ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ІСТОРІЇ ФІЗИКИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ


Скачати 94.15 Kb.
НазваШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ІСТОРІЇ ФІЗИКИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
Дата13.04.2013
Розмір94.15 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ІСТОРІЇ ФІЗИКИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

С.В. Бутківська, Н.А.Мисліцька

Анотація. В статті розглядаються проблеми реалізації принципу історизму в навчально-виховному процесі з фізики. Значну увагу приділено перспективі використання мультимедійних технологій з метою ознайомлення учнів старшої школи з біографічними відомостями про вчених.

Ключові слова: принцип історизму, біографічні відомості, мультимедійні додатки.
Resume. The paper addresses the problem of implementing the principle of historicism in the educational process in physics. Considerable attention is given to the future use of multimedia technologies in order to familiarize high school students with biographical information about scientists.

Keywords: principle of historicism, biographical information, and multimedia applications.
Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти передбачається формування в учнів старшої школи низки компетентностей, серед яких виділяється і загальнокультурна компетентність — здатність учня аналізувати та оцінювати досягнення національної та світової культури, орієнтуватися в культурному та духовному контексті сучасного суспільства, застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на загальнолюдські цінності.

Кожен компонент освітньої галузі «Природознавство» вносить свій вклад в реалізацію цього завдання. Одним із шляхів здійснення цього під час вивчення фізики є використання історичних відомостей.

Головна мета використання елементів історії фізики на уроках – ознайомлення учнів з науковими методами пізнання, з динамікою розвитку науки, її зв’язком із технікою та виробництвом, з’ясування ролі науки у житті суспільства.

Особливого значення набуває історичний матеріал під час формування в учнів основних уявлень про фізичні явища і закономірності, викладенні фундаментальних фізичних теорій, ознайомленні з експериментальним підґрунтям. Лише знання історії науки і техніки забезпечить усвідомлення молоддю суті та значення сучасних науково-технічних досягнень. Саме завдяки високій науковості та історичності викладення фізики здійснюється формування в учнів наукового світогляду.

Специфіка фізики як навчального предмета зумовлює такі функції історично-наукового матеріалу[4]:

 • огляд виникнення і становлення наукових концепцій, різноманітності підходів до розв’язання вузлових питань, змін у побудові наукових картин світу забезпечує усвідомлення учнями того факту, що фізика постійно розвивається, що процес пізнання світу не є завершеним. Таким чином формується науковий світогляд учнів, підвищується їх загальнокультурний рівень;

 • на історичних прикладах можна сформувати в учнів правильне уявлення про необхідність фізичних знань для практичної діяльності людства, про зв'язок наукових досліджень з соціальним прогресом суспільства, що сприяє виникненню активної життєвої позиції, бажання працювати задля розвитку своєї держави;

 • історія розвитку фізики дає можливість учням сформувати особисте ставлення до релігійних учень, до окультизму, зорієнтуватись у сучасному потоці лженаукової інформації;

 • ознайомлення з творчими біографіями видатних фізиків і винахідників сприяє формуванню в учнів морально-естетичного виховання учнів.

В літературних джерелах представлено форми реалізації принципу історизму, серед яких виділимо ті, які можна використовувати під час уроків:

 • задачі з історичним змістом;

 • повні біографії вчених і фрагментарні біографічні відомості;

 • пошукова робота учнів в архівах,вивчення літературних джерел;

 • показ фрагментів відео та презентацій історичного змісту;

 • позаурочна робота;

 • історичні огляди.

Історичні огляди, в яких розкривається еволюція ідей, дають можливість показати, що наукові знання - це не застиглі догми, а знання, що безперервно розвиваються. В ході процесу пізнання ми отримуємо достовірні відомості про світ, тобто осягаємо об'єктивну істину. Але кожне наукове твердження справедливе лише в певних умовах, і є неповним і неточним знанням про світ, тобто є істиною відносною, що містить, як правило, елементи абсолютної істини. Розкриваючи еволюцію фізики, учитель розкриває роль практики (виробництво і науковий експеримент) як джерела знань і критерію істини, а поступово все більш глибоке і повне розуміння законів природи, з яким нас ознайомлює історія, означає пізнаванність світу і всесильність людського розуму. Тим самим історія фізики розкриває перед учнями загальні закономірності і принципи наукового пізнання.

Ознайомлюючи учнів з історією науки, необхідно наголошувати на тому, як створюються фізичні теорії, яка роль гіпотез у розвитку фізики, в чому особливості наукового експерименту і методів фізичного дослідження.
Світогляд включає в себе не тільки знання, а й переконання. Знання стають переконаннями, якщо вони самостійно осмислені, а не взяті на віру в готовому вигляді, якщо вони - плід напруженої роботи думок. Матеріали історії науки дають можливість сформувати окремі елементи наукового мислення, такі, наприклад, як повага до фактів, здоровий скептицизм, всебічність розгляду явищ, уміння засумніватися в очевидному тощо.

Таким чином, історизм є один із засобів формування наукового світогляду учнів у процесі навчання фізики.

Біографії вчених надають матеріал величезної виховної цінності, необхідно ознайомлення учнів з науковою діяльністю, поглядами, духовним світом видатних представників фізичної науки. Адже серед кінцевих результатів навчання в школі, є явні результати - це знання, уміння (по ним найчастіше і судять про успішність роботи вчителя, їх переважно і виявляють) і є неявні, які кількісно не виражаються в балах та інших вимірниках, - це погляди на життя, на своє місце в ньому, етичні переконання, риси характеру, інтереси. І ці неявні результати впливу на учня не можуть вважатися другорядними. Тому не можна залишити без уваги і засоби для досягнення цих результатів у процесі навчання, зокрема такий засіб, як розповіді про кращих представників науки. Таким чином, історія науки є ще одним із засобів морального виховання учнів [6].

Специфічним типом історичного матеріалу є задачі з історичним змістом. Хоча вони малочисленні і не так вже й часто використовуються в навчанні, в порівнянні з іншими видами завдань, проте, безсумнівно, представляють інтерес. Маючи всі переваги звичайних завдань, вони ознайомлюють учнів з історичними подіями, фактами, методами дослідження і тим самим навчають учнів самим своїм змістом [5].

В курсі фізики старшої школи згадується понад сто прізвищ вчених. Розповісти детально про всіх представників науки практично не можливо. Отже, біографічні навчальні матеріали можуть бути двох типів: по-перше, докладні життєописи окремих основоположників фізичної науки і, по-друге, фрагментарні відомості про деякі сторони життя і діяльності окремих вчених-фізиків. Повнота відомостей про вченого залежить, звичайно, від його рангу, хоча це умовно. Але головне в тому, наскільки повчальні для молоді факти з життя, думки і погляди вченого, які можуть бути включені в навчальний біографічний матеріал. На відміну від історико-біографічного опису навчальний життєопис складається насамперед, виходячи з педагогічної цінності біографічних відомостей. Наприклад, біографічний матеріал про Фарадея має більшу педагогічну цінність, ніж біографічний матеріал про Максвелла, що і визначає ступінь повноти відомостей, які повідомляються про них. Головним у біографічних відомостях є матеріал, в якому розкривається творча діяльність ученого. У цьому матеріалі можна виділити наступні проблеми:

1. Причини, які спонукають вченого до вибору предмета дослідження (соціальний запит, логіка розвитку науки).

2. Механізм розв’язання наукової проблеми (вплив світогляду на шлях пошуку рішення, вибір методу дослідження).

3. Ставлення до науки та людей науки.

4. Труднощі наукового пошуку.

5. Оцінювання внеску вченого в розвиток науки.

Оцінка біографічного матеріалу з точки зору педагогічного ефекту, який він повинен викликати, означає, перш за все, що біографія вченого будується не як зведення подій і дат, які у хронологічній послідовності простежуються за всім життям вченого, а як своєрідний етюд, що дозволяє декількома фактами виявити найбільш примітне в житті і поглядах людини, «оживити» його зовнішність, зробити його незабутнім і близьким для учнів. Тут часом досить декілька яскравих штрихів, фактів з життя вченого.

Таким чином, навчальна біографія вченого - це не хроніка подій його життя, а біографія його думок, поглядів та вчинків на тлі тих соціально-політичних умов, в яких він жив ​​і працював.

Не слід малювати вчених людьми, позбавлених недоліків, якими залишається лише захоплюватися, і, які настільки незрівнянні зі звичайними смертними, що наслідування їм здається справою безперспективною. Адже доводиться говорити, наприклад, і про деякі риси характеру Ньютона, про його глибоку релігійність. Далеко не всі фізики міцно стояли на позиціях наукової філософії. Звичайно, помилки вченого треба не засуджувати, а пояснювати.

Природньо, що по відношенню до багатьох вчених було б зовсім недостатньо обмежитися лише простим перерахуванням того, що ними зроблено. Наукову діяльність вченого необхідно спробувати пояснити.

Для реалізації цього доцільно використовувати мультимедійне супроводження – пояснення історичних відомостей. Для коректної роботи з презентаціями розробляється посібник для самостійної роботи учнів з мультимедійними додатками. В ході розробки комбінованого електронного посібника для самостійної роботи студентів ми використовуємо редактор Microsoft Power Point, який входить до пакету Microsoft Office.

Дана розробка значно спрощує пошук інформації, і оскільки легко засвоюється молодими людьми, то підмінює собою продумування шляхів пошуку інформаційних масивів і аналізу їх змісту простим натискуванням «кнопок» за ключовими словами та «іконок».

Подібна система була використана для написання посібника для студентів з курсу «Коливання і хвилі» [2]. У традиційному (на паперовому носії) посібнику відсутні громіздкі аналітичні судження, виведення і розрахунки, більше уваги надається конкретним результатам, а звичайний текст замінюють гіпертекстові гіпермедіа.

Інформація у нашій розробці поділена на декілька потоків ( мультимедійні презентації , докладні відомості про життя та діяльність вченого , відеофрагменти про вченого , додаткова інформація тощо. Кожна сторінка дещо нагадує екран монітора, де розташовані «кнопки», натискування курсору на яких виводить на екран монітора (у електронній версії підручника) вибрану інформацію.

До характерних особливостей електронного посібника з фізики для учнів старшої школи слід віднести [1]:

 1. можливість візуалізації життєпису вчених в динамічному та статистичному режимах;

 2. можливість перегляду відео зйомок демонстрації фундаментальних дослідів та відповідних демонстраційних комп’ютерних моделей;

 3. використання фрагментів відеофільмів та іншої довідкової інформації в активному режимі.

 4. варіювання обсягом подання навчального матеріалу з історичними відомостями.

 5. систематизоване подання біографічних відомостей про життя та діяльність вчених.

Вигляд такого посібника представлено нижче.Рис. 1. Фрагмент посібника для самостійної роботи учнів з мультимедійними додатками
Далі наведено фрагменти презентацій(рис. 2).

Рис. 2. Фрагменти презентацій
Такий прийом важко відтворити у традиційному друкованому варіанті через значне зростання обсягу посібника, але цілком є доступним в електронному варіанті.

У порівнянні із традиційним посібником на паперовому носії, електронний варіант має як переваги, так і недоліки. Основним недоліком електронного посібника можна вважати прив'язаність до комп’ютера і незручність читання на екрані комп’ютера. Однак, такий недолік в принципі легко усувається. Для цього необхідно, щоб електронний посібник мав також друкований аналог, причому електронний і друкований варіанти повинні бути ідентичними. В такому випадку розкриваються усі переваги електронного варіанту посібника, які розширюють його навчальні можливості, оскільки студент може працювати з паперовим варіантом посібника і за потреби звертатись до електронного варіанту, який містить мультимедійні додатки.

При створенні електронного посібника важливе значення має спосіб подання змісту навчального матеріалу. У розв'язанні цього питання прослідковується два підходи. Перший підхід – традиційний варіант посібника в розширеному електронному варіанті через систему гіперпосилань наповнюється додатковими ілюстраціями, анімаційними кліпами, словниками, додатковою літературою тощо. При другому підході створюється скорочений варіант посібника, а розширення його інформативних можливостей також реалізується через систему гіперпосилань. Нами був вибраний другий варіант як більш перспективний. Виходили ми з тих міркувань, що текст посібника повинен бути максимально лаконічним, добре структурованим і зрозумілим для учня.

Таким чином, застосування посібника, який розробляється нами для систематичного використання елементів історії фізики сприятиме формуванню загальнокультурної компетентності учнів, наукового світогляду, морально-естетичному вихованню і підвищить інтерес до вивчення фізичної науки.

Список використаних джерел

 1. Заболотний В.Ф. Формування методичної компетентності учителем фізики засобами мультимедіа:монографія

 2. Сусь Б.А. Коливання і хвилі: навчальний посібник [для самостійної роботи студентів з електронним представленням] / Сусь Б.А.,Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А.-К.: ВІТІ НТУУ «КПІ»,2009.-191с.

 3. Шут М.І. Історія фізичних досліджень в Україні у навчанні фізики./Шут М.І., Благодаренко Л.Ю.,Андріанов В.М.// Фізика.- 2008.-№3.-77с.

 4. Мисліцька Н.А.Реалізація принципу історизму під час вивчення фізики в умовах інформатизації освіти /Мисліцька Н.А./Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки, №13 (226), 2012. – С.93-97.

 5. Бутківська С.В., Мисліцька Н.А. Шляхи реалізації принципу історизму під час вивчення фізики / С.В. Бутківська, Н.А. Мисліцька // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти. Випуск 9. Збірник наукових праць/ Редкол.: С.В.Подолянчук (голова) [та ін..] ВДПУ ім.. Михайла Коцюбинського. - Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2012. –Вип. 9. – С. 270- 274.

 6. Мисліцька Н.А., Бутківська С.В. Форми реалізації принципу історизму під час вивчення фізики / Н.А. Мисліцька, С.В. Бутківська // Наукові записки. – Випуск 108 – Серія: Педагогічні науки. Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2012. Частина 1. – С. 83 – 87.

Схожі:

Навчально-методичне забезпечення вивчення фізики в 10-х класах загальноосвітніх...
За результатами Всеукраїнського конкурсу підручників для 10 класу Міністерством рекомендовано до використання у навчально-виховному...
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
Шляхи використання мультимедійних презентацій у навчальному-виховному процесі початкової школи
Особливості використання засобів нових інформаційних технологій у...
Жук Ю. О. Особливості використання засобів нових інформаційних технологій у навчально-виховному процесі професійно-технічного закладу...
Роль елементів цікавої фізики в підвищенні ефективності навчально-виховного процесу
В умовах сучасного диференційного навчання методика використання цікавої навчальної інформації,розширює можливості засвоєння учнями...
FRANçAIS Використання мультимедійних технічних засобів навчання
Сучасні мультимедійні технології надають величезний діапазон можливостей для вдосконалення навчального процесу та системи освіти...
Використання WEB-ресурсів у навчально-виховному процесі
Базовими платформами для створення ЄОІП є прорама «Курс: Школа», освітній портал «Мої знання», портал «Класна оцінка», дистанційні...
Д. І. Музика Методичний кабінет
Методичний коментар до організації роботи вчителя фізичного виховання, проведення заходів з техніки безпеки та ефективності уроків...
Інститути післядипломної педагогічної освіти
З метою впорядкування виданої навчальної літератури і програм, що рекоменду­ються для використання в навчально-виховному процесі...
Про шкільний конкурс «Педагог за здоров’я дітей»
Неблагополуччя у здоров’ї учнів залежить і від недостатньої підготовки педагогів до роботи у здоров’язберігаючому просторі. Цьому...
Формування духовності учнів з порушенням зору у навчально-виховному процесі
Соціальна педагогіка” педагогічного інституту Волинського національного університету ім. Лесі Українки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка