Розвиток ділової активності учнів ПТНЗ під час професійної та загальноосвітньої підготовки Висоцька Людмила Євгенівна


Скачати 71.66 Kb.
НазваРозвиток ділової активності учнів ПТНЗ під час професійної та загальноосвітньої підготовки Висоцька Людмила Євгенівна
Дата08.05.2013
Розмір71.66 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Розвиток ділової активності учнів ПТНЗ під час професійної та загальноосвітньої підготовки

Висоцька Людмила Євгенівна, директор

ДНЗ «Одеське вище а технологій харчування»,

викладач вищої категорії, викладач-методист

Серед пріоритетів сучасної освіти є гуманізація і демократизація педагогічних відносин. Провідну ідею гуманізації (лат. – «олюднення») освіти можна визначити як орієнтацію її цілей, змісту, форм і методів як на найповніше втілення в кожному учневі людської сутності, яка містить у собі можливості безперервного розвитку, і складовими якої є здатність до все глибшого пізнання навколишнього світу і активного впливу на нього, до самопізнання і самовдосконалення , до осягнення багатств культури і здійснення творчих внесків у неї [9].

Кінцева мета особистісно орієнтованої гуманістичної освіти – «… не сформувати й навіть не виховувати, а знайти, підтримати, розвинути людину в людині, закласти в ній механізм самореалізації особистості» [13], закласти механізм успішної життєдіяльності особистості протягом професійного життя. Тому, як підкреслює В.Тимошенко, на основі підприємницького підходу в освіті потрібно інтенсивно формувати в учнів «певні особистісні якості, вміння та навики, які б у майбутньому дозволили їм прийняти активну життєву позицію, сформувати новий тип поведінки, адекватний ринковим умовам» [15].

Здійснюючи підготовку спеціалістів торгово-кулінарного профілю, орієнтуючись на європейський рівень, бачимо потребу у вітчизняних кваліфікованих, конкурентноспроможних і активних, свідомих і глобально мислячих, творчих і обдарованих, інтелектуально розвинених спеціалістах. Нині впроваджуються у виробництво нові технології, що докорінно змінюють зміст праці сучасного робітника, спостерігається збільшення обсягу інформації, теоретичних і практичних знань і умінь, необхідних йому. Вирішення цих проблем за рахунок тільки зміни наявних навчальних планів і програм новими матеріалами, без збільшення термінів, при існуючій методиці навчання може призвести до зниження кваліфікації випускників; лише значна зміна технології навчання зможе задовольнити потребу державних, кооперативних, акціонерних і ін. підприємств високоякісній підготовці фахівців.

Тому так гостро стоїть питання про пошук адекватної моделі педагогічної технології, про розробку наукових основ систематизації й аналізу нових технологій навчання, визначення дидактично вірного механізму відтворення фундаментальних знань учнів на загально професійному і спеціальних рівнях засвоєння., які задовольнять запити виробництва, нададуть допомогу інженерно-педагогічним кадрам в успішній організації навчально-виховного процесу. Реалізація цього завдання здійснюється на підставі нової, орієнтованої на розвиток особистості гуманної парадигми підготовки учнівської молоді з урахуванням основних компонентів діяльнісного виміру учня [17], гарантує належний рівень професійної підготовки, сприяє розвитку ділових, підприємницьких рис учнів, вчить бути гнучкими і відкритими до нових ідей, встановлювати плідні партнерські відносини, надає можливостей самостійного навчання та розвитку.

Складовими цієї системи технологій є:

1.1. Інтерактивна технологія навчання – це навчання в режимі діалогу, під час якого відбувається взаємодія учасників педагогічного процесу з метою взаєморозуміння, спільного вирішення навчальних завдань, розвитку особистісних якостей учнів [19].

1.2. Підприємливі підходи у навчанні - передбачають орієнтацію навчального процесу на розвиток діло.

1.3. Модульна технологія навчання - дозволяє мобільно структурувати зміст навчання з урахуванням потреб учнів. На уроках створюється позитивна психологічна атмосфера, поєднується вимогливість із добротою, формується внутрішня потреба учня в успішному оволодінню учнями професією.

Педагог стає насамперед фасилітатором ( від англ. – полегшувати) та консультантом, радником учнів. Від фасилітатора очікуємо, що він буде мислити позитивно і:

- приймати учнів такими, які вони є, розвивати професійні навички та

вміння учнів;

  • довіряти учням, без особливої необхідності не втручатися в роботу учнів, а успіх та самоствердження учнів досягати при коректному аналізу їх помилок;

  • підтримувати учнів та пояснювати ситуацію на простих прикладах, які або уже знайомі учням, або є такими, які вони легко засвоюють;

  • не нав’язувати своїх думок групі, сприяти вільному виникненню ідей, які народжуються або втілюються, надає можливість висловлювати свої думки іншим, заохочувати учнів до співпраці;

  • постійно дбає про створення позитивної мотивації в учнів до навчальної роботи, готовий пристосувати намічені шляхи до нових обставин, викликати зацікавленість, визначити завдання;

  • встановлення критерії між-, внутрішньо групової взаємодії, оцінюванню, контролю, допомагати в підбитті підсумків, результатів загальної роботи.

Завдання педагога — дати достатню мотива­цію доцільності таких дій і продемонструвати, як це впливає на розвиток особистості учнів і на фор­мування в них навичок працювати індивідуально, швидко орієнтуватися в джерелах інформації для розуміння та розв'язання теоретичних, практич­них та регіональних проблем, уміння реалізувати свій потенціал за умов професійних конкурсів та змагань. Педагог у співпраці з учнями проектує навчальний процес, використовуючи як традиційні, так і активні методи навчання, але найбільш ефективні результати при організації роботи учнів малими групами (ІАМН).

Для того, щоб наші учні якнайкраще професійно самореалізувалися, стали успішними професійно затребуваними спеціалістами, звичайно, потрібна наполеглива й сумлінна щоденна праця педагогів, яка може розвинути паростки здібностей, що допоможе впевнено крокувати на шляху невпинного всебічного самовдосконалення особистості.

Враховуючи, що ДПТНЗ «ОВПУТТХ» має власний комп’ютерний комплекс, який підключений до глобальної мережі Internet , значний досвід з розробки і впровадження інноваційних технологій у навчанні, відповідних напрацювань експериментальних педагогічних майданчиків училище взяло курс на підготовку фахівців за інтегрованими професіями засобами сучасних інноваційних технологій. Наступне важливе завдання – розвиток ділової активності майбутніх робітників в умовах ринкової економіки на основі забезпечення рівневого підходу, шляхом інноваційної методики і навчальних посібників.

Відомо, що час підготовки молодих робітників триває, як правило три роки. Це бурхливий ріст самосвідомості, що виникає як безпосередній чстеоретичне мислення, нове ставлення до знань, утвердження свого соціально-психологічного статусу в колективі, який дозволяє формувати в учнів наукову компетентність, основи варіативного, критичного, проблемного мислення, залучати навчальний матеріал до розумін­ня та закріплення навичок виконання практичних завдань, працювати за технологією проектів, різнобічне формування культури особистості, світогляду. Учень сам обирає форму свого залучення до цих можливостей відповідно до індивідуальних по­треб. Емоційно-вольова сфера впливає на його діяльність: підвищують чи знижують її, забезпечуючи успішність оволодіння різними трудовими уміннями і навиками, а також відповідними знаннями, сприяє успішній адаптації учнів до умов навчання в ПНЗ, дозволяє працівникам ПТНЗ здійснювати цілеспрямоване керування формуванням навчально-пізнавальною діяльністю учнів на першому рівні.

Що є необхідним для ділової активності:

Модульна технологія навчання

  1. модульна технологія навчання.

  2. модульна технологія навчання.


Інтерактивна технологія навчання

Підприємницький підхід у навчанні

необхідні якості

Ділова активність передбачає

Суб’єкт-суб’єктні взаємовідносини між педагогом і учнями

Створення умов для прояву ініціативи учнів та підвищення мотивації до навчання

Навички користування сучасними джерелами отримання

і зберігання інформації

Креативність

Формування

активної життєвої позиції

Почуття гумору

Розробку та реалізацію проектів, спрямованих на майбутню професійну діяльність учнів та підприємництво

Формування

нового типу поведінки, адекватної

ринковим умовам

1-й рівень – обов’язкова складова загальної освіти, що передбачає оволодіння всіма учнями мінімальним рівнем базових знань власної, родинної і виробничої економіки, цивілізоване становлення до різних форм власності, підприємства, конкуренції та інших явищ і процесів ринкової економіки. Для всебічного розвитку особистості учня, розкриття потенціальних творчих можливостей учнів в ДПТНЗ «ОВПУТТХ» діє система позаурочної роботи. У позакласній роботі окреме місце посідають предметні тижні, інтелектуальні ігри: «Вікторина», Брейн-ринг, «Рольова гра», «Колесо фортуни», «Зоряний час», «Найрозумніший», «Що? Де? Коли?», «Щасливий випадок», турніри «Ваше слово, ерудите», КВК. Елементи змагання сприяють розвитку здібностей, творчій активності учнів. Вони допомагають складати завдання, створювати свої варіанти інтелектуальних ігор, тестів, кросвордів.. Наші учні беруть активну участь в училищних, регіональних та Всеукраїнських конкурсах та акціях професійної майстерності , спартакіадах і нерідко стають переможцями.

Українсько-британський проект «Навчання діловій активності учнів ПТНЗ та загальноосвітніх шкіл, 2001» (кер.Джон Стаппела), в рамках активності педагогів пілотних навчальних закладів міст: Львова, Донецька та ін. пропонують літературу для поглиблення знань із запропонованої теми на сайті www.delac.com.ua

Схожі:

План уроку Методична мета
...
Тема: «Подорож з гусаком»
Фізичний розвиток: сприяти розвитку рухової активності під час імітаційних рухливих вправ та ігор
УЗГОДЖЕНО
Конкурс професійної майстерності на кращого по професії проводиться з метою підвищення  рівня професійної підготовки, розвитку творчої...
Конкурс проводиться з метою підвищення рівня професійної підготовки,...
...
Конкурс проводиться з метою підвищення рівня професійної підготовки,...
...
Тема уроку
Мета уроку: ознайомити учнів із поняттям іміджу, сформулювати поняття про імідж ділової людини, поглибити знання учнів щодо вимог...
Розвиток творчих здібностей школярів засобами англійської мови Зміст Вступ Розділ 1
Актуальність проблеми дослідження можна пояснити цілим рядом обставин. Так, основним напрямом модернізації загальноосвітньої і професійної...
Практики з виховної роботи: поглиблення і розширення теоретичних...
ПТНЗ та їх застосування у вирішенні конкретних педагогічних завдань під час проходження практики
ДЕРЖАВНІ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ
Цивілізаційна спадщина європейської історії на кінець XVIII ст. Ранній Новий час та його ідеї, здобутки, виклики. Основні риси «старого...
ВСТУП
Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються знання дисциплін професійної підготовки, збирається фактичний матеріал для виконання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка