Розвиток творчих здібностей школярів засобами англійської мови Зміст Вступ Розділ 1


Скачати 277.43 Kb.
НазваРозвиток творчих здібностей школярів засобами англійської мови Зміст Вступ Розділ 1
Сторінка1/2
Дата06.12.2013
Розмір277.43 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
  1   2


Розвиток творчих здібностей школярів засобами англійської мови

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи розвитку творчих здібностей на уроках

іноземної мови

1.1 Особливості дитячої творчості та види творчості

Розділ 2. Розвиток творчих здібностей школярів молодшого шкільного віку

у процесі навчання англійської мови

2.1 Різні форми уроку як засіб розвитку творчості

2.2 Роль гри в процесі розвитку творчих здібностей при вивченні англійської мови

2.3 Проектна технологія та її роль у розвитку творчих здібностей молодших

школярів

Висновки

Вступ

Сьогодні ні у кого не виникає сумніву, що прогрес цивілізації залежить виключно від обдарованих людей. Саме тому у нашому суспільстві виникла нагальна потреба в творчих, діяльних і обдарованих, інтелектуально й духовно розвинених громадянах. Наразі в центрі уваги - учень, його особа, неповторний внутрішній світ. Іноземна мова, як загальноосвітній навчальний предмет може і повинен зробити свій внесок в процес розвитку творчих здібностей учнів. Володіючи величезним виховним, освітнім і розвиваючим потенціалом творчих здібностей учнів, іноземна мова може реалізувати його лише в ході здійснення практичної мети навчання, тобто тільки в тому випадку, якщо учень у процесі іншомовної комунікативно-пізнавальної діяльності буде розширювати свій загальноосвітній кругозір, розвивати своє мислення, пам'ять, почуття і емоції, якщо в процесі іншомовного спілкування будуть формуватися соціально-ціннісні якості особистості: світогляд, моральні цінності та переконання, риси характеру.

Актуальність проблеми дослідження можна пояснити цілим рядом обставин. Так, основним напрямом модернізації загальноосвітньої і професійної школи на сучасному етапі розвитку передбачається, перш за все підвищення якості засвоєння загальноосвітніх знань, практичної та творчої підготовки школярів.

Іноземна мова, як загальноосвітній навчальний предмет може і повинен внести свій внесок в процес розвитку творчих здібностей учнів. Володіючи величезним виховним, освітнім і розвиваючим потенціалом творчих здібностей учнів, іноземна мова може реалізувати його лише в ході здійснення практичної мети навчання, тобто тільки в тому випадку, якщо учень у процесі іншомовної комунікативно-пізнавальної діяльності (слухаючи, кажучи, читаючи, користуючись листом ) буде розширювати свій загальноосвітній кругозір, розвивати своє мислення, пам'ять, почуття і емоції, якщо в процесі іншомовного спілкування будуть формуватися соціально-ціннісні якості особистості: світогляд, моральні цінності та переконання, риси характеру.

Перш за все, іноземну мову як навчальний предмет - це додаткове "вікно" в світ, це засіб для поповнення знань у різних сферах життя, науки, мистецтва, що істотно для загальної освіти, це засіб, що допомагає здійсненню діяльності в різних сферах трудової та суспільного життя . На уроках іноземної мови учні поглиблюють і розширюють багато знання та уявлення, отримані ними з інших навчальних предметів: суспільствознавства, літературі, музиці, історії, географії, образотворчого мистецтва.

Однак проведений аналіз науково-методичної літератури показав, що спеціальних досліджень, присвячених вивченню ролі іноземної мови, зокрема, занять з англійської мови як засобу формування творчих здібностей, практично немає. У даній роботі я розкрию шляхи розвитку творчих здібностей учнів на уроках англійської мови. Я впевнена, що основне завдання педагога в навчанні англійської мови полягає в тому, щоб перенести акцент з усякого роду вправ на творчу розумову діяльність учнів, обравши при цьому такі методи і форми організації учбової діяльності учнів, які оптимально відповідали б поставленій меті розвитку особи. Впливаючи на особистість, формування творчих здібностей збагачує емоційний і практичний досвід, розвиває психіку, формує інтелектуальний потенціал, сприяє вихованню естетичних і розумових здібностей, веде до накопичення професійних навичок і вмінь, розвитку природних задатків дітей, їх моральних якостей. Воно налаштовує на подальшу, активну творчо-усвідомлену самодіяльність школярів, що відповідає їхнім духовним потребам, задовольняє їх прагнення до самореалізації, і прояву особистісних якостей. Все це є ефективним засобом комплексного розвитку особистості, виявлення формування її творчого потенціалу.

Нажаль не всі вчителі іноземної мови розуміють необхідність розвитку творчих здібностей школярів. Незважаючи на те, що проблема розвитку творчого начала в учнів досліджується давно, багато питань залишаються невирішеними. Як і раніше, більшість навчального часу відводиться репродуктивній, нетворчій діяльності, значна частина завдань у підручниках має відтворювальний характер. Тому на сьогодні актуальним питанням є використання в практиці роботи школи технології формування творчої особистості.

До проблеми використання англійської мови у формуванні творчих здібностей у навчально-виховному процесі зверталися багато авторів: Л.С. Виготський, І.І.Єременко, П. Едвардс, К. Роджерс , Б.М. Теплов. В даний час дослідженням проблем розвитку творчих здібностей займаються також Н.Ф. Вишнякова, Л. Дорфман, Г.В. Ковальова, А.В. Мелик-Пашаев, Н.А. Терентьєва, Л.П.Футлик.

В даній роботі я хочу показати своє бачення шляхів розвитку творчих здібностей молодших школярів на уроках англійської мови в умовах загальноосвітньої сільської школи. Адже саме на початковому етапі навчання закладаються основи розвитку особистості школяра, навички самостійної креативної праці, ставлення до предмету.

Мета роботи:

 • визначення оптимальних шляхів розвитку творчих здібностей молодших школярів на уроках іноземної мови;

 • створення моделі розвитку творчих здібностей на уроках англійської мови

Завдання :

 • розкрити основи розвитку творчих здібностей учнів на заняттях з англійської мови;

 • обґрунтувати необхідність використання на уроках англійської мови нетрадиційних методів навчання;

 • визначити роль гри у розвитку творчих здібностей учнів;

 • розглянути метод проектів з англійської мови в школі як один із засобів розвитку творчих здібностей школярів;

 • розробити модель формування та розвитку творчих здібностей молодших школярів на уроках англійської мови.

Розділ 1

1.1 Особливості дитячої творчості та види творчості

У сучасній концепції освіти однією з цілей, пов'язаних з модернізацією змісту загальної освіти, є гуманістична спрямованість, яка проявляється в орієнтації на "особистісно-орієнтовану" модель взаємодії, розвиток особистості дитини, її творчого потенціалу. Процес глибоких змін , що відбуваються в сучасній освіті, висуває як пріоритетне проблему творчості, розвитку креативного мислення, що сприяє формуванню творчого потенціалу особистості, що відрізняється неповторністю, оригінальністю. Що ж розуміється під творчими здібностями? Щоб точніше зрозуміти, необхідно розглянути це питання з точки зору психології, філософії, педагогіки. Різні автори визначають їх по-своєму.

Теплов Б.М. під творчими здібностями розумів певні індивідуально-психологічні особливості, що відрізняють однієї людини від іншої, які не зводяться до готівкового, наявного вже у людини запасу навичок і знань, а обумовлюють легкість і швидкість їх придбання [ 13]. Можна погодитися з таким визначенням лише частково, адже творчість – це не лише певна модель поведінки людини, а й здатність мислити нестандартно.

У Шадрикова В.Д. творчі здібності визначалися як властивість функціональних систем, що реалізують окремі психічні функції, які мають індивідуальну міру виразності, що проявляється в успішності і якісній своєрідності освоєння діяльності [14 ] . Я вважаю, що дане визначення занадто пов’язане з психологічними термінами та висвітлює поняття творчості як психічного відхилення.

Большакова Л.А. творчі здібності визначає як складну особисту якість, що відбиває здатність людини до творчості в різних сферах життєдіяльності, а також дозволяє надавати підтримку у творчій самореалізації іншим людям. Це висока ступінь захопленості, інтелектуальної активності, пізнавальної самодіяльності особистості [2 ]. Мені здається, що дане визначення зовсім не пояснює поняття творчих здібностей, а говорить лише про одну її складову.

Мотков О.І. під творчими здібностями розумів здатність дивуватися і пізнавати, вміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях, це націленість на відкриття нового і здатність до глибокого усвідомлення свого досвіду [10 ]. На мою думку дане визначення найточніше відображає значення поняття «творчі здібності», але я маю свою думку.

Я вважаю, що творчі здібності можна визначити як здатності до створення оригінального продукту, виробу, в процесі роботи над якими самотужки застосовані засвоєні знання, вміння, навички, виявляються хоча б у мінімальному відступі від зразка.

Важливість розвитку творчості школяра, його здібностей при вирішенні будь-якої навчальної задачі проявляти ініціативу, вигадку, самостійність для всіх є зараз очевидним. Співвідносячи процес творчості і навчання, очевидно, треба вести розмову про створення таких умов, які сприяли б виникненню і розвитку у всіх учнів якостей і схильностей, зазвичай виділяються як характерні риси творчої особистості. Таким чином, можна зробити висновок, що творчі здібності є у кожної дитини. Це індивідуально - психологічні особливості, що відрізняють однієї людини від іншої. Від того наскільки вони будуть розвинуті, залежить творчий потенціал нашого суспільства, тому що формування творчої особистості набуває сьогодні не тільки теоретичний сенс, але й практичний сенс. Знання педагогів, що мається на увазі під творчими здібностями учнів, розширить межі їх прояви у дітей.

Багато вчених виділяють три види творчості: наукову, технічну та творчість у галузі літератури й мистецтва. Це досить загальна класифікація, тому я вважаю, що класифікація, яку запропонувала В. О. Моляко [9 ] є найбільш повною та доцільною. Класифікація дана з урахуванням всіх видів людської діяльності і виокремлює такі види творчості: наукова, технічна, літературна, музична, образотворча, ігрова, навчальна, побутова, військова, управлінська, ситуаційна, комунікативна.

Наукова творчість пов’язана з діяльністю людини в певній галузі науки, наприклад у математиці, фізиці, хімії. Технічна творчість спрямована на створення нових машин, пристроїв, деталей і змінення їх функцій. Художню творчість розглядають насамперед не в аспекті створення чогось нового в певній галузі культури, а щодо самореалізації людини-творця. Ігрова творчість спрямована на участь суб’єкта в грі, де потрібні зміни, нововведення, відгадка, пошук результату. До навчальної творчості можна віднести всі види навчальної діяльності із засвоєння нових знань і виконання нових завдань. Військова й управлінська творчість мають багато спільного, тому що вони спрямовані на керівництво колективами людей і їх діяльністю, прийняття рішень у гострих ситуаціях бою, міжособистісних конфліктів. Побутова творчість відіграє надзвичайно важливу роль у нашому житті. Вона пов’язана з вихованням дітей, розподілом бюджету, готуванням їжі, організацією відпочинку тощо Ситуаційна творчість пов’язана з виконанням завдань, які постають перед людиною поза роботою та домом, наприклад розв’язання задач переходу вулиці з інтенсивним транспортним рухом або пошуку дороги. Нарешті, комунікативна творчість може проявлятись у різних видах спілкування людей.

Творча особистість — це значною мірою результат навчально-виховного процесу. Ми маємо справу з людиною, обдарованою інтелектуальними, морально-вольовими та фізичними здібностями. Тому завдання вчителя — спонукати учнів до розвитку їх творчого потенціалу, забезпечити необхідні умови для того, щоб кожен школяр міг реалізувати себе, свої індивідуальні здібності, свої схильності та інтереси.

Розвиваючи творчі здібності учнів на уроках англійської мови, потрібно дотримуватися певних принципів в організації навчання:

  • принцип зв’язку з практикою життя;

  • принцип саморозвитку;

  • принцип оптимального поєднання індивідуальної та колективної форм навчально-творчої діяльності;

  • принцип інформативності;

  • принцип віри в сили і можливості дитини.

Розвиваючи пізнавальну творчу активність, слід дотримуватися наступної мети:

  • розвивати образне і логічне мислення, уяву учнів;

  • формувати навички планування, аналізу, самоконтролю;

  • знайти шлях до серця кожного учня, створити умови для розвитку здібностей, закладених у дитині природою;

  • викликати бажання самостійно займатися навчальною творчою діяльністю;

  • виховувати наполегливість, волю, впевненість у досягненні мети;

  • розширювати світогляд учнів, вчити спостерігати, думати, аналізувати, розмірковувати;

  • підвищувати рівень розвитку дітей.

Розділ 2. Розвиток творчих здібностей школярів молодшого шкільного віку у процесі навчання англійської мови

2.1 Різні форми уроку як засіб розвитку творчості

Урок — логічно закінчена, цілісна, обмежена в часі частина навчально-виховного процесу, яку проводять за розкладом під керівництвом учителя з постійним складом учнів.

Незважаючи на малу тривалість, уроки мають ті структурні компоненти, які характеризують процес навчання в цілому, зокрема: цільовий, стимуляційно-мотиваційний, змістовий, операційно-діяльнісний, контрольно-регулювальний та оцінно-результативний. Тому від ефективності уроків залежить ефективність навчального процесу.

Сучасний урок – це перш за все урок, на якому створено реальні умови для інтелектуального, соціального, морального становлення особистості учня, що дозволяє досягти високих результатів за визначеними метою та завданням.

Нетрадиційні (нестандартні) уроки — це імпровізоване, але добре продумане заняття, яке має своєрідну структуру. Вони цінні своєю оригінальністю і розвиваючим та виховним ефектами.

Урок, проведений нестандартно, стимулює творчість учителя і його вихованців, створює сприятливі умови для співробітництва учнів один з одним і з учителем. До таких уроків слід готуватись особливо ретельно, а тому нетрадиційні уроки проводяться не так вже й часто.

У педагогічній літературі вирізняють різні типи нетрадиційних уроків. У посібнику І. П. Підласого «Педагогіка»[12] перелічується 36 типів нестандартних занять. В. А. Щеньов пропонує класифікувати нестандартні уроки, доповнивши типологію «класичного» уроку. Наприклад, уроки-вікторини, захист проектів тощо відносять до групи уроків контролю знань, а уроки-лекції, уроки-конференції — до уроків формування нових знань[15]. С. В. Кульневич та Т. П. Лакоценіна виділяють такі групи нестандартних уроків: уроки зі зміненим способом організації (лекції, захист ідей, урок взаємоконтролю); уроки, пов'язані з фантазією (урок-казка, театралізований урок); уроки, що імітують які-небудь види діяльності (урок-екскурсія, урок-експедиція); уроки з ігровою змагальною основою (вікторина, КВК), уроки з трансформацією стандартних способів (урок-суд, урок-аукціон); уроки — аналогії з відомими формами й методами діяльності (урок-диспут, урок-дослідження) [6].

Найбільшого поширення набули нетрадиційні уроки за такими формами: урок-вистава; урок-змагання; урок-естафета; урок взаємного навчання; урок із груповою формою роботи; урок, який проводять самі учні; урок творчих звітів (урок творчості); урок конкурсів; урок-вікторина; урок-конференція; урок-семінар; урок-рольова гра (урок-ділова гра); урок-диспут (урок-діалог); інтегрований (міжпредметний) урок; урок-подорож; урок-казка;

Наведемо приклади нетрадиційних уроків англійської мови, які сприяють розвитку творчих здібностей молодших школярів.

2.1.1.Урок англійської мови у 4 класі

Тема :Мій улюблений вид спорту

Мета: зацікавити учнів у вивченні теми;

розвинути лексичні знання, навички монологічного мовлення та письма,

удосконалити граматичні навички;

виховувати любов до спорту

Обладнання :малюнки видів спорту, картки з завданнями, дошка, частини речень

Форма проведення уроку: урок - гра

Хід уроку

І. Введення в атмосферу іншомовного спілкування

Організаційний момент.

Мовленнєва зарядка. Розучування частини вірша про спорт

And every kind of sport for sure

As it can even illness cure

And can for every girl and boy

Bring many moments of joy

II. Основна частина уроку

Клас поділяється на дві команди і протягом всього уроку команди змагаються за перше місце.

1. Гра «Займи позицію»

Учні повинні обрати свій варіант відповіді і зайняти позицію

“I like to watch sport events” or “I like to take part in sport events”

Кожен, хто займає позицію проговорює речення та називає той вид спорту, який є його улюбленим. Наприклад:

I like to watch sport events. I like to watch gymnastics.

2. Змагання «Найкраща пам’ять»

Яка команда назве більшу кількість видів спорту за малюнками

3. Гра «Сніговий ком»

Кожна команда повинна по черзі повторити речення і доповнити його своїм словом. Виграє та команда, яка допустить найменшу кількість помилок.

Речення: I like to play football.

I like to play football and volleyball.

I like to play football and volleyball and basketball.

And so on

4.Гра «Швидкість»

У однієї команди список слів – назв видів спорту, у іншої – назв предметів,

які використовуються у цих видах спорту. Одна команда називає предмети, інша повинна швидко назвати вид спорту.

Список для першої команди Список другої команди

Volleyball yaht, sea

Skiing high net, ball

Skating skates, ice

Basketball skies, snow

Cricket small ball, beat

Boxing ball, basket

yahting gloves, ring

5. Гра « Дешифратор»

Поставити слова в реченнях в правильному порядку

1. health/ good/ for/is/ sport

2. day/ every/ I/ do/ sports

3. many/ are/ kinds/ sport/ there/ of

4. physical/ we/ training/ have/ lessons

6.Гра “ Спікер”

На картках назви видів спорту. Кожна команда тягне картку і повинна розповісти про той вид спорту, який їй дістався. Час на підготовку – 5 хвилин.

7. Гра « Репортер»

Кожна команда повинна задати по 3 запитання супротивникам, а також відповісти на їх питання

ІІІ. Заключний етап уроку

Підведення підсумків змагань

2.1.2. Урок англійської мови у 3 класі

Тема: Розвиток монологічного мовлення з теми « Моя сім’я». Теперішній неозначений час (повторення),опрацювання нової лексики.

Мета: ознайомити учнів з новими лексичними одиницями,ввести їх до

активного словникового запасу учнів;

закріпити знання учнів про вживання теперішнього неозначеного часу;

розвивати мовлення учнів, спостережливість, логічне мислення;

виховувати любов та бережне ставлення до оточуючих, членів родини.

Форма проведення: урок-подорож.

Хід уроку

І. Організація класу.

Stand still! Morning is coming, Night is away, Rise the sun! And welcome the day!

Good-morning! Sit down! How are you?

ІІ. Оголошення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Today we’ll have an unusual lesson. We’ ll have a journey on the beautiful meadow,learn some new words and we’ll speak about your families.We’ ll have different tasks, for every task you’ll get beautiful flowers. You should gather bouquets of these flowers for your Mums. Are you ready to start?

ІІІ. Фонетична зарядка.

O’k! Let’s start! We’ll go on foot. Let’s go!

Look! What a beautiful snowdrop! (the first stop)

We have a task here: recite poems about your family.


1) I have a mother,

I have a father,

I have a sister,

I have a brother,

Mother, father,

Sister, brother,

Hand in hand

With one another.

2) This is my mother,

This is my father,

This is my sister,

This is my brother.

3) I love my mother,

I love my father,

I love my sister,

And my big brother.

4) This is my uncle,

This is my aunt Lilly,

This is my cousin,

And this is me.

5) That is your mother,

I agree she is fine.

You love your mother,

And I love mine.

ІV. Актуалізація опорних знань.

 • Let’s continue our travelling!

Look! What a beautiful tulip! (the second stop)

We have a task here: make up words from the following letters.

Omther, therfa, isters, boreth, taun, uclen, mograndther.

 • Let’s continue our travelling!

Look! What a beautiful daffodil! (the third stop)

We have a task here: check your hometask.

 • Ex. 6 p. 120

 • Work in pairs and ask each other “What is your mother (father)?”

V. Опрацювання нового матеріалу.

- Let’s continue our travelling!

Look! What a beautiful ox-eye daisy or camomile! (the fourth stop)

We have a task here: learn new words.

 • New words: an institute, a plant, a hospital, to study.

 • Ex. 4 p. 121 (Read new words after me)

 • Ex. 5 p. 122 (Read the word combinations and translate only some of them)

VI. Розвиток умінь аудіювання,читання, письма,говоріння.

 • Let’s continue our travelling!

Look! What a beautiful sunflower! (the fifth stop)

We have a task here: have a rest.

 • Let’s dance with the boy and the teddy-bear.

 • Let’s continue our travelling!

Look! What a beautiful rose! (the sixth stop)

We have a task here: work with your books and then work in small groups.

 • Ex. 6 p. 122 (Make up sentences )

 • Work in groups, make up sentences from the following words and write down some sentences in your exercise-books:

 • This on the works farm driver.

 • in I shop the work.

 • student This at the institute studies.

 • study We school at.

 • works The at doctor hospital the.

 • town live in They.

 • Let’s continue our travelling!

Look! What a beautiful cornflower! (the seventh stop)

We have a task here: read the text, answer the questions and speak about your families.

 • Ex. 8 p. 122 (Read the text)

You’ll work in two groups, the first group will read the first part of the text and the second group will read the second one. You must choose what is your part of the text about:

 • Makar’s mother and father.

 • Makar’s sister and grandparents.

 • Makar’s friend.

 • Makar’s aunt and uncle.

 • Answer the questions:

What is Makar’s father?

Where does his mother work?

Does Tanya study at school?

Where do his aunt and uncle live and work?

 • Let’s speak about your families.

VIII. Підсумок уроку.Оцінювання.

Our travelling has just finished. Did you like it? Show me your bouquets. Whose one is the biggest and the most beautiful? You’ll present these flowers for your mothers at home.

What did you like at our lesson?2.1.4. Урок англійської мови у 2 класі

Тема: Світ навколо нас

Мета: узагальнити, систематизувати та презентувати знання дітей про світ навколо ;

формувати уміння аналізувати, узагальнювати, робити висновки з вивченого,

зв’язно висловлювати свої думки, закладати навички моральної культури;

формувати мовну, інформаційну, корпоративну, мистецьку культуру через

досвід роботи у діяльнісних студіях;

розвивати творчі здібності та пізнавальну мотивацію гімназистів через

ситуацію шкільного успіху.

Форма проведення уроку: урок-проект

Проектна діяльність:

- читацька ( творча робота з текстом);

- театральна (інсценізація казки );

- живопис (ілюстрації до текста);

- ліплення (індивідуально-колективні композиції з природніх матеріалів);

- презентація у мультимедійному класі.

Хід уроку

І . Вступне слово.

ІІ. Стимулювання та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Визначення мети та плану уроку.

Teacher: Today we have unusual lesson. You will present your team work according to your special talents and interests. You formed 4 groups

1.”Actors”.

2.”Reporters”.

3.”Artists”.

4.”Computer lovers”.

ІІІ. Робота за темою.

а) Звіт групи “Actors”

- Для початку пропоную вам пригадати історії, які ми вже опрацювали. А допоможуть нам діти, які самостійно підготували їх інсценізацію.

1. Виразне читання вірша ”The world we live in”.

2. Інсценізація казки „Three little pigs”

б) Звіт групи “Reporters”

Teacher: We see the world around us every day but sometimes we don’t notice everything. Let’s listen to our Reporters and they will tell us what they see around.

Розповіді учнів

в) Звіт групи “Artists”

Teacher: Some people see the world in different colours. These people can express their feelings with the help of painting. Our artists painted the world as they see it. Let’s have a look at their works.

Учні презентують свої роботи та коментують їх.

Г) Звіт групи “ Computer lovers”

Teacher: The members of the last group spend much time with the computer. So they had the task to present their vision of the world with the help of the computer.

Учні демонструють презентацію за допомогою мультимедійного обладнання

ІV. Перевірка та закріплення знань

1) Відповідь на запитання вчителя

- What do you see around?

- How can we describe what we see?

- What do you feel looking around?

2) Відгадування кросворду “Our World” ( Додаток 1)

V. Підведення підсумків уроку

На мою думку розвивати творчі здібності можна не лише на нестандартних уроках, адже немає необхідності проводити кожен урок нестандартно. Такі уроки повинні бути несподіванкою для учнів, викликати інтерес, а творчі завдання треба вводити на кожному уроці.

Наведемо приклади творчих завдань для молодших школярів, які я застосовую на своїх уроках в початковій школі.

 • відновити послідовність подій в тексті;

 • доповнити висловлювання за рахунок раніше вивченого матеріалу;

 • скласти речення із запропонованих слів;

 • скласти план до тексту;

 • переказати текст від першої особи;

 • під малюнком неправильні підписи. Переставити малюнки правильно;

 • з’єднати одну частину слова з іншою;

 • знайти на малюнку всі предмети, назви яких починаються на одну й ту саму букву;

 • якими кольорами треба розфарбувати яблуко, лимон, виноград, кота, мишу, снігову бабу, фіалку? Зроби підписи на малюнку;

 • назвати тварин, які заховалися за деревами в лісі;

 • люди яких професій користуються цими речами? (назви речей з перекладом записані на дошці);

 • незаселений острів, на якому живе Робінзон Крузо. Він став настільки диким, що переплутав пори року, назви місяців (або назви днів тижня). Розташуй їх у потрібному порядку;

 • три товстуни з відомої вам казки з’їли тільки ті продукти, які починаються з літери… Які?

 • кролик пригостив своїх друзів Вінні – Пуха та П’ятачка стравами, назви яких починаються з літери … Які?

 • скласти одне слово з перших літер кількох слів;

 • диво – звір. З яких тварин він складається?

 • три магазини: Toys, School Things, Clothes. У хлопчика речі з цих магазинів. В якому магазині він придбав ту чи іншу річ?

 • які слова заплуталися в павутинні павука? (слова з розсипаних літер);

 • хто в якому будиночку живе? Будинок – звук. Які літери там повинні жити?

 • назвати шкільні речі, що лежать у неприбраній кімнаті;

 • подивись на дерева. Лист якого з них зображений на канадському прапорі? (клен);

 • серед усієї їжі знайди традиційну англійську. (Яєчня з беконом, ростбіф, пудинг, вівсяна каша).
  1   2

Схожі:

Розвиток креативного мислення учнів Бохенська Е. Ю. смт. Ратне Бохенська Е. Ю
Розвиток креативного мислення учнів. – Практичні поради щодо розвитку творчих здібностей школярів на уроках англійської мови
Коробківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Розвиток творчих здібностей учнів засобами художнього слова на уроках української мови і літератури
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Аналізуючи зміст та форми організації навчального процесу в школі, слід відзначити підвищені вимоги до знань учнів, вияву та розвитку...
Снігурівська районна державна адміністрація Відділ освіти Районний...
Розвиток творчих здібностей учнів через впровадження інноваційних музичних технологій
О. Г. Рібцун «Талановиті пальчики». Вид. «Літера ЛТД», Київ, 2009
Л. В. Мельнікова «Розвиток творчих здібностей молодших школярів»: Навч посібник – Київ, 2009
Курбатової Тетяни Миколаївни Розвиток пізнавальних, інтелектуальних...
Початкова ланка не може залишатись осторонь, оскільки саме в ній розвиваються творчий потенціал дитини, її нахили і обдарування,...
Комп‘ютер на уроках англійської мови
Використання комп‘ютерів в навчальній та позакласній діяльності сприяє підвищенню мотивації та індивідуалізації навчання, розвитку...
Урок рідної мови та літератури Яким він має бути сьогодні?
Робота з обдарованими дітьми. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках літератури
Розвиток творчих здібностей учнів засобами ІКТ на уроках географії Актуальність теми дослідження
Теоретичним підґрунтям дослідження слугували педагогічні ідеї та положення щодо трактування феномена творчості, які відображені у...
Розвиток творчих здібностей учнів засобами ІКТ на уроках географії Актуальність теми дослідження
Теоретичним підґрунтям дослідження слугували педагогічні ідеї та положення щодо трактування феномена творчості, які відображені у...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка