., Чорний І.В., Кушнерук В.А., Режко В.А. – К., 2000.

 • Моця О.П., Ричко В.М. Київська Русь: від язичництва до християнства. – К., 1996.

 • Поликарпов В.С. Лекции по культурологии. – М., 1997.

 • Попович М.В. Нарис історії культури України. – К., 1999.

 • Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / За ред. М.М.Заковича. – К., 2000.


  1   2   3

Схожі:

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Мета
Мета ознайомити студентів з головними етапами розвитку української культури, сформувати систему знань про роль та місце української...
Самостійної філософською дисципліною філософія науки стала лише в другій половині 20 століття
Предметом філософії науки є загальні закономірності і тенденції наукового пізнання, як особливої діяльності по творенню нових наукових...
ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ З „ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Розвиток психології як науки в історичному аспекті. Формування засад розвитку наукової психології
Закономірності та тенденції виникнення, розвитку і зміни історичних типів держави і права
Предметом курсу є вивчення процесів формування, розвитку державних утворень, правничих норм, правових систем, що існували на території...
Формування високих естетичних вподобань на інтегрованих уроках з української мови та літератури
Методологічною засадою естетичного виховання є етика – наука про загальні закономірності художнього освоєння дійсності людиною
2010/2011 н р. ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з географії
Розкрийте поняття «географічна оболонка», охарактеризуйте основні закономірності її формування й розвитку. (12 балів)
Таблиці Фактори, які впливали на розвиток української культури в 1917 1921рр
Багато представників української творчої інтелігенції увійшли до складу УЦР, органів управління Української держави П. Скоропадського,...
Питання до іспиту з курсу «Історія української культури»
Трипільці: археологічна культура чи цивілізація. Проблеми витоків української культури
Курсова робота з художньої культури
Шляхи формування творчої особистості засобами мистецтва в процесі викладання інтегрованого курсу «Художня культура»
Методичний кабінет ЗОШ №18 м. Рівне Батьківські збори у 5-б класі Коваль Н. Д
Мета: визначити роль і значення батьківського виховання у формуванні особистості дитини,виявити характер і принципи взаємодії між...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка