«Впровадження проектної технології на уроках інформатики в старшій школі.»


Скачати 94.53 Kb.
Назва«Впровадження проектної технології на уроках інформатики в старшій школі.»
Дата05.11.2013
Розмір94.53 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок
КРУГЛИЙ СТІЛ

«Впровадження проектної технології на уроках інформатики в старшій школі.»

Девіз проектної діяльності – "Знайди потребу і задовольни її"
Мета: визначити своєрідність технології сучасного уроку на основі використання проектного методу навчання; ознайомити вчителів з авторською моделлю уроків в режимі проектної технології навчання; відкрити простір для відкритого і всебічного обговорення проблеми впровадження методу проектів на уроках інформатики.

І. Основна частина.

Мета: познайомити учасників «круглого столу» з особливостями впровадження проектних технологій в старшій школі, перспективами їх використання.

 1. Вступне слово методиста РМК.

Відкриття, представлення організаторів та учасників «круглого столу». Оголошення теми: «Впровадження проектної технології на уроках інформатики в старшій школі.»

 1. Вступне слово керівника майстер-класу.

Як показує практика, існує протиріччя між величезними можливостями інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів, оптимізації діяльності на уроці і недостатньої готовності вчителя інтегрувати їх з іншими педагогічними технологіями. Розв’язання даного протиріччя бачиться, насамперед, у виборі педагогічних технологій, які могли максимально використовувати можливості ІКТ, тобто інтегруватися з ними. І такою технологією є проектна, яка надає систематизуючий вплив на процес навчання і дозволяє комплексно реалізувати завдання теоретичної і практичної підготовки учнів. З огляду на вищесказане можна сформулювати мету «круглого столу»: визначити своєрідність технології сучасного уроку на основі використання проектного методу навчання; ознайомити вчителів з авторською моделлю уроків в режимі проектної технології навчання; відкрити простір для відкритого і всебічного обговорення проблеми впровадження методу проектів на уроках інформатики.

Але перш ніж почати роботу давайте познайомимося, адже за його допомогою установлюється контакт між людьми.

 1. Вправа «Знайомство».

За дві хвилини спілкування дізнайтеся один про одного. Презентуйте свого співрозмовника, використовуючи ту інформацію, про яку дізналися під час спілкування.

Ось ми вже познайомилися.

 1. Очікування. Вправа «Пісочний годинник»

Невпинно летить час, його відлік веде наш пісочний годинник, на якому будуть прикріплені ваші думки, побажання щодо проведення «круглого столу». Зараз ви отримаєте „золоті піщинки”, на яких зможете записати, що ви чекаєте від «круглого столу»? Що хочете почути? Запишіть, будь ласка, свої побажання, думки на піщинках та прикріпіть у верхній частині чарівного пісочного годинника. А в кінці нашої зустрічі побачимо, чи принесли наші чарівні бажання результат.

 1. Виступ керівника майстер-класу з питання «Впровадження проектної технології на уроках інформатики в старшій школі»

У Стратегії модернізації освіти відзначається, що важливими цілями освіти стали:

 • розвиток в учнів самостійності і здатності до самоорганізації;

 • формування високого рівня правової культури;

 • розвиток здатності до творчої діяльності, співпраці;

 • толерантність, терпимість до чужої думки; вміння вести діалог, шукати і знаходити змістовні компроміси.

У новій освітній парадигмі учень стає суб'єктом пізнавальної діяльності, а не об'єктом педагогічного впливу. Це обумовлює необхідність організації освітнього процесу, спрямованого на пошук і розвиток задатків, здібностей, закладених природою в кожному учневі. Результатом роботи вчителя стає активна, творча діяльність учня, далека від простої репродукції.

Орієнтуючись на глобальні цілі системи освіти і з огляду на специфіку предметів що я викладаю, а це «Інформатика» та «Інформаційні технології», визначаю мету: підготувати випускників, що володіють сучасними технологіями і в силу цього здатних адаптуватися до швидко мінливого світу.

Виходячи з цієї мети, ставлю перед собою завдання:

 • допомогти учням освоїти такі прийоми, які дозволять розширювати отримані знання самостійно, тобто навчити оперативно здійснювати пошук інформації, виробляти її структуризацію, знаходити оптимальний алгоритм обробки;

 • сприяти розвитку творчого потенціалу учнів;

 • створити умови для формування в учнів адекватної самооцінки;

 • сприяти формуванню комунікабельності, вміння працювати в команді.

Поставлені завдання реалізую на всіх щаблях освітнього процесу, вибудовуючи свою діяльність у рамках освітніх програм, в яких визначені цілі, завдання, зміст навчання, програмне, методичне та технічне забезпечення, принципи використання програм і критерії оцінки їх ефективності.

Реалізація цих програм неможлива без використання ефективних педагогічних технологій. Для мене такими технологіями стали проектна технологія, технологія різнорівневого навчання і технологія колективних засобів навчання.

Їх поєднання дозволяє сформувати наступні компетенції для учня:

 1. інформаційну – здатність грамотно виконувати дії з інформацією;

 2. комунікативну – здатність вступати в спілкування з метою бути зрозумілим;

 3. соціальну – здатність діяти в соціумі з урахуванням позицій інших людей;

 4. предметну – здатність застосовувати отримані знання на практиці.

У своїй діяльності провідну роль відводжу проектній технології, припускаючи, що, якщо метод проектів застосовувати спланованою і постійної складовою частиною освітнього процесу, то будуть створені умови для:

 • формування і розвитку внутрішньої мотивації учнів до більш якісного оволодіння загальною комп'ютерною грамотністю;

 • підвищення розумової активності учнів і придбання навичок логічного мислення з проблем, пов'язаних з реальним життям;

 • мовного розвитку учнів, вдосконалення комунікативної компетенції в цілому;

 • розвитку індивідуальних особливостей учнів, їх самостійності, потреби в самоосвіті;

 • зміни ролі вчителя в освітньому середовищі;

 • більш результативного вирішення завдань освіти, розвитку та виховання особистості учня.

Застосування принципів проектної діяльності на уроках інформатики та в позаурочний час продиктовано особливістю предмета. Саме через виконання практичних проектів йде засвоєння теоретичних знань.

Будь-яка творчість – це похідна від часу і мислення! Підвищення мотивації до навчання учня з шкільних дисциплін – основне завдання сучасної освіти. Якщо дитині цікаво на уроці, він сам прагне до пізнання нового, і вчителю залишається тільки правильно направляти і коректувати цей шлях.

Метод проектів завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну, групову, яку учні виконують протягом певного відрізка часу. Метод проектів припускає рішення якоїсь проблеми. А рішення проблеми передбачає, з одного боку, використання сукупності різноманітних методів і засобів навчання, а з іншого – необхідність інтегрування знань і вмінь з різних сфер науки, техніки, технології, творчих областей. Результати виконаних проектів повинні бути, що називається, «відчутними»: якщо це теоретична проблема – конкретне її рішення, якщо практична – конкретний результат, готовий до впровадження.

Вибір тематики проектної діяльності учнів може бути різним. В одних випадках тематика проектів, особливо призначених для позаурочної діяльності, може бути запропонована і самими учнями, які, природно, орієнтуються при цьому на власні інтереси, не тільки чисто пізнавальні, а й творчі, прикладні. В інших – вчителі визначають тематику з урахуванням навчальної ситуації зі свого предмета, природних професійних інтересів, інтересів і здібностей учнів.

Проектний метод використовується як творча, індивідуальна (групова) діяльність учнів протягом уроку, тижня, місяця чи року. Така робота формує навички самоосвіти учнів і складається з кількох етапів:

 • підготовчий, пов'язаний з підготовкою проблеми, розробкою декількох варіантів і вибору одного з них;

 • дослідний етап (розбиття проекту на частини, аналіз складових частин) реалізація проекту;

 • захист проекту (обговорення проекту та процесу діяльності учнів).

Джерелами даних для роботи над проектом можуть бути:

 • ресурси Інтернет для шкіл, які підключені до мережі, за допомогою якої учні також навчаються правильно формувати запити по пошуку даних, обробляти отриману інформацію;

 • допоміжна література (статті з журналів, газет, науково-технічна література);

 • лекційний і практичний матеріал уроків.

Розглянемо реалізацію цієї технології на уроках на прикладах конкретних тем.

На першому уроці теми "Глобальна комп’ютерна мережа Інтернет" при постановці цілей і актуалізації вивчення даної теми учням оголошується, що результатом вивчення цієї теми стане створення і захист індивідуальних проектів – буклетів-порадників, створених за будь-якої теми навчального характеру, обраної самими учнями, виходячи з їхніх інтересів та вимог до даної роботи. Можна помітити, що вже з першого уроку процес вивчення нового матеріалу та отримання нових умінь відбувається з великим інтересом і активністю, тому що учням належить застосувати все це при реалізації власного продукту. У процесі вивчення даного розділу вчитель контролює, координує та оцінює проміжні етапи роботи над проектом (структура буклету, зміст сторінок, кольорове сприйняття, авторське право тощо).

При захисті учні розповідають про причини та актуальності обраної теми, доводять правильність обраної структури, її оригінальність, описують проблеми, що виникли при створенні проекту, та шляхи їх реалізації, представляють створений буклет-порадник. Вислуховуються думки та рекомендації однокласників, учителя. Виставляється оцінка. Учні тим самим здобувають не тільки необхідні знання, вміння та навички з даної теми, а й можливість самостійно пройти всі етапи і створити свій індивідуальний буклет.

До Вашої уваги буклети створені учнями.

Створення презентацій – ще один яскравий приклад застосування технології методу проектів в курсі ІТ.

На першому уроці учнів знайомлять з етапами створення презентацій (від планування до захисту). До моменту реалізації проекту на комп'ютері в учнів повинен бути зібраний весь необхідний матеріал у вигляді окремої папки на комп'ютері, де містяться графічні, музичні, відео та текстові матеріали майбутньої презентації. Описана основна ідея презентації, етапи планування, вид навігації. Вчителем контролюється і координується робота над проектами, оцінюються проміжні результати. Основний акцент поставлено на творчий підхід, створення єдиного стилю проекту, а також простоту навігації. Вивчення теми завершує захист проектів.

Не менш важливим етапом є оцінювання.

1. Практична значимість проекту означає, чи може проект бути застосований в подальшому, на уроках в інших класах та на інших предметах, чим більше сфера застосування – тим більше балів.

2. Оформлення проекту – зручний інтерфейс проекту для користувача, чи є інструкції до використання проекту; чи передбачено захист оцінок від несанкціонованого доступу;

3. Презентація проекту – тут оцінюється виступ авторів: наскільки повно і доступно представлений проект, викладені цілі, область застосування, етапи виконання проекту; дотриманий регламент виступу: не більше 5-7 хвилин.

На завершення хотілося б відзначити, що метод проектів сприяє розвитку основних компетенцій: інформаційних, комунікативних, навчально-пізнавальних. Будучи одним з основних методів навчання учнів, він розвиває творчі здібності учнів і дає можливість для самовираження.

Кажуть, що учень, прослухавши вчителя, запам'ятовує менше однієї третини інформації, а застосування проектної діяльності на уроках дозволяє учням повноцінно осмислити і засвоїти навчальний матеріал, формує самостійність та ініціативність школярів.
ІІ. Практична частина.

Мета: відвідування слухачами майстер-класу відкритого уроку, ознайомлення з авторською моделлю уроків в режимі проектної технології навчання.

Відвідування уроку інформатики в 10 Б класі.

Після уроку вчитель робить самоаналіз уроку. Методист РМК та учасники круглого столу аналізують урок.
ІІІ. Обговорення питань «круглого столу».

Мета: обговорити проблемні питання «круглого столу», знайти відповіді на них шляхом дискусії.

Учасникам «круглого столу» пропонуються питання для обговорення:

 1. Доцільність використання методу проектів.

 2. Використання методу проектів у профільних класах.

 3. Проектна робота з використанням ІКТ, як засіб креативного й інтерактивного навчання.

 4. Підвищення якості навчання на основі проектної діяльності.

 5. Що дає учням робота над проектом?


ІV. Заключна частина.

Мета: підвести підсумки роботи «круглого столу», визначити чи справдилися очікування.

Рефлексія. Вправа «Самозвіт».

Закінчіть речення:

 1. Я одержав досвід…

 2. Я був здивований тим….

 3. На сьогоднішньому круглому столі я зрозумів…

Отже наша робота підходить до завершення. Сподіваюсь, що вона була недаремною. З пісочного годинника витік увесь пісок. Якщо ваші очікування виправдалися, переклейте свої піщинки – очікування на нижню частину пісочного годинника. Подумайте, де зараз ваша піщинка: унизу, посередині, а, можливо ще десь у польоті. Хто бажає, може їх озвучити. Дякую за роботу.

Схожі:

Дипломної освіти педагогічних працівників Тема : «Шляхи реалізації профільної освіти»
Нові підходи до організації освіти в старшій школі за­кладено в Національній доктрині розвитку освіти (2002 р.), Законі України «Про...
Інформатика як наука і як навчальний предмет в школі. Комп’ютерна...
Комп’ютерна грамотність та інформаційна культура. Педагогічні функції шкільного курсу інформатики (ШКІ). Особливості ШКІ. Цілі навчання...
Інформатика як наука і як навчальний предмет в школі. Комп’ютерна...
Комп’ютерна грамотність та інформаційна культура. Педагогічні функції шкільного курсу інформатики (ШКІ). Особливості ШКІ. Цілі навчання...
ІНФОРМАТИКИ
...
ХХІ століття – століття проектної педагогіки
В. О. Сухомлинського в школі №223 м. Києва на семінарі заступників директорів з навчально-виховної роботи на тему „Актуальні проблеми...
Технології контролю навчальної діяльності учнів на уроках інформатики
Серед сучасних технологій контролю навчальної діяльності учнів можна виділити декілька найбільш поширених
«ТП Word»
З метою підвищення інтересу дітей до предмету, розширення їх кругозору, використання знань з інформатики в житті, її ролі при виборі...
Уроках математики
Посібник містить методичні рекомендації щодо впровадження проектних технологій на уроках математики
Програми курсу інформатики в школі. Зміст навчання інформатики. Планування...
Проаналізуємо програму з інформатики для загальноосвітньої школи, яка була затверджена МОіН України в 2001 р
ПЕРЕЛІК навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників,...
Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка