Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках світової літератури та в позаурочній роботі в системі особистісно орієнтованого навчання


НазваВикористання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках світової літератури та в позаурочній роботі в системі особистісно орієнтованого навчання
Сторінка1/8
Дата05.03.2016
Розмір1.01 Mb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Література > Урок
  1   2   3   4   5   6   7   8
Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках світової літератури та в позаурочній роботі в системі особистісно орієнтованого навчання


З досвіду роботи Сімон Лариса Едмондівна,

вчителя світової літератури, спеціаліста вищої

кваліфікаційної категорії, вчителя-методиста,

Шполянського НВК

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 3 – гімназія»

Шполянської районної ради Черкаської області

Черкаси

2013
Щоранку я йду до школи. Вона не лише місце моєї роботи, вона – другий дім, в якому теж є свої радості, турботи й проблеми.

Я – вчитель, і своєю професією дуже пишаюся. Особливість цієї професії полягає не тільки в тому, що щодня й щогодини ми несемо учням знання. Ми – вчителі, і тому повинні відчувати, що наша робота, знання, майстерність, відповідальність необхідні людям, що кожен з нас потрібен тим, кому завтра вступати в самостійне життя. Саме з усвідомлення цього й починається виконання кожним з нас свого професійного учительського обов’язку.

Головне завдання вчителя – це пробудження та розвиток інтересу. Інтерес – рушійна сила пізнання та навчання. Це зернятко, з якого вчитель вирощує мотивацію до навчання. Інтерес до уроку починається з учителя. «Чи цікавий він (вона)?». Це перше, що можна прочитати в дитячих очах. Але зараз для розвитку інтересу дітей до навчання на уроці недостатньо лише особистісних якостей учителя. Необхідно створити і нові умови навчання.

Необхідність використання у школі сучасних педагогічних технологій вже не викликає сумніву. Cьогодні перспективи розвитку світової літератури пов’язують з впровадженням інноваційних технологій: комп’ютерного навчання, діалогових (інтерактивних) технологій, пошукової діяльності. Сучасна освіта, випереджаючи суспільний розвиток, стрімко опановує інформаційні технології. Головним засобом цих технологій є комп’ютер і його програмне забезпечення, які стали невід’ємною частиною навчання учнів.

Тому я працюю над проблемою «Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках світової літератури та в позаурочній роботі в системі особистісно орієнтованого навчання» і хочу звернути увагу на використання інноваційних технологій на уроках світової літератури.

Думка про те, що уроки літератури вирізняються з-поміж усіх інших навчальних предметів загальноосвітньої школи, не потребує доказів. Саме література виконує головну роль у формуванні світогляду, характеру й особистісних якостей, естетичних смаків учнів. На сучасному етапі навчання літератури значну роль відведено вихованню серйозного, вдумливого читача — людини з розвиненим критичним мисленням, здатної оцінювати себе і навколишній світ, що не можливо без формування базових якостей особистості, розвитку її активного начала.

Серед першочергових завдань, що вирішує сучасна школа, чільне місце посідає завдання всебічного розвитку особистості школяра. Саме такій меті можуть слугувати інноваційна педагогіка і продуктивне навчання, що спрямовують процес навчання не лише на засвоєння досвіду, а на розвиток в учнів умінь створювати нові, ефективні зразки і моделі особистої діяльності. Інтерактивні технології дають змогу школярам реалізувати себе як особистість за постійно змінюваних обставин.

Завдяки мультимедійним технологіям стає можливим широке урізноманітнення методів, форм та прийомів навчання, впровадження інтерактивного навчання – спеціальної форми організації пізнавальної діяльності, що має конкретну, передбачувану мету: створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчує свою успішність, інтелектуальну спроможність.

Доцільно поєднувати мультимедійні технології з проектною та інтерактивними технологіями. Мультимедіа відкривають для учителя нові можливості, адже тоді навчання стає продуктивним і цікавим. Метою сучасного уроку стає вже не нагромадження знань, а пошукова діяльність, спрямована на формування вмінь і навичок щодо орієнтації в інформаційному просторі.

Урок літератури надзвичайно багатогранний. І насамперед — це урок образного сприйняття світу як найбільш яскравого і доступного для дитини. Він змушує працювати уяву, фантазію, розвиває розумові, пізнавальні, творчі здібності, формує особистість як кваліфікованого читача. Учителеві варто вибрати шлях для структурної побудови уроків, що базуються на алгоритмі:

Зацікавлення — Здивування — Захоплення — Пізнання

Використання інтерактивних форм і видів робіт заохочують учнів до активного навчання, що допомагає осмисленому і більш глибокому засвоєнню матеріалу. Тому сьогодні вчитель має замислитися не над тим, як знайти якомога більше інформації і подати її в цікавій, доступній формі, а над тим, як привернути інтерес учня до навчання, до свого предмета, як домогтися, щоб учень, який не виконує домашні завдання і «відсиджує» уроки в школі працював.

Покликання літератури — через переживання, співпереживання розвивати особистість учня, його духовну сутність. З огляду на таку позицію предмет світової літератури має викладатися як мистецтво слова. На уроках учитель дає своїм вихованцям не тільки знання з літератури. Водночас це уроки людяності, етичності, моральності, пізнання себе, світу і себе в ньому, уроки всебічного розвитку особистості школяра.
Інтерактивні методи навчання на уроках світової літератури
Сучасний етап розвитку суспільства багатьма вченими характеризується, по перше, як етап нової цільової орієнтації на розвиток інтелектуального, творчого потенціалу особистості, по друге, як етап формування в суспільній свідомості нової наукової картини світу і нового наукового світогляду. Розвиток творчого потенціалу особистості, формування в учнів досвіду творчої діяльності є найважливішим завданням сучасної шкільної освіти. У сучасному світі неможливо одній людині знати все навіть в окремій галузі знання. Учням потрібні нові навички: думати, розуміти сутність речей, осмислювати ідеї й концепції і вміти шукати потрібну інформацію, тлумачити її і застосовувати за конкретних умов. Саме цьому сприяють інтерактивні технології.

Інтерактивні підходи до навчання не нові для української школи. Вони використовувалися ще в перші десятиліття минулого століття й були поширені в педагогіці та практиці української школи.

Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де учень і учитель є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання. Воно ефективно сприяє формуванню цінностей, навичок і вмінь, створенню атмосфери співпраці, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу.

Для інтерактивного навчання характерне досягнення навчальних досягнень шляхом упровадження інноваційних технологій, пошуку відповіді на запитання «Як навчити?», «Як створити умови?».

Інтерактивні методи навчання передбачають застосування методів, які стимулюють пізнавальну активність і самостійність учнів. Учень виступає «суб'єктом» навчання, виконує творчі завдання, вступає в діалог з учителем.

Основними методами цього навчання є: самостійна робота, проблемні й творчі завдання, що розвивають творче мислення (часто домашні випереджаючі завдання), питання учня до вчителя, до інших учнів, питання вчителя до учня.

Є й недоліки інтерактивного навчання: за великий проміжок часу розглядається невеликий обсяг інформації.

Застосування інтерактивних технологій вимагає старанної підготовки вчителя й учнів. Вони повинні навчитися успішно спілкуватися, використовувати навички активного слухання, висловлювати власні думки, переконувати й бути переконливими й толерантними, розуміти інших, ставити запитання й відповідати на них.

Сучасний урок – це продуктивний урок, на якому учень відтворює набуті раніше знання під час опанування нового змісту предмета. Засвоює практичні дії, формує світогляд, самостійність, активність, творче мислення.

На своїх уроках я застосовую різноманітні форми й методи навчання, прагну, щоб кожен учень був активним його учасником. Викладання повинно спрямовуватися не тільки на розширення обсягу знань з предмета, його структурування, інтегрування, узагальнення, а також на постійне перетворення набутого кожним учнем суб'єктивного досвіду.

Звичайно, кожний урок – це складна організаційно-методична схема, всі компоненти якої взаємопов'язані і взаємозумовлені. Водночас урок – це завершений, самостійний фрагмент освіти зі своїми задачами і результатами. І кожен урок дає змогу зробити висновки про стиль роботи вчителя, розкриває його методичний почерк. Адже вчитель – це творець уроку, а учні в класі – його асистенти, без яких не відбувається навчальне дійство.

У своїй педагогічній роботі я широко використовую під час проведення уроків світової літератури інтерактивні технології.

Дітям найбільше подобаються такі інтерактивні форми і прийоми роботи як «інтелектуальна розминка», «робота в групах», «мозковий штурм», «вільний мікрофон», «акваріум», «займи позицію», «продовж речення» тощо.

На підсумковому етапі вивчення розділу або теми пропоную на основі нових термінів і понять учням самостійно скласти кросворди, чайнворди, ребуси чи написати казку. Використання кросвордів для перевірки знань учнів передбачає подання певної інформації, що відповідає освітній функції контролю. Такий підхід зацікавлює дітей, оскільки включає в себе елемент гри. Розв’язування кросвордів впливає на розвиток розумових здібностей школярів, викликає бажання знати багато цікавого і використовувати це в повсякденному житті.

Сучасні уроки світової літератури відзначаються різноманіттям форм організації навчання: лекції, семінари, практикуми, ігри, конференції, презентації тощо. Кожен урок – це ще одна сходинка до храму знань і умінь.
Наука

ТехнікаОсвіта
Промисловість

Мас-медіа


Використання мультимедійних технологій під час вивчення світової літератури
Крім інтерактивних методів навчання я використовую на уроках світової літератури мультимедійні технології. Адже ХХІ століття – це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості й культури всього населення набувають вирішального значення.

Комп’ютери стрімко увійшли в різноманітні сфери нашої повсякденної діяльності, тому широке запровадження комп’ютерної техніки в процесі вивчення світової літератури є важливим завданням.

Досвід організації навчально – виховного процесу в нашій школі свідчить, що чим ширше застосовуються комп’ютери у процесі вивчення різних предметів (у тому числі й світової літератури) та чим раніше учні починають працювати з комп’ютером, тим ефективніші результати навчання.

Комп’ютер сприяє не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей учнів, а й дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок більш наочним і цікавим. Комп’ютер забезпечує інтенсифікацію діяльності вчителя і учнів на уроці, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку спеціальної або загальноі обдарованості, формуванню політехнічних знань, посилює міжпредметні зв’язки.

Завдяки мультимедійним технологіям відбуваються суттєві зміни в навчальному процесі, в центрі якого тепер перебуває особистість учня, а головною метою стає розвиток його духовних, інтелектуальних і творчих здібностей, пізнавальної активності, усвідомлення моральних цінностей, що згодом дозволить стати здатним до самостійного мислення, самореалізації, прийняття важливих рішень, вміння працювати над розв’язуванням важливих життєвих проблем. Змінюється в цьому процесі і роль учителя: він тепер науковий керівник, співавтор, координатор, партнер, консультант.

Улюбленою роботою школярів є створення презентацій та їх перегляд, адже вони дають змогу узагальнити здобуті знання, синтезувати спостереження над текстом в яскравій і доступній формі. До того ж, у процесі засвоєння програмового матеріалу в учнів одночасно працюють всі види пам’яті. Завдяки мультимедійним технологіям сухий теоретичний матеріал оживає: видатні прозаїки і поети перетворюються на живих людей, історичні події стають близькими, абстрактні поняття постають як конкретні явища.

Використання інформаційних технологій може відбуватися різними способами, відповідно до потреб конкретного уроку, рівня володіння різними програмами та наявності сертифікованих програм в системі середньої загальної освіти. Їх можна представити у вигляді такої схеми:


У своїй практичній роботі я найчастіше використовую презентації, створені за допомогою програми Power Point. При цьому, я використовую різні типи презентацій:

1) Комп’ютерні діафільми з використанням елементів анімації.

2) Презентації для повторювально-узагальнюючих уроків.

3) Класичні комп’ютерні презентації.

Мультимедійні уроки я будую за такою структурою:

1. Мотивація уроку – це короткий вступний матеріал. Часто мотивація містить проблемне питання.

2. Оголошення теми та очікуваних результатів уроку.

3. Основна частина уроку – опанування навчальним матеріалом уроку: робота з поняттями, невеликі текстові фрагменти, що містять навчальну інформацію. Часто я об’єдную учнів в малі творчі групи і пропоную протягом певного часу знайти відповіді на поставлене питання. Питання можу пропонувати як усім групам так і диференційовано. Працюючи над основним матеріалом уроку учні можуть користуватися посібниками, або звертатися за допомогою до вчителя, яка надається у вигляді уточнюючих запитань, аналогій, рекомендацій, порівнянь. Питання опрацьовуються під час уроку до готового результату – до повного засвоєння.

Мультимедійні технології дозволяють «втиснути» в урок практичні завдання, не обмежуючись лише викладанням теоретичних засад. Основна частина уроку може включати і проведення невеликої навчальної дискусії.

4. Підбиття підсумків уроку – включає рефлексію почуттів ( наприклад, що сподобалось на уроці найбільше), способів діяльності учнів ( наприклад, що робили на уроці) та відтворення учнями основних понять уроку. Відповідні слайди з текстовими фрагментами доцільно знову продемонструвати на дошці.

Може виникнути питання – а чи не є використання мультимедійних технологій даниною сучасності, адже такі ж етапи можна запланувати й для звичайного уроку? Однак, уже перший досвід свідчить, що підвищується ефективність засвоєння матеріалу, інтексифікується процес навчання, стимулюється інтерес учнів як до знань, так і до процесу їх отримання.

Систематичне використання комп’ютера на уроці, зокрема систем презентацій, призводить, на мою думку, до:

 • підвищення якісного рівня використання наочності на уроці;

 • підвищення продуктивності уроку;

 • установлення міжпредметних зв’язків;

 • з’являється можливість організації проектної діяльності учнів зі створення навчальних програм під керівництвом вчителя світової літератури та інших викладачів;

 • вчитель, що створює презентацію, змушений звертати величезну увагу на логіку подання навчального матеріалу, що позитивно позначається на рівні знань учнів;

 • змінюються на краще взаємини з учнями, «далекими» від літератури, особливо тих, хто захоплюється інформатикою;

 • змінюється, особливо в учнів 5 – 7 класів, відношення до комп’ютера. Діти починають сприймати його як універсальний інструмент для роботи в будь – якій галузі людської діяльності.

Я використовую у роботі цикл авторських електронних посібників зі світової літератури для 5, 6, 7, 8, 9, 10 та 11 класів. Тому на основі власного досвіду можу стверджувати, що учні із захопленням сприймають уроки, проведені з комп’ютерною підтримкою, краще засвоюють програмний матеріал, мають змогу ознайомитися з великим обсягом цікавої інформації, активно включаються у пошукову та творчу діяльність.

Електронні посібники дають можливість розвивати навчально-пізнавальну, пошукову та творчу діяльність учнів, заохочують школярів до активного навчання, викликають інтерес до світової літератури, виховують естетичні смаки, кращі моральні якості людини.

Авторські електронні посібники є мультимедійними проектами, що містять розробки уроків із світової літератури за Програмою Міністерства освіти і науки України виконані у MS Power Point. Додатки до електронних посібників ─ науково-популярні фільми виробництва Encyclopedia Channel (науково-популярного телевізійного проекту) про життєвий і творчий шлях видатних письменників, а також музичне оформлення до деяких презентацій. У зібраних матеріалах розкрита роль проблемного навчання, теоретичні засади пізнавального інтересу, шляхи і способи отримання знань, що сприяють розвитку інтересу учнів до світової літератури, показане використання інтерактивних методів та освітніх технологій.

Мультимедійний урок дає можливість комбінувати в одному уроці неймовірну кількість цікавих завдань, залучаючи все більшу й більшу кількість дітей. Насамперед, нам самим має бути цікаво те, що ми робимо, як ведемо урок. Коли ти задоволений, щасливий від створеного уроку, то й твоя енергія обов’язково передається дітям. І ти, напевно, зможеш заразити своїм бажанням пізнати щось нове, разом створити якесь диво.

Кожен раз, коли створюю черговий посібник, проект або урок, я відчуваю неймовірне задоволення від роботи, а ще більше від результату. Бажаю кожному спробувати хоча б раз використати мультимедійні технології, а далі ви вже не зможете інакше.
Провідна педагогічна ідея:
Віра в дитину як запорука педагогічного успіху.
На любові до дітей тримається світ.
В. О. Сухомлинський
Завдання: допомогти дитині в її духовному самовизначенні; створити максимальні умови для розвитку її творчості та обдарованості; закріплення її індивідуальності; долучити та збагатити духовний досвід дитини світовими вершинами духовних надбань людства.
Основи духовного та морально-етичного розвитку особистості


 1. Спрямування власних думок до духовних цінностей, ідеалів.

 2. Ознайомлення з духовними знаннями та традиціями людства, з метою заповнення порожнечі внутрішнього світу.

 3. Усвідомлення власної неповторності та відповідальності перед Всесвітом.

 4. Розвиток почуттів любові та вдячності як основи відношення до світу та людей («Із невдячності – нудьга, смуток, спрага, із спраги – заздрість, із заздрості – лестощі, розбій, кровопролиття і вся беззаконностей безодня» (Г. Сковорода).

 5. Усвідомлення моралі як єдиного закону існування.

 6. Прагнення до розуміння і відтворення чуттєвого переживання прекрасного.

 7. Розвиток власної творчості, як один із шляхів долучитися до вершин світової духовності.


Шляхи досягнення даної педагогічної ідеї на уроках світової літератури


  • Осмислення духовних і моральних проблем тексту, його місце в світовому літературному процесі.

  • Створення ситуації творчого пошуку, осмислення основних ідей та образів тексту.

  • Створення емоційної ситуації «переживання» настроїв тексту.

  • Дослідження художньої, естетичної цінності тексту (краса законів побудови тексту, єдність змісту та форми).

  • «Заглиблення в текст» (М. Бахтін), глибокий аналіз змісту та ідей твору шляхом поглибленого дослідження тексту.

  • Побудова світоглядної картини тексту відносно вічних моральних цінностей.


Концептуальні положення


 1. Визнання індивідуальності дитини, таємничого у кожному.

 2. Ніякого духовного насильства.

 3. Осягнення дитиною всіх етапів розвитку людства в процесі зростання і навчання.

 4. Культ творчої особистості, розвиток індивідуальності засобами мистецтва.

 5. Поєднання європейської та східної культур.

 6. Єдність розвитку розуму і серця.

 7. Розвиток образного сприйняття світу.

 8. Розвиток інтуїції.

 9. Акцентування на процесі, а не на результаті.

 10. Увідомлення цінності і неповторності власного «Я» в контексті світових морально-етичних цінностей.

 11. Толерантне ставлення до особистості, думки, поглядів іншого.


Якості педагога – майстра


 1. «Учительська професія – це людинознавство, постійне проникнення в складний духовний світ людини, який ніколи не припиняється... Це подив перед багатогранністю і невичерпністю людською».

 2. «... практична педагогіка – це знання й уміння, не тільки доведені до ступеня майстерності, але й підняті до рівня мистецтва... виховувати й відчувати її індивідуальний світ».

 3. «Наріжний камінь педагогічного покликання – це глибока віра в можливість успішного виховання кожної дитини». Терплячість до дитячих слабостей, мудрість в розумінні дитини, конфліктів».

 4. «Гармонія серця і розуму» педагога. «Чуйність, сердечна турбота про Людину – це плоть і кров педагогічного покликання»;

 5. «... Уміння настроювати себе на задушевну розмову з учнем, особливо з підлітком, надзвичайно важливе в тій майстерні педагогічних засобів, яку повинен створити для себе кожний учитель.»

В. О. Сухомлинський

Правила для вчителя


  • Дитина в центрі педагогічної системи.

  • Дитина має право на вільний творчий вибір.

  • Дитина має право на помилку.

  • Вчитель має бути ерудитом, актором і тонким психологом.

  • Мудрі любов і влада педагога над розумом і душею дитини.

  • Багатство думки, висока загальна культура.

  • Спільні з дитиною погляди на життя, людину як найвищу цінність.

  • Здатність зцілення душевних ран дитини.

  • В основі діяння вчителя повинна бути любов.


Нові твори в програмі світової літератури для 10 класу
Цикл уроків за темою «Життя і творчість Ч. Діккенса. Роман «Пригоди Олівера Твіста»
10 клас
Урок № 1
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках...
Хочу звернути увагу на використання інноваційних технологій на уроках світової літератури
РОБОЧИЙ ЗОШИТ
...
Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури
Анотація. У статті описано досвід використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови та літератури з метою активізації...
Застосування особистісно орієнтованого навчання на уроках німецької мови
Особистісно орієнтоване навчання (ООН) виникло і розвивається як течія в річищі гуманістичної педагогіки. ООН ввібрало в себе найкращі...
Застосування особистісно орієнтованого навчання на уроках німецької мови
Особистісно орієнтоване навчання (ООН) виникло і розвивається як течія в річищі гуманістичної педагогіки. ООН ввібрало в себе найкращі...
Урок навчання гра моти. 1 клас Л. А. Козиренко. Альбер Камю. «Чума»
Заняття №1. Підготовка проекту «Компетентнісний підхід в системі особистісно орієнтованого навчання»
ПРОЕКТ
МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ І ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ НА УРОКАХ СВІТОВОЇ...
Урок-конференція з використанням мультимедійних технологій 10 клас «Глобальні проблеми людства»
Застосування інформаційно-комунікаційних та мультимедійних технологій на уроках географії
Досвіду: «Навчально-дослідницька робота учнів на уроках біології...
Громова Тетяна Василівна, вчитель біології Черкаської спеціалізованої школи №33 ім. Василя Симоненка Черкаської міської ради
О. А. Мільченко ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ...
Ьтурної і наукової організації. Нині перед середніми загальноосвітніми школами (СЗШ) постали завдання виховання вільної, творчої,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка