Розширити відомості з сфери літератури, науки, мистецтва країни,мова якої вивчається


Скачати 58.89 Kb.
НазваРозширити відомості з сфери літератури, науки, мистецтва країни,мова якої вивчається
Дата08.05.2013
Розмір58.89 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
Використання методу проектів на уроках країнознавства

іноземної мови.

Соціокультурна компетенція , яка є однією з задач при вивченні англійської мови сьогодні, має на увазі знання культури своєї країни і культури країни, мова якої вивчається. Наявність спеціалізованого рівня в середній школі , обумовлена більш внутрішньою мотивацією учнів щодо вивчення предмету, дає можливість вчителю:

 • збільшити кількість лінгвістичної інформації ;

 • розширити відомості з сфери літератури, науки, мистецтва країни ,мова якої вивчається;

 • розглянути питання з історії взаємодії країн, мови ,що вивчається з нашою країною;

 • ширше використовувати співставлення її з рідною мовою;

 • збільшити обсяг словника за рахунок філологічної термінології ( лінгвістичної, літературознавчої).

і висуває наступні задачі перед учнями:

- знати та розуміти особливості культури країн, мова яких

вивчається;

- уміти висловлювати свою точку зору і обґрунтовувати його;

- розуміти і обговорювати зміст тем, що вивчаються;

- підготувати усне повідомлення і виступати з ним.

Виходячи з поставлених задач і орієнтуючись на кінцевий результат навчання, до змісту навчання учнів гуманітарного профілю були включені наступні компоненти :
1.Лінгвокраїнознавчий компонент :

- знання і розуміння реалій ( слів, що називають предмети

національної культури)

і уміння використовувати їх ;

- знання країнознавчих тем,пов`язаних з загальними знаннями

про англомовні країни.
2.Загальнонавчальний компонент :


 • учбово-організаційні уміння , пов`язані з формуванням у школярів 10-11-х

класів;

 • здатність працювати в різних режимах; об`єктивно і правильно оцінювати свою

діяльність і діяльність своїх товаришів;

 • учбово- комунікативні уміння, що проявляються в культурі спілкування, тобто в умінні слухати і чути партнера по спілкуванню, обґрунтовувати свою точку зору.


Основні положення,на яких будується процес навчання : 1. В центрі уваги знаходиться учень з його потребами, мотивами,

зацікавленнями, а також такі види діяльності, які допомагають йому вчитися радісно, творчо та бачити результати своєї праці.

2.Диференційний підхід, що передбачає урахування рівня школярів

реалізується через:

 • використання опор різної ступені розгорнутості ( план, ключові слова, вирази,що пропонуються учням з низьким та середнім рівнем для побудови висловлювання);

 • різний обсяг знань учнів по темі;

 • різні види контролю.

3.В основі технології навчання – залучення учнів до активної учбової

діяльності.
Одним із способів реалізації задач пізнавального аспекту є створення і використання мультимедійних презентацій, що дає високий рівень наочності – ілюстрації учбового матеріалу ( таблиці, фото, малюнки, схеми, відео-фрагменти і т. д.)

Відомо, що деякі діти сприймають краще інформацію на зір, а інші на слух, при використанні мультимедійних презентацій сприйняття інформації збільшується вдвічі( одночасно і на зір, і на слух ).

Світ новітніх інформаційних технологій займає все більше місця в нашому житті. Використання комп`ютерних технологій на уроках іноземної мови підвищує мотивацію і пізнавальну активність учнів всіх вікових категорій , розширює їх кругозір. Однак комп`ютерні технології дають високий ефект при вивченні іноземної мови, якщо вони використовуються разом з сучасними педагогічними технологіями та методичними прийомами.

Вчитель створює презентацію, використовуючи конкретний матеріал, враховуючи конкретних учнів, їх здібності і мовну підготовку, проводячи таким чином особистісно- орієнтоване навчання.Використання презентацій на уроках дає можливість анімації, змінювання та виділення найбільш значущих елементів за допомогою кольору,шрифту, нахилу, розміру.

Презентації використовуються на уроках при вивченні відповідних тем. Найбільш продуктивними зарекомендували себе презентації, в яких після презентації матеріалу подані вправи на закріплення чи тестові завдання. Ці вправи учні виконують колективно прямо з екрану, або індивідуально у вигляді комп`ютерних тестів. Кожна презентація включає назву роботи, предмет дослідження,зміст. Далі матеріал розташовується в залежності від теми. Наприклад, в презентації « Об`єднане королівство Великобританія та Північна Ірландія » відображене географічне положення країни; клімат, погода,рельєф; населення, міста; політичний устрій країни; її державна символіка. В презентації багато яскравих фотографій з видами країни,є карта Об`єднаного Королівства , Об`єднаний Прапор (Union Jack ), Національний Гімн ( God Save the Queen ) , Національні Емблеми Шотландії, Уельсу , Північної Ірландії; схема політичного устрою країни. Багато слайдів вміщують інформацію у вигляді тексту, поетичних творів. Показ слайдів супроводжується анімаційними ефектами та текстом. Презентація закінчується тестом , який складається з питань по всій темі.

Метод проектів може бути використаний на уроках іноземної мови в рамках програмного матеріалу практично по любій темі. Головне це сформулювати проблему, над якою учні будуть працювати в процесі роботи над темою уроку.

Перелічимо основні вимоги до використання методу проектів:

 • наявність значущої в дослідницькому , творчому плані проблеми, що потребує дослідницького пошуку для її вирішення;

 • практична, теоретична , пізнавальна значимість результатів, що передбачаються;

 • самостійна ( індивідуальна, парна, групова ) діяльність учнів на уроці;

 • структурування змістовної частини проекту ( з вказівкою на поетапні результати та розподіленням ролей);

 • використання дослідницьких методів : визначення проблеми, задач дослідження; висунення гіпотези їх вирішення, обговорення методів дослідження; оформлення кінцевих результатів; аналіз отриманих даних, підведення підсумків, корегування, висновки.


Методика роботи над проектом. 1. Вибрати тему проекту, тип , кількість учасників.

 2. Вчитель продумує можливі варіанти проблем, які важливо дослідити в рамках наміченої тематики.

 3. Розподілити задачі по малим групам, обговорити можливі методи дослідження, пошуку інформації, творчих рішень.

 4. Починається самостійна робота учасників проекту по своїм індивідуальним , груповим завданням.

 5. Постійно проводяться проміжні обговорення завдань.

 6. Захист проекту, опонування.

 7. Колективне обговорення, експертиза, оцінка, висновки.


При захисті проекту необхідно враховувати наступні пункти: • якість запропонованого матеріалу;

 • глибина проникнення в проблему;

 • залучення знань з інших галузей ;

 • між предметні зв`язки;

 • активність кожного учасника проекту;

 • колективний характер прийнятих рішень;

 • характер спілкування та взаємодопомоги в групі;

 • уміння аргументувати, робити висновки;

 • культура мовлення;

 • використання наочності;

 • естетика оформлення результатів проекту;

 • уміння відповідати на питання опонентів.


Хочеться відмітити ще один позитивний момент. Пошук інформації та ілюстрований матеріал для презентації учні дуже часто шукають в Internet , що дозволяє удосконалювати навики роботи в Internet , поглиблювати знання англійської мови та істотно економити час.

Узагальнюючи досвід використання комп`ютерних технологій на уроках іноземної мови , можна зробити висновок :

 • вони покращують якість засвоєння матеріалу;

 • прискорюють процес навчання;

 • роблять уроки цікавими, живими, продуктивними;

 • сприяють підвищенню мотивації до предмету;

 • дозволяють індивідуалізувати процес навчання;

 • дають можливість уникнути суб`єктивної оцінки;

 • розвивають творчі здібності учнів.


Презентації, що створюються самим вчителем, розраховані не на якого-небудь абстрактного учня, а на тих конкретних дітей, яких він навчає. Тому я вважаю, що комп`ютерні технології сприяють розкриттю, збереженню та розвитку особистісних якостей учнів. Їх використання створює передумови для інтенсифікації освітнього процесу. Звичайно, головною та провідною фігурою на уроці залишається вчитель. Але застосування комп`ютерних технологій є одним з ефективних способів організації учбового процесу. І оскільки в країні іде модернізація освіти, однією з основних вимог у професіональній діяльності вчителя іноземної мови є інформаційна компетентність.

Схожі:

Уроку Дата Підтема Соціокультурна
Моя родина. Родинне дерево розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається
Майбутнє України, як і будь-якої іншої країни світу, визначатиметься...
Майбутнє України, як і будь-якої іншої країни світу, визначатиметься рівнем освіти й науки. Це зумовлено тим, що у сучасному світі...
Уроку: урок – гра
Мета: продовжувати знайомити з Індією, Японією, Китаєм, характеризувати і порівнювати країни, розвивати вміння працювати з атласами,...
Галини Лозко "Українське народознавство"
Відомості про цілющі рослини і священних тварин тощо. Відтворено давній календар наших Пращурів "Коло Свароже", зроблено докладний...
ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ...
Ріння іноземною мовою. Однією із складових частин комунікативної компетенції є соціокультурна компетенція, яку слід розуміти як систему...
Санжарівська Наталія Володимирівна Директор, учителька української...
Таким чином, рідна мова є основою становлення пізнавальної сфери особистості, забезпечує розвиток її інтелекту, сприяє виробленню...
Тема: Подорож до країни образотворчого мистецтва
Мета: виховувати інтерес до образотворчого мистецтва; познайомити з життям та творчістю видатних художників; розвивати образне мислення;...
Будемо не байдужі – ось тоді мова житиме”
Сьогодні, коли в окремих областях країни приймаються постанови про надання російській статусу регіональної, у мене це викликає лише...
Урок зарубіжної літератури
Сьогодні ми вирушаємо до загадкової країни Ніхон, що в перекладі означає „Країна Вранішнього Сонця”. А називають її так тому, що...
Урок 1 Музична мова… і розмова
Посібник призначений для використання у 2 класі протягом ІІ симестру на уроках музичного мистецтва. Завдання посібника складенні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка