КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів спеціальностей: 010100(21) Професійне навчання. Технологія та комплексна механізація добування корисних копалин і руд


Скачати 310.18 Kb.
НазваКОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів спеціальностей: 010100(21) Професійне навчання. Технологія та комплексна механізація добування корисних копалин і руд
Сторінка1/7
Дата26.08.2013
Розмір310.18 Kb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Інформатика > Конспект
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА

ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТИ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ


для студентів спеціальностей:

7.010100(21) Професійне навчання. Технологія та комплексна механізація добування корисних копалин і руд

7.010100(22) Професійне навчання. Електромеханічне обладнання, автоматизація процесів добування корисних копалин і руд

7.010100(36) Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні і навчанні


Затверджено

Науково-методичною Радою

Української інженерно-педагогічної академії

Протокол № __ від «____» _________ 200_ р.


Стаханов, 2008
УДК 378.147
Конспект лекцій по дисципліні «Менеджмент освіти». Спеціальності: 7.010100.22, 21, 36 / Упор. Т.В. Яковенко – Стаханов: ГФ УІПА, 2008. –24 с.


В посібнику викладено лекції по дисципліні «Менеджмент освіти», наведено рекомендовану літературу до кожної лекції та


Відповідальний випусковий:

М.А. Шегута

канд. філос. наук,

зав. каф. СЕПД

Рецензент:


М.А.Горбань

канд екон. наук,

доц. каф. СЕПД
 Т.В. Яковенко
 УІПА

ЗМІСТ


Тема 1 . Педагогічний менеджмент як наука і мистецтво. 4

1.1. Поняття педагогічного менеджменту. Предмет, продукт і результат праці менеджера освітньої сфери. 4

1.2. Завдання педагогічного менеджменту у сфері професійної освіти. 6

1.3.Принципи і методи діяльності менеджера освітньої сфери. 7

1.4.Критерії ефективності професійної праці менеджера освітньої сфери. 9

1.5.Роль особи менеджера в підвищенні ефективності функціонування педагогічних систем. 10

Тема 2. Управління учбово-виховним процесом в ПТЗО. 12

2.1.Управління процесом теоретичного навчання ПТЗО. 12

2.2.Управління виробничим навчанням і виробничою практикою учнів. 13

2.3.Внутрішній контроль учбово-виховного процесу. 14

Тема 3. Самоврядування в учнівському колективі ПТЗО. 16

3.1.Учнівський колектив і етапи його становлення. 16


3.2. Учнівське самоврядування, його мета і завдання. 17

3.3.Структура і органи учнівського самоврядування. 19

Рекомендована література 22

Тематика рефератів 23Тема 1 . Педагогічний менеджмент як наука і мистецтво.


 1. Поняття педагогічного менеджменту. Предмет, продукт і результат праці менеджера освітньої сфери.

 2. Завдання педагогічного менеджменту у сфері професійної освіти.

 3. Принципи і методи діяльності менеджера освітньої сфери.

 4. Критерії ефективності професійної праці менеджера освітньої сфери.

 5. Роль особи менеджера в підвищенні ефективності функціонування педагогічних систем.


1.1. Поняття педагогічного менеджменту. Предмет, продукт і результат праці менеджера освітньої сфери.


Менеджмент в загальному вигляді розуміється, як уміння керівника добиватися поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект, і мотиви поведінки інших людей.

Відмінність терміну «менеджер» від терміну «керівник» полягає в тому, що менеджер на відміну від керівника, крім наукових основ теорії управління чудово розбирається в суті справи, якою керує, а також володіє знаннями в області психології і педагогіки, необхідні для ефективної і безконфліктної роботи з підлеглими.

Педагогічний менеджмент – комплекс принципів і технологизованних способів управління освітнім процесом, яке направлене на неухильне підвищення його ефективності і здійснюється за допомогою використання творчого потенціалу не тільки керівників закладів освіти, але і їх педагогів, що вчаться, студентів, слухачів.

Основу будь-якого менеджменту, у тому числі і педагогічного, складає антропоцентриський підхід, в основі якого лежать три вимоги:

 1. проявляти пошану підлеглим;

 2. надавати їм довіру;

 3. забезпечувати успіх їх діяльності.

Антропоцентриський підхід («людина») істотно коректує цілі і завдання управління. Стрижнем управлінської діяльності стає продуктивне використання творчого потенціалу людей. У зв'язку з цим, реалізація менеджменту вимагає розробки нової стратегії діяльності, що базується на реалізації наступних стратегій:

 1. підвищення якості ухвалюваних рішень за рахунок створення творчих груп і залучення виконавців до ухвалення рішень;

 2. розвиток у співробітників відчуття відповідальності і причетності за рахунок делегування повноважень по вертикалі і горизонталі;

 3. поліпшення мікроклімату в учбовому закладі за рахунок надання інженерно-педагогічним працівникам всієї релевантної інформації і умов для більшого спілкування;

 4. своєчасна оцінка праці викладачів і майстрів виробничого навчання, підтримка їх творчих ідей і інновацій;

 5. залучення учнів, студентів до ухвалення рішень і підвищення їх відповідальності.

Предметом праці менеджера освітнього процесу є діяльність керованого суб'єкта, направлена на здобування освіти того або іншого вигляду і рівня.

Для викладача або майстра виробничого навчання – це діяльність що вчиться по засвоєнню систематизованих знань, умінь і навиків, а також придбанню певних якостей і властивостей особи. Для директора школи, ПТУ, ректора вузу – це діяльність педагогів даного закладу освіти по навчанню і вихованню учнів, студентів, слухачів. Для керівників райвно, міськвно, обласного управління освітою – це діяльність вищеназваних директорів і ректорів закладів освіти.

Продуктом праці менеджера є засвоєна учнями, студентами, слухачами освітня інформація, а також наявність у них заданих якостей і властивостей особи.

Результатом праці менеджера освітнього процесу є зафіксований за допомогою педагогічної діагностики ступінь навченої і вихованості, ступінь розвиненості об'єкту управління, тобто що вчаться, студентів, слухачів.

Ефективність управління процесами навчання і виховання учнями, студентів у вирішальному ступені визначається педагогічною компетентністю менеджера сфери освіти.

Розглянувши структуру компетентності педагога професійної школи як систему певних знань в різних сферах і узявши за основу уявлення В.П.Симонова про педагогічну майстерність можна визначити ППК як сукупність наступних умінь:

 1. вирішувати завдання навчання, виховання і розвитку в їх діалектичному взаємозв'язку і єдності;

 2. враховувати вік і психологічні особливості учнів, а також рівень їх розвитку і, на основі цього, забезпечувати індивідуальний і диференційований підхід;

 3. привертати увагу учнів, зацікавлювати їх матеріалом, що вивчається;

 4. уникати шаблонності в проведенні учбових занять і виховних заходів, роблячи їх різноманітними за формою, змісту і методам проведення;

 5. спілкуватися з учнями на гуманній і демократичній основі;

 6. досконало володіти мовою;

 7. поєднувати теорію і практику у викладанні учбового предмету;

 8. перетворювати майбутню професію на засіб виховання що вчаться, студентів;

 9. критично мислити і демонструвати таким, що вчиться органічна єдність слів, переконань і справи;

 10. грамотно використовувати новинки передової педагогічної науки і практики в своїй роботі.


  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів всіх спеціальностей і форм навчання Затверджено
Васійчук В. О., Гончарук В.Є., Дацько О. С., Качан С.І., Козій О.І., Ляхов В. В., Мохняк С. М., Петрук М. П., Романів А. С., Скіра...
Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання
Гуць В. С., Володченкова Н. В., Основи охорони праці: Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання....
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей
України. / Г. Ю. Каніщев, Ю.І. Кисіль, В. О. Малишев, Г. Г. Півень, О. А. Яцина. – Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей....
КУРС ЛЕКЦІЙ для студентів спеціальностей 091700 «Технологія зберігання,...
«Технологія зберігання, консервування та переробки молока» і «Технологія жирів і жирозамінників» напряму 0917 «Харчова технологія...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання
Проектний аналіз : конспект лекцій / укладачі: О. І. Карпіщенко, О. О. Карпіщенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012....
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ
Економічна теорія. Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей денної та заочної форми навчання – Луцьк: ЛНТУ, 2011. –...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
Устаткування закладів ресторанного господарства" для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 051701 "Харчові...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів освітнього рівня «бакалавр»
Конспект лекцій»: Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань (0305) «Економіка і підприємництво», напрямів підготовки...
Конспект лекцій з курсу “ Системно-структурне моделювання технологічних...
Конспект лекцій з курсу “Системно-структурне моделювання технологічних процесів” / Укладач П. В. Кушніров. – Суми: Вид-во СумДУ,...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ»
Конспект лекцій з курсу «Психологія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спец.: 092100 – «Промислове та цивільне будівництво»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка