10. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


Скачати 57.53 Kb.
Назва10. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Дата03.04.2013
Розмір57.53 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи

10. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
СТУДЕНТІВ

  1. Місце історії економіки та економічної думки в системі наук.

  2. Предмет, метод, задачі історії економіки та економічної думки.

  3. Джерела, історіографія і періодизація модуля.

  4. Основні риси і періодизація господарства країн Західної Європи в епоху середньовіччя.

  5. Економічні причини і наслідки розпаду Староруської держави - Київської Русі.

  6. Економіка феодальної вотчини у період феодальної роздробленості й у польсько-литовський період (XIII - XVI ст.)

  7. Особливості економічного розвитку Середньовічної Франції, Середньовічної Англії. Середньовічної Німеччини.

  8. Становлення і розвиток мануфактурного виробництва в Європі.

  9. Роль середньовічних міст Західної Європи в становленні і розвитку товарно-грошових відношень і ринку.

  10. Економічні причини і наслідки Великих географічних відкриттів.

  11. Які науково-технічні досягнення створили передумови Великих географічних відкриттів?

  12. Процес первісного нагромадження капіталу в Англії.

  13. Промисловий переворот й індустріалізація в головних країнах світу.

  14. Феодальні відношення на українських землях у XVI - XVII ст.

  15. Розвиток мануфактурного виробництва на Україні.

  16. Особливості здійснення реформи 1861 року в Україні.

  17. Основні протиріччя в аграрному секторі економіки України наприкінці XIX - початку XX ст.

  18. Економічна криза 1900 - 1903 р. і ії вплив на процес монополізації економіки.

  19. Столипінська реформа і своєрідність її реалізації в Україні.

  20. Особливості розвитку української промисловості наприкінці XIX в.

  21. Які події обумовили економічне піднесення США та перетворення її у провідну індустріальну державу світу в останній третині ХІХ ст.?

  22. Економічний розвиток головних країн світу в останній третині XIXст. - початку XX ст.

  23. Промисловий розвиток головних країн світу на початку XX ст.(1900-1927 р.)

  24. Вплив першої світової війни на стан економіки України.

  25. Політика «військового комунізму»: джерела, протиріччя, наслідки.

  26. Нова економічна політика на Україні(1921-1927 р.)

  27. Індустріалізація і колективізація на Україні.

  28. Причини виникнення і наслідки кризової ситуації в економіці України в 70-80 роках.

  29. Економіка головних закордонних країн: США, Німеччини, Англії й основні напрямки її реформування (70-80 роки).

  30. Тенденції світового господарського розвитку в 90-ті роки.

  31. Державне регулювання в перехідній економіці. Структурна перебудова промисловості України.

  32. Соціальна орієнтація економіки України в перехідний період.
  33. Основні напрямки реформування економіки України в перехідний період.

  34. Концепції розвитку науки К.Маркса, П.Дюгема, Т.Куна, І.Локатоша, К.Поппера, Ш.Жида, Ш.Ріста, Й.Шумпетера.

  35. Розвиток економічного знання в Давньому Єгипті та Вавілонії, у Давній Індії та Китаї.

  36. Питання аграрних відносин та рабства в Давньому Римі.

  37. Економічна думка в Україні часів раннього та класичного Середньовіччя.

  38. Економічна ідеологія ісламу. Ідеї “соціальної фізики” А.Ібн-Хальдуна.

  39. Розвиток економічного знання в період кризи феодалізму та розвитку товарно-грошових відносин. Перші емпіричні узагальнення економічного знання: закон Грешема, виникнення кількісної теорії грошей.

  40. Причини та умови виникнення меркантилізму. Теорії торгівельного та грошового балансу.

  41. Ранній меркантилізм: В Стаффорд, Г.Скаруффі, пізній меркантилізм: Т.Ман, А.Монкретьєн, ідеї меркантилізму в Росії та Україні.

  42. Капітал в уявленні меркантилістів. Фінансова система Дж.Ло.

  43. Виникнення класичної політекономії в Англії (В.Петті) та Франції (П.Буагільбера, Р.Кантильон).

  44. Фізіократія: Ф.Кене, А.Тюрго.

  45. Методологічні засади економічного вчення А.Сміта, зміст “Дослідження про причини та природу багатства народів”.

  46. Проблеми вартості в працях представників класичної політичної економії. Догма Сміта.

  47. Економічні концепції Ж.-Б.Сея. Закон ринків збуту.

  48. Економічні ідеї Т.Мальтуса. Критика закону Сея.

  49. Економічні проблеми в творчості Н.Сеніора та Ф.Бастіа.

  50. Ліберальний реформізм: Дж.Ст.Мілль. Зміст та значення ідей “Принципів політичної економії”.

  51. Концепції К.Родбертуса та Ф.Лассаль. “Залізний закон заробітної платні”.

  52. А.Сен-Сімон, сенсімоністи та походження колективізму.

  53. Соціалісти-асоціаністи: Ш.Фур’є, Р.Оуен.

  54. Творчість К.Маркса та Ф.Енгельса в 40-60 рр. ХIХ ст. “Маніфест комуністичної партії”.

  55. Теорія доданої вартості та проблеми конкуренції за К.Марксом.

  56. Теорія відтворення та криз К.Маркса.

  57. Розвиток В.Леніним марксистського вчення.

  58. Обставини розвитку суспільної думки в ХIХ ст.. Виникнення альтернативної політекономії в Німеччині. Ф.Ліст.

  59. “Стара” історична школа: В.Рошер, К.Кніс, Б.Гільдебранд, “Нова” історична школа: Г.Шмоллер, К.Бюхер, Л.Брентано, “Юна” історична школа: В.Зомбарт, М.Вебер.

  60. Маржинальна революція. Методологічні принципи маржиналізму. Започаткування основ граничного аналізу: А.Курно, Г.Госсен, Ж.Дюпюї.

  61. Австрійська школа граничної корисності: К.Менгер, Ф.Візер, О.Бем-Баверк.

  62. Формування неокласичної традиції. Внесок А.Маршалла в економічну науку.

  63. Теорія загальної економічної рівноваги Л.Вальраса. Закон Вальраса.

  64. Економічна теорія добробуту у Парето. Оптимум Парето. Фундаментальні теореми добробуту Лернера-Ланге-Ерроу.

  65. Морально-філософська позиція та економічні ідеї Дж.М.Кейнса.

  66. Методологічні, теоретичні та практичні новації “Загальної теорії зайнятості, проценту та грошей” Дж.М.Кейнса.

  67. Інтерпретація кейнсіанства за Дж.Хіксом та Е.Хансеном. Модель IS-LM. Неокейнсіанська теорія циклу П.Самуельсона, Е.Хансена. Мультиплікатор-акселератор.

  68. Посткейнсіанство: Р.Клауер, А.Лейонхуфвуд.

  69. Теорії економічної динаміки Р.Харрода, Є.Домара, парадокс Домара.

  70. Неокласичні мікроекономічні теорії ринкових структур: Дж.Робінсон, Е.Чемберлін.

  71. Економічна динаміка та підприємництво у Й.Шумпетера.

  72. Ордолібералізм (фрейбурзька школа): А.Мюллер-Армак, В.Ойкен, Л.Ерхард.

  73. Методологічна основа неокласичних теорій економічної динаміки. Творчість Дж.Міда, П.Дугласа, Ч.Кобба.

  74. Некласична теорія зростання Р.Солоу. “Золоте правило” Е.Фелпса.

  75. Неокласичне відродження: сутність, умови виникнення та вплив на економічну політику.

  76. Модель рівноважного циклічного процесу Р.Лукаса.

  77. Теоретичні основи “економіки пропозиції”. Крива Лаффера.

  78. Соціально-психологічний інституціоналізм: Т.Веблен.

  79. Соціально-правовий інституціоналізм: Дж.Коммонс.

  80. Кон’юнктурно-статистичний інституціоналізм: У.Мітчелл.

  81. Дж.К.Гелбрейт: теорія корпорації та техноструктури.

  82. Теорія трансакційного сектору економіки Р.Коуза. Система прав власності А.Алчіана, Г.Демсеца. Теорія зовнішніх ефектів, теорема Коуза-Стіглера.

  83. Теорія суспільного вибору: М.Б'юкенен.

  84. Теорії трансформації капіталізму А.Берлі, Г.Мінза, Р Арона та ін.

  85. Теорії індустріального суспільства: У.Ростоу, Ж.Еллюль, Р.Арон.

  86. Теорії постіндустріального суспільства: Д.Белл, А.Тоффлер.

  87. Ревізіонізм. Е.Бернштайн, К.Каутський, Р.Гільфердінг.

  88. Формування теоретичних джерел сучасного соціал-реформізму в Німеччині та Австрії (20-30-і рр.).

  89. Загальна характеристика соціал-реформістських моделей економічного розвитку другої половини ХХ ст. Сучасний соціал-реформізм.

  90. Німецька та австрійська моделі “змішаної економіки”.

  91. Розвиток суспільно-економічної думки в Росії в другій половині ХIХ – на початку ХХ ст.

  92. Розвиток суспільно-економічної думки в Україні в другій половині ХIХ – на початку ХХ ст.

  93. Проблеми цінності, ринків та криз у М.Туган-Барановського.

  94. Проблеми економічної динаміки та планування у М.Кондратьєва.

  95. Ринок, план та рівновага у концепції “нової економічної політики”.

  96. Розвиток радянської економічної науки в 30-80-і рр. ХХ ст.

Схожі:

Система поточного та підсумкового контролю знань
...
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
Визначення прогнозу рівня захворюваності на наступний рік за лінією тенденції багаторічної динаміки захворюваності
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Медицина Середньовіччя (Візантії, арабських народів, Тибету, середньовічної Європи)
Перелік питань до підсумкового контролю модуля №1
Повному хімічному контролю згідно з вимогами Наказу МОЗ України №626 від 15 грудня 2004р. „Про затвердження Правил виробництва (виготовлення)...
ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Експериментально-прикладний та експериментальний етапи у розвитку соціальної психології
Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю
Місце соціології в системі суспільствознавства, її зв’язок з іншими соціогуманітарними науками
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного й підсумкового контролю їхніх знань
Перелік питань для модульного контролю знань (ІІ рівень) З ПОЛІТОЛОГІЇ
Місце політології в системі наук про суспільство: взаємозв'язок та взаємозалежність
5. ПОТОЧНЕ І ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗА МОДУЛЕМ
Під час контролю систематичності та активності роботи оцінюються рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на практичних...
ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПРАЦІ...
З даної навчальної дисципліни студенти здають іспит. Об’єктом контролю знань студентів у формі іспиту є виконання тестових завдань...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка