Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Скачати 116.58 Kb.
НазваМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Дата08.04.2013
Розмір116.58 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > ДокументиМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський інститут фінансів

Українського державного університету фінансів

та міжнародної торгівлі
Кафедра фінансів і кредиту

«Фінансова санація та банкрутство підприємств»
Методичні вказівки і завдання щодо виконання індивідуального

навчально-дослідного завдання

для студентів денної форми навчання

галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

напряму підготовки 7.03050801 «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст


Укладач: к.е.н., старший викладач Височіна Л.В.

.

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри

Протокол від 28.08.2012 № 1

Харків

2012
ЗМІСТ

стор.Загальні положення

3

Критерії оцінювання

5

Рекомендована література

5

Структура індивідуального навчально - дослідного завдання

7

Питання теоретичної частини

8

Розрахункова частина

9


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Метою індивідуального навчально-дослідного завдання є формування навичок робот з літературою, поглиблення знань з навчального матеріалу; надання на основі теоретичних знань практичних навичок студентам щодо визначення однозначних підходів при оцінці фінансового-господарського стану підприємств на предмет наявності ознак приховуваного, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства; своєчасного виявлення формування незадовільної структури балансу для здійснення випереджувальних заходів щодо запобіганню банкрутству; здійснення аналізу для виявлення резервів підвищення ефективності виробництва та відновлення платоспроможності підприємств шляхом їх санації.

Індивідуальне завдання вважається одним з обов’язкових елементів самостійної роботи студентів 5 курсу, які вивчають курс «Фінансова санація та банкрутство підприємств», і оцінюється окремо від підсумків поточного контролю і контролю зі змістовних модулів за встановленими критеріями.

Індивідуальне завдання визначає, наскільки глибоко студент засвоїв курс і вміє самостійно робити аналітичні висновки в рамках змісту дисципліни «Фінансова санація та банкрутство підприємств».

У індивідуальному навчально-дослідному завданні студент повинен здійснити:

– оцінку фінансово-господарської діяльності підприємства, структури його балансу (задовільно чи незадовільно) та обґрунтувати віднесення його до складу неплатоспроможних підприємств;

– аналіз динаміки основних показників ефективності діяльності підприємства;

– оцінити можливість використання санаційних процедур для поліпшення фінансово-господарського стану підприємства та виведення його з неплатоспроможного стану.

Робота завершується формуванням звіту щодо поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємства за наступними розділами:

– загальна характеристика діяльності підприємства (назва, статус та інші інформаційні дані, структура власників, основні узагальнюючі показники діяльності підприємства за останні два роки тощо);

– оцінка фінансово-господарського стану (фінансова, виробнича та інвестиційна діяльність);

– оцінка резервів підвищення ефективності функціонування підприємства та відновлення його платоспроможності;

– загальні висновки та рекомендації, в тому числі про наявність ознак приховуваного, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства.

Об’єктом індивідуального навчально-дослідного дослідження є фінансово-господарська діяльність підприємств, які були базою виробничої практики або статистично-аналітична інформація Internet-ресурсів (http://corporation.com.ua або http://www.smida.gov.ua).

Методи дослідження: методи логіки (дедукція, індукція, аналіз, синтез); системним та комплексним аналізом; порівняльний аналіз, групування, ототожнення та теоретичне узагальнення; методи статистичного аналізу та експертних оцінок та ін.

У процесі виконання індивідуального завдання необхідно використати статистичні та фінансові джерела. Цифровий матеріал повинен обов’язково узагальнюватися висновками щодо існуючої тенденції та факторів, що вплинули на її динаміку. Можливо також використати практичний матеріал, зібраний за місцем виробничої практики. Ілюстрації за обраною темою повинні бути представлені у вигляді графіків (діаграм) цифрового масиву не менше ніж 1 до кожного розділу.

Індивідуальне завдання виконується самостійно. Воно повинна мати чітку й логічну структуру. Особливу увагу слід приділяти правильній побудові і наочності таблиць, графіків і діаграм. Вони мають бути логічним продовженням викладених аналітичних висновків. Заголовки таблиць, схем, графіків і діаграм повинні відображати основний зміст ілюстрованого матеріалу. У таблицях мають бути вказані одиниці виміру, назва об'єкта і часовий простір дослідження, а в графіках та діаграмах – масштаб. Таблицям та іншим видам графічного матеріалу рекомендується давати окрему нумерацію.

Вимоги до оформлення. У процесі виконання завдання студент повинен обробити не менш п'яти літературних джерел з посиланнями на використання певної інформації з них у тексті роботи. При цьому робота повинна носити творчій характер і бути спрямованої на рішення певної проблеми або на висловлення особистого погляду автора роботи на питання, що розглядається в роботі. Список використаної літератури необхідно скласти в певному порядку: спочатку приводяться законодавчі та нормативні акти, статистичні довідники, потім загальна і спеціальна література за алфавітом.

Варіанти завдань та видів робіт для виконання індивідуального завдання складаються викладачем і надаються студентам на початку вивчення дисципліни. Зміст індивідуальних завдань спрямований на більш поглиблене вивчення навчального матеріалу, вимагає від студента творчого підходу до виконання, проведення порівняльного аналізу, аналогій і співставлень, розвиває логічне мислення, спрямовує на роботу з навчальною літературою і джерелами

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Оцінки за роботу виставляються згідно з існуючим положенням за чотирьохбальною системою: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”.

Оцінка “відмінно” виставляється студенту при повному виконанні роботи, вмінні виявляти основні напрямки управління фінансовою санацією підприємства, визначати джерела інформації, розробляти рекомендації щодо ліквідації кризи, використовувати методи контролю.

Оцінка “добре” виставляється в тому випадку, коли студент знає весь програмний матеріал, але разом з тим, відповідь може бути не досить повною допускаються окремі неточності та незначні помилки. Відповідь показує достатнє розуміння студентом сутності фінансового аналізу та методик його проведення.

Оцінка “задовільно” виставляється студенту, коли при наявності певних знань основного програмного матеріалу в його відповіді мають місце крупні недоліки. Студент допускає помилки.

Оцінка “незадовільно” виставляється студенту, коли він не знає відповіді на запитання або ж відповідає формально, непослідовно, безсистемно, а також коли він відмовляється від написання завдань та відповіді.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна:

 1. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» // Голос України. – 1999. – 30 липня.

 2. Закон України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» № 2658-ІІІ від 12.07.2001 р.

 3. Методика оцінки майна: Постанова КМУ №1891, 2003 р.

 4. Національний стандарт оцінки №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»: Постанова КМУ №1440, 2003 р.

 5. Національний стандарт оцінки №2 «Оцінка нерухомого майна»: Постанова КМУ №1442, 2004 р.

 6. Наказ Мінекономіки від 26.10.2010 № 1361 «Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства».

 7. Великий Ю.М., Косарєва І.П., Прохорова В.В., Майборода О.В. Управління фінансовою санацією: Навч. посіб. / Ю.М. Великий, І.П. Косарєва, В.В. Прохорова, О.В. Майборода. – 2-ге вид., перероб. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – 368с.

 8. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник / О. О. Терещенко – К.: КНЕУ, 2007. – 554 с.

 9. Салига С.Я.,Дацій О.І.,Нестеренко Н.В.,Серебряков О.В. Управління фінансовою санацією підприємства: Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів. - К.: ЦНЛ, 2005. - 237с.

 10. Онисько С.М. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Підручник / С.М. Онисько – Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 268с.

 11. Колісник М. К., Ільчук П. Г., Віблий П. І. Фінансова санація і антикризове управління підприємством: Навч. посіб. — К.: Кондор, 2007.–272с.


Додаткова:

 1. Воловець Я. В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник / Я. В. Воловець – К.: Алерта, 2005. – 199 с.

 2. Гончаров А. Б. Финансовый менеджмент: Учебное пособие для самостоятельного изучения дисциплины / А. Б. Гончаров – Х.: Издательский Дом «ИНЖЭК», 2003. – 352 с.

 3. Ковалев В. В. Введение в финансовый менеджмент / В. В. Ковалев – М.: Финансы и статистика, 2000. – 768 с.

 4. Internet-ресурс (http://corporation.com.ua або http://www.smida.gov.ua).


СТРУКТУРА ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНОГО ЗАВДАННЯ

Студенти в процесі вивчення курсу «Фінансова санація та банкрутство підприємств» виконують індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ). При написанні ІНДЗ студент повинен:

1. Обрати теоретичні запитання до контрольної роботи у відповідності з даними таблиці 1.

2. Підібрати і опрацювати літературу. Скласти план ІНДЗ і при необхідності обговорити його з викладачем курсу. ІНДЗ повинне містити не менше трьох теоретичних питань.

3. Робота повинна мати зміст, повні відповіді на питання, список літератури, яка була використана для написання контрольної роботи. Викладаючи матеріал в роботі, студенту необхідно прагнути до самостійності.

4. Правила оформлення ІНДЗ повинні відповідати рекомендаціям з оформлення робіт. Текст роботи повинен бути надрукований або розбірливо написаний від руки. Допускаються тільки узвичаєні скорочення.

5. В кінці роботи наводиться список використаної і вивченої літератури у відповідності з правилами оформлення літературних джерел; в тексті роботи необхідні посилання на літературу.

6. За необхідності використання цифрового та ілюстративного матеріалу в контрольній роботі відповідні відомості розміщують у вигляді додатків після списку використаної літератури.

7. Обсяг ІНДЗ - не менше 25 аркушів, у тому числі: вступ і висновки - по 0,5 аркуша; 3 питання теми, приблизно рівні за обсягом; розрахункова частина, список літератури. Додатки в загальній нумерації не враховуються.


Таблиця 1

Розподіл теоретичних питань для контрольної роботи

Номер варіанту

Перша буква прізвища студента

Номера запитань

1

А, Б

1, 15,

2

В, Г

2, 16,

3

Д, Є

3, 17,

4

Ж, З

4, 18,

5

І, Ї

5, 19,

6

К, Л

6, 20,

7

М, Н

7, 21,

8

О, П

8, 22,

9

Р, С

9, 23,

10

Т, У

10, 24,

11

Ф, Х

11, 25,

12

Ц, Ч

12, 26,

13

Ш, Щ

13, 27,

14

Ю, Я

14, 28,

ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ

 1. Класифікація факторів фінансової кризи

 2. Рішення про проведення фінансової санації підприємства

 3. Види санаційних заходів

 4. Внутрішній аудит та консалтинг.

 5. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу

 6. Розробка плану санації.

 7. Санаційна спроможність підприємства

 8. Методи та програма санаційного аудиту

 9. Аудит фінансової сфери підприємства

 10. Бюджетування інвестиційних проектів.

 11. Оперативний бюджет – склад та призначення.

 12. Поточний бюджет – склад та призначення.

 13. Стратегічний бюджет – склад та призначення.

 14. Зміст, об’єкти та призначення бюджетування.

 15. Мета та завдання бюджетування.

 16. Види бюджетів та їхня класифікація.

 17. Операційні бюджети та особливості їх складання.

 18. Операційні бюджети, види та порядок їх складання.

 19. Бюджет продажів.

 20. Бюджет запасів готової продукції

 21. Виробничий бюджет.

 22. Виробнича програма.

 23. Бюджет прямих матеріальних витрат.

 24. Бюджет закупівель основних матеріалів та запасів товарно-матеріальних цінностей.

 25. Бюджет прямих витрат праці.

 26. Бюджет загально виробничих витрат.

 27. Бюджети комерційних та управлінських витрат.

 28. Бюджет виробничої собівартості.

 29. Бюджет руху грошових коштів.

 30. Особливості і порядок складання основних бюджетів.

 31. Бюджет доходів та витрат.

 32. Розрахунковий баланс.

 33. Бюджети як інструменти фінансового контролю.

 34. Механізм альтернативної санації підприємства

 35. Фінансова участь персоналу в санації підприємства

 36. Двоступінчата санація

 37. Механізм реорганізації підприємств

 38. Порядок проведення розподілу підприємств

 39. Порядок проведення поділу підприємств

 40. Перетворення як особлива форма реорганізації підприємств
Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10. 06. 2011 №572 "Про Типові навчальні плани початкової школи", рішення...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Представництво ООН в Україні за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України проводить конкурс, присвячений важливій...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Всеукраїнська акція "Моральний вчинок", ініційована Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі за...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Севастопольської міських державних адміністрацій на виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16....
УКАЗ Президента України Про затвердження Положення про Міністерство...
Затвердити Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (додається)
Відповідно до протоколу засідання журі конкурсу від 06. 04. 2013 року
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ, СІМ’Ї ТА МОЛОДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ...
Міністерства освіти і науки проводиться Всеукраїнський конкурс юних зоологів і тваринників, метою якого є створення умов для творчого...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕПАРТАМЕНТ...
Львівський обласний дитячий еколого-натуралістичний центр в березні-травні 2013 року проводить природоохоронну акцію «Первоцвіти...
«Загальні і спеціальні здібності»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Донецька обласна державна адміністрація Управління освіти і науки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка