КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


НазваКИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Сторінка1/47
Дата12.03.2013
Розмір6.8 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТНавчальний посібник
Видання друге, перероблене і доповнене

Київ 2002

ББК 60.5 Розповсюджувати та тиражувати

Д 24 без офіційного дозволу КНЕУ забороняється
Рецензенти:

М. О. Шульга, д-р соціол. наук, президент Соціол. асоціації України
(Ін-т соціології НАН України)
В. М. Ворона, д-р екон. наук (Ін-т соціології НАН України)
Рекомендовано до друку Вченою радою КНЕУ
Протокол № 10 від 24.06.99

Дворецька Г. В.

Д 24 Соціологія: Навч. посібник. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2002. — 472 с.

ISBN 966–574–320–1
У другому, переробленому і доповненому виданні посібника, викладено основні положення загальної соціологічної теорії, подано характеристику її засадничих понять. Розглянуто історію розвитку світової системи соціологічних знань і місце в ній вітчизняної соціологічної думки, загальні принципи і методику соціологічних досліджень. Докладно проаналізовано проблеми функціонування таких інституцій, як сім’я, економіка, праця, управління, культура, релігія, освіта.

Для студентів, аспірантів, викладачів, соціологів-практиків і всіх, хто цікавиться цією захоплюючою наукою.
ББК 60.5


Навчальне видання
дворецька Галина Власівна

соціологія
Навчальний посібник
Видання 2-ге, перероблене і доповнене
Редактор Л. Денисенко. Художник обкладинки Т. Зябліцева

Коректор Н. Путівкіна. Верстка Н. Коломієць
Підписано до друку 01.02.02. Формат 6084/16. Папір офсетний № 1.
Гарнітура Таймс. Друк офсетний. Умов. друк. арк. 27,43. Умов. фарбовідб. 27,87.

Обл.-вид. арк. 31,22. Наклад 5000 прим. Зам. № 01–2145
Видавництво КНЕУ

03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1

Свідоцтво про реєстрацію № 235 від 07.11.2000

Тел./факс: (044) 458-00-66; 446-64-58
E-mail: publish@kneu.kiev.ua
 Г. В. Дворецька, 1999

 КНЕУ, 1999

 Г. В. Дворецька, 2002, зі змінами

ІSBN 966–574–320–1  КНЕУ, 2002,

Переднє слово
Цей посібник має на меті дати елементарні знання про основні поняття соціології, історію її становлення у світі та в Україні. Хоч соціологія виокремилася як наука ще в середині минулого століття і дуже успішно розвивалася в Західній Європі та Америці, в Україні широко вивчати її в системі вищої освіти почали лише наприкінці 80-х рр. ХХ ст. Однією з причин негативного ставлення до соціології в радянські часи були ідеологічні догми, згідно з якими теоретична соціологія ототожнювалася з філософією історичного матеріалізму і наукового комунізму, а тому не потребувала окремого вивчення. Де в чому адміністративно-командну систему задовольняла прикладна емпірична соціологія, що мала підтверджувати «довічні» істини марксистсько-ленінського вчення.

Нині в Україні інша соціально-політична ситуація. Соціологія набула можливості розвиватись як самостійна суспільна наука. Але ще довго даватиметься взнаки недостатня розвинутість теоретичних та методологічних основ соціологічного знання, відставання від світової соціологічної думки.

Вітчизняна соціологія має стати частиною світової соціологічної думки, засвоїти її теоретичні й методологічні досягнення. А це передбачає опанування доробку західних учених, і передовсім американських, які є визнаними лідерами світової соціології.

Отже, значну увагу в посібнику звернуто на викладення концепцій сучасної західноєвропейської і американської соціології, представники якої продовжують традиції засновників соціології: О. Конта, Е. Дюркгейма, М. Вебера та інших видатних соціологів. Докладно висвітлено становлення вітчизняної соціології, внесок українських учених у розвиток світової соціологічної науки.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47

Схожі:

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України
РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Київський національний торговельно-економічний університет
Щодо працевлаштування випускників 9-Б класу
Роменський коледж державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана»
ДВНЗ «КИІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Імені В. Гетьмана» КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ
Поняття базису n – вимірного векторного простору. Розкладання вектора за базисом
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ Київський національний економічний університет
ПРЕДМЕТОМ навчальної дисципліни є еволюція та сучасний стан грошових та кредитних систем окремих країн світу
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ...
Співвідношення понять «учасники господарських правовідносин» та «суб'єкти господарювання»: теоретичний та законодавчий аспекти
ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима...
Вкажіть, чому фірма з більш низьким рівнем змінних витрат може бути зацікавлена в зниженні ціни
Реферат На тему
Київський національний економічний університет кафедра правового регулювання економіки Р Е Ф Е Р А Т На тему: Права людини в "Загальній...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ...
...
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЕКОНОМІЧНИЙ...
Дисципліна «Бухгалтерський облік і експертиза» на ІУ курсі у 7 семестрі в обсязі 50 годин, з них лекцій 26 год., самостійна робота...
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни...
Рецензенти: Валюх З. О., д філол н., проф. (Київський національний лінгвістичний університет); Григор’єва О. О., к філол н., доц....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка