МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


Скачати 420.73 Kb.
НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Сторінка1/3
Дата02.04.2013
Розмір420.73 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ „КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
ЗАТВЕРДЖЕНО:

Проректор з науково-

педагогічної роботи
__________ А. М.Колот

“__” ______ 2012 р.

Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного й підсумкового контролю їхніх знань

з дисципліни “Українська словесність”

Декан факультету міжнародної економіки і менеджменту

_________________________ Д.Г.Лук′яненко

Завідувач кафедри

_________________________ Л.С. Козловська

Київ 2012


І. Вступ

Досвід підготовки фахівців вищої школи підтверджує, що одним із основних навиків, здобутих під час навчання, є вміння професійно сприймати словесну інформацію, самостійно її осмислювати, оцінювати можливі наслідки, виокремлювати найбільш доцільні шляхи досягнення комунікативної мети.

Університетська освіта має на меті виховання не просто фахівця, а людини з науковим мисленням. Тому завдання курсу «Українська словесність» – сформувати високу мовну компетенцію в професійному спілкуванні. Спираючись на знання про особливості функціонування стилів літературної мови, усвідомлення взаємозв’язків у мовній системі, студент повинен практично реалізовувати думку відповідно до комунікативної ситуації. Програма має на меті: удосконалити гуманітарні знання студентів економічного вищого навчального закладу, підвищити загальнокультурний, інтелектуальний та естетичний рівень майбутніх економістів на основі засвоєння визначних здобутків української літератури, сформувати високий рівень мовної компетенції майбутнього фахівця у професійній і науковій сферах комунікації, розширити межі суто професійної комунікації, сформувати стійкий інтерес до української художньої літератури та літературної мови як основ націоцентричного світогляду. Формування мовної майстерності передбачає альтернативний підхід до вибору завдань як аудиторних, так й індивідуальних. На заняттях акцентують увагу студентів на функційному аспекті лексичних, морфологічних, синтаксичних засобів мови.

Для підвищення рівня знань студентів та систематизації засвоєного матеріалу передбачено читання лекцій, проведення семінарських та практичних занять, виконання завдань для самостійного опрацювання, індивідуальних та творчих завдань, різні види контролю.

ІІ. Перелік питань до іспиту

 1. Мова й література в системі культурних цінностей українського суспільства.

 2. Мова – суспільне явище. Функції мови.

 3. Українська літературна мова й мова професійного спрямування.

 4. Специфіка мови професійного спілкування.

 5. Складники національної мови.

 6. Мовне законодавство в Україні.

 7. Статус української мови як державної.

 8. Основні характеристики сучасної української літературної мови. Види мовних норм.

 9. Основні характеристики мовної норми на сучасному етапі розвитку літературної мови.

 10. Поняття культури мови. Комунікативні якості культури мови.

 11. Поняття професійної мовнокомунікативної компетенції.

 12. Давня література й початки формування літературної мови.

 13. Усна й писемна форми української літературної мови.

 14. Функціональні різновиди української літературної мови. Їхні основні ознаки.

 15. Стильові різновиди сучасної літературної мови й фахова мова.

 16. Науковий, офіційно-діловий, розмовний (кодифікований) стилі літературної мови як основа мови фаху.

 17. Роль художнього стилю у формуванні інтелектуального потенціалу фахівця-економіста.

 18. Класична українська література як етап формування й утвердження норм літературної мови.

 19. І.Котляревський – зачинатель нової української літератури та нової української літературної мови.

 20. Г.Квітка-Основ’яненко – фундатор нової української прози й нової мови прозового твору.

 21. Українські поети-романтики як зачинателі літературної норми у творах художньої літератури.

 22. Новаторство мовно-поетичної творчості Т.Шевченка.

 23. Орфографічні норми як компонент формування мовної компетенції фахівця.

 24. Принципи українського правопису.

 25. Науковий стиль сучасної української літературної мови.

 26. Писемні форми репрезентації результатів студентських досліджень (конспект, тези, реферат).

 27. Офіційно-діловий стиль сучасної української літературної мови.

 28. Підстилі й жанри офіційно-ділового стилю. Їхня характеристика.

 29. Документ і правила його складання. Регламентація оформлення документів державними стандартами.

 30. Поняття “термін”, „термінологія”, “терміносистема”. Проблеми кодифікації та стандартизації сучасної економічної терміносистеми.

 31. Пряме й переносне значення слова. Вияви полісемії в різностильових текстах.

 32. Синонімія, види синонімів. Роль синонімів у різностильових текстах.

 33. Вияви антонімії, паронімії та омонімії в різностильових текстах.

 34. Мовна надмірність і мовна недостатність у різностильових текстах.

 35. Загальновживані слова. Свідоме й критичне використання жаргонізмів і діалектизмів у різних комунікативних сферах.

 36. Неологізми, архаїзми, історизми в українській літературній мові.

 37. Виразність та образність мови, її чистота. Просторічні слова, жаргонізми, діалектизми, канцеляризми та професіоналізми, лайливі та вульгарні слова в лексиці та лексиконі окремої особистості.

 38. Поняття про фразеологію. Типи фразеологізмів.

 39. Поняття „граматична норма”. Стилістичні можливості граматичних форм у різностильових текстах.

 40. Синтаксичні конструкції в різностильових текстах.

 41. Синтаксична норма. Складні випадки керування.

 42. Синтаксична норма. Порядок слів у реченнях.

 43. Синтаксична норма. Однорідні члени речення, дієприкметникові та дієприслівникові звороти.

 44. Правила оформлення наукової роботи: структура, нумерація, ілюстративний матеріал, загальні правила цитування й покликання на використані джерела, оформлення бібліографічного опису.

 45. Усна форма літературної мови. Орфоепічні норми як компонент формування мовної компетенції фахівця.

 46. Основні правила наголошування в українській мові. Засоби милозвучності української мови.

 47. Публічний виступ як різновид усної мови. Підготовка публічного виступу.

 48. Публічний виступ і функціональні типи мовлення (розповідь, опис, роздум).

 49. Специфіка публічної монологічної мови.

 50. Специфіка публічної діалогічної мови.

 51. Змістова організація основної частини публічного виступу (виклад матеріалу, доказ, спростування).

 52. Мовний етикет.

 53. Традиційні формули звертання в діловому та науковому стилях.

 54. Сучасні лінгвістичні словники як основне джерело фахової та мовної інформації.

 55. Термінологічні словники як основне джерело фахової інформації.

 56. Типи економічних словників, їхня характеристика.


III. Порядок організації самостійної та індивідуально-консультаційної роботи, поточного та підсумкового оцінювання знань студентів з дисципліни «Українська словесність»
3.1. Поточний контроль знань студентів

3.1.1 Мета поточного контролю

Поточний контроль знань має на меті виявити якісний рівень навчального процесу та його результатів у міжсесійний період, під час аудиторних (лекцій, семінарських, практичних занять) та індивідуальних занять, перевірки самостійно виконаних студентами індивідуальних завдань, передбачених навчальною програмою дисципліни.

Поточний контроль знань студентів має діапазон оцінювання 0-50 балів за такою схемою:

п/п

Вид роботи

Зміст роботи

Оцінка
в балах


1

Обов’язкові завдання

Перевірка засвоєння студентами теоретичних знань та набуття практичних навичок:а) виконання завдань міні-кейсів, презентації


Активна участь у дискусіях, роботі міні-груп

6

б) тематичний контроль

Правильність та повнота відповідей

24

2

в) підсумковий модульний контроль

Якість виконання модульних завдань

12

3

Вибіркові завданняа) виконання завдань поглибленого рівня з міні-кейсів, наукова робота (участь у наукових студентських конференціях, олімпіадах та конкурсах, роботі наукового гуртка кафедри);

б) виконання завдань поглибленого рівня з міні-кейсів, творча робота (участь у літературній студії, творчий доробок студента).

Наукова розвідка з визначеної проблематики, наукове есе, доповідь на конференції і под.

Есе, відгук, власна творчість


8

(одне завдання за вибором студента)

Студентів оцінюють на семінарських та практичних заняттях, під час дискусій, мозкового штурму, роботи в міні-групах тощо. Велике значення має якість виконання контрольних зрізів у формі експрес-опитування, експрес- або тест-контролю, підготовка презентацій тощо.

Рівень знань студентів під час роботи на семінарських заняттях оцінюють у діапазоні від 0 до 30 балів.

Обов’язковим завданням для студентів є виконання двох модульних контрольних робіт, які є видом проміжково-модульного контролю знань, та охоплюють основні питання двох змістових модулів теоретичного курсу, виявляють практичні вміння та навики, здобуті студентом під час вивчення курсу. Модулі оцінюють у діапазоні 0-6 балів. Завдання к/р містять як теоретичні питання, так і практичні завдання різного рівня складності.

Самостійна робота студентів полягає в:

 • опрацюванні теоретичних основ лекційного матеріалу;

 • підготовці завдань для самостійного опрацювання (міні-кейси);

 • опрацюванні лексичного та граматичного мінімуму;

 • підготовці до семінарських занять;

 • підготовці до модульних контрольних робіт, поточних тест-контролів.


Самостійна робота студента, ураховуючи зміст, мету та завдання курсу, має такі різновиди: самостійна підготовка до аудиторних занять; підготовка завдань міні-кейсів; опрацювання лексичного та граматичного матеріалу; підготовка презентацій; виконання творчих завдань та науково-дослідна робота (підготовка до проблемних дискусій, парламентських слухань, участь у наукових студентських конференціях, олімпіадах, конкурсах, наукова робота студентів у науковому гуртку та участь у літературній студії кафедри).

Важливим складником самостійної роботи студента, що допомагає налагодженню повноцінного діалогу між студентом та викладачем, є індивідуальні завдання. Їх умотивоване використання в навчальному процесі сприяє якісному закріпленню на практиці отриманих теоретичних знань з курсу, визначенню рівня, обсягів вивченого. Такі завдання виконують навчально-контрольну, тренувальну, коригувальну функції, у комплексі з іншими навчальними засобами сприяють утвердженню диференційного підходу до кожного студента, індивідуалізації навчання (правописні тренінги, лексичні та граматичні завдання тощо).

Студенти мають можливість узяти участь у роботі наукового гуртка кафедри, який об′єднує зацікавлених дослідженнями сучасної економічної термінології та мовно-літературною проблематикою, у наукових студентських конференціях, олімпіадах, семінарах тощо.

Творчо обдаровані студенти можуть брати участь у роботі літературної студії, представляючи власні творчі доробки, обговорюючи актуальні проблеми сучасного літературного процесу на зустрічах з відомими українськими майстрами слова.
3.1.2 Форми поточного контролю

Поточний контроль здійснюють під час проведення семінарських, практичних та самостійних (індивідуальних) занять. Основними формами поточного контролю з дисципліни є проведення семінарів-дискусій, парламентських слухань, робота в міні-групах, презентація, колоквіум, а також експрес-опитування, експрес-контроль, тест-контроль, модульний контроль. Під час проведення аудиторних занять ураховують регулярну й активну роботу студента, що виявляє відповідний рівень знань теоретичного та практичного матеріалу. Відповідь студента повинна бути самостійною, повною, чіткою, демонструвати творчий підхід до опрацювання матеріалу програми.

3.1.3 Оцінювання результатів поточного контролю

Об’єкти поточного контролю

Об’єктами поточного контролю знань студентів є такі види їхньої навчальної діяльності:

 • активність роботи студентів, якість виконання завдань та участь у семінарських та практичних заняттях, дискусіях, парламентських слуханнях, мозковому штурмі, дебатах та ін.;

 • якість виконання контрольних робіт (експрес-опитування, експрес- або тест-контроль, лексичні та граматичні завдання, редагування, переклад);

 • виконання завдань міні-кейсів;

 • виконання модульних завдань;

 • презентація відповідної мовної чи літературної теми;

 • участь у науковому гуртку, літературній студії, наукових конференціях, олімпіадах.

Матеріали для різних видів поточного контролю складено з урахуванням необхідного мінімуму знань, що його повинен засвоїти студент з відповідних тем; багатоваріантність забезпечує самостійність виконання завдань кожним студентом; зважаючи на значні обсяги теоретичного й практичного матеріалу для опанування, завдання для поточних видів контролю складено так, щоб поступово підготувати студента до модульних контрольних робіт та іспиту.

3.1.4 Оцінювання активності роботи

студента протягом семестру

Основний критерій, який характеризує успішність роботи студента на семінарських заняттях, – це рівень знань, який він демонструє під час обговорення проблемних питань (дискусій, парламентських слухань, презентацій, дебатів, мозкового штурму), під час експрес-опитування або тест-контролів знань, виконання самостійних завдань, участі в наукових студентських конференціях, олімпіадах, конкурсах тощо.

Поточний контроль активності та систематичності роботи студентів на семінарських заняттях передбачає проведення контрольних перевірок засвоєння теоретичних знань та набуття практичних навичок. Для цього до кожного заняття розроблено відповідне завдання для самостійної роботи (міні-кейс), яке перевіряють на практичному занятті у формі презентацій основних питань теми, розв’язання проблеми заняття. Іншу частину кейсу перевіряють на індивідуальних заняттях зі студентами. Система міні-кейсів дає змогу активно залучити студентів до підготовки до кожного заняття, сприяє підвищенню їхньої активності та заохочує до систематичної самостійної роботи.

Шкала оцінювання:

1.

4 б. – студент отримує за презентацію проблемного питання міні-кейсу, якщо він висвітлює його глибоко, аргументовано, логічно й послідовно, самостійно та відповідно до норм літературної мови.

3 б. – студент отримує, якщо презентація в цілому виявляє його достатні знання проблемного питання та норм літературної мови.

1 б. – студент отримує, якщо його презентація є поверховою, виявляє недостатні знання матеріалу, не відповідає нормам літературної мови.

2.

2 б. – студент отримує в кінці семестру, якщо активно брав участь у підготовці та проведенні більшості практичних занять.

1 б. – студент отримує в кінці семестру, якщо брав активну участь у підготовці та проведенні окремих практичних занять.
3.

Тематичні роботи (тест-контролі, лексичні та граматичні завдання, переклад, редагування тощо) залежно від якості та рівня виконання завдань оцінюють: 4 бали (високий рівень), 3 бали (достатній рівень), 1 бал (задовільний рівень).

4.

Після вивчення кожного змістового модуля програми студенти пишуть модульну контрольну роботу, максимальна сума балів за кожну становить 6 (за шкалою оцінювання 2 – 4 – 6):

6 балів – ґрунтовна, повна, логічна, самостійно викладена відповідь, проілюстрована прикладами, оформлена відповідно до норм української літературної мови, або правильно виконане практичне завдання;

4 бали – неповна, проте самостійна відповідь на питання, у якій допущені незначні помилки, наявні незначні порушення норм української літературної мови, або правильно виконане практичне завдання, у якому є незначні помилки;

2 бали – відповідь, яка не виявляє ґрунтовного знання теоретичного матеріалу, у якій порушено логіку, послідовність та нормативність викладу думки, або практичне завдання, у якому є значні помилки.

Вибіркові завдання максимально можуть бути оцінені у 8 балів (одне завдання за вибором студента).
3.1.5 Особливості поточного контролю знань студентів
заочної форми навчання


Поточний контроль є двохетапним і полягає в:

- перевірці виконання завдань кейсу та написанні модуля (перший етап);

- написанні модуля (другий етап).

Система оцінювання складається з 10 балів за виконання завдань кейсу та середнього арифметичного за два модулі по 10 балів кожен. Разом максимальна кількість балів за поточну успішність становить 20 балів.

Поточний контроль знань студентів-заочників

п/п

Вид роботи

Зміст роботи

Оцінка
в балах


1

Виконання завдань кейсу

Перевірка якості виконаних завдань

10—8—6—0

2

Написання модулів

Перевірка якісного рівня підготовки студента

10—8—6—0IV. Картка самостійної роботи студента з дисципліни “Українська словесність” (іспит)

4.1. ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

№ з/п

Види самостійної роботи

Форми контролю
та звітності

Параметри оцінки

Максимальна кількість балів

І. Обов’язкові завдання

Систематичність та активність роботи на семінарських заняттях

1.1

Підготовка до семінарських (практичних) занять

Виконання завдань міні-кейсів, презентації

Активна участь у дискусіях, роботі міні-груп

4 бали

1-3-4
2 бали

0-1-2

4

2

1.2

Тематичний контроль

Правильність та повнота відповідей

6 занять у діапазоні

1-3-4 б.


24

Разом балів за семінарські заняття та виконання різних видів завдань

30

1.3

Модульний контроль

Перевірка резуль­татів виконання модульних (контрольних) робіт

2 заняття в діапазоні

2-4-6 б.

12

Разом балів за виконання модульних к/р

12

ІІ. Вибіркові завдання (одне за вибором)
Виконання завдань для самостійного опрацювання

8

2.1

Виконання завдань поглибленого рівня з міні-кейсів, наукова робота (участь у наукових студентських конференціях, олімпіадах та конкурсах, роботі наукового гуртка кафедри)

Наукова розвідка з визначеної проблематики, наукове есе, доповідь на конференції і под.

4-6-8 б.
2.2

Виконання завдань поглибленого рівня з міні-кейсів, творча робота (участь у літературній студії, творчий доробок студента)

Есе, відгук, власна творчість

4-6-8 б.
Усього балів за вибіркові види СРС

8

УСЬОГО БАЛІВ

50

Регламент роботи студентів денної форми навчання під час вивчення дисципліни «Українська словесність»

Види робіт, що

підлягають оцінюванню

Заняття

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


Тема

Діапазон оцінювання
за видами робіт, балів

Сучасна українська літературна мова (загальна характеристика)

Культура мови в професійному спілкуванні. Тематичний контроль

Культура мови усного професійного спілкування

Публічний виступ – різновид усного професійного спілкування. Тематичний контроль

Функціональні стилі літературної мови як основа мови професійного спілкування

Функціональні стилі літературної мови як основа мови професійного спілкування

Художній стиль літературної мови як основа формування мовної компетенції. Тематичний контроль

Науковий стиль сучасної літературної мови у професійному спілкуванні. Текст як основна одиниця професійної мовної комунікації

Офіційно-діловий стиль сучасної літературної мови у професійному спілкуванні. Тематичний контроль

Модуль 1 „Система норм і стилів сучасної української літературної мови”

Лексичні засоби літературної мови в різностильових текстах

Лексичні засоби літературної мови в різностильових текстах

Фразеологічні засоби мови в різностильових текстах. Тематичний контроль

Граматичні засоби мови в різностильових текстах

Граматичні засоби мови в різностильових текстах. Тематичний контроль

Модуль 2 „Специфіка мови професійного спілкування”

Виконання завдань міні-кейсів, презентації (оцінюється протягом семестру)

Активність роботи на заняттях (у міні-групах, участь у мозкових штурмах, дебатах і под.).

4 бали

(1-3-4)

2 бали

(0-1-2)

Тематичний контроль (мовностилістичний аналіз текстів, лексичні, граматичні завдання, переклад, редагування, тести)

4 бали

(1-3-4)

х
х

Ххх

х

ххх

Модульні контрольні роботи

6 балів
(2-4-6)

х

х

х

х

х

Х

Х

х

хх

х

х

х

хВибіркові завдання: завдання поглибленого рівня міні-кейсів,
творча робота, наукова робота

8 балів

(4-6-8)

за вибором студента

позначка, що відображає запланований вид роботи відповідно до плану практичних занять та можливість отримання студентом визначеної кількості балів.

4.2. ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

№ з/п

Види самостійної роботи

Форми контролю
та звітності

Параметри оцінки

Максимальна кількість балів

І. Обов’язкові завдання (0-20 балів)

Якість виконання завдань

1.1

Домашнє самостійне завдання (виконання завдань кейсу)

Оцінювання якості виконання

0-6-8-10 балів

10

1.2

Модуль

(контрольна робота)

Оцінювання рівня підготовленості студента

0-6-8-10 балів

10

1.3

Модуль

(тест-контроль)

Оцінювання рівня підготовленості студента

0-6-8-10 балів

10

Разом балів за обов’язкові завдання (поточний контроль)

20


V. Зразок екзаменаційного білета

5.1. Денна форма навчання

1. Комунікативні якості культури мови.

2. Лексика української літературної мови за походженням.

3. З′ясуйте лексичне значення поданих фразеологізмів. Складіть речення з виділеними фразеологізмами.

Бачити в рожевому світлі, каменя на камені не залишити, гнути кирпу, гострий на слово, сміятись на кутні, дійти до ладу, як мокре горить, ударити лихом об землю, фальшива нота, узяти втямки.

4. Складіть і запишіть словосполучення з наведеними іменниками за моделлю «прикметник+іменник».

Аташе, МВФ, імпресаріо, Міссісіпі, степінь, нежить, ембарго, журі, торнадо, путь, вуаль, Сибір, бістро, біль, дефіле.

5. Відредагуйте подані речення відповідно до норм української літературної мови.

Серед вад рецензованої курсової роботи слід відзначити нелогічність викладу матеріала та недобрий стиль.

На засіданні факультета одноноголосно постановили, що підпис рецензента необхідно завірити в вченого секретаря.

Наукомісткі галузі поступово втрачають ведучих спеціалістів, що переорієнтувались на бізнес.

6. Напишіть есе.

5.2. Заочна форма навчання

1. Основні жанри наукового стилю.

2. Усна й писемна форми української літературної мови.

3. Термінологічні словники як основне джерело фахової інформації.

4. Відредагуйте подані речення відповідно до норм української літературної мови.

Вкладая кошти в навчання робітників сьогодні, фірма досягне визначальних успіхів у майбутньому.

Опрацювавши належним чином статті закону, його було включено до повістки денної пленарного засідання.

Цей документ включає важливі факти і тому його завірили в нотаріуса.

5.Продовжіть ряди синонімів. Складіть і запишіть речення, використовуючи один синонім з кожного ряду.

Комунікація - ….. .

Фундатор - …….. .

 1. Розкрийте дужки, поставивши слова в потрібному відмінку.

Пробачте (я), згідно (повідомлення), помилитися (неуважність), написав два (лист), заступник декана (наукова роботи)

7. Виберіть з поданих варіантів перекладу ті, що відповідають нормам сучасної української літературної мови. Складіть з будь-яким з них речення.

Принимать меры – приймати міри, вживати заходів, вживати заходи.

Считать ошибочным – рахувати помилковим, вважати помилковим, вважати за помилку.

Составлять исключение – становити виняток, бути винятком, бути виключенням, становити виключення.

8. Запишіть словосполучення, розкривши дужки й поставивши числівники в потрібному відмінку.

Погодилися з (24) пропозиціями, скористалися (67) книгами, на (98) метрах, у зазначених (37) джерелах, закупили у (185) виробників, надали слово (15) доповідачам.

9. Складіть заяву.

10. Напишіть есе „Публіка – живий інструмент, на якому грає оратор” (Е.Лабуле).

VI. ЛІТЕРАТУРА

1.Ботвіна Н. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділової комунікації: навчальний посібник. – К., 2002.

2.Бабич Н. Практична стилістика і культура української мови. – Львів, 2003.

3. Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики: підручник.- К., 2004.

4. Богдан С. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К., 1998.

5. Волощак М. Неправильно-правильно: довідник з українського слововживання.- К., 2000.

5. Волкотруб Г. Практична стилістика української мови: Використання морфологічних засобів мови: навч. посібник. – К., 1998. Практична стилістика української мови. – К., 2004.

6. Говоримо і пишемо правильно. Порадник з правопису, вимови та слововживання.- К.:КНЕУ, 2011.

7. Гладіна Г., Сеніна В. Питання мовленнєвої культури та стилістики. – К., 1997, 2004.

8. Гриценко Т. Українська мова та культура мовлення.- Вінниця, 2003.

9. Грищенко Т. Українська мова за професійним спрямуванням: навч.посібн.- К., 2010.

10. Гуць М., Олійник І., Ющук І. Українська мова у професійному спілкуванні. – К., 2004.

11. Довідник з культури мови/за ред.С.Я.Єрмоленко.- К., 2005.

12. Карнегі Д. Як здобувати друзів і впливати на людей.- К., 1990.

13. Калашник В., Колоїз Ж. Українсько-російські синтаксичні паралелі. – Х., 2003.

14. Коваль А. Культура ділового мовлення. – К., 1997.

15.Кравець Л. Стилістика української мови: Практикум: навч. посібн.-К., 2004.

16. Культура фахового мовлення: навч.посібн./за ред.Н.Д.Бабич.-Чернівці, 2006.

17. Мацько Л., Кравець Л. Культура української фахової мови: навч. посібн.- К., 2007.

18. Мацько Л., Сидоренко О., Мацько О. Стилістика української мови.- К., 2003.

19. Непийвода Н. Сам собі редактор: порадник з української мови. – К., 1996.

20. Онуфрієнко Г. Науковий стиль української мови: навч. посібн.- К., 2006.

21. Пазяк О., Сербенська О. Українська мова. Практикум. – К., 2000.

22. Плотницька І. Ділова українська мова. – К., 2001.

23. Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради: навч.посібн. – К.,1999; 2001.

24. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: навч. посібн. – К., 2006.

25. Сербенська О. Культура усного мовлення: практикум: навч.посібн.- К., 2004.

26. Симоненко Т. Українська мова за професійним спрямуванням.-К., 2009.

27.Токарська А., Кочан І. Культура фахового мовлення правника.- Львів, 2003.

28.Український правопис.- 4-те вид., випр. й доп. - К., 1993.

29.Українська література /укл.Козловська Л.С., Терещенко С.І.-К.:КНЕУ, 2005.

30. Українська словесність: навч.-метод.посібн.для самост.вивч.дисц.-К.:КНЕУ, 2006.

31. Українська словесність:навч.посібн.- К.:КНЕУ, 2011.

32.Українська мова в професійній діяльності: навч.посібн./ В.Жайворонок, В.Бріцин, О.Тараненко.-К., 2006.

33.Українська мова за професійним спрямуванням: навч.посібн./за ред Т.Симоненко.-К., 2009.

34. Читай й знай!: Довідник-практикум з граматики та стилістики сучасної української мови/Н.Дзюбишина-Мельник, О.Лаврінець, К.Симонова, Л.Ціпцюра.- К., 2007.

35.Читай і знай!- 2: Довідник-практикум з фонетики, орфоепії, орфографії, лексикології, фразеології сучасної української мови/О.Лаврінець, К.Симонова, І.Ярошевич.- К., 2009.

36. Шевчук С. Ділове мовлення: Модульний курс: Підручник.-К., 2008.

37. Шевчук С. Українське ділове мовлення. – К., 2009.

38. Ющук І. Практикум з правопису української мови.-К., 2000.

39. Ющук І. Українська мова. – К., 2003.

40. Ющук І. Українська мова. Вправи: навч.посібн.- К., 2009.

СЛОВНИКИ


1.Великий тлумачний словник сучасної української мови. – К., 2007.

2.Головащук С.І. Російсько-український словник сталих словосполучень. – К., 2001.

3.Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак З. Словник-довідник з культури мови. – Львів, 1996.

4.Економічна енциклопедія: У 3 т. – К., 2000.

5.Караванський С. Російсько-український словник складної лексики. – К., 1998.

6.Короткий словник з економіки та менеджменту. Українсько-російсько-англо-німецький. – К., 1996.

7.Кочерган М. Словник російсько-українських міжмовних омонімів. – К., 1997.

8.Непийвода Н. Практичний російсько-український словник. Найуживаніші слова і вислови. – К.,2000.

9.Новий орфографічний словник української мови. – К., 1997.

10.Новий російсько-український словник. – К., 1998.

11.Новий російсько-український словник-довідник юридичної, банківської, фінансової, бухгалтерської та економічної сфери. – К., 1998.

12. Новий тлумачний словник української мови: В 4 т. /Укл. Яременко В.В., Сліпушко О.М. – К., 1999.

13.Орфоепічний словник української мови: В 2-х т./За ред. М.М.Пещак.- К., 2001.

14.Орфографічний словник української мови /Укл. Головащук С.І., Пещак М.М. та ін. – К., 1999.

15. Пустовіт Л.О., Скопненко О.І., Сюта Г.М., Цимбалюк Т.В. Словник іншомовних слів. – К., 2000.

16.Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки. – К., 1994.

17. Російсько-український та українсько-російський словник фінансової термінології /За ред. Афанасьєва М.В., Вітренко Н.М., Яременко А.П. – Х., 1997.

18. Сліпушко О.М. Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові. – К., 1999.

19.Словник економічних термінів. Російсько-українсько-англійський. – К., 1997.

20.Словник-довідник труднощів української мови /За ред. С.Єрмоленко. – К., 1992.

21. Словник-посібник економічних термінів: Російсько-українсько-англійський. – К., 1997.

22.Словник синонімів української мови: У 2-х т./А.А.Бурячок, Г.М.Гнатюк, С.І.Головащук та ін.- К., 1999-2000.

23.Українсько-російський словник наукової термінології /За ред.Л.О.Симоненко.- К.-Ірпінь, 2004.

24.Українська мова. Енциклопедія. – К., 2000.

25.Українсько-російський та російсько-український словник банківських і страхових термінів /Укл. В.Я.Пласієнко та ін. – Дніпропетровськ, 1995.

26. Фразеологічний словник української мови: В 2 т. /Укл. Білоноженко В.М., Винник В.О. та ін. – К., 1999.

27.Юридична енциклопедія. – К., 1998-2002. – Т.1-4.

28.Юридичний словник-довідник. – К., 1996.

  1   2   3

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10. 06. 2011 №572 "Про Типові навчальні плани початкової школи", рішення...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Представництво ООН в Україні за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України проводить конкурс, присвячений важливій...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Всеукраїнська акція "Моральний вчинок", ініційована Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі за...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Севастопольської міських державних адміністрацій на виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16....
УКАЗ Президента України Про затвердження Положення про Міністерство...
Затвердити Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (додається)
Відповідно до протоколу засідання журі конкурсу від 06. 04. 2013 року
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ, СІМ’Ї ТА МОЛОДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ...
Міністерства освіти і науки проводиться Всеукраїнський конкурс юних зоологів і тваринників, метою якого є створення умов для творчого...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕПАРТАМЕНТ...
Львівський обласний дитячий еколого-натуралістичний центр в березні-травні 2013 року проводить природоохоронну акцію «Первоцвіти...
«Загальні і спеціальні здібності»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Донецька обласна державна адміністрація Управління освіти і науки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка