ДИПЛОМНА РОБОТА


НазваДИПЛОМНА РОБОТА
Сторінка1/16
Дата13.03.2013
Розмір1.49 Mb.
ТипДиплом
bibl.com.ua > Інформатика > Диплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

ІНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ І ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ
КАФЕДРА ІННОВАЦІЙНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ

Допущено до захисту

Завідувач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті

__________ доц. Кадемія М. Ю.

«_____» __________________ 2011 р.
ДИПЛОМНА РОБОТА

Професійна підготовка учнів старших класів засобами інноваційних технологій на уроках трудового навчання


Виконала: студентка групи 5-Г Сосновська Т. А.

Науковий керівник: ____ ст. викл. Шевченко Л. С.

Консультант: _____________ доц. Атаманюк В. В.

Рецензент: ________ д.п.н., проф. Коломієць А. М.


Вінниця-2011

ЗМІСТ

Професійна підготовка учнів старших класів засобами інноваційних технологій на уроках трудового навчання 1

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1 7

ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ 7

ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ технологій В ПРОЦЕСІ професійної ПІДГОТОВКИ на уроках трудового навчання (технологій) 34

РОЗДІЛ 3 65

ОСВІТЛЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ 65

Додатки 82

СПИСОК ВИКОРИСТАНих джерел 136

ВСТУП


Сучасний стан розвитку суспільства міцно пов’язаний з процесом перегляду парадигми щодо реформування сучасної професійної освіти, шляхів і методів її вдосконалення, впорядкування нових педагогічних та інформаційних технологій. Особливо актуальним є питання формування культури проектування, яка нині входить до багатьох сфер загальноосвітньої практики у вигляді проектних методик навчання.

На сучасному етапі розвитку освіти не тільки визначаються тенденції щодо розвитку освітнього процесу загальноосвітньої школи, а й віддається перевага оновленню виховного процесу. Визначною рисою сучасності є якісне зростання педагогічного професіоналізму та компетенції. В зв’язку з цим актуальним нині є таке навчання, що ґрунтується не тільки на фундаментальних знаннях в певній галузі, скажімо, в педагогіці, психології, а й у культурі особистості, котра включає проектну діяльність.

Оновлення змісту підготовки в навчальних закладах становить основу стратегічних завдань, визначених Державною національною програмою «Освіта» («Україна XXI століття»). Це зумовлює необхідність реалізації Концепції професійної освіти, Законів України «Про освіту», «Про професійну-технічну освіту», Національної доктрини розвитку освіти в Україні тощо. Сучасний етап розвитку професійно-технічних навчальних закладів пов’язаний з необхідністю розв’язання проблеми підвищення інтелектуального рівня пізнавального і творчого потенціалу учнів. Пошук засобів для розвитку пізнавальних і творчих здібностей, підвищення ефективності навчання є проблемою загальною для багатьох країн.

Високі технології, автоматизація і комп’ютеризація виробничих процесів швейної промисловості вимагають від робітничих кадрів високої кваліфікації. Для професійної діяльності працівників цієї галузі характерним є ускладнення трудових функцій, необхідність оперативного відтворення та оновлення знань і вмінь, зростання значущості теоретичних знань..

У процесі дослідження ми звернулися до праць багатьох науковців різних галузей педагогічної науки, зокрема закономірностей формування професійних та особистісних якостей фахівця (Б.С. Гершунський, І.А. Зязюн та інші), теорії професійно-технічної освіти (С.Я. Батишев, Р.С. Гуревич, О.С. Дубинчук, МЛ. Махмутов, Н.Г. Ничкало та ін.), закономірностей теоретичного навчання (В.Ю. Биков, С.У. Гончаренко, та ін.), закономірностей трудового навчання (технологій) (В.В.Чебишева, С.А.Шапорзинський, Ю.О. Якуба та ін.).

Коли в процесі трудового навчання в загальноосвітній школі будуть використані критичне мислення, метод проектів, індивідуалізація та диференціація навчання та інші інноваційні технології, це сприятиме: поліпшенню засвоєння навчального матеріалу, зменшенню часу розв’язання стандартних завдань, сформованості практичної спрямованості знань учнів, поліпшенню поведінкового, емоційного, позитивного ставлення до трудового навчання та інших предметів, що вивчаються в школі, підвищенню інформаційної культури учнів, розвитку їхньої пізнавальної і творчої активності.

Не всі проблеми навчання учнів вирішені. Так, однією з актуальних тем є проблема використання інноваційних технологій на уроках трудового навчання (технологій) в процесі підготовки учнів старших класів до майбутньої діяльності. Зокрема, це використання інноваційних методик навчання в навчально-виховному процесі у СЗШ.

Таким чином, актуальність проблеми вдосконалення навчально-виховного процесу професійної підготовки фахівців, її недостатня теоретична розробленість та потреби практики зумовили вибір теми дипломної роботи: «Професійна підготовка учнів старших класів засобами інноваційних технологій на уроках трудового навчання».

Мета роботи: полягає в теоретичному обґрунтуванні концептуальних засад, експериментальній перевірці використання інноваційних методик навчання в процесі вивчення предмету «Трудове навчання» (технології).

Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що рівень професійної підготовки учнів можна підвищити за умов: використання інноваційних технологій на уроках трудового навчання у СЗШ.

Для досягнення мети і перевірки гіпотези були сформульовані такі завдання:

1) Проаналізувати навчальну, науково-теоретичну та методичну літературу з теми дослідження.

2) Виявити методики впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес при підготовці учнів на уроках трудового навчання (технологій), варіативний модуль «Конструювання і моделювання швейних виробів».

3) Розробити дидактичне забезпечення для проведення занять трудового навчання (технологій) учнів старших класів засобами інноваційних технологій та перевірити його вплив на рівень професійної підготовки учнів під час вивчення варіативного модуля «Конструювання і моделювання швейних виробів».

Об’єкт дослідження: процес формування знань і умінь учнів старшої школи на уроках трудового навчання (технологій) обробки тканини.

Предмет дослідження: шляхи, форми методи, прийоми та засоби застосування інноваційних технологій на уроках трудового навчання (технологій) у професійній підготовці учнів старших класів.

Загальна методологія роботи базується на положеннях теорії пізнання, вченні про взаємозв’язок теоретичної та практичної діяльності, використанні інноваційних технологій навчання. У дослідженні ми спиралися на методологію професійної педагогіки, принципи дидактики професійного навчання, а також сучасні вітчизняні та зарубіжні концепції використання сучасних інноваційних технологій навчання в професійній освіті.

Теоретичну основу дослідження становлять положення, що стосуються професійної педагогіки, психолого-педагогічних закономірностей професійного навчання, методичних розробок змісту й організації професійного навчання з використанням інноваційних технологій.

Для вирішення поставлених завдань використано такі методи дослідження: аналіз психологічної, педагогічної, методичної та спеціальної літератури; узагальнення досвіду; педагогічне спостереження; педагогічний експеримент.

Теоретичне значення роботи полягає в: обґрунтуванні шляхів використання інноваційних технологій навчання в процесі професійної підготовки учнів старшої школи на уроках трудового навчання (технологій); визначенні методів впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес ЗОШ; виявленні шляхів застосування інноваційних технологій під час вивчення варіативного модуля «Конструювання і моделювання швейних виробів».

Практичне значення дослідження полягає в розробці методичного забезпечення для вчителів трудового навчання (технологій) засобами інноваційних технологій.

Результати роботи можуть бути використані під час розробок занять з використанням інноваційних технологій навчання для учнів старшої школи, розроблення навчально-методичного забезпечення процесу професійної підготовки на уроках трудового навчання (технологій).

Апробація результатів роботи здійснена шляхом виступів автора на звітній науково-практичній конференції інституту математики, фізики і технологічної освіти «Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти».

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

ДИПЛОМНА РОБОТА
Дана робота має на меті вивчення зазначених проблем, а також аналіз деяких лінгвістичних програмних продуктів, спрямованих на автоматизацію...
ДИПЛОМНА РОБОТА ТЕМА: ХУЛІГАНСТВО
Вступ
ДИПЛОМНА РОБОТА На тему: «День вчителя,вечеря на 40 осіб»
Характеристика бенкету
ДИПЛОМНА РОБОТА СПЕЦІАЛІСТА на тему: СПЕЦИФІКА МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ...

Дипломна робота
РОЗДІЛ ЗАРОДЖЕННЯ І СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СЛУЖІННЯ ЯК ОСОБЛИВОЇ ФОРМИ СУСПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДО ЗАХИСТУ
Дипломна робота містить сторінки, 27 таблиць, 18 рисунків, список використаних джерел із найменувань, додатків
ДИПЛОМНА РОБОТА
Органи прокуратури їх значення і роль у здійсненні контрольно-наглядових функцій державних органів влади в Україні
Дипломна робота з психології
Поняття адаптації, дезадаптації. Проблема соціальної адаптації молодших школярів
Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”
Техніко – криміналістичне дослідження підроблених документів на право водіння, володіння і користування автотранспортом”
ДИПЛОМНА РОБОТА НА ТЕМУ: “ АНАЛІЗ КРИМІНОГЕННОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ
Фактори, що визначали стан, структуру та динаміку злочинності в 2001 р виглядають наступним чином
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка