Конспект лекцій з курсу “ Системно-структурне моделювання технологічних процесів” для студентів спеціальності 090202 "Технологія машинобудування"


НазваКонспект лекцій з курсу “ Системно-структурне моделювання технологічних процесів” для студентів спеціальності 090202 "Технологія машинобудування"
Сторінка10/10
Дата05.05.2013
Розмір1.24 Mb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Інформатика > Конспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

5.6 Структурний синтез при проектуванні

технологічних процесів


В основу розв'язання задач структурного синтезу різної складності покладено перебирання варіантів рахункової множини. При перебиранні кожна спроба включає: створення (пошук) чергового варіанта, ухвалення рішення про заміну раніше обраного варіанта на новий і продовження або припинення пошуку нових варіантів.

Задачі структурного синтезу при автоматизованому технологічному проектуванні залежать від рівня складності. У найбільш простих задачах синтезу (першого рівня складності) задають структуру технологічного процесу або його елементів (операції, переходу). У цьому випадку часто використовують таблиці застосовуваності (табличні моделі).

Для повного перебирання варіантів структури із скінченної множини необхідно задавати перелік всіх елементів цієї множини (другий рівень складності структурного синтезу). Такий перелік створюється у вигляді каталогу типових варіантів структури, наприклад, типових технологічних маршрутів. Тоді для даного класу (групи, підгрупи або виду) деталей встановлюється так званий узагальнений маршрут обробки. Він включає перелік операцій обробки, характерний для визначеного класу, підкласу або групи деталей. Перелік є упорядкованим і являє собою множину існуючих індивідуальних маршрутів. Ці маршрути мають типову послідовність і зміст, причому для підприємства або галузі вони відбивають передовий виробничий досвід.

Необхідною умовою внесення індивідуального маршруту в узагальнений є наявність області перерізу операцій, наприклад, маршрутів М1, і М2, як непорожньої множини М1М20. Важливою характеристикою (критерієм оптимальності) формування узагальненого маршруту є потужність перерізу множин операцій індивідуальних маршрутів (кількість однакових операцій, що входять у цей переріз без обліку відносин порядку елементів множини).

Кожній операції узагальненого маршруту відповідає логічна функція. Логічна функція залежить від умов, що враховують геометричні особливості поверхонь, вид заготовки, необхідну точність обробки, якість поверхневого шару деталі, розмір партії, габарити деталей.

Побудова індивідуальних технологічних маршрутів здійснюється шляхом їх виділення з узагальненого маршруту. Вихідними даними такої побудови є умови, характерні для конкретної деталі. Для деяких операцій, що є загальними для всіх оброблюваних деталей класу (групи), логічна функція відсутня.

При третьому рівні складності структурного синтезу розв'язуються задачі вибору варіанта структури в множині з великим, але кінцевим результатом відомих варіантів. Для розв'язання таких задач використовують спеціальні алгоритми спрямованого перебирання (наприклад, алгоритми дискретного лінійного програмування), алгоритми послідовні, ітераційні та ін.; зведення задачі до повного перебирання шляхом обмеження області пошуку на стадії формування вихідних даних. Наприклад, оптимізація плану обробки поверхні являє собою задачу структурного синтезу, коли вибір варіанта плану відбувається в множині з великою, але скінченною кількістю відомих варіантів. Для пошуку оптимального варіанта використовують алгоритми дискретного програмування, знаходять умови, які повинен задовольняти оптимальний багатокроковий процес прийняття рішень. Подібний аналіз називають динамічним програмуванням.

Найскладніший, четвертий рівень структурного синтезу спрямований на створення принципово нових технологічних процесів і вирішується так званим пошуковим конструюванням.

Одним зі шляхів пошукового конструювання є використання методу евристичних прийомів:

1) з'ясування або формулювання технічного завдання;

2) вибір одного або декількох варіантів (прототипів) технологічного процесу;

3) аналіз прототипів, виявлення їх недоліків і формулювання постановлення задачі у вигляді відповідей на питання;

а) які показники якості в прототипі синтезуючого технологічного процесу і наскільки бажано їх поліпшити?

б) які нові параметри якості деталі повинен забезпечити створюваний технологічний процес і які параметри якості повинні втратити розглянутий прототип?

4) розв'язання задачі.


5.7 Методи проектування технологічних

процесівПід автоматизацією проектування розуміють систематичне використання ЕОМ у процесі проектування при обґрунтованому розподілі функцій між людиною та ЕОМ і при обґрунтованому виборі методів автоматизованого вирішення технологічних завдань.
Розрізняють проектування трьох видів: неавтоматизоване, автоматизоване та автоматичне.
При неавтоматизованому проектуванні всі перетворення описів об'єкта і (або) алгоритму його функціонування або алгоритму процесу, а також подання описів на різних мовах здійснює людина. При автоматизованому проектуванні все вищесказане здійснюється у результаті взаємодії людини та ЕОМ, а при автоматичному проектуванні — без участі людини.
При автоматизованому проектуванні проектувальник повинен вирішувати творчі завдання, а ЕОМ - завдання, функції яких пов'язані в основному з виконанням нетворчих або розумово-формальних процесів при проектуванні.
Подальший розвиток теорії проектування і обчислювальної техніки дозволяє поступово передавати ЕОМ вирішення і творчих завдань.

Продуктивність праці технолога-проектувальника підвищується:

1) удосконаленням системи проектування, включаючи систематизацію самого процесу проектування і поліпшення праці проектувальників;

2) комплексною автоматизацією нетворчих функцій проектувальника в процесі проектування;

3) розробленням імітаційних моделей для автоматичного відтворення діяльності людини, його здатності приймати рішення в умовах повної та часткової невизначеностей ситуацій, що створилися.
За ступенем поглибленості розробок розрізняють кілька рівнів проектування: розроблення принципової схеми технологічного процесу, проектування технологічного маршруту обробки деталі, проектування технологічних операцій, розроблення керуючих програм для верстатів із ЧПК.

На кожному рівні процес технологічного проектування (проектування технологічних процесів та їх оснащення) подається як вирішення сукупності завдань.

При вирішенні технологічного завдання взаємодія технолога-проектувальника з ЕОМ являє собою процес обміну інформацією в певному режимі. Розрізняють два основних режими: пакетний (автоматичний) і діалоговий (оперативний).

При пакетному режимі технолог-користувач і програміст, як правило, не мають прямого зв'язку з ЕОМ. Тексти програм, результати їх перевірки та рішення технологічного завдання передаються через оператора машині. Пакет прикладних програм є комплексом програм, що працюють під загальною керуючою програмою, і призначений для вирішення певного класу близьких одне до одного технологічних завдань, наприклад, проектування технологічного маршруту обробки деталей певного класу (групи), збирання вузлів і складальних операцій заданого типу.

При оперативному режимі технолог-проектувальник- користувач безпосередньо пов'язаний з ЕОМ через мережу або індивідуальний термінал. Він одержує повідомлення ЕОМ досить швидко, через інтервал часу, що не порушує природного ходу його думки. Діалоговий режим доцільно застосовувати тоді, коли цей метод є єдиним або він ефективний.

Діалоговий режим ефективний при вирішенні творчих завдань, коли потрібен евристичний підхід (розпізнавання геометричних образів деталей, розмірних і топологічних зв'язків між елементарними геометричними образами з метою оптимального вибору схем базування, проектування маршруту обробки, складання та ін.). Ці і багато інших завдань можуть бути вирішені ефективно лише шляхом синтезу творчих процесів людини і «здатностей» машинних програм.

Разом з тим при діалоговому режимі значно збільшуються витрати на створення програмного забезпечення, зростають витрати на проектування. Можна створювати пакети програм, що дозволяють накопичувати досвід проектування і формувати алгоритми класифікації, генерування понять, поводження.

Тому в даний час вирішується завдання створення автоматизованих систем проектування технологічних процесів у режимі діалогу з подальшим переходом до пакетного (автоматичного) режиму більш високого рівня шляхом використання програм навчання.
? Запитання для самоперевірки


  1. Що містять у собі формули і графи функціональної, часової та просторової структур технологічного процесу і його частин?

  2. У чому полягає принцип технологічної сумісності методів та об'єктів обробки?

  3. Яка математична модель вибору припустимого методу обробки поверхні та функціональна модель маршруту обробки поверхні (МОП)?

  4. Етап обробки як основний структурний елемент принципової схеми технологічного процесу.

  5. Комплекс основних ознак якості продукції, структура якості.

  6. Кількісна оцінка якості виробів машинобудування. Якість виробів і культура споживання.

  7. Особливості параметричної оптимізації операції та технологічного процесу.

  8. Чотири рівні складності структурного синтезу при проектуванні технологічних процесів.

  9. Які ви знаєте методи проектування технологічних процесів?documents


Список літератури


1. Цветков В.Д. Системно-структурное моделирование и автоматизация проектирования технологических процессов.- Минск: Наука и техника, 1979.-264 с.

2. Полуянов В.Т. Структурные преобразования в технологии механосборочного производства.- М.: Машиностроение, 1973.- 280 с.

3. Сигорский В.П. Математический аппарат инженера.- К.: Техніка, 1975.- 768 с.

4. Справочник технолога – машиностроителя: В 2 т. Под ред. А.Г.Косиловой и Р.К.Мещерякова.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Машиностроение, 1986.- Т.1.- 656 с.

5. Чарнко Д.В. Основы выбора технологического процесса механической обработки.- М.: Машгиз, 1963.-320 с.

6. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров.- М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1984.- 832 с.

7. Руденко П.А. Проектирование технологических процессов в машиностроении. – К.: Вища шк., 1985. – 255 с.

Навчальне видання

Конспект лекцій з курсу
Системно-структурне моделювання

технологічних процесів”

для студентів спеціальності 7.090202

"Технологія машинобудування"

денної та заочної форм навчання


Кафедра технології машинобудування
Укладач Кушніров Павло Васильович

Відповідальний редактор С.М.Симоненко

Редактор Н.В.Лисогуб

Відповідальний за випуск О.У.Захаркін
План 2005р., поз Підп. до друку Ум. друк. арк.

Наклад 100 прим. Формат 6084/16 . Замовлення №

Собіварт. вид. Безкоштовно Обл.– вид.арк.

Вид-во СумДУ. Р.с. №34 від 11.04.2000 р.

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Друкарня СумДУ. 40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет
До друку та в світ

дозволяю на підставі

“Єдиних правил”,

п.2.6.14

Перший проректор М.І. Волков

Конспект лекцій з курсу
Системно-структурне моделювання

технологічних процесів”
для студентів спеціальності 7.090202

"Технологія машинобудування"

денної та заочної форм навчанняУсі цитати, цифровий

та фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис одиниць

відповідає стандартам

Затверджено

на засіданні кафедри

технології машинобудування

як конспект лекцій з курсу

“Системно-структурне

моделювання

технологічних процесів”.

Протокол

№ 12 від 29.06.2005р.


Укладач П.В.Кушніров
Відповідальний за випуск О.У.Захаркін
Декан факультету А.О.Євтушенко
Суми Вид-во СумДУ 2005

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

КУРС ЛЕКЦІЙ з дисципліни “ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ГАЛУЗІ”...
Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені. Написання одиниць відповідає стандартам
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ»
Конспект лекцій з курсу «Психологія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спец.: 092100 – «Промислове та цивільне будівництво»,...
Конспект лекцІй з дисципліни “ ПОТЕНЦІАЛ і розвиток ПІДПРИЄМСТВА”...
Конспект лекцій з дисципліни “Потенціал і розвиток підприємства” для студентів ІV курсу / Укл доцент кафедри економіки підприємства...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів спеціальностей: 010100(21) Професійне...
Професійне навчання. Електромеханічне обладнання, автоматизація процесів добування корисних копалин і руд
Робоча навчальна програма з курсу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО В 2-х частинах...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
Робоча навчальна програма з курсу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО В 2-х частинах...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “ ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО...
Конспект лекцій з дисципліни “Економіка праці і соціально-трудові відносини” для студентів ІІІ курсу. Павлоград: ЗПІЕУ, 2007
КУРС ЛЕКЦІЙ для студентів спеціальностей 091700 «Технологія зберігання,...
«Технологія зберігання, консервування та переробки молока» і «Технологія жирів і жирозамінників» напряму 0917 «Харчова технологія...
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей
України. / Г. Ю. Каніщев, Ю.І. Кисіль, В. О. Малишев, Г. Г. Півень, О. А. Яцина. – Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей....
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
Устаткування закладів ресторанного господарства" для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 051701 "Харчові...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка