Конспект лекцій з курсу “ Системно-структурне моделювання технологічних процесів” для студентів спеціальності 090202 "Технологія машинобудування"


НазваКонспект лекцій з курсу “ Системно-структурне моделювання технологічних процесів” для студентів спеціальності 090202 "Технологія машинобудування"
Сторінка3/10
Дата05.05.2013
Розмір1.24 Mb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Інформатика > Конспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

? Запитання для самоперевірки  1. Що таке структура технологічного процесу?

  2. Що розуміють під системним об'єктом, системним процесом та їх структурою?

  3. Математичне поняття множини та відношень множин.

  4. Графічна інтерпретація відношень множин за допомогою кіл Л. Ейлера.

  5. Поняття графа та його складових.

  6. Яким чином можна описати взаємодію однієї деталі у вузлі з іншими деталями?

  7. Які існують зв'язки системних об'єктів і процесів із навколишнім середовищем?

  8. Що розуміють під навколишнім середовищем для технологічних процесів виготовлення деталей?


Тема 3 Теоретико-множинні принципи

класифікації елементів

технологічних систем

3.1 Формалізація об'єктів за

допомогою символів


Для формалізації, короткої і змістовної характеристик множин корисне застосування принципів символічної логіки, що досліджує структурні моделі різних систем. Це припускає, насамперед, позначення об'єктів дослідження деякими символами. Загальний зміст застосування символів полягає в тому, що вони, за виразом В.Лейбніца, коротко виражають найінтимнішу сутність речей і тоді разюче скорочується робота думки.
Важливим є положення, що відносини множин будь-яких об'єктів можуть бути замінені логічними відносинами їх символічних позначень. Як показав Д.Буль, справедливість процесу аналізу не залежить від інтерпретації символів, що трапляються, а тільки від законів їх сполучень.

Нарешті, скорочені символічні позначення дозволяють більш ефективно використовувати ЕОМ для впізнання букви і цифри та ухвалення рішення за станом відображуваних множин.
Інтерпретацію множин за допомогою геометричних образів розробляли такі вчені, як Л.Ейлер, Д.Венн і П.С.Порецький. Розглянута нами інтерпретація відносин множин за допомогою кіл Л.Ейлера досить наочна. Однак для відносин множин кількістю три і більше така інтерпретація стає громіздкою. Оскільки в механічній обробці та збиранні мають місце відносини саме трьох множин - верстатів, інструментів і пристроїв, – їх геометрична інтерпретація виявляється неприйнятною.

Інший шлях – відшукання відносин будь-якої кількості множин методами комбінаторики і теорії сполучень, при цьому елементам множини привласнюються буквені символічні позначення. Дослідження в цьому напрямку проводили цілий ряд учених: Д.Венн та І.Піаже (сорокові роки 20-го століття) позначають кожен елемент буквами р, q, r,..., П.С.Порецький (1902 р.) - через a, b, c,..., Б.М.Кедров (п'ятидесяті роки 20-го століття) - буквами - А, B, C,... Ці дослідники застосовують спеціальні знаки для позначення факту відсутності елементів у сполученні. Так, Д.Венн та І.Піаже над буквою відсутнього елемента ставлять риску; П.С.Порецький - внизу і праворуч від відповідної букви вказує знак нуля; Б.М.Кедров за відсутності якого-небудь елемента вважає за краще просто не писати його позначення.
На жаль, при використанні даних способів символічних позначень не передбачалися дві принципово важливі оцінки: кількісна оцінка складових елементів та їх якісна оцінка. Тобто зазначена система символічних позначень елементів множин дає лише інформацію про те, чи містяться які-небудь елементи в множині чи ні, без конкретизації їх кількості та їх якісних ознак.

Така вкрай скупа формалізація достатня при умовному позначенні логічних понять, стає недостатньою при символічному описі таких багатогранних за своїми властивостями множин, як знаряддя праці та їх сполучення.

Зокрема, головними знаряддями праці у механоскладальному виробництві є три основні якісно різних множини - це верстати, інструменти та пристрої. Ці множини і беруться як об'єкти класифікації. Їх сукупність «відкрита», тобто дозволяє вводити в неї інші різновиди знарядь праці.
3.2 Символічні визначення верстатів,

інструментів і пристроїв як множин,

що між собою співвідносяться


Верстат, інструмент і пристрій як складові частини технологічної системи є, в свою чергу, підмножиною великої множини знарядь праці свого типу: конкретний різальний інструмент є представником усієї номенклатури інструмента, що випускається і т.п. Множина ж кожного з елементів Т-системи може бути розглянута як сполучення множин даних знарядь праці з різноманітними кількісними та якісними ознаками. Теоретико-множинний підхід дозволяє здійснити структурно-класифікаційний аналіз верстатів, інструментів і пристроїв як множин, що співвідносяться між собою

Для цього беруть такі символічні визначення: множини верстатів позначаються буквою С, інструментів - И, пристроїв - П.

Для кількісної оцінки кожного з елементів Т-системи застосовують спеціальні коефіцієнти множинності - h, n, m. При цьому символічні позначення відповідно запишуться так Сh , Иn , Пm.

Кожний із коефіцієнтів множинності може мати три якісно різноманітних стани:

а) дорівнювати нулю - h=0, n=0, m=0, що означає відсутність відповідної множини або за термінологією символічної логіки - наявність порожньої множини;

б) дорівнювати одиниці - h=1, n=1, m=1 - випадок використання кожного зі знарядь праці в одиничній кількості;

в) бути більше одиниці - h>1, n>1, m>1, тобто сполучення застосовуються по кожному зі знарядь праці - загальний випадок комбінації множин; при цьому h, n, m мають лише цілочислові значення.

Застосування коефіцієнтів множинності дозволяє давати точну кількісну оцінку будь-яким скінченним множинам.

Проте, крім кількісної оцінки, кожна множина може бути оцінена також і показниками якісного стану. Оскільки в кожній множині кількість показників, за якими можна оцінювати якісний стан множини, практично дорівнює нескінченності, то показник якісної оцінки будь-якої множини символічно може бути зображений знаком нескінченно великого числа ознак Для зменшення громіздкості позначень зручніше зазначений показник якісної оцінки множини замінити однією буквою, наприклад, l. У цьому випадку позначення верстатів, інструментів і пристроїв мають такий вигляд: С , И , П. При цьому з'являється можливість установлення загальних принципів класифікацій елементів Т-системи. Вони полягають у тому, що при незмінності об'єктів дослідження можлива побудова будь-яких класифікаційних систем за властивостями, що нас цікавлять - якісними ознаками. Для створення систематики достатньо виконати дві умови:

  1. обмежити нескінченну множину ознак якості l=, обравши які-небудь показники, що нас цікавлять (наприклад ті, що наведені в таблиці 3.1);

  2. установити спеціальні правила розподілу об'єктів за цими ознаками.


Таблиця 3.1 - Можливі варіанти якісних показників


Класифікаційні ознаки

Умовні позначення

знарядь праці

Примітки

ПД, БД

ПД - переривчастої дії;

БД - безперервної дії

Можлива кількісна оцінка коефіцієнтами безперервності

НТ, ПТ, ОТ


НТ - нормальної точності;

ПТ - підвищеної точності;

ОТ - особливої точності


Припустимі відхилення

менше в 1.6 разу

Те саме у 2.5 - 4 рази

Л, Ср, Вл,

Вж, Ун

Л - легкі (настільні);

Ср - середні;

Вл - великі;

Вж - важкі;

Ун - унікальні

Верстати вагою до 0.5 т

- 10 -

- 30 -

- 100 -

Понад 100 т

СК, СВ, СН

СК – ті, що самокерують циклом;

СВ – ті, що самовідновлюють цикл;

СН – ті, що самонастроюються при

відхиленні від режимів

Переважно для класифікації верстатів

НА, АБЗ,

АЗ, АЗПН

НА - напівавтомати;

АБЗ - автомати без автоматичного зворотного зв'язку;

АЗ - автомати з автоматичним зворотним зв'язком;

АЗПН - автомати з автоматичним зворотним зв'язком, пам'яттю і самонастроюванням

Переважно для класифікації верстатів

3.3 Загальні принципи систематики елементів Т-системи за ознаками механізації


Розглянемо приклад систематики верстатів, інструментів і пристроїв за таким якісним показником, як ознака механізації. Показник l при цьому буде замінено на один із трьох - р, м, а - за такими умовами:

на р - при ручному використанні знарядь праці (знаряддя праці ручної дії);

- на м - якщо знаряддя праці механізованої дії;

- на а - якщо знаряддя праці автоматичної дії.

Тоді елементи Т-системи одержують такі символічні позначення:

С , С , С , И , И , И , П , П , П. .

Кожний із трьох видів знарядь праці оцінюється цими єдиними ознаками технічного стану, що дозволяє будувати класифікацію на загальній методологічній основі.

Віднесення верстата, інструмента або пристрою до класу ручного, механізованого або автоматичної дії проводять за особливими визначальними ознаками, зазначеними у таблиці 3.2.

Дана класифікація знарядь праці відрізняється наступними особливостями: насамперед об'єктами дослідження прийняті всі три види множин основних знарядь праці механоскладального виробництва - верстати, інструменти і пристрої. Головним принципом систематизації є розподіл їх у середині свого виду за трьома показниками технічного стану, що відбиває історичний характер їх розвитку від нижчої стадії до вищої, а саме - від знарядь праці ручної дії через механізовані - до автоматичних.
Таблиця 3.2 - Класифікація верстатів, інструментів і

пристроїв за ознакою механізації


Умов-не позна-чення

Клас знарядь праці

(за їх використанням)

Визначальна

ознака

1

2

3


Ср

Верстати ручної дії без механізованого привода і виконавчих органів верстата

Ручне робоче переміщення заготовки в процесі обробки і ручний привід головного руху


Срп

Верстати ручні приводні без механізованого руху предмета праці, але з механізованим приводом головного руху

Ручне робоче переміщення предмета праці в процесі обробки як наслідок відсутності механізмів для його переміщення (так званого "самоходу") та механізований головний рух


См

Верстати механізовані з примусовим зв'язком виконавчого органу з заготовкою та інструментом, але без автоматизації керування циклом обробки (ручним керуванням)

Наявність механізмів для виконання основних рухів (головного і подачі) та допоміжних рухів, але відсутність пристроїв автоматизації керування


Са

Верстати автоматичної (напівавтоматичної) дії з примусовим зв'язком виконавчого органу з заготовкою та інструментом, з автоматизацією циклу обробки

Наявність механізмів для виконання основних і допоміжних рухів та пристроїв для автоматизації керування циклом обробки

Продовження таблиці 3.2


1

2

3


Ир

Інструменти ручні без примусового зв'язку їх із механізованим джерелом руху або виконавчого органу верстата

Приведення в дію інструмента вручну і ручне робоче переміщення його в процесі обробки як наслідок відсутності механізмів для виконання основних рухів (головного і подачі)


Ирп

Інструменти ручні приводні, що мають частковий примусовий зв'язок із механізованим джерелом руху (електро-,

пневмо-, гідроприводні інструменти з ручною подачею)

Ручне робоче переміщення інструмента


Им

Інструменти механізовані, цілком примусово пов'язані з механізованим джерелом руху або з виконавчим органом верстата, але такі, що не відновлюють свої початкові властивості

Наявність механізмів для надання інструменту основних рухів (головного і подачі), але відсутність пристроїв для механізованого відновлення початкових координат розмірного ланцюга обробки і поновлення необхідного фізичного стану робочих поверхонь інструмента

Иа

Інструменти автоматичних систем

Наявність механізмів для надання інструментуПродовження таблиці 3.2

1

2

3


Иа

цілком примусово пов'язані з механізованим джерелом руху або з виконавчим органом верстата і автоматично відновлюють свої робочі властивості та початкові координати

основних рухів і механізмів, що автоматично керують процесами відновлення початкових налагоджувальних координат та робочих властивостей інструментів- автопідналадчиків, пристроїв для заміни спрацьованих граней або інструмента, що затупився


Пр

Пристрої ручної дії без примусового зв'язку з механізованим джерелом руху або з виконавчим органом верстата

Ручне установлення (зняття) і ручне закріплення (розкріплення) заготовки


Пм

Пристрої механізовані, із примусовим зв'язком, із механізованим джерелом руху або з виконавчим органом верстата

Ручне установлення (зняття) заготовки, але механізоване її закріплення (розкріплення)


Па

Пристрої автоматизовані, примусово пов'язані з виконавчими і командними органами верстата або з механізованим джерелом руху

Автоматичні: підведення, установлення і закріплення заготовки;

автоматичні: розкріплення, зняття і відведення обробленої деталі

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

КУРС ЛЕКЦІЙ з дисципліни “ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ГАЛУЗІ”...
Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені. Написання одиниць відповідає стандартам
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ»
Конспект лекцій з курсу «Психологія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спец.: 092100 – «Промислове та цивільне будівництво»,...
Конспект лекцІй з дисципліни “ ПОТЕНЦІАЛ і розвиток ПІДПРИЄМСТВА”...
Конспект лекцій з дисципліни “Потенціал і розвиток підприємства” для студентів ІV курсу / Укл доцент кафедри економіки підприємства...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів спеціальностей: 010100(21) Професійне...
Професійне навчання. Електромеханічне обладнання, автоматизація процесів добування корисних копалин і руд
Робоча навчальна програма з курсу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО В 2-х частинах...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
Робоча навчальна програма з курсу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО В 2-х частинах...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “ ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО...
Конспект лекцій з дисципліни “Економіка праці і соціально-трудові відносини” для студентів ІІІ курсу. Павлоград: ЗПІЕУ, 2007
КУРС ЛЕКЦІЙ для студентів спеціальностей 091700 «Технологія зберігання,...
«Технологія зберігання, консервування та переробки молока» і «Технологія жирів і жирозамінників» напряму 0917 «Харчова технологія...
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей
України. / Г. Ю. Каніщев, Ю.І. Кисіль, В. О. Малишев, Г. Г. Півень, О. А. Яцина. – Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей....
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
Устаткування закладів ресторанного господарства" для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 051701 "Харчові...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка