Методичний кабінет ПРИ УПРАВЛІННІ ОСВІТИ


Скачати 472.08 Kb.
НазваМетодичний кабінет ПРИ УПРАВЛІННІ ОСВІТИ
Сторінка1/4
Дата05.11.2013
Розмір472.08 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4

УКРАЇНА

ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА

управління освіти

Методичний кабінет ПРИ УПРАВЛІННІ ОСВІТИ

73000, м. Херсон, вул. Суворова, 6,

телефон (0552)26-32-24, 49-00-60

(На допомогу заступнику директора школи з навчально-виховної роботи )


Херсон - 2010
ПОЛОЖЕННЯ

про внутрішкільний контроль
І Загальні положення

  1. Нинішнє Положення розроблено відповідно до Закону України.
  1. Внутрішкільний контроль - головне джерело інформації для діагностики стану освітнього процесу, основних результатів діяльності навчального закладу. Під внутрішкільним контролем слід вважати проведення членами адміністрації школи спостереження, обстежень, здійснених в порядку керівництва і контролю в межах своєї компетенції за здійсненням працівниками школи законодавчих та інших нормативно-правових актів України в освітній галузі. Процедурі внутрішкільного контролю передує інструктаж посадових осіб з питань його проведення.
  1. Положення про внутрішкільний контроль затверджується педагогічною радою, яка має право вносити зміни і доповнення.
  1. Метою внутрішкільного контролю є:

 • досконалість діяльності навчального закладу;

 • підвищення майстерності вчителів;

 • покращення якості навчання в школі.
  1. Задачі внутрішкільного контролю:

 • здійснення контролю щодо виконанням законодавства в області навчання;

 • виявлення випадків порушення й невиконання законодавчих та інших нормативно-правових актів, вжиття заходів щодо їх припинення;

 • аналіз причин, які лежать в основі порушень, вжиття заходів щодо їх попередження;

 • аналіз і експертна оцінка ефективності результатів діяльності педагогічних працівників;

 • вивчення результатів педагогічної діяльності, виявлення позитивних і негативних тенденцій в організації навчального процесу і розробка на цій основі пропозицій по розповсюдженню передового педагогічного досвіду і усунення негативних тенденцій;

 • аналіз результатів реалізації наказів і розпоряджень по школі;

 • надання методичної допомоги педагогічним працівникам у процесі контролю.


1.6. Функції внутрішкільного контролю:

 • інформаційно-аналітична;

 • контрольно-діагностична;

 • колективно-регулятивна.
  1. Директор школи і за його дорученням заступники директорів чи експерти мають право здійснити внутрішкільний контроль результатів діяльності педагогів за запитаннями:

 • дотримання законодавства України в сфері освіти;

 • використання фінансових і матеріальних коштів відповідно до нормативних документів;

 • використання методичного забезпечення в навчальному процесі;

 • реалізація затверджених Міністерством освіти і науки України навчальних програм і навчальних планів, дотримання затвердженого навчального розкладу (графіка);

 • дотримання статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку і інших актів в школі;

 • дотримання порядку проведення тематичної атестації учнів і поточного контролю учнівських досягнень;

 • своєчасно надавати окремим категоріям учнів додаткових пільг, матеріальне забезпечення, передбаченого законодавством України і правовими актами органів місцевого самоврядування;

 • робота підрозділів організації громадського харчування і медичного обстеження з метою охорони і зміцнення здоров’я учнів і працівників школи;

 • інші питання в рамках компетенції директора школи.


1.8. При оцінюванні вчителя в ході внутрішнього контролю враховується:

 • виконання державних програм в повному обсязі (вивчення матеріалу, проведення практичних робіт, контрольних робіт, екскурсій і т.д.)

 • рівень навчальних досягнень і розвиток учнів;

 • ступінь самостійності учнів;

 • володіння учнями навчальними навиками, інтелектуальними вміннями;

 • диференційований підхід до учнів у процесі навчання;

 • співпраця вчителя і учня;

 • наявність позитивного емоційного мікроклімату;

 • вміння підбирати змістовний навчальний матеріал (підбір додаткової літератури, інформації та іншого матеріалу, направленого на засвоєння учнями системи знань);

 • здатність до аналізу педагогічної ситуації, рефлексії, самостійного контролю за результатами педагогічної діяльності;

 • вміння коректувати свою діяльність;

 • вміння узагальнювати свій досвід;

 • вміння зібрати і реалізувати план свого розвитку.

1.9. Методи контролю над діяльністю вчителя:

 • анкетування;

 • тестування;

 • соціальне опитування;

 • моніторинг;

 • спостереження;

 • вивчення документації;

 • аналіз самоаналізу уроків;

 • бесіда про діяльність учнів;

 • результати навчальної діяльності учнів.


1.10. Методи контролю над результатами навчальної діяльності:

 • спостереження;

 • усне опитування;

 • письмове опитування;

 • письмова перевірка знань (контрольна робота);

 • комбінована перевірка;

 • бесіда, анкетування, тестування;

 • перевірка документації.


1.11. Внутрішкільний контроль може здійснюватися у вигляді планових або оперативних перевірок, моніторингу, проведення адміністративних робіт.

Внутрішкільний контроль у вигляді планових перевірок здійснюється відповідно до затверджених планом-графіком, який забезпечує періодичність і виключає нераціональне дублювання в організації перевірки. Він доводиться до членів педагогічного колективу на початку навчального року.

Внутрішкільний контроль у вигляді оперативної перевірки здійснюється з метою встановлення фактів і перевірки відомостей про порушення, вказаних у зверненнях учнів і їх батьків або інших громадян, організацій, конфліктних ситуацій у відношеннях між учасниками навчального процесу.

Внутрішкільний контроль у виді моніторингу передбачає збір, системний облік, опрацювання і аналіз інформації в організації і результатах навчального процесу для ефективного розв’язання задач управління якістю навчання (результати навчальної діяльності, стан здоров’я учнів, організація харчування, виконання режимних моментів, виконавча дисципліна, навчально-методичне забезпечення, діагностика педагогічної майстерності і т.д.).

Внутрішкільний контроль адміністративної роботи здійснюється директором школи або його заступниками з НВР з метою перевірки успішності навчання в рамках поточного контролю і проміжної атестації учнів.

1.12 За рівнем управління

 1. оперативний;

 2. поточний;

 3. підсумковий.


За формою і кількістю об’єктів, що вивчаються

 • персональний (індивідуальний);

 • тематичний;

 • класно-узагальнюючий (груповий, планово-узагальнюючий, предметно-узагальнюючий);

комплексний (фронтальний).


За етапами організації вивчення

 1. попереджувальний;

 2. основний;

 3. узагальнюючий.


За умовами контролю

 1. плановий;

 2. екстрений.


ТЕМАТИЧНИЙ контроль передбачає контроль одного напрямку роботи, одного з аспектів, ланок діяльності. Тривалість його 7-12 днів
Комплексний (системний) – це контроль у повному обсязі всієї системи роботи вчителя або всіх учителів школи. При комплексному контролі перевіряйте все, починаючи з поурочних планів, закінчуючи відвідуванням уроків і проведенням контрольних робіт і зрізів з метою перевірки знань учнів та їх розвитку. Тривалість комплексного контролю – 10-20 днів
ПЕРСОНАЛЬНИЙ контроль – це контроль одного педпрацівника, або групи працівників з індивідуальною програмою та з індивідуальним підведенням підсумків.
ГРУПОВИЙ контроль – це контроль однорідної групи працівників школи з єдиною програмою вивчення і єдиним підведенням підсумків. Його мета – визначити стан роботи в певній групі вчителів, а також особливості кожного з них.

Різновиди групового контролю:

 1. класно-узагальнюючий (перевіряється робота всіх учителів і класного керівника, які працюють у певному класі чи в певній паралелі класів);

 2. предметно-узагальнюючий (здійснюється перевірка роботи вчителів, що викладають даний предмет чи даний цикл предметів);

 3. проблемно-узагальнюючий (вивчається робота групи вчителів, які працюють над певною проблемою);


ЗАГАЛЬНО-ШКІЛЬНИЙ контроль відповідає оперативному рівню управління і передбачає щоденний контроль, відвідування, дисципліни учнів, наявності вчителів, організації уроків, занять клубів, гуртків, секцій, санітарно-гігієнічного і теплового режиму, харчування учнів і т.д... і прийняття оперативних заходів.

ПОТОЧНИЙ контроль відповідає поточному рівню управління, передбачає збір і аналіз щотижневої, щомісячної інформації про стан навчально-виховного процесу, про рівень знань, вихованості, розвитку учнів і прийняття адекватних заходів.
ПІДСУМКОВИЙ контроль відповідає тактичному рівню управління і являє собою збір та аналіз підсумкової (річної, семестрової) інформації про учнівські досягнення учнів з предметів, про їх розвиток і вихованість, про навчально-матеріальну базу, наявність і рівні професійної компетентності педкадрів і т.д. та прийняття відповідних управлінських рішень.
ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИЙ контроль проводиться для того, щоб привернути увагу до певного важливого питання з тим, щоб спрямувати педколектив на вирішення певних педагогічних задач.
ОСНОВНИЙ контроль – найважливіший етап, він проводиться для перевірки рішення провідних завдань школи, стану навчально-виховного процесу, його результатів.
УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ контроль – контроль виконання управлінських рішень
ПЛАНОВИЙ контроль проводиться відповідно до плану роботи школи
ЕКСПЕРТНИЙ (надзвичайний) контроль може проводитись у відповідно до надзвичайного випадку (у зв’язку з різким підвищенням рівня показників
1.13. Правила внутрішкільного контролю:


 • внутрішкільний контроль здійснює директор школи або його заступники з навчально-виховної роботи, керівники МО, інші спеціалісти;

 • директор видає наказ про строки і теми наступної перевірки, встановлює строки подачі підсумкових матеріалів, план - завдання;

 • план – завдання визначає питання конкретної перевірки і повинен забезпечити достатню інформованість і порівняння результатів внутрішкільного контролю для підготовки підсумкових документів з окремих розділів діяльності школи або посадової особи;

 • тривалість тематичних або комплексних перевірок не повинна перевищувати 10 днів з відвідуванням не більше 5 уроків, занять та інших заходів;

 • експерти мають право у ході перевірки попросити необхідну інформацію, вивчати документацію, яка відноситься до внутрішкільного контролю;

 • при виявленні в ході внутрішкільного контролю порушень законодавств України в галузі освіти, про них повідомляють директора школи;

 • експертні опитування і анкетування учнів проводяться тільки в необхідних випадках з погодженням психологічної та методичної служби школи;

 • при проведенні планового контролю не потрібно додаткового попередження вчителя, якщо в місячному плані вказані строки контролю. В екстрених випадках директор і його заступники з НВР можуть відвідувати уроки вчителів школи без попереднього повідомлення;

 • при проведенні оперативних перевірок педпрацівник попереджується не менш ніж за 1 день до відвідування уроків;

 • в екстрених випадках педагог попереджується не менш ніж за 1 день до відвідування уроків (екстреним випадком вважається письмова скарга на порушення прав дитини, законодавства про освіту);


1.14. Основою для внутрішкільного контролю є:

 • заява педагогічного працівника на атестацію;

 • плановий контроль;

 • перевірка стану справ для підготовки управлінських рішень;

 • звернення фізичних і юридичних осіб з приводу порушень в галузі освіти.


1.15. Результати внутрішкільного контролю оформлюються у вигляді аналітичної довідки, довідки про результати внутрішкільного контролю, доповіді про стан справ з перевіреного питання або іншої форми, установленої в школі. Підсумковий матеріал повинен вміщувати констатацію фактів, висновки і, при необхідності, пропозиції. Інформація про результати доводиться до педпрацівників школи протягом семи днів з часу закінчення перевірки.

Педпрацівники після ознайомлення з результатами внутрішкільного контролю повинні поставити підпис під підсумковим матеріалом, упевнитись в тому, що вони доведені до відома про результати внутрішкільного контролю.

При цього вони мають право зробити запис у підсумковому матеріалі про незгоди з результатами контролю в цілому або по окремих фактах й висновках і звернутися в конфліктну комісію профкому школи або в органи управління освіти.

По висновках внутрішкільного контролю залежно від його форми, мети і завдання, а також з урахуванням реального становища справ:

А) проводяться засідання педагогічної чи методичної рад, виробничі наради, робочі засідання з педагогічним колективом;

Б) зроблені зауваження і пропозиції фіксуються в документації згідно з номенклатурними справами школи;

В) результати внутрішкільного контролю можуть враховуватися при проведенні атестації педагогічних працівників, але не є основою для закінчення експертної групи.
1.16. Директор школи за результатами внутрішкільного контролю приймає наступні рішення:

 • про створення відповідного наказу;

 • про обговорення підсумкових матеріалів внутрішкільного контролю колегіальним органом;

 • про проведення повторного контролю із залученням певних спеціалістів (експертів);

 • про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадової особи;

 • про заохочення педагогів;

 • інші рішення в межах своєї компетенції.


1.17. Про результати перевірки відомостей, викладених у зверненнях учнів, їх батьків, а також у зверненнях і запитах інших громадян і організацій, повідомляється їм у певному порядку і в певні строки.
ПЕРСОНАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНИЙ

КОНТРОЛЬ
2.1. Передбачає вивчення та аналіз педагогічної діяльності окремого вчителя.
2.2. В процесі персонального контролю керівник вивчає:

 • рівень знань учителя в галузі сучасних досягнень психологічних, педагогічних наук, професійну майстерність вчителя;

 • рівень володіння вчителем технологією розвиваючого навчання, найбільш ефективними формами, методами і прийомами навчання;

 • результати роботи вчителя і шляхи їх досягнення;

 • засоби підвищення професійної кваліфікації вчителя;


2.3. При здійсненні персонального контролю керівник має право:

 • знайомитись із документацією залежно від функціональних обов’язків, календарного і тематичним планування, яке складає вчитель на рік, яке розглядається і затверджується на ШМО і може коректуватись у процесі роботи; поурочними планами, класними журналами, щоденниками, зошитами, планами виховної роботи;

 • вивчати практичну діяльність педпрацівників школи через відвідування і аналіз уроків, класних заходів, занять гуртків, факультативів, секцій;

 • проводити моніторинг навчального процесу з послідовним аналізом отриманої інформації;

 • організовувати соціологічне, психологічне, педагогічне обстеження, анкетування, тестування учнів, батьків, учителів;

 • робити висновки і приймати рішення;


2.4. Перевіряючий педпрацівник має право:

 • знати терміни контролю і критерії оцінювання його діяльності;

 • знати мету, зміст, види, форми, методи контролю;

 • вчасно ознайомлюватись з висновками і рекомендаціями адміністрації;

 • звернутися в конфліктну комісію ПК школи і управління освіти, якщо він не згідний з оцінкою адміністрації;


2.5. За результатами персонального контролю діяльності вчителя оформлюється довідка
  1   2   3   4

Схожі:

Відділ освіти Шосткинської районної державної адміністрації Районний...
Освітні системи в будь-якій країні світу повинні сприяти організації основних завдань соціально-економічного та культурного розвитку...
На уроках біології”
ВІДДІЛ ОСВІТИ КАТЕРИНОПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ. РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ
Відділ освіти Чорнобаївської райдержадміністрації Методичний кабінет...

НАКАЗ
Положенням про районний методичний кабінет, відповідно до плану роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних...
Бородянський відділ освіти Методичний кабінет Розробка уроку географії у 6 класі
«Озера, озерні улоговини та їх утворення. Штучні водойми, канали, водосховища, ставки»
Міністерство освіти і науки України Відділ освіти Лохвицької районної...
Автор і укладач: Трубка Марія Михайлівна, учителька української мови та літератури Безсалівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст....
МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЛІЦЕЮ
В збірник включено самостійні (на два варіанта), графічні та різнорівневі контрольні роботи (два варіанти)
Д. І. Музика Методичний кабінет
Методичний коментар до організації роботи вчителя фізичного виховання, проведення заходів з техніки безпеки та ефективності уроків...
УКРАЇНА ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ...
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМАНДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ
Районний методичний кабінет відділу освіти Ізяславської райдержадміністрації...
Схвалено і рекомендовано до друку рішенням ради методичного кабінету відділу освіти Ізяславської райдержадміністрації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка