ДИПЛОМНА РОБОТА СПЕЦІАЛІСТА на тему: СПЕЦИФІКА МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ


НазваДИПЛОМНА РОБОТА СПЕЦІАЛІСТА на тему: СПЕЦИФІКА МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ
Сторінка1/5
Дата13.03.2013
Розмір0.84 Mb.
ТипДиплом
bibl.com.ua > Фізика > Диплом
  1   2   3   4   5


Міністерство освти і науки України

Донецький державний університет інформатики і штучного інтелекту
Кафедра міжнародної економіки

Спеціальність: 7.050103 «Міжнародна економіка»

ДИПЛОМНА РОБОТА СПЕЦІАЛІСТА
на тему: СПЕЦИФІКА МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ
Виконавець:

студент VI курсу, ЕМ-04з О.А. Плотніков
Керівник

к.е.н О.В. Тарасенко
Зав. кафедри


Нормоконтроль

асистент
2010

ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

Плотнікову Олександру Аналотійовичу

1. Тема роботи: ___________________________________________________

_________________________________________________________________
затверджена наказом університету від «___» __________ р. №____
2. Термін здачі студентом

закінченої роботи ______________________________

3. Вихідні дані по роботі ___________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Зміст питань, підлягаючих розробці

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Перелік графічного матеріалу

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Консультанти з роботи з зазначенням стосовно їх відповідних розділів

Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання

видав

Завдання

прийняв

7. Дата видач завдання «___» ____________________ р.
Керівник _________________________

підпис
Завдання прийняв до виконання _________________________

підпис
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Найменування етапів дипломної роботи


Терміни виконання етапів дипломної роботи


Примітки


Студент ______________________

підпис

Науковий керівник ______________________

підпис

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка: с., рис., табл., джерел., дод.

Метою роботи є дослідження особливостей та напрямків застосування маркетингу у сфері мінародної електронної комерції та можливі шляхи їх розвитку та удосконалення. Вивчено основні теоретичні положення електронної комерції, проаналізовано особливості реалізації маркетингу у міжнародній електронній комерції в сучасних умовах.

Досягнення поставленої мети здійснюється через постановку та вирішення наступних задач:

 • сформулювати основні принципи застосування маркетингу у електронній комерції;

 • розглянути та проаналізувати світовий досвід організації та здійснення маркетингової діяльності у електронній комерції;

 • розкрити сутність і складові частини проведення маркетингової діяльності у електронній комерції;

 • дослідити практичні аспекти застосування маркетингу у сфері електронної комерції;

 • проаналізувати статистичні дані, які розкривають ефективність застосування маркетингу у сфері електронної комерції;

 • визначити основні напрямки удосконалення маркетингової діяльності у сфері міжнародної електронної комерції;

Предметом дослідження є теоретично-методологічні питання організації маркетингу у сфері міжнародної електронної комерції та особливості механізму маркетингу у сфері електронної комерції.

Об’єктом дослідження виступають принципи та методи маркетингу у сфері міжнародної електронної комерції.

Теоретичну та методологічну основу дослідження становлять методи теоретичного узагальнення, системного аналізу, синтезу, метод статистичного аналізу.

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ, МАРКЕТИНГ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ, МАРКЕТИНГОВІ МЕТОДИ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ, Е-МАРКЕТИНГ, ОНЛАЙН ТОРГІВЛЯ


Прізвище


Підпис


Дата

ДВ 7.050103МЕ/ДРС

Розробив


Специфіка міжнародного маркетину у сфері електронної торгівлі

Літера

Аркуш

Аркушів

Керівник роботи

у
А4
Нормоконтроль асистент


ДонДУІІШІ, каф. МЕ

група ЕМ-04з

Зав кафедриПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ……………………………………………7

ВСТУП……………………………………………………………………………..8

РОЗДІЛ 1: ОСНОВИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ…………...……...…………9
1.1. Основні поняття електронної комерції………………………...…………..9
1.2. Історія розвитку електронної комерції…………………………...……….17

1.3. Маркетинг як складова частина електронної комерції…………………..33

РОЗДІЛ 2: АНАЛІЗ РОЗВИТКУ РИНКУ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ У СВІТІ………………………………………………….39

2.1. Аналіз сучасного ринку електронної торгівлі у світі……………..……...39

2.2. Особливості маркетингу у міжнародній електронній торгівлі……..…...44

2.3. Глобальні перспективи розвитку електронної торгівлі...………..…..…..55

РОЗДІЛ 3: ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ………….…..56

3.1. Механізм правового регулювання електронної торгівлі у світі56

3.2. Модель досвіду у сфері електронної комерції на світовому ринку на прикладі ТОВ «АйТіПі»………………………………………………………...60

3.3. Перспективні напрямки розвитку маркетингової діяльності у сфері електронної торгівлі……………………………………………………………..64

3.4. Органи державного управління охороною праці та їх компетенція і повноваження у сфері електронної торгівлі…………………………………...66
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...74

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….75

ДОДАТКИ………………………………………………………………………..77

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

WWW – англ. “world wide web”, розподілена система, яка надає доступ до поєднаних між собою документів, які знаходяться на різноманітних комп’ютерах що підключені до Інтернету

URL – англ. “universal resource locator”, стандартизований спосіб запису адреси ресурсу у Інтернеті

EDI – англ. “electronic data interchange”, взаємодія на підприємствах між комп’ютерами виді стандартизованих бізнес-операцій стандартного формату

Е-комерція – електронна комерція

Е-маркетинг – електронний маркетинг

Е-торгівля – електронна торгівля

B2B – електронна комерція між компаніями

В2С – електронна комерція між компаніями й споживачами

B2G – електронна комерція між бізнесом та урядом

C2C – електронна комерція між споживачами

C2A – електронна комерція між споживачем та адміністрацією

ARPANET – англ. “advanced research projects agency network”, мережа, яка була попередником Інтернету і розроблена міністерством оборони США

HTML – англ. “HyperText Markup Language”, стандартна мова розмітки документів у Інтернеті

SABRE – англ. “Semi-automatic Business Research Environment”, перша система надання інформації споживачам через мережу Інтернет

NASDAQ – автоматизовані котирування національної асоціації професійних учасників ринку цінних паперів у США

ООН – Організація Об’єднаних Націй

США – Сполучені Штати Америки

СОТ – Світова організація торгівлі

ЄС – Європейський Союз
ВСТУП

На думку багатьох науковців, дослідників, соціологів, політологів та економістів нашого часу, Інтернет – це один з найважливіших феноменів сучасного суспільства, і я результат цього електронна комерція посіла важливу роль у розвитку сучасного суспільства. Виникнувши як суто технічний засіб передачі інформації, Інтернет перетворився на важливе соціальне, економічне на навіть політичне явище, яке привертає увагу фахівців різних наук.

В сучасному світі, Інтернет - всесвітня мережа дальніх зв'язків, яка з'єднує мiльйони користувачів комп'ютерів в великій кількості країн. Інтернет є важливим фактором сьогодення, який суттєво впливає на економічні зв’язки як у глобальному, так і у регіональному аспекті.

Інформація це важлива рушійна сила економічного зростання та соціальних змін. Бурхливий розвиток інформаційних технологій призвів до того, що в сучасній світовій економіці інформація стала ключовим поняттям. Успішний розвиток мережі Інтернет та бурхливе зростання електронної торгівлі в черговий раз довели, що інформаційний сектор економіки, на даний момент є найбільш динамічним та найбільш прибутковим. Електронна торгівля, як і інші види економічної діяльності підпорядковується законам маркетингу, які є дуже важливими для кожного економічного суб’єкту.

Актальність даної тематики полягає у тому, що Інтренет та його ресурси є однієї з найдинамічніших сфер світової економіки, яка в подальшому буде займати все важливіше місце у житті кожного. Це практично безмежний ринок, з безмежними можливостями і вивчення специфіки електронної комерції є нагальним для сучасного бізнесу.

Питаннями впровадження маркетингу у електронній торгівлі займалися провідні економісти всього світу. Серед них такі відомі вчені, як Д. Еймор, Т. Брєшнан, К. Карнс, Б. Бертенталь, Дж. Халтівангер, Т. Каліл, З. Бард, Д. Хоффман. Вагомий внесок у розробку фундаментальних питань теорії державного боргу зробили Т. Новак, Дж. Сиоф, М. Дери, М. Плоткін, Л. Огиенко, В. Завалеев та інші.

Вагомість окресленої проблематики, її актуальність та необхідність вирішення зумовили вибір теми диплому.

Метою роботи є дослідження особливостей та напрямків застосування маркетингу у сфері мінародної електронної комерції та можливі шляхи їх розвитку та удосконалення.

Досягнення поставленої мети здійснюється через постановку та вирішення наступних задач:

 • формулювання основні принципи застосування маркетингу у електронній комерції;

 • розгляд та аналіз світовий досвід організації та здійснення маркетингової діяльності у електронній комерції;

 • розкриття сутності і складових частин проведення маркетингової діяльності у електронній комерції;

 • дослідження практичні аспекти застосування маркетингу у сфері електронної комерції;

 • аналіз статистичних даних, які розкривають ефективність застосування маркетингу у сфері електронної комерції;

 • визначення основні напрямки удосконалення маркетингової діяльності у сфері міжнародної електронної комерції;

Об'єктом даного дослідження маркетингова діяльність у сфері електронної торгівлі, як складової частини цифрової економіки.

Предметом даного дослідження є динамічні механізми, стратегії, інструменти, моделі маркетингу у електронній комерції та моделі поведінки суб'єктів електронної торгівлі. Також я спробую проаналізувати сучасний рівень розвитку електронної торгівлі у сфіті. Спробую сгенерувати ключові теоретичні та парктичні аспекти електронної торгівлі. Наведу конкретний приклад успішного у галузі електронної торгівлі підприємства, і на базі досвіду цього підприємства спробую визначити ключові фактори успішності електронного бізнесу у реаліях української економіки.

Статистичну та фактологічну основу дослідження становлять матеріали міжнародних організацій ОСЕР, ООН, ЕС, міжнародні законодавчі та нормативні акти у сфері електронної комерції, економічні звіти науково-дослідних центрів, а також вітчизняна та зарубіжна статистична, монографічна і періодична література, присвячена проблематиці впровадженню маркетингу у електронну комерцію.

Також створено модель перспектив розвитку електронної торгівлі у світі, основні тенденції розвитку та напрямки динамічних змін у цьому секторі економіки.

РОЗДІЛ 1 Основи електронної комерції

  1. Основні поняття електронної комерції

Електронна комерція е частиною електронного бізнесу. Термін "електронний бізнес" відноситься до найновішої, і, в основному, нереалізованої трансформації всіх сфер економіки завдяки перенесенню всіх інформаційних ресурсів та знань на комп'ютерну платформу з ціллю їх подальшого використання виключно (там, де це можливо) на цій платформі [1]. Терміни "мережева економіка", "економіка знань" та "інноваційна економіка" не є еквівалентами терміну "цифрова економіка". Термін "мережева економіка" є занадто вузьким, "економіка знань" - навпаки, занадто широким. Інноваційною економіка є завжди, тому термін "інноваційна економіка" не відповідний цифровій економіці.

Перехід до цифрової економіки означає [1]:

- відмінні технології та засоби їх реалізації;

- відмінні структури ринків;

- відмінні бізнес-моделі;

- відмінні структури порівняльних переваг;

- відмінні концептуальні основи законодавства та державної політики

Електронна комерція, е-комерція (e-commerce) – це усі форми торгівлі товарами і послугами завдяки використанню електронних засобів, в тому числі і Інтернету. Інтернет на даному етапі розвитку електронної комерції є основою для розвитку електронної комерції. Електронна комерція є одною з похідних електронного бізнесу, що в свою чергу являє собою впровадження головних бізнес-процесів за допомогою Інтернет технологій [2].

Електронна комерція є являє собою широкий набір інтерактивних методів ведення діяльності з надання споживачам товарів та послуг. Також під електронною комерцією розуміють будь-які форми ділових операцій, де сторони взаємодіють через електронні технології, а не в процесі фізичного обміну чи контакту. Загалом же електронна комерція має за основу використання електронних комунікацій та технологій обробки цифрової інформації для встановлення та змін відносин створення вартості між організаціями та між організаціями і індивідами.

Електронна комерція є веденням бізнесу в онлайн режимі, яке на сьогодні присутнє в чотирьох наступних сферах: прямі продажі товарів і послуг; банківська справа та платіжні системи; безпечне розміщення інформації; корпоративні закупівлі [2].
  1   2   3   4   5

Схожі:

РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО...
Торгівлі у глобальному економічному середовищі. Виявлено генезис, тенденції та масштаби електронної торгівлі в світі в цілому, в...
ДИПЛОМНА РОБОТА На тему: «День вчителя,вечеря на 40 осіб»
Характеристика бенкету
ДИПЛОМНА РОБОТА НА ТЕМУ: “ АНАЛІЗ КРИМІНОГЕННОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ
Фактори, що визначали стан, структуру та динаміку злочинності в 2001 р виглядають наступним чином
ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: “Здійснення і захист цивільних прав”
Система державних та громадських органів, що здійснюють захист цивільних прав організацій і громадян. 88
Реферат на тему: Цілі ф'ючерсної торгівлі. Механізм біржової ф'ючерсної торгівлі
Цілі ф'ючерсної торгівлі потрібно розглядати з позиції біржі і з точки зору господарства загалом
ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: “ Податкова система України та напрями її...
Державне регулювання економіки шляхом використання податкових важелів в наших умовах повинно бути спрямовано на забезпечення та підтримку...
ДИПЛОМНА РОБОТА
Дана робота має на меті вивчення зазначених проблем, а також аналіз деяких лінгвістичних програмних продуктів, спрямованих на автоматизацію...
РЕЦЕНЗІЯ На дипломну роботу студента ОКР «бакалавр» Солодюка Олега...
Дипломна робота студента Солодюка О. В. присвячена узагальненню поля комплексних чисел, яке за своїми властивостями дуже близьке...
ДИПЛОМНА РОБОТА ТЕМА: ХУЛІГАНСТВО
Вступ
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Український...
Болонської декларації щодо підготовки фахівців, здатних на високому рівні реалізувати завдання, пов’язані з якісною підготовкою спеціалістів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка