ВПРАВИ ТА ЗАВДАННЯ


Скачати 142.54 Kb.
НазваВПРАВИ ТА ЗАВДАННЯ
Дата30.04.2013
Розмір142.54 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Дидактичний матеріал по темі «Українська лексикографія»
ВПРАВИ ТА ЗАВДАННЯ

1. Ознайомтеся зі словниковими статтями. З'ясуйте, з яких слов

ників їх узято, прокоментуйте зміст статей.
1) а)

Різниця Тотожність

Несхожість, відмінність Цілковита схожість чого-

у чомусь, між ким-небудь, небудь, подібність одного до од-
чим-небудь ного за своєю суттю і зовніш-


німи ознаками, однаковість *Різниця // тотожність абсолютна, велика, величезна, від­чутна, єдина, значна, невелика, непомітна, несуттєва, осно­вна, повна, помітна, суттєва, цілковита. Вивчати, пізнавати, приховувати, сприймати різницю// тотожність чого-небудь. Різниця в поглядах, у ставленні до кого-небудь. //Тотожність поглядів, ставлення, думок. Добиватися, досягати різниці у чому-небудь // тотожності чого-небудь.

* Ніколи до цієї хвилини не припускав, що психічні переживан­ня можуть відтворюватися з такою тотожністю... (І. Вільде). Ще чіткіше давала себе знати різниця між обома сестрами (І. Вільде).

Пор. ще: Однаковий // різний.

б) п'ятдесят, -ти і -тьох, д. -ти і -тьом, ор. -тьма і -тьома, м. (на) -ти і –тьох
2. а) Євангеліє [гр.] ранньохристиянські книги, що оповідають про земне життя Ісуса Христа. Євангелія від Марка, Матфія, Луки та Іоанна частина Біблії,

б) Не ликом шитий. Не позбавлений здібностей, умінь і т. ін., який набув уже певних знань, уміє поводитися належним чином тощо. Хати... побілені, підведені голубою і жовтою глиною, привітно посміювалися, як чепурні молодиці, що, взявшись у боки, зустрічають несподіваного гостя, знай на­ших, ми теж не ликом шиті! (Рудь).
3) а) ДАВНИНА (минулі часи) давність, давнє, старовина, (родо­ва тяглість) дідівщина, предківщина, (про події, пам'ятки) минувшина, старожитності, старосвітщина.

б) п'ятдесятиріччя (50-річчя), -я, р. мн. –іч


 1. а) мисливець «людина, що займається полюванням», мисливий

«те саме», мисливство «полювання», мисливський; білор. [мьіслівца]; — запозичення з польської мови; пол. mysliwiec (заст.) «мисливець», як і чес. myslivec «те саме», пов'язане з mysl «думка», оскільки мисливство на пізнішому етапі ви­магало багато вигадки; пор. рос. промышлять «займатися чимсь; добувати; добувати ловлею». Див. ще мисль, промисел, б) Душевно пригнічений сам не свій; як (мов) у воду опуще­ний; як скупаний у мертвій воді. Та з тим голодний лицар мій Пішов додому сам не свій (Глібов, Вибране, 1957, с. 38); Перун: Пане начальнику, чого ви стали, як у воду опущений? (Франко, 9, 1952, с. 394); Минув уже тиждень, як спорожнів хутір П'ятигори, а люди, що залишились, все ще ходили, як скупані в мертвій воді (Панч, 4, 1982, с.141).


 1. а) Вершитель, -я, ч., книжн. Той, хто вирішує, розпоряджається, відіграє вирішальну роль у здійсненні чого-небудь. Був [Тройський] радий за Парасю, за її щастя, нехай навіть не він виявився його вершителем (Земляк, Гнівний Стратіон, 1960, 434).

б) ДАВИД д.-євр.; ім'я Dauld коханий, улюблений.

ДАВЙДКО, ДАВЙДОНЬКО, ДАВИДОЧКО.

Був у Давида брат Роман,

І був він князь Смоленський (/. Франко);

Уже кращого бочкаря, як Давид Каневський, що живе в Опішні, немає (Григорій Тютюнник);

Отворю я кватирочку, аж калину видко:

Де ж я тебе заховаю, серденько Давидко? (Народна пісня)


 1. а) масштаб [маштаб], -бу, -бові, -бом, мн. -би, -бів [б'іу]

б) Оксиморон, оксюморон (гр. oxymoron дотепно-безглуздий або науково-дурнуватий) стилістичний засіб, що полягає у свідомому поєднанні протилежних, суперечливих, несуміс них за змістом ознак у певному явищі: холодне пекло, лагідн смерть, зрадники-друзі.
7) а) Іконопис. Різновид малярства (головним чином середньо­вічного), релігійного за темами і сюжетами, культового за призначенням. На відміну від стінопису і мініатюри, витвори іконопису — ікони — є окремими малярськими композиція ми, які виконувалися на дерев'яних дошках, полотні, декол на металевих пластинках та ін. спочатку в техніці енкаусти­ки, пізніше яєчної темпери, а ще пізніше (з XVIII ст.) олій­ного малярства, б) АБИКУДИ нар. куда бы то ни было; куда-нибудь; куда угодно; куда попало
8) а) ЗАМІР //НАМІР

Спільний корінь -мір; розрізняються префіксами за-, на-. Іноді можуть вступати в синонімічні зв'язки.

ЗАМІР, -у, ч. 1. Спрямований проти когось або чогось таємний, підступний план. Устин Павлюк стоїть на перешкоді ворожих за­мірів (Горд.); Хто на варті, на сторожі, Хай вартує, а не спить. Хитрі заміри ворожі, Ворог помстою кипить (Олесь).

У спол.: з. агресивний, ворожий, підступний; ворогів, завойовни­ків; приректи з. на провал.

2. заст. Те саме, що намір. Його ображає згадка про те, що мо­лодший брат... знищив усі його заміри, два роки плекані в серці, як найкращі мрії... (Коцюб.); їхавши на село, Марко мав замір ближче придивитися до селянського життя, до народу (Грінч.).

У спол.: з. добрий, поганий, літературний; відкинути, знищи­ти з.

НАМІР, у, ч. Задуманий план дії, бажання зробити щось. Левко надзвичайно старався і, здавалося, мав намір завоювати цілковите довір'я піратів (Трубл.); Щоб не хвилювати матір, Ляля поки що не казала про свій намір залишитися в Полтаві (Гончар).

У спол.: н. добрий, прекрасний, поважний, серйозний, твердий; мати н.; н. працювати, відвідати, написати, читати, піти, при­їхати.

б) Сон рябої (білої, сивої) кобили. Нісенітниця, дурниця.— Бабьи (бабушкины) сказки (росказни).


 1. а) всупереч (очікуванню, прогнозу) contrary to, (бажанню, наказу) against

б) вікторина — рос. болг. викторина, білор. віктарьіна; утво­рення на базі лат. victoria «перемога» Див. ще Віктор


 1. а) Музика. Бадьора, бездарна, беззмістовна, безтурботна, благозвучна, божественна, велична, весела, гармонійна, геніальна, глибока, грізна, дзвінка, дивовижна, драматична, енергійна, жаліслива, зворушлива, легка, лірична, мажорна, меланхо­лійна, мелодійна, монотонна, оригінальна, сентиментальна, сумовита, сучасна, чарівна, щемлива. ...І дивувався Андрій величній музиці (О. Довженко)б) Зважати (на що) на вік.Считаться чем) с возрастом.
2. Порівняйте словникові статті тлумачного та енциклопедичного довідників, з'ясуйте, чим різняться подані відомості. Самостійно відшукайте в різних словниках статті з тим самим словом у реє­стрі, порівняйте інформацію.
Антикваріат (від лат. antiquus старовинний) предмети мис­тецтва минулого, цінні як пам'ятки старовини, історії та побуту. По­руч із творами образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва до А. можуть належати різні рідкісні чи унікальні речі. Збиранням предметів мистецтва попередніх епох займалися здавна. Відомі зо­крема колекції понтійського царя Мітридата VI Євпатора та Юлія Цезаря. Від к. 12 поч. 14 ст. збирання А. набуває в Європі зна­чного поширення. Володарі навіть найменших держав і князівств вважали за необхідне мати в своїх палацах цінні твори мистецтва, зразки зброї. Так склалися численні приватні колекції, на основі яких пізніше сформувалися найвідоміші музеї світу — Лувр, Бри­танський, Ермітаж, Прадо та ін. Торгівля А. поступово стала однією з помітних галузей світового бізнесу.

В Україні були відомі колекції князя К. Острозького, П. Могили, князів Вишневецьких, Радзивіллів, графів Потоцьких та ін.

(Енциклопедія сучасної України)

Антикваріат, -у. Цінні, коштовні речі старовини. Антикварні книги, картини, прикраси.

(Тлумачний словник української мови) Браконьєрство 1) Добування або знищення диких тварин з по­рушенням правил мисливства, рибальства та вимог законодавства щодо охорони тваринного світу. 2) Лісопорушення, а також незакон­не збирання рідкісних і цінних рослин. Б. вважається адміністра­тивним проступком або злочином. Для профілактики Б. важливе значення має роз'яснювальна і виховна робота серед населення. Дер­жавний нагляд за додержанням правил лісокористування здійсню­ють відповідні міністерства і відомства, допомогу їм у цьому надають громадські організації, зокрема Українське товариство охорони при­роди. Особи, винні у здійсненні б., притягаються до адміністратив­ної, кримінальної та матеріальної відповідальності.

(Екологічна енциклопедія) Браконьєрство, а, с. Полювання в недозволених місцях або в за­боронений час. Безробітний Семен мусив годувати онуків браконьєр­ством на ставу (Козл.)

(Тлумачний словник)
3. Визначте за словником іншомовних слів значення таких лексичних одиниць:

 1. істеблішмент, палеографія, редукція, синекура, пуризм, пл бей, мезальянс, нувориш;

 2. ноу-хау, ортодоксальний, ойкумена, мімікрія, космополі­тизм, аскет, карт-бланш, квінтесенція;

 3. дипломатія, норд, нотабене, раритет, симфонія, синдикат, такелаж, тефлон, толерантність, хайвей.


4. Скориставшись тлумачним словником, з'ясуйте, чи є подані слова багатозначними.

 1. Мантія, імунітет, межувати, мова, мода, ідея, полотно, ду­жий, буря,серпанок;

 2. скарбниця, гострий, зірка, вершки, смак, сивий, конкіста­дор, пекло, гриміти;

 3. стіл, лінія, корифей, проза, апетит, імперія, жар, чай, форма, обертатися, стаціонар.


5. З'ясуйте відтінки значення та особливості слововживання паронімів. До яких довідкових видань можна звернутися за допомогою?

 1. Фігуральний фігурний, мимохідь мимохіть, проект прожект, первинний первісний;

 2. швидкий швидкісний, суперечка суперечність, хроні­кальний хронічний хронологічний, тема тематика, кепський лепський;

 3. цілий цілісний цільний, духовий духовний душев­ний, етика естетика, інформативний інформаційний.
 1. Випишіть із реєстру тлумачного словника одиниці, що супрово­джуються стилістичними ремарками спец., розм., книжн., нар.-поет., техн., зневажл. та іншими подібними. Введіть ці слова в контексти відповідної стильової приналежності.
 1. За орфоепічним словником з'ясуйте норми наголошування по­даних слів. До яких джерел ви можете звернутися, якщо реєстр орфоепічного глосарія не містить цих одиниць?

 1. Чарівний, багаточисельний, досвіток, жайворонча, стрибати, пристрасність, шофер, хорогва;

 2. байдуже, зичливий, призовник, судовий, джерело, ветерина­рія, затишний, дійовий, ніяковість;

 3. флюорографія, фольга, мабуть, улагоджувати, завжди, мере­жа, нудний, об'єднання, людський.


8. Утворіть синонімічні ряди, скориставшись відповідним словником.

 1. Ілюзія, збентежений, популяризувати, сяйво, схвальний, ша­новний, переконливий, аматор, ефектний;

 2. лукавство, нелегальний, можливість, фахівець, ухвалення, фамільярний, елемент, оскарження;

 3. удосконалення, обізнаний, обряд, нав'язливий, наклеп, за­буття, нерозумний, споріднений.
 1. Використовуючи довідкову літературу, порівняйте семантичні структури синонімів.

Космос всесвіт, старий давній, цінний коштовний.


 1. Випишіть 5 статей зі словника антонімів. Прокоментуйте вміще­ну інформацію.
 1. Самостійно укладіть тлумачні словникові статті до поданих слів; пізніше порівняйте написане з відповідними статтями в словни­ках.

 1. Молитва, периметр, дизайн, стезя;

 2. провінція, дешевшати, нащадок;

 3. мимрити, довершений, тривіальний, немовля.


12. Укладіть власний міні-словник, зміст якого будуть становити:

 1. фразеологізми в мові творів І. Нечуя-Левицького;

 2. молодіжний сленґ;

 3. новітні запозичення;

 4. комп'ютерна термінологія;

 5. довідкова інформація про лікарські рослини;

 6. власні імена;

 7. топографічні назви вашого регіону;

 8. пестливі слова у фольклорних творах.


13. Перспективним завданням української лексикографії є така ори-
гінальна праця, як словник компліментів (матеріали до словника
опубліковані у виданні О. Кровицької «Українська лексикогра-
фія»,
2005). Ознайомтеся з окремими словниковими статтями
«Словника компліментів». Напишіть лист, послуговуючись пода-
ними моделями ввічливості та люб'язності. Якого стилістичного
забарвлення набуде ваш лист завдяки використаним фразам?
Компліменти для жінок

Без тебе і хвилина вічність!

Ваші вуста, немов пелюстки троянди!

Ваше обличчя осяває особлива, чарівна усмішка!

Ви випромінюєте лише добро!

Ви дуже елегантні!

Де б ти не була, там завжди свято!

Доброту та приязнь у Ваших очах помічають усі навколо.

Життя без тебе сірі будні!

З Вами світ стає добрішим!

Лише з тобою можна усвідомити смак життя!

Компліменти для чоловіків

Ви той, на кого я завжди можу розраховувати в тяжку хвилину. Ваша коректність змушує людей почуватись у Вашому товари­стві вільно та невимушено.

Від твоєї мужності у мене захоплює дух!

З таким чоловіком хоч на край світу! З тобою дуже приємно спілкуватися. Ти неперевершений.

Ти такий галантний, як справжній джентльмен. У тебе чудове почуття гумору. Я захоплююсь Вашою витримкою.


 1. Ознайомте однокласників з яким-небудь лексикографічним ви­данням (друкованим чи електронним). У вашій доповіді пови­нно висвітлені такі питання: укладачі словника; дата створення; особливості побудови; реєстр; структура словникової статті; сфе­ра практичного застосування; поради користувачам.
 1. Довідайтесь, якою мірою українські онлайнові лексикографічні ресурси в Інтернет-мережі відбивають лінгвістичну чи енцикло­педичну інформацію про слова:

 1. фіміам, назирці, жебрати, ґатунок, стежити;

 2. торувати, млин, верлібр, ноу-хау, популізм;

 3. норов, жалюгідний, конкуренція, кредит, абиякий.

До яких сайтів ви звернулися? Опишіть алгоритм пошукової роботи.

Схожі:

Тема: «Легка атлетика» Мета уроку
Освітня: а навчити виконувати загально розвиваючи вправи в русі та спеціальні бігові вправи
Урок подорож з математики в 2 класі
Тема: Вправи та задачі на додавання й віднімання двоцифрових чисел. Вправи на знаходження невідомих компонентів арифметичних дій....
Вправи для розвитку складового аналізу й синтезу слів у дітей
«Склад», «Переніс слів», «Наголошені й ненаголошені голосні» (дається додаткове завдання у відповідності з виучуваною темою)
Тема: Стройові вправи та естафети. Спорт та види спорту
Мета: сприяти фізичному розвиткові учнів; розвивати швидкість, спритність; повторити стройові вправи; виховувати почуття колективізму,...
План-конспект уроку математики в 1 класі в школі інтенсивної педагогічної...
Тема. Вправи та задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання в межах 10. Нумерація чисел у межах 20
Переставна і сполучна властивості множення
Даний посібник можуть використовувати вчителі математики при вивченні теми «Множення раціональних чисел» у 6 класі. До посібника...
Уроку української мови та світової літератури на тему: «Тренувальні...
«Тренувальні вправи: відмінювання та правопис числівників. Подорож числівника сторінками «Робінзона Крузо»»
КИЇВСЬКИЙ РАДІОМЕХАНІЧНИЙ КОЛЕДЖ НАУ КОМПЛЕКТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ №1
Завдання (з 1-го по 12 тест) – це завдання з вибором однієї або кількох відповідей. Кожне правильно виконане завдання оцінюється...
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади юних правознавців
Завдання 1 – 10 мають по чотири варіанти відповідей, із яких може бути один або кілька правильних. Визначте його (їх) ( кожне завдання...
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади юних правознавців
Завдання 1 – 13 мають по чотири варіанти відповідей, із яких може бути один або кілька правильних. Визначте його (їх), позначивши...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка