Урок-подорож. 6 клас «Лондон. Визначні місця.»


Скачати 203.67 Kb.
НазваУрок-подорож. 6 клас «Лондон. Визначні місця.»
Дата08.02.2014
Розмір203.67 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Культура > Урок
Міністерство науки і освіти України

Районний відділ освіти Комунарського району

Загальноосвітній навчальний заклад №84

Формування проектної

культури учнів в процесі навчання анлійської мови засобами інноваційних технологій


Досвід роботи

вчителя англійської

мови ЗНЗ № 84

Комунарського району

Восковцової Ірини

Вікторівни

м. Запоріжжя

2011-2012 н.р.Зміст

Сторінка

1.

Особиста заява учасника
2.

Анкета
3.

Зміст
4.

Подання
5.

Характеристика на автора досвіду
6.

Анотація на матеріал досвіду

1

7.

Опис досвіду роботи:

4

7.1. Актуальність і перспективність досвіду

4

7.2. Теоретичне обґрунтування та наукова достовірність досвіду

6

7.3.Висновок.

16

8.

Додатки:

17

8.1.Розробка уроку, 8 клас «Famous People of the World. William Shakespeare». Презентація

18

8.2. Інтегрований урок літератури та англійської мови. 9 клас «George Gordon Byron».Презентація.

25

8.3. Урок-подорож. 6 клас «Лондон.Визначні місця.». Презентація.

33

8.4. Розробка уроку «St.Valentine`s Day».Презентація.

41

8.5. Урок-проект. 10 клас «Traditional English Food».Презентація.

48

8.6. Розробка уроку для учнів 10-х класів «National Cuisine.Tea Party»

54

8.7. Позакласний захід для учнів 7-х класів«The Weakest Link»

62

8.8. Позакласний захід для учнів 9-х класів « Джордж Гордон Байрон.Мистецтво поетичного перекладу».

69


9.

9.1.Творча робота вчителя

Авторська робота «Наш спільний шлях».Фільм-презентація.

78
9.2.Проект самоосвіти «Використання проектної методики як засіб адаптивного навчання.»

83
9.3.Проект самоосвіти «Метод проектів у вивченні англійської мови».

90
9.4. Проект самоосвіти «Соціокультурне спрямування процесу навчання на уроках англійської мови.»

96
9.5.Проект самоосвіти «Комунікативна спрямованість методу проектів при вивченні англійської мови».

100

10.


10.1.Проектна робота з викoристанням комп'ютерних технологій як засобу креативного навчання.Інтегрований урок.Тема:»Спорт і здоровий спосіб життя.»6 клас.

10.2.Анотація на відеозапис .

105


11


Фотокартки. Творчі роботи учнів.

116

12

Результативність.

117

13

Методична діяльність учасника.

119

14

Методичні розробки.

120


А н о т а ц і я

В роботі наведені результати дослідження ефективності дії методу формування проектної культури як технології особистісно-орієнтованого навчання при вивченні англійської мови.

В системі представлених проектів піднімається одна з актуальних проблем сучасної методики викладання – проблема розвиваючого навчання, а саме – самовизначення, самореалізація, формування і розвиток навичок критично й творчо мислити.

В ході роботи проаналізовані теоретичні дослідження провідних вчених-педагогів та психологів з питань організації самостійної продуктивної діяльності учнів з проблеми організації навчального процесу за проектною технологією.

Проектна діяльність останнім часом все ширше входить у навчальний процес. Над методичною проблемою «Формування проектної культури учнів в процесі навчання англійської мови засобами інноваційних технологій» я працюю 5 років, активно використовуючи інноваційні технології, створюю оптимальні умови для розвитку та самовираження кожного учня як особистості.

Метод проектів впроваджую на уроках, в позаурочній роботі. Проекти знаходять своє застосування на різних етапах вивчення теми: під час вивчення нового матеріалу, для узагальнення знань, для перевірки засвоєння знань учнями.

У тематиці проектних завдань завжди враховую індивідуальні особливості пізнавальної діяльності учнів, створюю умови, за яких учень може самостійно здобувати знання чи застосовувати одержані раніше, причому замість дій за зразком в основному виступають пошукові й дослідницькі дії. Моя робота орієнтована на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну, групову, яку учні виконують протягом певного відрізка часу. Цей підхід органічно поєднується з груповим підходом до навчання. На уроках – проектах завжди припускається розв'язування деякої проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з іншого – інтегрування знань, умінь з різних предметів. Результати виконаних проектів мають бути „відчутними”, тобто, якщо це теоретична проблема, то конкретне її розв'язування, якщо практична, конкретний результат, готовий до впровадження.

Виходячи з вищеописаного, провідною ідеєю є самовдосконалення, самореалізація та формування проектної культури учнів. Учень повинен не тільки засвоїти необхідні знання й уміння, а й навчитися шукати й знаходити об'єкти їх практичного застосування.

Мета – сприяти самостійному формуванню інтелектуальних, спеціальних і загальнокультурних знань і вмінь учнів, сприяти розвитку таких умінь, як ініціатива, співробітництво, навички роботи в колективі, логічне мислення, бачення проблем і прийняття рішень, одержання і використання інформації, самостійне навчання, планування, розвиток комунікативних навичок.

Подані теоретичні положення були апробовані в практиці роботи, розширені, поглиблені та узагальнені.

Актуальність і перспективність досвіду
Історичні періоди розвитку людства відрізняються типами основних форм організації діяльності. Складна організація сучасних технологій привела до того, що професіонал може забезпечити лише певну частину свого циклу. Одночасно швидкість накопичування знань потребує прискорювання процесів, впроваджування досягнень науки в практику, оскільки затримка приведе до морального старіння розробок. Тому, крім професійних навичок, учителю потрібно, по-перше, активно та грамотно приєднуватися до технологічних циклів, по-друге, створювати інноваційні проекти самостійно.

Провідною діяльністю в сучасних умовах виступає проектно-технологічна діяльність. Проблемне мислення, сформоване в результаті проектної діяльності учня, є особливим видом продуктивного мислення, який потенційно властивий будь-якому здоровому індивідууму і може буди розвинутий до високого рівня продукування ідей, образів, технологій, які відрізняються принциповою новизною і суспільним значенням, воно розвивається на основі органічного сплаву емоцій, фантазій та інтуїцій, збагаченого досвідом творчої діяльності та опануванням різними стратегіями мислення. В цьому зосереджується актуальність методу проектів на сучасному етапі.

В сучасних умовах розвитку суспільства складається нове уявлення про культуру, що пов'язане з феноменом проектної культури. Поряд із гуманітарною і технічною, проектну культуру трактують як „ третю культуру” , що має інтегративну сутність. На перший план виступає випереджальний розвиток самої людини, формування творчої особистості, яка проектує й організовує своє життя і доцільно перетворює навколишній світ.

Метод проектів - навчання в співпраці знаходити все більше поширення в системах освіти різних країн світу. Причин тому декілька, і коріння їх не тільки у сфері власне педагогіки, але й, головним чином, у сфері соціальній:

 • необхідність не стільки передавати учням знання, скільки навчити одержувати ці знання самостійно, уміти користуватися здобутими знаннями для пристосовування середовища, для розв'язування нових пізнавальних і практичних задач;

 • актуальність одержання комунікативних навичок і вмінь, тобто вмінь працювати в групах, виконуючи різні соціальні ролі;

 • актуальність широких людських контактів, знайомства з різними точками зору на одну проблему;

 • розв'язання проблем вимагає поєднання розумової та фізичної праці, що має розвивальну і суспільну цінність;

 • значущість для розвитку людини вміння користуватися дослідницькими методами; збирати необхідну інформацію, уміння її аналізувати, висовувати гіпотези, робити висновки.

Якщо випускник школи набуває вказаних вище навичок і вмінь, він виявляється більш пристосованим до життя, яке змінюється, може орієнтуватися в різноманітних ситуаціях, працювати спільно в різних колективах.


Теоретичне обґрунтування досвіду

У національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ ст. пріоритетним напрямком розвитку освіти визначається підготовка людей високої освіченості, кваліфікованих спеціалістів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння і впровадження наукоємних й інформаційних технологій. У зв’язку зі зміною соціальних вимог відбувається переосмислення ролі вчителя.

Метод проектів виник ще з початку минулого сторіччя в США. Його називали також методом проблем, він був пов’язаний з ідеями гуманістичного напрямку в філософії та освіті. Розроблений американським педагогом Дж.Дьюі та його учнем Ц.Х.Кілпатриком.

Згодом ідея методу проектів зазнала деякої еволюції. Народившись із ідеї вільного виховання, на сучасному етапі стає інтегрованим компонентом структурованої системи освіти.

Але суть її залишається тією ж – стимулювати інтерес учнів до розв’язання проблем, які передбачають володіння певною сумою знань, та через проектну діяльність, що сприяє розв’язанню цих проблем, розвивати вміння практично застосовувати надбані знання, рефлекторне (термінологія Дж.Дьюі) або критичне мислення.

Численні дослідження, які проводилися в нашій країні так і за кордоном, показали, що більшість сучасних лідерів в політиці, бізнесі, спорті, мистецтві – люди, які володіють проектним типом мислення.

Сьогодні в школі є всі можливості для розвитку проектного мислення за допомогою особливого виду діяльності учнів – проектних технологій.

Як показує аналіз науково-методичної літератури, навчання проектуванню в наш час є прерогативою середніх шкіл.

Як відмічають відомі вчені (В.В.Рубцов, І.А.Зімняя, Н.Н.Нечаєв, В.Ф.Сидоренко та ін.), навчання проектуванню є спосіб формування проектного способу взаємодії зі світом, тобто «проектне мислення», яке багато в чому знімає суперечність технологічного етапу сучасного загальноосвітнього розвитку в цілому і освіти зокрема.

Проектну культуру підлітків психологи вважають структуроутворюючою для побудови учбового простору в підлітковій школі. Автор концепції проектної освіти Г.Н.Ільїн виходить з поняття проектної культури та проектного творчого мислення. Особливістю «проектної культури» є прагнення створити щось нове в матеріальній і духовній сферах.

Проектне творче мислення представляє собою наукове мислення на стадії виникнення, зародження нових ідей; на наступній стадії (відбір ідей) включається критичне мислення учнів. Цей тип навчання найбільш бажаний для тих дітей, які вибрали класи технологічного профілю, художньо-естетичним тощо, коли освіта усвідомлюється як сфера майбутнього соціального життя, в якому формуються і проектуються наступні соціальні зміни.

Центральне поняття проектної освіти – проект-задумка вирішення проблеми, яка має для учня життєво важливе значення.

Стремління знайти краще, особисте рішення визначає основну мотивацію навчання в проектній освіті.

Ідеї проектної діяльності перетворились в достатньо розроблену систему освіти в таких країнах як Великобританія, Бельгія, Німеччина, Італія, Норвегія, Ізраїль і ряд інших країн світу.

Теоретичною основою мого досвіду є наукові та методичні розробки вітчизняних учених та педагогів, таких як:

 • Дементієвська Н. П., Морзе Н. В. Телекомунікаційні проекти. Стан та

перспективи //Компютер в школі та сімї. -1994. -№4.

 • Круглова О. С. Технология проектного обучения//Завуч. -1999. -№ 6.

 • Пахомова Н. Ю. Навчальні проекти: методологія пошуку//Вчитель. –

2000. № 1.

 • Сиденко О. С. Метод проектів. Історія і практичне використання//Завуч. –

2003. -№ 6.

 • Степура А. Метод проектів – сучасна ефективна технологія навчання//

Професійно-технічна освіта. – 2002. -№ 3.

- Хуртенко Л. О. Метод проектів і особливості його використання//Робота

з обдарованими учнями .Х.: Вид. Група „Основа”, 2005. – вип. 12.
Провідна ідея мого досвіду

Англійська мова є міжнародною та сприяє розвитку особистості і підвищення культури людини. Необхідно дати учням систему знань з англійської мови, стимулювати учнів до постійного поповнення знань, створення умов для розвитку творчого мислення, розвиток досліджувальних умінь, навичок. Основний акцент робиться на творчий розвиток особистості. Тому провідною ідеєю досвіду є самовдосконалення, самореалізація творчої особистості.
Мета:

 • Розвиток пізнавальних навичок учнів, умінь самостійно конструювати свої знання, вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення;

 • Створення атмосфери творчого піднесення;

 • Розвиток творчого мислення учнів,

 • Формування таких якостей, як самостійність, творчість, комунікабельність, уміння слухати та чути;

 • Розкриття соціальної значущості проектів творчих робіт учнів.


Технологія досвіду.

Сучасна педагогічна система освіти орієнтована на формування творчої особистості, вимагає вдосконалення англійської мови, її модернізації з метою сприяння розкриттю інтелектуальних і творчих здібностей учнів. Необхідно не лише забезпечити учнів багажем знань, але й виховувати інтелектуально-розвинену особистість.

Сьогодні існує багато форм і методів навчання англійської мови, що орієнтовані на краще засвоєння учнями навчального матеріалу, підвищення якості вмінь і навичок. Інтерес учнів до уроку та його ефективність зростають, коли поряд із класичними методами широко використовуються активні форми навчання. Тому на своїх уроках я намагаюся поєднати традиційні та інноваційні методи навчання, формую проектну культуру учнів засобами іноваційних технологій.

З метою стимуляції пізнавального ставлення до навчання, розвитку творчого, продуктивного мислення, самостійності, вміння спілкуватися один з одним, я використовую активні форми і методи навчання («коло ідей», «спільний проект», «мікрофон», «мозковий штурм» та інші).

За час навчання в школі діти повинні не тільки отримувати знання, але й максимально розвивати та формувати свої творчі здібності. Формування здібностей неможливо поза активною, зацікавленою діяльністю учнів. Я, як вчитель впевнена, що будь-яким одним методом неможливо використати всю гаму здібностей учнів. Але, на мій погляд, саме проектний метод, як ніякий інший, дозволяє перетворити дитину в активного суб’єкта спільної діяльності.

Пам’ятаю правило: «Безталанних дітей немає. Є зайняті не своєю справою». Використання проектного методу дає можливість не тільки встигаючим, але й слабким учням використати всі свої сильні сторони. Ще Конфуцій говорив: «Я чую – і забуваю. Я бачу - і запам’ятовую. Я роблю – і розумію». Проектна діяльність – спільна діяльність, де вчитель може керувати процесом проявлення та подолання труднощів, прогнозувати їх появу і активізувати світоглядні позиції в навчальному процесі.

Проектувати – значить бачити те, що бачили всі, але думати так, як не думав ніхто. Випускник повинен адаптуватися в мінливих життєвих ситуаціях. Самостійно критично мислити, бути комунікабельним, контактним в різних соціальних групах. Школа повинна створювати умови для формування в учнів сучасних ключових компетенцій: спільно-наукової, інформаційної, пізнавальної та комунікативної. Серед різноманітних направлень сучасних методик і технологій найбільш адекватно поставленим цілям, з моєї точки зору, є метод проектів, а тому я на своїх уроках завжди намагаюсь формувати проектну культуру учнів.

Хочу зазначити, що в рамках самоосвіти я закінчила курси в комп'ютерній академії «Шаг», тому тепер я можу включати у свою роботу сучасні технології.

В основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних навичок, уміння самостійно конструювати свої знання і орієнтуватися в інформаційному просторі, розвивати творче мислення. Школяр стає активним, зацікавленим, рівноправним учасником навчального процесу. В нього відбувається відхід від стандартного мислення, стереотипу дій, що дозволяє розвивати бажання до навчання. Така робота на уроці та в позаурочний час має більш навчальне, виховне, а також розвиваюче значення. Метод проектів відкриває вчителю широкі можливості для зміни традиційних підходів до змісту, форм та методів навчальної діяльності, виводячи на якісно новий рівень всю систему організації навчального процесу. Вона може бути використана на будь-якому етапі навчання, в роботі з учнями різного віку та здібностей при вивченні матеріалів різного рівня складності.

Вивчення англійської мови в школі сприяє формуванню світогляду учнів. Однак в умовах скорочення часу, відведеного на вивчення англійської мови при збереженні об’єму її змісту, знижується інтерес учнів до предмету.

Вважаю, необхідно створити умови для розвитку пізнавальної активності учня та його самореалізації через накопичення власного досвіду.

Метод проектів завжди орієнтований на самостійну роботу учнів, однак цей метод поєднується з груповою формою роботи. Я знайомлю учнів з правилами та основами проектної діяльності, з вимогами, представленими до проектів:

 • в проекті повинна бути вирішена певна проблема;

 • проводиться дослідницька робота;

 • проект виконується учнями самостійно;

 • вчитель виконує роль консультанта;

 • результати проекту повинні мати практичну значимість;

 • по закінченню проекту необхідно проаналізувати що вийшло, а що ні.

Учні перед початком роботи над проектом отримують інструкції:

 1. Вимоги до проекту.

 2. Методичні рекомендації, пам’ятки як правильно оформлювати презентацію.

 3. Шкалу балів оцінювання роботи над проектом.

Використана в шкільному курсі англійської мови система проектної роботи може бути представлена двома підходами:

 1. Зв’язок проекту з навчальними темами (на уроці).

 2. Використання проектної діяльності в позакласній роботі (позаурочна діяльність)

Я використовую в своїй практиці проектну діяльність при вивченні таких тем як:

5 клас – Свята та традиції.

6 клас – Спорт.

7 клас – Зовнішність.

8 клас-Музика.

9 клас-Радіо та телебачення.

10 клас-Харчування.

11 клас- Родинні стосунки.

Для проектної діяльності на уроках англійської мови я використовую наступні види проектів: дослідницькі, індивідуальні, групові та інформаційні. Учні, готуючи матеріали до проектів, шукають інформацію в позаурочний час. Захист проектів намагаюсь проводити на уроках узагальнення або вивчення нового матеріалу. Презентація – важлива навичка, яка розвиває мовлення та мислення. Учні знають, що демонстрація включає в себе не тільки демонстрацію продукту, але й обов’язкову розповідь про саму проектну діяльність, про етапи виконання роботи, про труднощі, про нові ідеї, про вирішення проблем.

Проектна діяльність останнім часом все ширше входить у навчальний

процес.

Як правильно організувати проектну діяльність.

 1. Підготовчо-організаціний етап:

а) визначення теми, її обґрунтування;

б) чітке формування ключового і тематичних питань (вони сприяють розвитку в учнів навичок творчого і критичного мислення, розуміння основних концепцій теми);

в) планування (розробка плану дій, формування задач, робота з інформаційними джерелами).

2. Конструкційний етап: активний пошук оптимальних рішень.

3. Практичний етап: реалізація проекту, створення моделі.

4. Презентаційний: створювання презентацій, веб-сайтів, роликів, буклетів і інших моделей.


Вчитель


Учні


1 етап – занурення в проект

Формулює:

1 – проблему проекту

2 – сюжетну ситуацію

3 – цілі і завдання


Здійснюють:

1 – особове привласнення|присвоєння| проблеми

2 – уживається в ситуацію

3 – ухвалення, уточнення і конкретизація цілей і завдань

2 етап – організація діяльності

Організовує діяльність|

Пропонує:

1 – організувати групи

2 – розподілити амплуа в групах

3 – спланувати діяльність за рішенням завдань|задач|

4 – можливі форми презентації проектів


Здійснюють:
1 – розбиття|розбивку| на групи

2 – розподіляють ролі в групах

3 – планування|планерування| роботи

4 – вибір форми і способу презентації


3 етап – здійснення діяльності

Не бере участь, але|та|:

1 – консультує учнів з потреби

2 – ненав'язливо контролює

3 – дає нові знання, коли у|біля| учнів виникає в цьому необхідність

4 – репетирує з учнями майбутню презентацію результатів


Працюють активно і самостійно:

1 – кожен відповідно до свого амплуа і спільно

2 – консультуються при необхідності

3 – «здобувають|добувають|» бракуючі знання

4 – готують презентацію результатів


4 етап – презентація

Приймає звіт:

1 – узагальнює і резюмує отримані результати

2 – підводить підсумки навчання|вчення|

3 – оцінює уміння: спілкуватися, слухати, обгрунтовувати свою думку, толерантність .

4 – акцентує увагу на виховному моменті: уміння працювати в групі, на загальний|спільний| результат

Демонструють:

1 – розуміння проблеми, мети|цілі|, завдання|задачі|

2 – уміння планувати|планерувати| і здійснювати роботу

3 – знайдений спосіб вирішення проблеми

4 – рефлексію діяльності результату, дають взаємооцінку| діяльності і її результативності


Наведу приклад реалізації вищеописаного у процесі викладання англійської мови.

Наприклад, ідея проекту Sport and Healhty Lifestyle сьогодні актуальна, як ніколи.Учні даного(6-го) класу захоплються різними видами спорту. Я запропонувала дітям виконати роботу й узяти участь в цьому навчальному проекті.

Проект був спрямованим на поглиблення знань учнів про спорт, його користь для здоров'я, бо поняття спорт і здоров'я неподільні.

Мета проекту: узагальнити й поглибити уявлення про спорт та здоровий спосіб життя, навчити учнів цікаво представляти результати своєї пошукової діяльності; формувати вміння й навички самостійної пізнавальної діяльності пошукового характеру; розвивати вміння працювати в рольовій взаємодії; виховувати комунікабельність, толерантність.

Проект „Sport and Healthy Lifestyle” виконувався так.

Етапи проектування зайняли два тижня. Для їхньої реалізації було використано індивідуальну та групову роботу.

У класі було сформовано 2 групи.

Група 1. Barselona

Група 2. Real Madrid

Під час роботи над проектом учні використовували спеціальну додаткову літературу, інтернет-ресурси, науково-художню літературу і творчі роботи.

З метою систематизації матеріалу були спроектовані кросворд,постери до Євро-2012, постер «Здоровий спосіб життя»,презентація.

Презентація результатів практичної діяльності відбувалася на уроці . Захист проектів був представлений лідерами груп і найбільш активними учасниками.

Також я формую проектну культуру учнів у позакласних заходах. Серед учнів 9-х класів проводила позакласний захід «Джордж Гордон Байрон.Мистецтво поетичного перекладу».

Шляхи реалізації

 • Пошук дітьми цікавої та актуальної інформації , яка безпосередньо стосується теми творчості Байрона.

 • Орієнтація учнів на самостійну діяльність (індивідуальну, парну, групову).Форми реалізації

 1. Індивідуальні заняття та консультації для учнів, які приймають участь в

даному проекті.

 1. Розробка і захист проекту, створення презентацій .

Були представлені для конкурсу декілька презентацій.

Висновок
Аналіз теоретичних основ методу проектів і результатів його впровадження на практиці показав, що формування проектної культури учнів відкриває нові можливості розв’язання методичних задач. Використання методу дозволяє реалізувати особистісно орієнтований підхід до освіти учнів. Ці підходи базуються на застосуванні знань і вмінь, отриманих під час вивчення різних дисциплін на різних етапах навчання, інтегрувати їх у процесі роботи над проектом,а використання інноваційних комп'ютерних технологій робить цей процес більш цікавим. Це забезпечує позитивну мотивацію і диференціацію у навчанні активізує самостійну творчу діяльність учнів під час виконання проекту. В той саме час для успішного використання даного методу необхідно враховувати специфіку не тільки учбової дисципліни, але й особливостей типу проектів.

Для організації проектів необхідні зовнішні стимули (заохочення, призи, можливість продемонструвати результати широкому колу людей і т.д.) і значні додаткові витрати часу як з боку учнів, так і з боку викладачів.

Проведення уроків або позаурочних заходів на основі проектної методики вимагає високої кваліфікації вчителів, бо для кожного проекту необхідно самостійно і дуже ретельно відібрати необхідний матеріал і розробити ефективну систему завдань і вправ. Крім того, включення проектів в учбовий процес вимагає рішення цілого ряду проблем організаційного і психологічного плану.

Результати цієї технології такі: міцне та глибоке засвоєння знань, підвищений рівень самостійної роботи учнів ,високий рівень науковості в знаннях учні, вміння працювати в групі, проводити групове обговорення, згуртування дитячого колективу, мотивація колективних досягнень.Використання методу проектів в учбовому процесі дає можливість вчителю значно поширити свій творчий потенціал, урізноманітнити організаційні форми проведення занять, використовувати на них не тільки традиційні методи, але й евристичні прийоми і методи активізації творчого мислення.

Література


 • Гатанов Ю. Б. Развитие личности к творческой самореализации// Психологическая наука и образование. -1998. -№1 -С.98-99.

 • Гузеев В. В. «Метод проектов», как частный случай интегральной технологии обучения// Директор школы. -1995. -№6. -с.39-47.

 • Дементіївська Н. П. Телекомунікаційні проекти. Стан та перспективи// Комп'ютер в школі та сім'ї. -1999. -№4.

 • Пахомова Н. Ю. Учебные проекты: методология поиска// Учитель.-2000. -№1. -с. 41-45.

 • Степура А. Метод проектів – сучасна ефективна технологія навчання// Професійно-технічна освіта. -2002. -№3.

 • Хуртенко Л. О. Метод проектів і особливості його використання// Робота з обдарованими учнями. Вид. група „Основа”, -2003; Вип.12.
Схожі:

УРОК ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ 3 клас Тема. Подорож картою України. Міста України
Мета. Ознайомити учнів з розміщенням міст України на карті, формувати уявлення про визначні пам’ятки деяких міст. Розвивати інтерес...
Урок-подорож до острова Дієприслівник Тема. Дієприслівник
Учитель. Перш ніж ми вирушимо у похід до острова Дієприслівник, нам потрібно переконатися, чи здатні капітани-екскурсоводи команд...
УРОК 2 Підтема : Лондон / London
Обладнання : підручник, робочий зошит, картки із завданнями для самостійної роботи
Урок №9 Тема: Історичні пісні
Обладнання: музичний інструмент, посібник-зошит 4 клас, фонохрестоматія 4 клас, ППЗ «Музичне мистецтво 4 клас», ноутбук, мультимедійний...
Урок-подорож, урок-дослідження. 1
«Кримські сонети» Адама Міцкевича – ностальгія за батьківщиною; їх відлуння в українській та російській літературах
Виховний захід на тему: «Подорож океаном комп’ютерних знань»
Етап планування виховного заходу. На даному етапі йде підбір питань, завдань для заходу, місця і часу проведення
Урок подорож по сторінкам Червоної книги
Готуючи урок,автор використовувала Червону книгу України та підручник з біології різних років видання
Урок №87 Тема. Додавання і віднімання десяткових дробів.( Урок подорож.)
Мета. Формувати вміння та навички учнів додавати і віднімати десяткові дроби, розвивати
Джек Лондон «Любов до життя». 6 клас. Мета
Мета: ознайомити учнів з фактами біографії Дж. Лондона, дізнатися про історію створення північних оповідань, зі змістом та героями...
УРОК МАТЕМАТИКИ УЧИТЕЛЯ ПОКРОВСЬКОЇ О. Ю. У 1-А КЛАСІ Урок проходив...
Мандруючи казковим лісом, діти зустрічали перешкоди, які могли подолати, виконуючи математичні завдання. Першокласники виявили знання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка