Н. В. Скалій Роль інформаційно-комунікаційних технологій  у навчально-виховному процесі школярів


Скачати 74.03 Kb.
НазваН. В. Скалій Роль інформаційно-комунікаційних технологій  у навчально-виховному процесі школярів
Дата02.04.2013
Розмір74.03 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Н. В. Скалій

Роль інформаційно-комунікаційних технологій  у навчально-виховному процесі школярів
Сьогодні для нашої країни одним з пріоритетних завдань є інтеграція в світовий інформаційний простір. У цих умовах підвищилися вимоги до рівня ключових компетентностей учнів, визначених як орієнтири для виявлення результативності освіти України. Серед ключових компетентностей визначаються: навчальна, соціальна, компетентності з інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), підприємницька, загальнокультурна, зберігаюча здоров’я та громадянська [1].

Існують і інші класифікації ключових компетентностей [2, 3, 4], але не зважаючи на них, компетентності з ІКТ є інваріативними в українських та закордонних програмах, присвячених компетентнісному підходу в освіті. Ці компетентності передбачають здатність учнів орієнтуватися в інформаційному просторі, володіння знаннями з інформатики та інформаційних технологій, вміння оперувати інформаційними ресурсами відповідно до потреб ринку праці. Також вони пов’язані з якостями технічно та технологічно освіченої людини, підготовленої до життя та активної трудової діяльності в умовах високотехнологічного інформаційного суспільства [4].

Тому від освіти вимагається не лише нових умінь і знань для учнів, але й урахування цих особливостей. Потрібно підготувати школяра до швидкого сприйняття й обробки інформації, яка надходить, успішно її відображати і використовувати. Наявність знань та вмінь з інформаційних технологій стає базовою вимогою для випускника школи. Молода людина, яка не володіє сучасними ІКТ, яка не ознайомилася з технологіями Інтернет у ЗНЗ, буде неминуче відкинута за межі сучасного інформаційного суспільства. У зв’язку з цим впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітню систему України та формування єдиного інформаційно-освітнього простору – одні з пріоритетних напрямів сучасної державної політики. На це націлює Указ Президента України «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій» №1497/2005 [5], рішення колегії МОН України від 21.03.2008 р, наказ МОН України від 24.03.2009 р. №54 "Науково-методичні основи використання ІКТ у навчально-виховному процесі в середовищі "1 учень - 1 комп'ютер" на базі шкільних нетбуків"[6].

Технологічна освіта учнів ставить особливі вимоги до їхнього мислення, яке формує їх психологічну готовність до праці в умовах сучасного виробництва. Засвоєння учнями змісту навчання має здійснюватися не стільки шляхом передачі готових висновків, скільки шляхом самостійної роботи кожного учня. Концепцією середньої загальноосвітньої школи України визначається, що в організації навчального процесу доцільно надавати пріоритет засобам активного навчання й сучасним технологіям.

Аналіз вітчизняного й зарубіжного досвіду показав, що роботи з методичних основ технологічної освіти в загальноосвітніх школах на основі використання комп’ютерних технологій відображають різноманітні підходи до визначення цілей, завдань та місця запровадження комп’ютерної техніки в навчальному процесі. Протиріччя між потребою практики трудового навчання в ефективному використанні комп’ютерних технологій з метою активізації пізнавальної діяльності учнів у процесі самостійної роботи й недостатньою вивченістю цих питань у теорії визначає соціально-значущу педагогічну проблему. Наша робота присвячена цьому питанню.

Комп'ютеру належить чільне місце серед сучасних інформаційних засобів навчання. Перелік професій, пов'язаних з використанням комп'ютерів, дедалі ширшає. Тому вміти працювати з ними повинен кожний, і школа не може стояти осторонь цієї справи.

Враховуючи потребу в підготовці учнів до життя та діяльності в умовах комп'ютеризації виробничих і управлінських процесів, школа має забезпечити їх комп'ютерну готовність, тобто не лише ознайомити з основними сферами застосування комп'ютерів, їх роллю в розвитку суспільства, знанням будови, принципу їх роботи, з поняттям про алгоритми і алгоритмічну мову, уміння будувати алгоритми для вирішення завдань, а й навчити користуватися комп'ютерними редакторами, складати програми на одній із мов програмування.

За допомогою комп'ютера як засобу навчання, на думку  Корольова В.Б. [6],  можна реалізувати програмоване і проблемне навчання. Комп'ютер учитель використовує  для навчального моделювання науково-технічних об'єктів і процесів. Використання комп'ютера в процесі навчання сприяє також підвищенню інтересу й загальної мотивації навчання завдяки новим формам роботи і причетності до пріоритетного напряму науково-технічного прогресу; активізації навчання завдяки використанню привабливих і швидкозмінних форм подання інформації, змаганню учнів з машиною та самих із собою, прагненню отримати вищу оцінку; індивідуалізації навчання – кожен працює в режимі, який його задовольняє; розширенню інформаційного і тестового «репертуарів», доступу учнів до «банків інформації», можливості оперативно отримувати необхідні дані в достатньому обсязі; об'єктивності перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок учнів.

Інформаційно-комунікаційні технології на уроках технологій можна використовувати для:

1) індивідуалізації  та диференціації процесу навчання за рахунок можливості вивчення з індивідуальною швидкістю засвоєння матеріалу;

2) здійснення контролю зі зворотним зв'язком, з діагностикою помилок і оцінкою результатів навчальної діяльності;

3) здійснення самоконтролю і самокорекції;

4) тренування в процесі засвоєння навчального матеріалу і самопідготовки учнів;

5) проведення практичних робіт в умовах імітації в комп'ютерній програмі;

6) підготовки учасників освітнього процесу до життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства [6, с. 98].

На сучасному етапі комп'ютеризації дидактичні можливості використання обчислювальної техніки пов'язують із підвищенням інтенсифікації процесу навчання, але для цього потрібно мати навчальні програми, які б відповідали високим педагогічним вимогам. Одним із ефективних засобів використання комп'ютера в навчанні є його можливість керувати навчальним процесом тих, хто навчається. Він може забезпечити індивідуальне навчання, самостійну роботу, допомогти учневі у разі необхідності при розв'язуванні різноманітних задач. Школяр при спілкуванні з ПК відіграє роль дослідника, тому можливості комп'ютера для реалізації проблемного навчання дуже великі.

Використання персонального комп'ютера у навчальному процесі дещо змінює функції вчителя, оскільки здійснюється їх перерозподіл між педагогом і ПК. При цьому машині передаються лише ті функції, з якими вона може справитися ефективніше, ніж вчитель. Програмна і технічна система ПК допомагають учителю компонувати інформацію, планувати її зміни, видавати креслення, таблиці, графіки на екран дисплея. Подання інформації здійснюється в будь-якому часовому режимі, а наявність дидактичних засобів з виділенням інформації (наочність, підкреслювання, штрихування, кольорове зображення і т.п.) значно підвищує реалізацію інформаційної функції ПК. Особливої уваги при цьому заслуговує структурування матеріалу, який при навчанні краще сприймається з екрана дисплея.

Значною перевагою ПК у порівнянні з іншими технічними засобами навчання є можливість індивідуального навчання. Досвід Корольова В.Б. [7] у плані використання обчислювальної техніки свідчить про те, що індивідуалізацію процесу навчання можна здійснювати за послідовністю понять, що вивчаються; рівнем науковості матеріалу; засвоєння, складності і кількості пред'явлених завдань, часу навчання.

Отже, упровадження  інформаційно-комунікаційних технологій забезпечує такі результати:

– вміння працювати з інформацією, розвиток комунікативних здібностей;

– підвищення ступеня наочності;

– посилення мотивації навчання і, як наслідок - підвищення інтересу до предмета, в тому числі і за рахунок привабливості комп'ютерної техніки;

– це неминуче призведе до розвитку творчих здібностей школярів, формування теоретичного, творчого та модульно-рефлексивного мислення учнів.

Участь школярів у трудовій діяльності створює можливість ознайомити їх із сучасною (у тому числі й комп'ютерною) технікою та шляхами її використання в конкретному виробництві. Використання ПК у трудовому навчанні пов'язане з вирішенням дидактичних завдань, спрямованих на підвищення рівня навчання на уроках з цієї дисципліни. Необхідно також відзначити, що інформаційно-комунікаційні  технології відкрили вчителю нові можливості  при проведенні уроків, дозволяючи зробити їх різноманітнішими за формами, уникнути шаблонності, підвищити інтерес учнів до навчання.

На завершення зазначимо, що актуальність використання інформаційно-комунікаційних технологій обумовлена тим, що в них закладені великі можливості для навчання на якісно новому рівні. Проте, з одного боку в технологічній діяльності учнів ПК поки що практично мало використовуються, оскільки відсутня належна навчально-матеріальна база в майстернях і немає спеціальних методичних розробок, а з другого звичайно, комп'ютер не може повністю замінити вчителя. По-перше, саме вчитель має можливість зацікавити учнів, викликати допитливість, завоювати їх довіру; по-друге, він може спрямувати їх увагу на ті або інші важливі аспекти предмета, який вивчається; по-третє, відзначити їх старанність та знайти шляхи спонукання до навчання. Таку роль вчителя ПК ніколи не зможе взяти на себе. Отже, вчитель повинен визначити місце та роль інформаційно-комунікаційних технологій у своїй професійній діяльності.

Література:

1. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В Овчарук. – К.: К.І.С., 2004. – 112 с.

2. Компетентностный подход в педагогическом образовании: Коллективная монография / Под ред. Козырева В.А. и Радионовой Н.Ф. СПб: Изд-во РГПУ им. Герцена, 2004. – 315 с.

3.Хуторский А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты. Доклад на отделении философии образования и теории педагогики РАО 23 апреля 2002. – www/eidos/ru/news/compet/html.

4. Триус Ю.В. Компютерно-орієнтовані методичні системи навчання математики: Монографія. – Черкаси: Брама України, 2005. – 400 с.

5. Указ Президента України «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій» №1497/2005. –http://www.president.gov.ua.

6. Наказ МОН України від 24.03.2009 р. №54 "Науково-методичні основи використання ІКТ у навчально-виховному процесі в середовищі "1 учень - 1 комп'ютер" на базі шкільних нетбуків". – http://www.mon.gov.ua

7. Корольов В. Б. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках трудового навчання (із досвіду вчителя трудового навчання Миронівського НВК). – http://mnvk2.at.ua.

8 .Ващук О.В. Використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі учнів 5-7 класів / Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2003. – Вип. 25. – С. 98-103.

Ключові слова: компетентність, мультимедійні засоби, інформаційно-комунікаційні технології, мультимедіа.

Використання засобів мультимедіа на уроках трудового навчання дозволяє підвищити якість знань, покращує можливості подання навчальної інформації; підсилює мотивацію навчання та активізує пізнавальну діяльність учнів.

Схожі:

Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів та вчителів-предметників...
Формуючи процес навчання вчителів-предметників інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) через інформаційно-комунікаційну компетентність...
«Навчання для майбутнього»
МОН №749 від 22. 09. 04 р та №248 від 22. 04. 2005 р. „Про проведення експерименту за Програмою щодо навчання майбутніх вчителів...
: 004. 9 Дунаєвська Н. В. Використання інформаційно-комунікаційних...
Постановка проблеми. Характерним для майбутнього суспільства є широке використання інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ),...
ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ІСТОРІЇ ФІЗИКИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
Анотація. В статті розглядаються проблеми реалізації принципу історизму в навчально-виховному процесі з фізики. Значну увагу приділено...
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ ВЧИТЕЛЯ(ВИКЛАДАЧА) ІНФОРМАТИКИ Й ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Вчитель (викладач) і завідувач кабінету відповідають за організацію і проведення занять і ро­біт відповідно до вимог охорони праці...
«Використання програмного продукту Skype у навчальному процесі»
РОЗДІЛ І ХАРАКТЕРИСТИКА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Матеріали методистів ОІПОПП
Новосельський М. А. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні фізики. Черкаси – 2007
Особливості використання засобів нових інформаційних технологій у...
Жук Ю. О. Особливості використання засобів нових інформаційних технологій у навчально-виховному процесі професійно-технічного закладу...
Майбутнє – за цифровими інформаційно-комунікаційними технологіями
А створити певний інформаційно-освітній простір – значить змінити в цілому систему освіти. Така зміна обов’язково торкнеться багатьох...
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці учнів ПТНЗ
Д суспільства на якісно новий ступінь розвитку інформаційне суспільство [1, ст. 213]. Відповідно постає проблема, як найдоцільніше...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка