Формування валеологічних знань учнів на уроках інформатики засобами використання інноваційних методів навчання


Скачати 291.14 Kb.
НазваФормування валеологічних знань учнів на уроках інформатики засобами використання інноваційних методів навчання
Сторінка1/2
Дата04.01.2014
Розмір291.14 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок
  1   2
Формування валеологічних знань учнів на уроках інформатики засобами використання інноваційних методів навчання
ЗМІСТ

ВСТУП..................................................................................................................4

1.Технологія реалізації здоров’язберігаючої педагогіки……………..………5

2.Валеологічний компонент на уроках інформатики………..……………….7

3.Завдання з інформатики з валеологічним змістом ………………….……10

4.Гімнастика біля комп’ютера…………..…….…………………………….. 23

5.Використана література ...………………………………………………….27

6.Додаток ……………………………………………………………………...28

Вступ

В сучасних умовах система освіти вимагає приведення її змісту у відповідності з потребами особистості і суспільства. Серед проблем, які чекають свого вирішення – валеологічне виховання та підготовка учнів до життя в сучасному інформатизованому суспільстві і праці в умовах високотехнологічного виробництва. Досягнення головної мети предмета для учнів передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками, необхідними для раціонального використання засобів сучасних інформаційних технологій при розв’язуванні життєвих задач.

Саме в школі закладаються основи принципово нового ставлення до розвитку дитини, до фізичного стану здоров’я людей, до навколишнього середовища.


 1. Технологія реалізації здоров’язберігаючої педагогіки.

Сучасна школа в умовах модернізації повинна повноцінно підготувати дітей до самостійного життя, адаптувати до швидких змін, навчити бути успішними у всіх починаннях. Здоров’я відіграє при цьому не останню роль. Але не всі нововведення благотворно впливають на самопочутті учнів. Навіть дітям з гарним здоров’ям важко справлятися з наростаючою інтенсивністю навчання і збільшення об’єму навчального навантаження. Це створює серйозні перешкоди для реалізації вікових потреб дитячого організму в руховій активності, перебування на свіжому повітрі, сні, що сприяє зниженню адаптаційних можливостей. В кількості важливих причин неблагополуччя здоров’я учнів можливо назвати наступні: -стресогенні технології проведення уроків і оцінювання знань учнів; -нестача фізичної активності, що призводить до гіподинамії і іншим порушенням здоров’я учнів; -перевантаженість навчальних програм навчального процесу, включаючи масову комп’ютеризацію, що викликають перевтомлення і стреси; -неправильна форма і величина шкільних меблів; -неможливість багатьох вчителів реалізувати індивідуальний підхід до школярів в умовах сучасної організації навчання. В складній несприятливій ситуації особливо важливими при проведенні уроків стають наступні фактори: -дотримання гігієнічних норм; -раціональна організація уроку; -підвищення мотивації до вивчення предмету; -використання здоров’язберігаючих технологій в викладанні.

Забезпечення гігієнічних умов на уроках – одна з важливих задач здоров’язбереження учнів. Необхідно максимально дотримуватись приписів СанПіНа, умови освітлення, повітряно-теплового режиму, вплив шуму і відповідність форми і величини шкільної меблі віковим особливостям учнів.

Важливою складовою частиною здоров’язберігаючої роботи є раціональна організація уроку. Від правильно спланованого уроку залежить і настрій вчителя, яке впливає на самопочуття учнів. Для зменшення втомлюваності і активації уваги необхідний емоційний «струс» учнів, який обов’язків на третьому і наступних уроках. На протязі уроків необхідно проводити 1-2 фізкультхвилинки: виконати самі прості вправи, але обов’язково з посмішкою та весело.

Доброзичливість, гумор, емоційна розрядка сприяє психологічному клімату на уроці, а значить, підвищують працездатність і учнів і вчителя.

Мотивація інтересу до навчання – прекрасний індикатор впливу школи на здоров’я учнів. Стійкий пізнавальний інтерес, активізує мислення і емоції учнів, є основним мотивом учбової діяльності, сприяє збереженню здоров’я. Найбільш сильним мотивом вивчення названі мотиви інформаційні, мотив відчуття власного росту і особистість вчителя. Серед факторів, знищуючих інтерес, це лінь, навчальні перевантаження, непопулярність предмету.

Слабка мотивація інтелектуально-духовної радості, спілкування говорять про те, що необхідно більше використовувати прийоми і методи інноваційних технологій для закріплення пізнавального інтересу.

Задача сучасного вчителя – не давати знання учням, а створювати мотивацію і формувати комплекс вмінь вчити самих себе. Краще за все для реалізації такої форми навчання підходять навчальні технології інтерактивного навчання і проблемного навчання.

Цікавим і перспективним в останній час є метод проектів. Він передбачає сукупність навчально-пізнавальних прийомів, які дозволяють розв’язати ту чи іншу проблему в результаті самостійних дій учнів з обов’язковою презентацією цих результатів.

 1. Валеологічний компонент на уроках інформатики.

Свідоме засвоєння інформатики можливе лише за умови, коли її викладення пов’язане з життєвим досвідом. Більш важливо та цікаво розв’язувати задачі в середовищі табличного процесора , як ілюстрацію росту чисельності населення на планеті та наслідки цього росту з екологічної точки зору, ніж за допомогою сухих чисел.

Формування валеологічної свідомості може бути реалізоване лише через освітньо-виховну систему на основі принципово нової валеологічно-освітньої моделі (додаток 2), яка б враховувала структуру валеологічних знань, соціальні функції валеології, звичаї, історичний досвід українського народу у справі осягнення себе, свого місця в природі, своїх зв’язків з нею.

Ознакою часу, в якому ми живемо, є лавинне нагромадження інформації і бурхливий розвиток мікроелектронної техніки. Наша цивілізація нестримно прямує до комп’ютерної ери. Відбувається перехід до інформаційних технологій, тобто до широкого застосування комп’ютерів і програмного забезпечення у виробництві, управлінні, науці, освіті, медицині, торгівлі, банківській справі тощо. Не секрет, що ключем до оволодіння багатьма сучасними перспективними спеціальностями є уміння користуватися комп’ютером.

Ознайомлення із роллю нових інформаційних технологій у сучасному виробництві, науці, повсякденній практиці, з перспективами розвитку обчислювальної техніки допоможе учням у виборі майбутньої професії, у продовженні вивчення інформатики в будь-якій із форм неперервної освіти.

Комп’ютерна техніка та інформаційні технології органічно увійшли до системи дидактичних засобів, стали одним з ефективних засобів предметного середовища і використовується для всебічного розвитку учнів.

Вивчення інформатики в загальноосвітніх навчальних закладах служить загальним цілям освіти і вихованню гармонійно розвиненої особистості, здатної розв’язувати завдання науково-технічного прогресу, зокрема, формувати інформаційну культуру.

Система загальної освіти з валеології при вивченні інформатики можна поділити на такі етапи:

І етап - Пропедевтичний курс (2-4 кл.), в якому можна виділити такі напрямки:

- пізнавальний;

- прикладний;

- алгоритмічний та розвивальний розвиток учнів.

На цьому етапі системи сприяємо вихованню у школярів звичок здорового способу життя, формуванню навичок, прийняттю самостійних рішень щодо підтримання та зміцнення свого здоров’я, оволодіння способами оздоровчо-фізкультурної діяльності.

ІІ етап – Основи комп’ютерної грамотності (5-7 кл.), вивчення учнями елементарних основ знань курсу інформатики, ознайомлення учнів із роллю НІТ в сучасному виробництві, науці.

Для кращого оволодіння учнями основами комп’ютерної грамотності створюємо в учнів позитивну мотивацію на збереження і поліпшення свого здоров’я, виховуємо звички вести здоровий спосіб життя, звертаємо увагу, що на здоров’я людини мають вплив і зовнішні фактори: навколишнє середовище, умови праці й побуту, транспорт.

ІІІ етап – Базові курси (8-9 кл.) , практичне опанування учнями навичок роботи з основними складовими програмного забезпечення комп’ютерів, ознайомлення школярів із функціональним призначенням основних пристроїв комп’ютера і принципами їх будови та дії.

Під час вивчення базового курсу учні вчаться складати інформаційні моделі фізичного й психологічного розвитку людини, основних екологічних та валеологічних процесів тощо.

Ця робота виховує уміння самостійно набувати знання і орієнтуватися у широкому потоці інформації, поліпшувати свою інформаційну культуру.

ІV етап - Поглиблене вивчення інформаційних технологій (10-11 кл.), інтегрування в програму з інформатики спецкурсів поглибленого вивчення ІТ, досягнення учнями високого рівня підготовки, здобуття учнями якісної освіти з урахуванням їх індивідуальних здібностей, природних обдарувань та власних уподобань.

Старшокласники повинні вміти складати правильний режим фізичного навантаження, сну, відпочинку, харчування, використовувати різні системи загартування, а найважливіше – сформовану мотивацію на оздоровчий спосіб життя.

Інформатика, спрямована на валеологічну освіту та виховання, сприятиме виробленню у старшокласників уміння прогнозувати та аналізувати результати своєї діяльності та запобігати її негативним наслідкам.

В процесі вивчення інформатики валеологізацію освіти а саме:

 • продовження валеологічної освіти та виховання , започатковані в родині та дитячому дошкільному закладі;

 • виховання почуття прекрасного через розкриття закономірностей фізичного та психологічного розвитку людини, основних складових духовного життя, значення почуттів, емоцій, характеру і волі людини;

 • збереження і застосування народних знань, традицій і обрядів українського народу, спостережень про природу;

 • використання інформаційного моделювання, інформації та комп’ютеризації процесів оточуючого середовища, передбачення екологічних наслідків діяльності людини;

 • підготовка та використання регулярно використання системи задач валеологічного спрямування;

 • пошук валеологічних задач у процесі аналізу та дослідження ситуацій, встановлення внутрішніх зв’язків і відношень між компонентами здоровя людини, природи.

Так, як складність валеологічних знань вимагає побудови такої системи валеологічної освіти і виховання, в якій визначну роль відіграватимуть між предметні зв’язки, глибоко інтегровані знання. В свою роботу впроваджую завдання з валеологічним змістом.

 1. Завдання з інформатики з валеологічним змістом.

- Інформаційна модель: процеси оточуючого середовища, екологічні наслідки діяльності людини.

- Алгоритми: алгоритм розпорядку дня, маршруту до школи.

- Програмування: задачі спрямовані на охорону здоров’я людини, яка залежить від чистого повітря, режиму та якості харчування, умов життя й роботи, відсутності та наявності негативних звичок.

- Графічний редактор: правила безпеки в школі на вулиці.

- Текстовий редактор: створення таблиць з задачами спрямованими на охорону здоров’я.

- Електронні таблиці: вираження емоційного стану людини, підвищення та зниження температури повітря, тиску (атмосфери, артеріального), вологості, сили вітру, процеси розвитку бактерій, екологічні задачі (створення таблиць та діаграм).

- Презентації: створення презентацій на валеологічні теми («СНІД - чума ХХ століття», «Шкідливі звички», «Хочеш довше жити – кидай курити», «Здорові звички - здоровий спосіб життя»).

- Публікації: залежність здоров’я людини від навколишнього середовища, розвитку виробництва та шкідливих звичок.

Проблема здоров’я стала центральною в навчально-виховному процесі нашої школи ми прагнемо, щоб діти навчилися цінувати своє здоров’я, щоб вони ставили собі за мету бути здоровою, щоб самі могли активно створювати своє здоров’я.

Діти пізнають життя граючи, приміряючи на себе різноманітні ролі, засвоюючи певні правила поведінки, які з часом стають потребою.

Пізнавальні задачі дають можливість розширювати світогляд дітей, вчать бачити взаємозв’язки між чистотою оточення і особистим здоров’ям.

Тому я обрала позицію валеологізації навчально-виховного процесу оскільки вона виховує культуру здоров’я, дає навички, вміння для формування індивідуального здоров’я, формує світогляд, в якому для створення власного здоров’я головна роль відводиться особистості самої людини.

На уроках інформатики я намагаюсь привити дітям навички, що сприяють соціальному та психологічному благополуччю.

Для формування валеологічних, природоохоронних переконань потрібна така організація діяльності учнів, яка передбачала б розвиток валеологічних знань, емоційне до них ставлення, наявність своєї власної думки, її наукового обґрунтування. Переконання виникають лише тоді, коли знання пройдуть через світ почуттів, отримають там особисту оцінку. Отже, валеологічна культура дитини повинна розвиватися на раціональному та емоційно – чуттєвому рівні. Значну роль у цьому повинні відігравати самостійна діяльність і практичний досвід.

Суб’єктивними факторами, що мають дуже важливе значення для здоров’я учня в процесі навчання із застосуванням комп’ютерної техніки, є психологічний контакт учня з учителем, методика викладання і структура заняття, підготовленість і інтерес дитини до даного виду

діяльності, її загальний стан здоров’я, вміння працювати й ін.

Рівень розумового та зорового стомлення учнів на уроках з використанням ПК значно вищий, ніж на звичайних уроках. Вчитель повинен стежити за раціональним режимом використання комп’ютерної техніки в навчально-виховному процесі, виховувати у дітей високу культуру користування персональним комп’ютером у побуті та дозвіллі.

Ураховуючи різноманітність значимих для формування здоров’я учнів чинників та одночасну їх наявність під час роботи чи гри дитини за комп’ютером, вважаю за необхідне передбачати розділи, що давали б уявлення про позитивні та негативні аспекти комп’ютеризації, а також основні профілактичні методико-педагогічні заходи, що дають змогу мінімізувати негативний вплив «комп’ютерних» факторів на здоров’я дітей. Перш за все я звертаю увагу учнів на шкідливість комп’ютерних ігор. Практика комп’ютерних ігор призводить до певних негативних наслідків, тому очевидно, що де які з них недопустимі в кабінетах інформатики навчальних закладів.

Валеологічна проблематика ще не зайняла належного місця у змісті інформатики. Цей недолік я намагаюсь виправити, використовуючи задачі з практичним змістом, але з валеологічним наповненням. Адже виховання здорової дитини, охорона здоров’я людини – основні

При вивченні теми «Алгоритми», в початковій школі дітям я пропоную скласти та записати за допомогою блок-схеми: алгоритм розпорядку дня, алгоритм дороги до школи. Розв’язування задач за допомогою комп’ютерів повинно проводитися з урахуванням методів розв’язування задач з математики, фізики, хімії, біології, економіки та ін. предметів.

Інформатика відноситься до тих навчальних дисциплін, оволодіння якими спирається перш за все на придбання особистого досвіду практичного розв’язування задач з використанням мови програмування або прикладного програмного забезпечення.

На своїх уроках я використовую завдання з валеологічним змістом, приклади даних завдань для різних тем наведено нижче.

Лінійні алгоритми (програми):

1.В Україні для транспорту використовують високооктановий російський бензин, збагачений свинцем, який є дуже шкідливим для людського організму. В одному літрі російського бензину міститься до 0,36 г свинцю. Для порівняння: в бензині Великобританії – 0,15 г на літр, а у США – 0,013 г на літр. Наскільки більше свинцю міститься у одному літрі російського бензину, ніж у літрі бензину Великобританії чи США?

2.Один гектар листяного лісу виробляє за добу 700 кг кисню. Людині на добу необхідно близько 270 г кисню. Скількох забезпечує киснем один гектар листяного лісу щодоби?

3.Саша кожного дня з’їдає в день 500г овочем і фруктів. Скільки кг овочем і фруктів Саші потрібно на 1 неділю, на місяць? Навіщо Саша їв так багато овочів і фруктів? Як ви думаєте, які овочі і фрукти він їв? Чому?

4.Три четвертих класи збирали плоди шипшини. 4 «а» клас здав 9 кг плодів, 4 «б» - на 6 кг більше, а 4 «в» клас – вдвічі більше, чим 4 «а» клас. Скільки всього кг плодів шипшини здали діти? Чим корисний шипшини? Чому в нашій їдальні часто дають напій з шипшини?

5. Чи знаєте, що … Паління цигарок шкодить не тільки тим, хто палить, але і тим, хто вдихає дим цигарок. На всьому земному шарі люди шкодять собі, викурюючи кожен день таку кількість цигарок, вага яких рівна вазі 500 слонів.

За 1 годину люди випалюють 53 т тютюну в вигляді цигарок, цигарок і трубок. Підрахуйте, скільки тонн тютюну випалюють люди за 14 годин? За скільки годин люди випалюють 477 т абаку?
6. Батько Галини за день випалює одну пачку цигарок. Пачка цигарок коштує стільки ж, скільки 4 апельсина. Якщо б батько Галини кинув палити, то стільки апельсин можна було б купити кожні 7 днів на ці гроші?

7. Чи знаєш ти, що … Всім живим організмам необхідна вода. Здорова людина вживає щодня біля 2л води. Люди отримують воду не тільки в вигляді напоїв, але і в вмісті їжі. Наприклад, яблуко містить 80% води, в кавуні води ще більше. Людина не може більше тижня прожити без води.

Костя чистить зуби, не закриваючи кран, і в результаті без потреби витрачає 3л води. Костя чистить зуби 2 рази в день. Скільки літрів води без потреби витрачає Костя за один день, а скільки за 5 днів?

8. Чи знаєш ти, що … Більша частина сміття в природному ґрунті розкладається дуже довго, наприклад:

- розпад шкірки від апельсина чи банану продовжується 2 роки;

- розпад пластикових мішечків – від 10 до 20 років;

- розпад жерстяних пляшок – від 80 до 100 років;

- пластмасові пляшки взагалі не розпадаються.

Кинута на землю шкірка від банану розпадається біля 2 років. Кинутий недопалок цигарки розпадається на 2 роки довше. Пластиковий пакет розпадається на 8 років довше, чим недопалок цигарки. Скільки років потрібно для того, щоб розпався пакет? На скільки років раніше розпадеться шкірка від банану?

9.Підраховано, що в класі на початку занять знаходиться приблизно 452,400 мікробів. А в кінці занять їх кількість збільшується в 5 раз. Скільки мікробів заселить клас в кінці занять, якщо його не провітрювати на перервах?

10.Сьогодні вчені стверджують, що від наслідків паління на планеті кожні 13 секунд вмирає людина. Скільки людей вмирає від наслідків куріння на планеті за один урок? Як можливо відвернути від себе біду?
11.Один в’їдливий вчений підрахував, що в 1 грамі бруду з-під кігтів міститься до 38 000 000 мікробів. Щоб захворіти, достатньо проковтнути 1/100 частину цієї кількості. Скільки ж це мікробів? Що необхідно зробити, щоб менше було бруду?

12.Щоб бути здоровим, людина повинна кожен день вживати 3 грами білків на кожні 4 кг своєї ваги. Вирахувати кількість білків, необхідне для дитини масою 44 кг на один день. Скільки необхідно для кожного з вас?

Задача з розгалуженням:

Скласти програму, яка запрошує час доби і виводить на екран пункти з режиму дня.

Програми з циклами:

1.Населення міста на початок 1980 року нараховувало 620 тис. чоловік. Рахуючи темпи приросту населення за рік рівним 3,7%, визначити в якому році воно перевищить 1,5 млн. чоловік.

2.Деякі бактерії мають такий закон розвитку: кожна живе 1 годину і кожні півгодини породжують одну нову (всього дві за своє життя). Скласти програму визначення: а)потомство однієї бактерії через 6 годин після її

народження;

б) період часу, який потребується для збільшення кількості

бактерій до m.

3.Розташований на березі річки металургійний завод, здійснив скид стічної води, в результаті чого густина шкідливих речовин різко збільшилась. З часом ця концентрація звичайно зменшується.

Скласти програму, яка повідомляє про рівень забруднення річки через добу після скиду, через дві доби і т.д., до тих пір, поки густина не стане менше гранично допустимої.

Провести дослідження для значень, вказаних в таблиці:

Речовина

Початкова густина шкідливих речовин, С, мг/л

Гранично допустима густина, D, мг/л

Коофіциент зменшення густини за добу

свинець

10

0,03

1,12

миш’як

5

0,05

1,05

фтор

8

0,06

1,01Задачі на обробку масивів:

 1. Є таблиця даних про вітамінний склад плодів та ягід

Вітамінний склад плодів та ягід (в мг на 100 гр. маси)

Вид

А

В1

В2

РР

С

Р

Абрикос

1,6

0,03

0,06

0,07

6

570

Айва

0,2

0,03

0,03

0,02

115

415

Виноград

0,01

0,01

0,01

0,06

4

300

Вишня

0,7

0,03

0,03

0,04

15

370

Груша

0,01

0,02

0,03

0,01

5

120

Земляника

0,03

0,03

0,05

0,03

60

200

Аґрус

0,2

0,01

0,02

0,25

32

250

Малина

0,02

0,02

0,05

0,06

25

180

Яблуко

0,03

0,01

0,03

0,03

5

250

Скласти програму обробки цих даних, що дозволяють встановити:

а)в якому з фруктів вміст заданого вітаміну максимальний;

б)масу кожного фрукта, необхідну для отримання

визначеної кількості заданого вітаміну;

в) кількісний вміст вітамінів в заданому наборі фруктів.

Програми з підпрограмами:

В основі біоритмів лежить уявлення про три цикли: фізичному (його період рівний 23 дням), емоційному (28 днів) та інтелектуальному (33 дні). Всі цикли починають відлік з дня народження, але в від’ємній фазі.

Критичними днями рахують такі, коли синусоїда знаходиться в нульовій точці або в максимального і мінімального значень. В критичні дні стан організму і психіки людини нестійкий та легко ранимий.

а) Складіть програму розрахунку біологічного календаря на заданий рік.

б) Доповнити програму так, щоб вона видавала інформацію про всі критичні дні року; врахувати, що якщо в будь-яких 2-х (або 3-х) біоритмів співпадають критичні дні, то такі дні називаються двічі критичними.

Перед тим як запропонувати дану задачу, потрібно розповісти учням що ж таке – біологічні ритми. Біологічні ритми є однією з фундаментальних адаптацій живої природи до умови існування. Біологічні ритми – це періодично повторювані зміни характеру та інтенсивності біологічних процесів і явищ.

Також можна запропонувати таблицю з ритмами життя: денні та нічні.

200

Година сліпоти

300 - 400

Година помилок

400 – 500

Година найнижчого кров’яного тиску, година апатії

800

Година кохання

800 – 900

Година лікаря, шкіра найменш чутлива до ін’єкцій

900 - 1000

Година контактів

1100 – 1300

Час травлення, утворюється найбільша кількість шлункового соку

1500 - 1600

Час рукоділля, найвища спритність пальців та рук

1700 - 1800

Година бігу, найбільш інтенсивно працюють легені

1600 - 1800

Година росту, найбільш інтенсивно ростуть волосся, нігті

1700 - 1900

Година відчуття, загострені нюх, слух, смак

2000 -2200

Час самотності

2300

Час імунітету, підвищена здатність протистояти інфекціям, хворобам

0000-400

Час народження дітей


Крім практичних задач з валеологічним направленням, я використовую на своїх уроках валеопаузи, які я навела в додатку 1.

Моя мета при вивченні «Курсу користувача» (10 кл), прищепити учням правильні навички користування комп’ютером і типовим програмним забезпеченням. Серед тисяч назв програмних продуктів, що заполонили кіберпростір, є такі, які повинні знати кожний: Norton Commander, Windows, Word, Excel, Access, Power Point тощо. Саме на їхнє вивчення я орієнтуюсь.

Робота в комп’ютерному класі коштує дорого. Тому, щоб успішно виконати практичну роботу, потрібно заздалегідь готуватися до неї: ознайомитися з теоретичними відомостями (на уроках-лекціях), ходом роботи і контрольними запитаннями (перед початком практичного заняття). Учні оформлюють у зошиті звіти про виконання роботи. Звіт повинен містити:

 1. тему, мету і план роботи;

 2. відповідь контрольні запитання;

 3. умови задач, якщо такі є, таблиці з даними, рисунки тощо;

 4. хід роботи, де навпроти кожного номера розглянутого пункту ставиться знак плюс у разі його виконання і знак мінус у разі невиконання;

 5. відповіді на поставлені у ході роботи запитання.

Оцінюється якість підготовки, повнота виконання роботи, зміст відповідей та оформлення звітів.

Часова обмеженість уроку не дають можливості повною мірою реалізувати важливий виховний принцип навчання – індивідуальний підхід до кожного учня. У зв’язку з цим я застосовую завдання з вибірковою формою відповідей. Вона дає можливість контролювати знання учнів за допомогою комп’ютера, що максимально зберігає час. Мною розроблені контролюючі та підсумкові тести за допомогою програми «Дизайнер тестів» та використовуючи форми в текстовому редакторі.

Навчаючи учнів застосовувати електронні таблиці, я намагаюсь підбирати такі задачі, які б формували у учнів свідому обґрунтованість, важливість факторів оточуючого середовища, збереження природних ресурсів, та перш за все здоров’я.

Задача 1.

Під шумом розуміють неприємні та небажані звуки, що заважають нормально працювати, сприймати звук та відпочивати. Інтенсивність шуму вимірюють у децибелах (дБ). Звук інтенсивністю у 140 дБ викликає у людини біль, який при подальшому посиленні звуку стає нестерпним. Скласти стовпчасту діаграму інтенсивності звуку.

Джерело шуму

Відстань до джерела,м

Інтенсивність, дБ

Шелест листя, тихий шепіт

1

10

Цокання будильника

1

30

Струмінь води з-під крана

1

45

Працююча друкарська машинка

1

50

Ввімкнений телевізор

4

90

Вантажівка, що їде вулицею

7

95

Мотор вертольота

10

110

Відбійний молоток

1

120

Рок-ансамбль

5

120В той час коли учні виконують завдання, я розповідаю цікаві факти про звуки. Всім відомо, що звукова хвиля – достатньо небезпечна зброя впливу на людину, яка при деяких параметрах може стати смертельним. Сучасній людині відомо, що звуком можна лікувати, але можна й вбити. Не секрет, що більша частина молоді проводить свій відпочинок на дискотеках, де лунає низькочастотна музика. Для людини низькі частоти – це частоти страху, стресу, біль.

Вітчизняні вчені виявили таку закономірність: молодь після 40-хвилин прослухування рок-музики на деякий час забувають таблицю множення. В той час як при прослуховуванні класичної музики (позитивного настрою) підсилює інтелектуальні можливості молоді, з’являється ясність думки, відчуття духовного очищення.

Задача 2. Створити таблицю-тест, яка складається з 10 питань, на кожне з яких пропонувалося б варіанти відповідей (наприклад а, б, в, г). В залежності від отриманих відповідей підрахувати суму балів і на її основі видати які-небудь цінні рекомендації відповідаючому. Для тесту я пропоную такі теми: «Здорові звички – здоровий спосіб життя», «Хочеш довше жити – кидай курити».

Задача 3. Відобразити за допомогою кругової діаграми «Коло Ліси цина» , з якого видно, що на формування, зміцнення і зображення здоров’я найбільший вплив має спосіб життя людини.

 1. – спосіб життя (50%)

 2. - спадковість (22%)

 3. - вплив екології (20-22%)

 4. – охорона здоров’я (8-10%)Задача 4. В стані спокою серце звичайно скорочується 70-75 раз в хвилину, при високій температурі – в два рази швидше. Зобразити на графіку залежність серцевого скорочення від температури.

Задача 4. Мікроелементи – хімічні елементи, необхідні для нормального розвитку тваринних і рослинних організмів. Середньоденна потреба організму людини в мікроелементах:

Елемент

Діапазон рекомендованого середнього споживання (мг/день)

Кальцій

500 - 840

Фосфор

300 - 1200

Калій

350 - 5600

Хлор

275 - 5000

Натрій

115 - 3300

Марганець

62 - 379

Кремній

60 - 200

Залізо

7,2 - 17,3

Цинк

3,7 - 14,2


Скласти кругову діаграму середньоденної потреби людського організму в мікроелементах.

На уроках та факультативних заняттях я розповідаю учням про шкідливість комп’ютерних ігор. Наводжу приклади негативних наслідків, наприклад: уявіть собі, що ви граєтеся в одну з тих іграшок, де ваш герой бігає коридорами і розстрілює монстрів. Усюди вогонь, гуркіт і кров. Особливим успіхом користуються ігри, де труп монстра ще ворушиться, коли ви пробігаєте повз нього. Кажуть, що такого типу ігри допомагають спрямувати природну агресивність у безпечне русло. Може, й так. Але в той час, як ваш мозок працює у критичному режимі, режимі бою, тіло знаходиться біля комп’ютера у зовсім не войовничій позі.

У нашому організмі все взаємопов’язано. У критичній ситуації всі системи активізуються. Нервова система підвищує тонус м’язів. М’язи, рухаючись, розганяють кров. Кров живить нервову систему. Але згадайте, що в нашому випадку м’язи залишаються пасивними. Ми навіть не аналізуватимемо баланс речовин, що виробляються (через критичну ситуацію), але не відпрацьовуються, бо тіло нерухоме. Такий дисбаланс, насамперед, призводить до порушень у роботі нервової системи. Швидка втомлюваність, порушення сну, депресія, нудьга, судоми – така розплата в реальному житті за перемоги над комп’ютерними монстрами. Очевидно, що такі ігри недопустимі в кабінетах інформатики навчальних закладів.

Мета моєї роботи на уроках – прищеплювати інтерес до предмета, активізувати, спланувати розумову і пізнавальну діяльність учнів, розвивати самостійність і творчість, розширювати кругозір.

Використовуючи доречно підібрані завдання, я намагаюсь досягти загальної мети – формувати психічно здорової, фізично розвиненої адаптованої особистості.
  1   2

Схожі:

Урок з інформатики. Специфіка уроку інформатики. Підготовка вчителя...
Розвивальних завдань, добір конкретного навчального матеріалу, досягнення конкретних поставлених цілей шляхом добору відповідних...
Використання інтерактивних методів навчання на уроках хімії та
Проблема над якою працюю: Розширення пізнавальної компетентності учнів на уроках хімії та формування навичок навчальної діяльності...
ДИПЛОМНА РОБОТА
Професійна підготовка учнів старших класів засобами інноваційних технологій на уроках трудового навчання 1
З досвіду використання методики інтерактивного навчання для формування...
Навчальний матеріал подається не в описовій формі, а в проблемно пошуковій з опорою на попередні знання з основ наук, життєвий досвід...
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНФОРМАТИКИ В СТАРШИХ КЛАСАХ
Одним із методів, що суттєво збагачує навчальний процес нашої сучасної школи, є метод навчальних проектів, використання якого змінює...
Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури
Анотація. У статті описано досвід використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови та літератури з метою активізації...
Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках...
Хочу звернути увагу на використання інноваційних технологій на уроках світової літератури
Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках...
Хочу звернути увагу на використання інноваційних технологій на уроках світової літератури
«Ігрові прийоми навчання як засіб формування граматичних навичок...
Педагогічне кредо : Завданням кожного з нас є зробити процес навчання захоплюючим та радісним. І тут важливе все: посмішка, доброзичливий...
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Завданнями навчання інформатики в основній школі є формування в учнів здатностей, знань, умінь, навичок і способів діяльності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка