«ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ЗАСОБІВ НА УРОКАХ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ В ПТНЗ»


Скачати 433.75 Kb.
Назва«ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ЗАСОБІВ НА УРОКАХ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ В ПТНЗ»
Сторінка1/4
Дата08.04.2013
Розмір433.75 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок
  1   2   3   4
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

ІНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ І ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ
КАФЕДРА ІННОВАЦІЙНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ
«Допустити до захисту»

Завідувач кафедри

__________ доц. Кадемія М.Ю.

_____ грудня 2010 р.
КУРСОВА РОБОТА
Студента групи А освітньо-кваліфікаційного рівня

«спеціаліст»

ОРЛА Петра Леонтійовича
Тема: «ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ЗАСОБІВ НА УРОКАХ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ В ПТНЗ»

Науковий керівник:

асистент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Сисоєва Олена Анатоліївна

Вінниця – 2010

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ

ЗАКЛАДІ................................................................................................6

    1. Особливості процесу виробничого навчання...............................6

    2. Методика та організація виробничого навчання.........................8

    3. Методи виробничого навчання....................................................13

РОЗДІЛ 2. ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ...............................17

2.1. Сутність інтерактивного навчання...............................................17

2.2. Педагогічні умови впровадження інтерактивних технологій....20

2.3. Класифікація інтерактивних засобів навчання............................23

2.4. Інтерактивне заняття з виробничого навчання у ПТНЗ.............25

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..33

ДОДАТКИ………………………………………………………………………….35

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….42

ВСТУП

Сучасний етап розвитку освіти пов’язаний з необхідністю розв’язання проблеми підвищення інтелектуального рівня, пізнавального і творчого потенціалу учнів. Пошук засобів для розвитку пізнавальних і творчих здібностей, підвищення ефективності навчання є проблемою загальною для багатьох країн.

Приємно відзначати позитивні тенденції забезпечення професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ) сучасною комп’ютерною технікою. Але паралельно ці тенденції ставлять перед педагогічними працівниками (майстрами виробничого навчання) нові завдання, з’являється низка нових проблем:

– відсутність у професійно-технічних навчальних закладах кваліфікованого персоналу з обслуговування цієї техніки (техніки, програмісти, лаборанти);

– неефективне використання цих засобів через відсутність спеціалізованого програмного забезпечення для опанування тією чи іншою професією (програмні педагогічні засоби (ППЗ), мультимедійні презентації, електронні посібники тощо);

– учні та майстри виробничого навчання ще не готові до широкого застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній освіті;

– про сучасні інформаційні технології продовжують лише говорити, а не впроваджувати їх у життя (достатньо заглянути в мережу Інтернет і подивитися, який відсоток ПТНЗ мають власні web-сайти);

– залишаються не розробленими відповідні методики навчання, які б дозволили повною мірою скористатись перевагами електронних навчальних посібників (ЕНП), мультимедійних проекторів, інтерактивних дошок та інших інтерактивних засобами.

Варто зазначити, що сучасний рівень розвитку інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє підвищити ефективність процесу професійного навчання і якість засвоєння навчального матеріалу. Запорукою якісного навчання є пошук найбільш ефективної структури уроку та його організації. У зв’язку з цим значна увага приділяється інтерактивним методам навчання, що здійснюються із застосуванням навчальних комп’ютерних програм, які реалізують діяльнісний підхід до навчання. Засобами реалізації зазначеного підходу виступають апаратні комплекси (персональний комп’ютер, мультимедійний проектор та сенсорна (інтерактивна) дошка) і ППЗ, які забезпечують можливість організації професійної діяльності шляхом інтерактивного навчання. Проте, створення умов для їх розробки, апробації та впровадження досить непросте завдання, яке потребує вирішення комплексу психолого-педагогічних, організаційних, навчально-методичних, адміністративних, фінансових, технічних та інших проблем.

Використання інтерактивних засобів навчання нового покоління у професійно-практичній підготовці не вимагає від майстра виробничого навчання значної позафахової підготовки, тобто вимоги до підготовки не перевищують компетенцій, які достатньо мати при використанні звичайних технічних засобів навчання. Ефективність сучасних інтерактивних засобів навчання, яка визначається їх інтерактивністю, мобільністю, багатофункціональністю значно перевищує ефективність традиційних технічних засобів навчання.

Найголовніше, про що не слід забувати: позитивні властивості засобів нових інформаційних технологій навчання можуть виявлятися тільки тоді, коли вони органічно поєднуються з традиційними засобами, органічно вписуються у існуючі організаційні форми навчання, доповнюючи систему засобів навчання.

Проблема використання інтерактивних технологій у навчальному процесі є однією з важливих у педагогічній теорії та практиці. Елементи інтерактивного навчання, можна знайти в працях В. Сухомлинського та творчості учителів-новаторів і серед них: Ш. Амонашвілі, В. Шаталова, Є. Ільїна, С. Лисенкової та інших.

Сьогодні вивченням цієї проблеми займається широке коло вчених-педагогів. Дослідження А. Алексюка, В. Андрущенка, В. Безпалька, Р. Гуревича, С. Гончаренка, В. Сидоренка, О. Коберника, М. Кадемії, А. Нісімчука, О. Пєхоти, О. Пометун, А. Терещука та багатьох інших вказують на те, що в умовах інформаційного перенасичення суспільства широке впровадження новітніх досягнень, акцентованих на узагальнених знаннях про сучасні основи виробництва та оточуюче природне середовище, неможливе без використання нових педагогічних технологій, серед яких чільне місце займають інтерактивні технології навчання.

З огляду на вищесказане темою нашої курсової роботи ми вибрали: «Застосування інтерактивних засобів на уроках з виробничого навчання в ПТНЗ».

Об’єктом дослідження є процес виробничого навчання в професійно-технічному навчальному закладі.

Предметом дослідження є використання інтерактивних засобів у процесі фахової підготовки учнів на уроках виробничого навчання в професійно-технічному навчальному закладі.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити рівень підвищення знань та вмінь учнів ПТНЗ на уроках виробничого навчання на основі інтерактивних засобів.

Гіпотеза дослідження полягає в припущенні, якщо в процесі виробничого навчання використовувати інтерактивні засоби, тоді рівень знань, умінь учнів буде підвищуватись, а отже зростатиме кваліфікаційний рівень майбутнього фахівця.

Завдання дослідження:

  1. Провести аналіз наукової, методичної та спеціальної літератури.

  2. Розглянути сутність інтерактивного навчання.

  3. Дослідити вплив інтерактивних засобів на інтерес учнів до навчання.

  4. Розробити інтерактивний урок з виробничого навчання.  1   2   3   4

Схожі:

План Застосування інтерактивних технологій на уроках трудового навчання...
Уроки трудового навчання як основа гармонійного розвитку особистості
Уроку виробничого навчання
«ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІГРОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ НА УРОКАХ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ»
Використання інтерактивних методів навчання на уроках хімії та
Проблема над якою працюю: Розширення пізнавальної компетентності учнів на уроках хімії та формування навичок навчальної діяльності...
ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
Резюме. Розглянуто тенденції розвитку та застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні. Висвітлено такі аспекти, як застосування...
Уроках математики в Украйнській гімназії з використанням технології...
Ами змістом навчальної дисципліни, зокрема математики, а й сформованість компетентності учня як загальної здатності особистості....
Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури
Анотація. У статті описано досвід використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови та літератури з метою активізації...
Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках...
Хочу звернути увагу на використання інноваційних технологій на уроках світової літератури
Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках...
Хочу звернути увагу на використання інноваційних технологій на уроках світової літератури
План роботи
Мета: показати шляхи застосування інтерактивних технологій на уроках іноземної мови, навчити різноманітних прийомів вербального та...
Практики з виховної роботи: поглиблення і розширення теоретичних...
ПТНЗ та їх застосування у вирішенні конкретних педагогічних завдань під час проходження практики
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка