"Школа. Клас. Навчальне приладдя"


Назва"Школа. Клас. Навчальне приладдя"
Дата24.03.2013
Розмір85.6 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи


УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ДЕРЖАВНА

для шкіл з навчанням мовами національних меншин
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України №1/11 — 3104 від 19.09.2002 р.)
3 клас (70 год)

Мова. Мовлення. Правопис

Повторення та закріплення умінь, що формувалися в 2 класі (8 год).

Активізація уявлень про усне й писемне мовлення.

Культура усного мовлення. Закріплення умінь літературної вимови, форм звертання до однолітків і дорослих, етикетної лексики. Тон мовлення, темп, сила голосу (на матеріалі скоромовок, віршів, казок, опрацьованих у 2 класі). Діалог.

Активізація слів на тему "Школа. Клас. Навчальне приладдя".

Культура писемного мовлення. Вимоги до ведення зошитів, культури записів.

Повторення рукописних букв Іі, Єє, Її, Ґґ. Письмо слів з буквами і — и, е — є, ґ, ьо, апострофом, вжитих окремо і в реченнях.
І. Розвиток навичок мовленнєвої діяльності

(протягом року)

1. Розвиток аудіативних умінь

Уміння розрізняти слова російської й української мов, подібних за написанням і різних за лексичним значенням.

Уміння сприймати з першого разу, в окремих випадках (І півріччя) — з другого, зміст усних завдань учителя, інструкцій до вправ тощо.

Уміння помічати в словах української мови неправильно вимовлені звуки, неправильно вжиті слова (росіянізми), закінчення, перекручені слова тощо.

Уміння розрізняти за інтонацією речення розповідні, питальні, окличні.

Уміння сприймати на слух невеликі за розміром тексти різних жанрів, помічати в них образні слова, синоніми й антоніми, слова, вжиті в переносному значенні, споріднені слова, слова з експресивними суфіксами, орфограмами тощо.

Уміння визначати тему і головну думку сприйнятого на слух тексту.

Уміння розрізняти діалог і монолог (без уживання термінів).
2. Говоріння

Уміння орфоепічно правильно вимовляти слова української мови, правильно інтонувати речення в процесі усної розповіді чи реплік під час діалогу.

Уміння помічати і виправляти власні помилки, допущені в процесі мовлення.

Уміння запитувати й відповідати на запитання, правильно вживаючи форми звертання, етикетну лексику.

Уміння вступати й вести діалог у зв'язку з природними ситуаціями, що виникають у класі, та уявними або за ситуативними малюнками.

Уміння вибірково і стисло переказувати невеликий текст, сприйнятий на слух чи прочитаний самостійно.

Уміння розповідати за окремим малюнком і серією, ситуацією (розповідь, опис, міркування).

Уміння розповісти про себе, свою родину, подругу, друга.
3. Читання

Уміння читати мовчки й розуміти прочитане завдання, інструкцію, текст вправи.

Уміння, читаючи, швидко знаходити зайві слова в логічному ряду, групувати слова за певними ознаками.

Уміння читати речення тексту без розділових знаків, здогадуючись, які це речення за інтонацією та правильно інтонуючи їх.

Уміння, читаючи, знаходити в тексті слова з орфограмами, речення відповідного типу за завданням учителя чи підручника.

Уміння доповнювати прочитане речення словами відповідно до змісту, читаючи, змінювати слова, подані в дужках, замінювати їх синонімами чи антонімами тощо.
4. Письмо. Техніка письма й культура оформлення

записів у зошиті

Перенос умінь, що стосуються техніки та культури оформлення записів, з російської мови в українську. Вдосконалення умінь списувати тексти прозові й віршовані з різними розділовими знаками, діалогом та правильно розміщувати їх на сторінці зошита.

Уміння вживати букви українського алфавіту.

Уміння підписувати свій зошит (за поданим зразком).

Уміння самостійно записувати слова, що є підписами до малюнків, іменами дітей чи дорослих, назвами продемонстрованих предметів тощо.

Уміння складати й записувати речення за малюнком, опорними словами, на задану тему тощо.

Уміння формулювати й записувати запитання за змістом тексту, малюнка, а також відповіді на запитання.

Уміння відновлювати деформований текст і записувати його.

Уміння колективно записувати переказ (на дошці та в зошитах).

Уміння записувати складений текст за поданим чи колективно складеним планом, малюнком і заголовком, малюнком і поданим планом, малюнком і опорними словами тощо (на дошці і в зошитах).

Уміння удосконалювати текст: знаходити слова, що повторюються, і замінювати їх синонімами та іншими словами.
ІІ. Мова й мовні уміння. Правопис

Активізація і перенос знань та умінь, які є спільними для обох мов, і застосування їх на матеріалі української мови (в процесі опрацювання кожного розділу).

Розвиток уявлень про різноманітність мов, російську й українську мови як споріднені, спільне й відмінне в них (на прикладах лексики, вимови, алфавіту тощо), українську мову як державну.
1. Звуки і букви

Звуки мови. Позначення звуків на письмі буквами. Український алфавіт. Уміння швидко відшукувати слова в навчальному словнику, користуючись алфавітом.

Голосні звуки і позначення їх буквами. Розвиток умінь вживати букви і, и, е, є, ї на письмі. Склад. Наголос (засвоєння термінів). Ознайомлення зі словами, у яких наголос не збігається в російській і українській мовах (дошка, тополя, дрова). Уміння правильно наголошувати такі слова в процесі мовлення.

Приголосні звуки і позначення їх буквами.

Звуки [г] і [ґ], позначення їх буквами г, ґ; звуки ; позначення їх буквами дж, дз; звукосполучення [шч], позначення його буквою щ. Уміння правильно вимовляти й позначати ці звуки на письмі.

Тверді і м'які приголосні звуки. Уміння твердо вимовляти звуки [ч], [шч], [б], [п], [в], [м], [ф] та [р] (у кінці слів).

Твердий звук [ц] і м'який [ц']. Уміння правильно вимовляти звук [ц'] та вживати ь після букви ц.

Позначення м'якості приголосних звуків перед голосним [о]. Уміння робити звуковий аналіз слів з ь перед о та правильно писати їх, переносити з рядка в рядок.

Подовження м'яких приголосних звуків і позначення цього явища на письмі. Уміння правильно вимовляти й писати слова з подовженими приголосними, переносити їх з рядка в рядок.

Тверді приголосні звуки. Пом'якшення твердих приголосних звуків перед голосним [і]. Уміння слухати й чути пом'якшені звуки.

Вживання букв и, і після г, к, х та ж, ч, ш, щ. Уміння правильно вимовляти й писати, орієнтуватись на вимову.

Відсутність ь після букв, що позначають тверді приголосні звуки. Уміння правильно вимовляти слова з твердими приголосними та позначати їх на письмі.

Апостроф. Звуковий аналіз слів з апострофом. Уміння вживати апостроф після букв б, п, в, м, ф та р перед я, ю, є, ї, переносити слова з апострофом.

Ознайомлення з орфографічним словником.

Формування умінь користуватися словником для перевірки написання слів.
2. Текст

Активізація знань про текст та його структуру, засвоєних на уроках російської мови. Уміння визначати тему та основну думку тексту, добирати заголовок. Спостереження за способами зв'язку між реченнями тексту в українській мові. Уміння використовувати їх у процесі складання власних текстів.

Поділ тексту на логічно завершені частини. Абзац. Структура і план тексту. Уміння розрізняти структуру тексту і план.

Типи текстів (розповідь, опис, міркування). Особливості їх побудови. Уміння переказувати тексти різних типів.

Спостереження за оформленням на письмі тексту з діалогом. Уміння правильно списувати такі тексти.

Уміння колективно складати тексти різних типів (усно й на письмі) за опорними словами, малюнками, даним початком і т.п.
3. Речення

Види речень за метою висловлювання (розповідні, питальні, спонукальні). Звертання в спонукальних реченнях. Кома при звертанні. Окличні речення. Розділові знаки в кінці речень залежно від інтонації. Уміння вживати такі речення в мовленні, правильно інтонувати їх і оформляти на письмі.

Уміння будувати речення, утворювати речення різних видів з уживанням сталих словосполучень (фразеологізмів).

Головні (підмет і присудок) та другорядні члени речення (без засвоєння термінів). Формування умінь складати речення за опорними словами; малюнками; схемами; доповнювати речення за питаннями, визначати головні члени речення.

Складне речення (без уживання терміна). Уміння конструювати складні речення за зразком, графічною схемою тощо, вживати сполучники і, що, щоб, який (-а, -е), бо. Кома перед сполучниками (крім і, якщо він не повторюється).
4. Слово (лексичне значення)

Спостереження за лексичним значенням слова.

Розвиток уявлень про те, що один і той самий зміст у різних мовах може бути переданий різними словами (на прикладі російської й української мов). Розрізнення слів, близьких за звучанням, але різних за значенням у російській та українській мовах.

Спостереження за випадками багатозначності слова. Слова, близькі за значенням (синоніми). Слова, протилежні за значенням (антоніми). Формування умінь вибирати слова, близькі за значенням, з групи поданих слів.

Спостереження за мотивованим значенням слова. Походження деяких слів. Ознайомлення із словниками синонімів і антонімів, перекладним та тлумачним словниками. Уміння користуватися ними під час добору синонімів чи антонімів, з'ясування значення слова.

Тематичні групи слів. Уміння групувати слова за тематикою, добирати слова за певними ознаками. Уміння знаходити з ряду слів ті, які називають предмети, ознаки, дії.
5. Будова слова

Закінчення і основа слова. Споріднені слова. Уміння їх добирати, групувати (за спорідненістю). Корінь слова. Уміння розрізняти споріднені слова і слова, близькі за значенням (синоніми), форму слова й споріднені слова.

Спостереження за чергуванням голосних і приголосних звуків у корені слова. Уміння змінювати звуки [о — е — і] та [г, к, х] — [з', ц', с'] при словозміні та словотворенні.

Суфікс. Спостереження за роллю суфіксів у словах. Уміння правильно вимовляти й писати суфікси (правильне наголошування слів із суфіксом -еньк- (маленький); суфікси -ськ-, -цьк-, -зьк-).

Префікс. Спостереження за роллю префіксів у словах. Правопис префіксів роз-, без-, з-(с-). Апостроф після префіксів. Уміння розрізняти префікси та прийменники (практично).

Правопис голосних і приголосних у корені слова: ненаголошені голосні звуки [е], [и]; дзвінкі та глухі приголосні звуки в корені слів. Уміння розпізнавати ненаголошені [е], [и] та одзвінчені приголосні у вимовлених словах типу косьба, молотьба й оглушений [г] у словах типу кігті, нігті, перевіряти їх при написанні шляхом зміни слова чи добору перевірного. Удосконалення вмінь не оглушувати дзвінкі приголосні звуки у кінці та в середині слова й позначати їх, орієнтуючись на вимову.

Правопис слів типу сонце, серце, чесний.

Правопис слів типу клас, група, колектив.

Уміння користуватися орфографічним словником.
6. Слова, вимова і написання яких засвоюються

протягом навчання в 3 класі

Айстра, Батьківщина, бджола бігти, брова, ведмідь, вікну, вовк, волосся, вузький, вугілля, вулиця, вухо, гулка, горіх, гострий, глибоко, глибокий, гратися, грім, гриміти, дерева, джміль, дзвінок, долоня, дощ, друзі, жайворонок, жовтий, жовтень, заєць, зозуля, йти, іграшка, картопля, квасоля, Київ, Києва, кишеня, криниця, кукурудза, кращий, кущ, листя, лляти, майже, менше, метелик, морква, м'який, нести, ножиці, огірок, овочі, подруга, пізніше, піти, площа, пшениця, раніше, Росія, робота, сьогодні, сусідній, сусід, субота, танцювати, тихше, товариш, тополя, Україна, фартух, цибуля, часник, черевики, червоний, чорний, щастя, щока, яблуко, яблуня.
Основні навчальні досягнення на кінець року

Учні повинні знати:

— букви української мови;

— українські терміни;

— тверді і м'які приголосні звуки української мови;

— норми української літературної вимови;

— правопис слів, які опрацьовувалися протягом року.

Учні повинні вміти:

— слухати й розуміти після одного прослуховування завдання вчителя, інструкцію, невеликий за обсягом текст;

— складати діалог з 3—4 реплік на кожного учасника розмови, включаючи етикетну лексику. Одним з учасників діалогу може бути вчитель;

— усно переказувати текст (детально, вибірково), обсяг тексту для переказування 55—65 слів;

— будувати зв'язне висловлювання на певну тему (усна розповідь), з 4—5 речень, зв'язуючи речення словами він, цей (ця, це), потім;

— розрізняти на слух речення, різні за інтонацією;

— читаючи вголос, правильно інтонувати речення, різні за метою висловлювання й за інтонацією; вживати такі речення, складаючи зв'язну розповідь;

— поєднувати два простих речення в одне складне;

— добирати заголовки до груп поданих слів, речень, текстів;

— писати, вживаючи букви українського алфавіту (і, и, е, є, ї);

— списувати і писати під диктовку, дотримуючись правил української орфографії (55—60 слів).
ОЛЬГА ХОРОШКОВСЬКА, доктор пед. наук, головний науковий співробітник Інституту педагогіки АПН України

© Міністерство освіти і науки України, 2002

© О. Хорошковська, 2002

Схожі:

Загальне уявлення про спілкування і мовлення. Види мовленнєвої діяльності...
Бесіда, робота з тлумачним словником, метод мікрофона, міні лекція, робота з таблицею, усні повідомлення, навчальне аудіювання
Історія писемного приладдя (історія виникнення ручки)
Мета проекту: дослідити еволюцію інструментів для письма, акцентувавши увагу на історії виникнення ручки, заглянувши в історію удосконалення...
Методичні рекомендації щодо ведення журналу
Журнали класів на одній паралелі позначаються цифрами і відповідними літерами українського алфавіту, наприклад: 5-А клас, 5-Б клас,...
ПЛАНРОБОТ И
Зорянського, Великоомелянського НВК «школа-гімназія», Квасилівського, Новолюбомирського, Клеванського НВК «школа-ліцей», Оржівського...
Розробка уроку з хімії. 8 клас
Відділ освіти Бородянської райдержадміністрації Загальцівське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів...
Відділ освіти Кам’янської райдержадміністрації Методичний кабінет...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. 10 клас. Рівень стандарту ”, затвердженої Міністерством освіти...
Відділ освіти Кам’янської райдержадміністрації Методичний кабінет...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. 10 клас. Рівень стандарту ”, затвердженої Міністерством освіти...
Урок №9 Тема: Історичні пісні
Обладнання: музичний інструмент, посібник-зошит 4 клас, фонохрестоматія 4 клас, ППЗ «Музичне мистецтво 4 клас», ноутбук, мультимедійний...
Українське ополчення 1812 року
Місце навчання Артемівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I-III ступенів №11 ім. Артема багатопрофільний ліцей»Артемівської...
6 клас Декоративно-прикладне мистецтво. Символізм української вишивки. Диво рушника
Бубнівсько-Слобідський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Золотоніської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка