Наступність у викладанні інформатики в умовах впровадження нових державних стандартів


Скачати 104.39 Kb.
НазваНаступність у викладанні інформатики в умовах впровадження нових державних стандартів
Дата05.03.2016
Розмір104.39 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Гаряча С.А., завідувач кафедри педагогіки Черкаського

обласного інституту післядипломної освіти педагогічних

працівників Черкаської обласної ради, кандидат педагогічних наук
Наступність у викладанні інформатики в умовах впровадження нових державних стандартів
Зміна ідей світових технологій значно швидша ніж зміна суспільства, тому перед освітою постає важливе завдання: готувати інноваційну людину, яка спроможна нестандартно мислити, творити і діяти. Здатність людини до змін і до творення дасть можливість конкурувати в європейському просторі.

Стрімкий розвиток у сучасному світі інформаційно-комунікаційних технологій та системи мас-медіа нагально потребує цілеспрямованої підготовки особистості до вмілого і безпечного користування ними.

Одним з основних завдань шкільної освіти сьогодні є: підготовка учнів до швидкого сприйняття і опрацювання великих обсягів інформаційних даних, озброєння їх сучасними засобами і технологіями роботи, формування у них інформаційної компетентності. Вчитель повинен розуміти ту роль, яку він може відігравати у формуванні особистості учня, особистості інформаційної цивілізації. Щоб сформувати інформаційну культуру в учнів, вчитель і сам повинен володіти такою культурою.

І лише педагог, який може мислити креативно і прогресивно, прогнозувати результати своєї діяльності й моделювати навчально-виховний процес на основі досягнень сучасної педагогічної науки, є гарантом нової якості освіти.

Реалізація компетентнісної парадигми, яка орієнтує педагогів на впровадження в практику цілісного підходу до розвитку особистості, зумовила потребу прийняття нових державних стандартів

І так постановами Кабінету Міністрів України у 2011 році були затверджені нові державні стандарти початкової, базової та повної загальної освіти, які відповідно входять в дію: з 1 вересня 2012 року почергово у початковій ланці, з 2013 – в основній, і, відповідно, з 2018 року у старшій школі.

Державний стандарти освіти ґрунтуються на засадах особистісно-орієнтованого, діяльнісного і компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативності складової засвоєння змісту загальної освіти.

За новим державним стандартом нова філософія освіти відповідає гуманістичній спрямованості, ґрунтується на унікальності кожної особистості, і має за мету забезпечення найоптимальнішої адаптації кожного в умовах інтенсивної, незалежної інтелектуальної діяльності.

Особистісно зорієнтований підхід - спрямованість навчально-виховного процесу на взаємодію і плідний розвиток особистості педагога та його учнів на основі рівності у спілкуванні та партнерства у навчанні. Особистісно зорієнтований підхід до навчання забезпечує розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей учнів.

Діяльнісний підхід - спрямованість навчально-виховного процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, професійну самореалізацію, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти.

Зверніть увагу шановні колеги, що основною ознакою діяльнісного підходу є

розвиток потреби і здатності до:

 • самоуправління;

 • саморегуляції;

 • самоорганізації;

 • самоконтролю навчальної діяльності учня.

І потрібно не забувати , що важливою умовою при цьому виступають:

 • гуманістичне ставлення до кожної дитини;

 • довірливе діалогічне спілкування;

прийняття кожної дитини такою, якою вона є.

Компетентнісний підхід до навчання ґрунтується на уявленнях про компетентність як загальну здатність особистості, над предметне утворення, як інтегрований результат навчання, пов’язаний з умінням використовувати знання та власний досвід у конкретних життєвих ситуаціях.

 • перенесення акценту з процесу навчання на його результат;

 • перехід від парадигми викладання (передачі інформації) до парадигми учіння;

 • акцентування педагогічних впливів на формування ключових компетентностей загального позапредметного характеру й загальних умінь предметного характеру та посилення прикладного, практичного характеру системи освіти.

Так як за новими державними стандартами ми ма

Компетентність – інтегрована здатність особистості, набута у процесі навчання, що охоплює: знання, уміння, навички, досвід, цінності та ставлення, які можуть цілісно реалізуватися на практиці.

Компетентність не може бути зведена лише до фактичних знань.

Маємо знати, що під час навчально-виховного процесу ми будемо працювати над формуванням у дітей ключових, міжпредметних та предметних компетентностей. До ключових компетентностей належать 9 компетентностей, серед яких 6 (вони виділені фіолетовим кольором) починають формуватися у початковій школі і продовжуються у основній та старшій.

Не будемо наразі зупинятися на кожній ключовій компетентності, зверніть увагу, серед зазначених компетентностей є компетентності з ІКТ.

У Державному стандарті початкової загальної освіти інформаційно-комунікаційна компетентність передбачає:


 • Здатність учня орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією.

 • Вміння добувати, осмислювати, опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел, користуватися різноманітною довідковою літературою.

 • відповідно у базовій та повній — здатність учня використовувати інформаційно-комунікаційні технології та відповідні засоби для виконання особистісних і суспільно значущих завдань.


Незаперечним є факт, що з одного боку інформаційно-комунікаційні технології виступають як засіб навчання, з іншого – як засіб, що дозволяє не лише одержувати доступ до світових інформаційних ресурсів, комунікувати із з іншими на сучасному рівні, а й формувати навички критичного мислення, навички мислення високого рівня – вміння аналізувати, синтезувати та оцінювати інформаційні дані, проводити певні самостійні дослідження.

Що ж ми маємо на сьогодні.

З нового навчального року за новими державними стандартами і відповідно за новими програмами, учні 2-х класів починають вивчення предмета «Сходинки до інформатики», а учні 5-х – предмет «Інформатика».

Метою курсу «Сходинки до інформатики» є формування і розвиток в учнів інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві.

Метою навчання курсу «Інформатика» є формування і розвиток предметної ІКТ-компетентності та ключових компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві, що забезпечить готовність учнів до активної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства та їх спроможність стати не лише повноцінними його членами, а й творцями сучасного суспільства.

Завданнями навчання інформатики в основній школі є формування в учнів здатностей, знань, умінь, навичок і способів діяльності:

 • проводити основні операції над інформаційними об’єктами, зокрема створювати та опрацьовувати інформаційні об’єкти в різних програмних середовищах;

 • здійснювати пошук необхідних інформаційних матеріалів (відомостей) з використанням пошукових систем, зокрема в Інтернеті;

 • алгоритмічно, логічно та критично мислити;

 • висувати нескладні гіпотези навчально-пізнавального характеру і перевіряти їх при розв’язуванні практичних задач з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ);

 • використовувати засоби ІКТ для обміну повідомленнями та організації співпраці при розв’язуванні навчальних, в тому числі які виникають при навчанні інших предметів, дослідницьких і практичних життєвих завдань;

 • планувати, організовувати та здійснювати індивідуальну і колективну діяльність в інформаційному середовищі;

 • безпечно працювати з інформаційними системами.

Цей курс розглядається як необхідний інструмент, який в сучасному інформаційному суспільстві сприятиме більш успішному навчанню учнів, формуванню предметної і ключових компетентностей, всебічному розвитку дитини шкільного віку.

Потрібно звернути увагу , що ІКТ розглядаються в курсі як об’єкт, і як засоби навчання. Тому при викладанні інформатики потрібно якомога ширше використовувати предметні зв’язки.

У нас в області вже є досвід по впровадженню пропедевтичного курсу «Сходинок до інформатики» у початковій школі. А так як ми розпочнемо викладання для учнів 5 класу пропонуємо використати всі позитивні моменти методики початкової школи.

У програмі для 5 класу зазначено, що кінцевим результатом навчання інформатики є сформовані на основі здобутих знань, вмінь і навичок, досвіду навчальної та життєвої діяльності, вироблених ціннісних орієнтацій, позитивної мотивації предметна ІКТ-компетентність та ключові компетентності, зокрема інформаційно-комунікаційна, навчальна, комунікативна, математична, соціальна, громадянська, здоров’язбережувальна. Зверніть увагу, шановні коллеги, що не згадується загальнокультурна компетентність. Однак вона має неабияке значення. Адже відомо, що навіть якщо у в 5-класників не було досвіду вивчення інформатики у початкових класах, багато з них, маючи власні комп’ютери, вміють працювати за ними, і є користувачами соціальних мереж. Учителю обов’язково потрібно звертати увагу на етику спілкування в мережі Інтернет. Як правильно звертатися, не забувати вітатися. Складається враження, що наша молодь скоро не зможе правильно формулювати свої думки, перейдемо на спілкування комп’ютерним сленгом (смайликами, емотиками).

Предметна ІКТ-компетентність учнів виявляється у таких ознаках:

 • розуміння наукових основ інформатики, фундаментальних понять і питань створення й опрацювання даних, принципів побудови й функціонування засобів інформаційних і комунікаційних технологій;

 • розуміння ролі інформатики та ІКТ у сучасному інформаційному суспільстві;

 • вміння аналізувати прості інформаційні процеси, що відбуваються у живій природі, суспільстві та техніці, будувати інформаційні моделі реальних об’єктів і процесів;

 • здатність раціонально використовувати комп’ютер, комп’ютерні засоби, мережні технології та програмні середовища для вирішення компетентнісних задач, які виникають в конкретній життєвій і навчальній ситуаціях та пов’язані з пошуком й опрацюванням даних, їх зберіганням, поданням і передаванням;

 • здатність алгоритмічно мислити при плануванні, організації діяльності, зокрема навчальної;

 • здатність ефективно планувати і організовувати свою діяльність з використанням ІКТ;

 • здатність спілкуватися та співпрацювати з використанням ІКТ для виконання різноманітних завдань, в тому числі комплексних;

 • готовність дотримуватись правових і морально-етичних норм при роботі з даними і програмними продуктами;

 • вміння безпечно працювати з комп’ютерним і комунікаційним обладнанням, використовувати засоби захисту даних.

Зважаючи на те, що Інформатика — це теоретична та прикладна (технічна, технологічна) наука, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності, постає питання

Як же зробити, щоб на уроці інформатики реалізовувалися всі вищезазначені підходи тобто особистісно орієнтований, компетентнісний і діяльнісний.

Перш за все вчителю треба зрозуміти, що пасивні знання практично не виробляють у дітей ніяких навичок.

На уроці маємо створити такі умови роботи, за якими процес навчання буде зорієнтований на формування в учнів досвіду:

пізнавальної діяльності, виконання різних способів діяльності, емоційнісного ставлення, і як результат творчої діяльності.

Велику увагу потрібно приділити організованому початку уроку, налаштування на позитивні результати, очікування дітей від уроку.

Враховуючи, що інтенсивне використання комп'ютерних засобів у навчально-виховному процесі може вплинути на здоров'я учнів, потрібно постійно повторювати правила поведінки в комп’ютерних класах та пам’ятати, що час роботи учнів за комп’ютером не повинен перевищувати 15 хвилин на уроці. Не забувати про фізкультхвилинки, як рухливі, так і вправи для очей.

При цьому пам’ятати, що правила запропоновані чи вчителем, чи авторами підручників не сприймаються дітьми. На півсвідомості у дітей виробляється протест проти будь-яких правил. А якщо у дослідженні, можливо за допомогою мозкового штурму разом з дітьми створити такі правила, мотивуючи кожний крок,- дітям вони будуть зрозумілими і проникнуть через внутрішню мотивацію.

Повторюючи щоразу такі правила можна використовувати казкових героїв, розглядати різні ситуації, коли могли бути порушені правила поведінки у комп’ютерних класах, і який може бути наслідок від цього.

Перед тим як розпочинати вивчення нової теми, актуалізацію опорних знань можна проводити через мозковий штурм, опираючись на життєвий та знаннєвий досвід дітей, створення проблемних ситуацій, які потребують вирішення через вивчення нового матеріалу.

Специфіка цього предмету – перевантаженість термінами. Так як у вивченні інформатики є багато теоретичного матеріалу, потрібно використовувати інтерактивні методи, такі як розповідь з презентацією, читання з позначками, кубування, гронування, ажурна пилка, незакінчені речення.

Чітко подавати інструктаж до роботи, здійснювати диференційований підхід до визначення завдань.

У програмі з інформатики зазначено, що у процесі викладання інформатики у всіх класах учитель самостійно добирає засоби та методи подання навчального матеріалу, визначає форму проведення практичних робіт (робота з елементами досліджень, цікаві проекти, спільна робота в Інтернеті, лабораторні роботи, проектні роботи, практикуми тощо).

Тому саме від вас, шановні колеги, буде залежати наскільки цікавим стане урок інформатики для дітей.

Література

 1. Вікіпедія, вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// uk.Wikipedia.org /wiki/

 2. Державний стандарт початкової загальної освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon/gov/ua education/average

 3. Державний стандарт базової повної загальної освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary-education/educational_programs/1349869088/
 1. Навчальні програми для загальноосвітніх навч. закл. із навчанням українською мовою. 1-4 класи. – К. : Видавничий дім «Освіта» , 2013. – 392 с.

 2. Програми з інформатики для 5 класу 2013-2014 н.р. за новим Державним стандартом [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary-education/educational_programs/1349869088/Схожі:

Наступність у викладанні інформатики в умовах впровадження нових державних стандартів
Зміна ідей світових технологій значно швидша ніж зміна суспільства, тому перед освітою постає важливе завдання: готувати інноваційну...
Стратегії розвитку освіти в умовах впровадження нових державних стандартів
Визначити найголовніші завдання та цілі впровадження державних стандартів у освітній процес
Навчально-методичний посібник «Особливості планування уроків історії...
Розділ виставки: шляхи реалізації Концепції розвитку освіти та впровадження нових державних стандартів
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти
Впровадження іноземної мови у 1-му класі і другої іноземної мови...
Соціально-економічні та культурні тенденції розвитку сучасного суспільства викликають необхідність навчання учнів іноземної мови...
Проект Інструктивно – методичний лист про вивчення інформатики у 2008-2009 навчальному році
Розвиток інформаційного суспільства зумовлює потребу у нових підходах до навчання інформатики учнів загальноосвітніх закладів
Урок з інформатики. Специфіка уроку інформатики. Підготовка вчителя...
Розвивальних завдань, добір конкретного навчального матеріалу, досягнення конкретних поставлених цілей шляхом добору відповідних...
«Впровадження проектної технології на уроках інформатики в старшій школі.»
Мета: познайомити учасників «круглого столу» з особливостями впровадження проектних технологій в старшій школі, перспективами їх...
ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
Впровадження інформаційних технологій навчання у викладанні автомобільних дисциплін з метою активізації розумової та пізнавальної...
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ ЗАНЯТЬ З ІНФОРМАТИКИ...
В статті висвітлюються особливості розробки та впровадження програми занятть з інформатики в Волинському центрі соціальної реабілітації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка