МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НАЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Постановка проблеми


НазваМЕТОДИКА СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НАЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Постановка проблеми
Дата27.03.2013
Розмір78.3 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
К.П. Федорець
МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НАЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Постановка проблеми. У ХХІ сторіччя людство ввійшло у стадію розвитку, яке одержало назву постіндустріального або інформаційного суспільства.

Під впливом інформатизації відбуваються кардинальні зміни у всіх сферах життя і професійної діяльності людей: у науці, освіті, культурі, економіці, охороні здоров'я, побутовій сфері.

Таким чином створення інформаційного освітнього середовища (ІОС) забезпечить доступ до високоякісних баз даних, розширить можливості учнів у сприйнятті і засвоєнні інформації.

Аналіз останніх досліджень. Проблема створення і використання ІОС відображається у працях В. Бикова, Р.Гуревича, М. Жолдака., І. Захарової, Гжегоша Кедровича, В. Олійника, Є. Полат.

Освітньо-педагогічні зміни в національному масштабі, як наголошує В.Кремінь [3, с.140], відбувається у контексті загально цивілізованих трансформацій, зумовлених як широким розповсюдженням нових освітніх технологій, заснованих на використанні можливостей і потреб в індивідуальному, особистісному розвитку людини.

Мета статті – підвищення якості підготовки фахівців на основі використання інформаційного освітнього середовища.

Виклад основного матеріалу. Сучасна освіта з кожним днем вимагає все більш активного використання інформаційних і комунікаційних технологій в управлінській, навчально-виховній, фінансовій діяльності навчального закладу. Основним критерієм ефективності використання нових інформаційних технологій в навчальному закладі є вже не наявність певної кількості комп’ютерів, а створення єдиного інформаційного освітнього середовища.

Інформаційне освітнє середовище (ІОС) – це інтегроване середовище інформаційно-освітніх ресурсів (електронні бібліотеки, навчальні системи і програми) програмно-технічних і телекомунікаційних засобів, правил їхньої підтримки, адміністрування і використання, що забезпечують єдині технологічні засоби інформації, інформаційну підтримку і організацію навчального процесу, наукових досліджень, професійне консультування [1, с.91].

Для проектування ІОС навчального закладу необхідно розв’язати такі завдання:

 • визначити систему завдань, що будуть розв’язуватись в умовах ІОС;

 • визначити коло учасників, які будуть працювати в ІОС;

 • підібрати програмне забезпечення, яке відповідає педагогічним завданням;

 • вибрати найбільш оптимальний технічний зв’язок для створення інфраструктури ІОС;

 • продумати форму підготовки та перепідготовки фахівців з роботи у ІОС;

 • визначити порядок проведення робіт із створення ІОС, а також всі необхідні фінансово-господарські питання.

Технічно необхідною умовою розвитку ІОС у навчальному закладі є створення мережі з виділеним сервером. Важливим також є підбір програмного забезпечення, яке з однієї сторони дозволяло б ефективно розв’язувати завдання навчального закладу, а з іншої – забезпечувало б простоту для користувачів, надійність в експлуатації.

Програмне забезпечення повинно відповідати таким вимогам:

 • працювати в мережі або забезпечувати можливість запуску з одного сервера різних робочих станцій;

 • зберігати інформацію в єдиному форматі доступному для обробки різними програмами або модулями одного програмного комплексу;

 • бути сумісним та доступним до підключення нових модулів;

 • забезпечити багатокористувацький режим та розмежування прав доступу [2, с. 9].

Переваги створення єдиного освітнього інформаційного середовища:

 • полегшує доступ до значних масивів інформації;

 • забезпечує швидкий та надійний доступ до даних;

 • надає можливість зв’язку в реальному часі;

 • забезпечує збереження інформації в електронному вигляді;

 • надає можливість зберігати величезні обсяги інформації;

 • дозволяє автоматизувати роботу;

 • забезпечує інтерактивне середовище.

При створенні освітнього середовища виникають певні труднощі, а саме:

 • технічні проблеми;

 • недостатня теоретична та практична підготовка працівників;

 • проблема збереження даних;

 • фінансові труднощі;

 • культурний бар’єр.

Виходячи з цього, слід розв’язати такі проблеми:

 • постійно здійснювати заміну застарілої інформації, її адаптацію до діючих умов;

 • виробити критерії організації пошуку необхідної інформації;

 • застосовувати засоби ІТКТ для розв’язання проблем, які неможливо вирішити за допомогою традиційного підходу;

 • розвивати інформаційну культуру особистості.

Для розв’язання вищезазначених проблем необхідний системний підхід до створення та розвитку єдиного освітнього інформаційного середовища навчального закладу.

У зв’язку із зростанням обсягу та різноманітністю інформаційних ресурсів виникає проблема їхнього якісного наповнення. Розширення доступу до даної інформації висуває питання якості змісту відповідно до завдань та мети навчального процесу. При цьому необхідно розв’язувати такі завдання:

розробка методичних матеріалів із використання електронних освітніх ресурсів;

розробка тематики інформаційного наповнення мережі Intranet;

якість послуг, які надаються.

Важливим є аналіз стабільності системи, який включає відслідковування критичних для системи чинників, динамічний стан системи та її взаємозв’язок із критичними чинниками.

Однією з проблем розвитку освітнього інформаційного середовища є одержання навчальних матеріалів, що знаходяться на центральному сервері мережі Intranet. А тому необхідно розв’язати такі завдання:

дослідити доступ до освітнього середовища;

інформаційно-навчальних ресурсів;

приймати запити на одержання навчальних матеріалів;

розробити систему формування навчальних курсів для індивідуальної траєкторії навчання.

На підставі підсумків такого аналізу розробляється методика із збереження пошуку та представлення інформації, укріплення інфраструктури доступу до інформаційних ресурсів; створення системного каталогу з усіх ресурсів.

Використання інформаційних технологій в усіх ланках технологічної підготовки фахівців призвело до того, що вони стають:

незамінним джерелом інформації;

каналом спілкування, що дозволяє здійснювати обмін інформацією (е-mail, форуми, чати);

засобом для висловлення та творчості (текстові редактори, графічні програми, Web-сторінки, мультимедійні презентації);

інструментом пізнання та обробки інформації;

інструментом управління на різних рівнях;

інтерактивним навчальним ресурсом [2, с. 32].

Сучасний етап розвитку ринку праці пов’язаний з новим поглядом на робітничі кадри. Це свідчить про те, що зросла роль людського фактору. В умовах науково-технічної революції висуваються нові вимоги до кваліфікованих фахівців у плані застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – це сукупність методів виробничих процесів, програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збору, обробки, збереження, розповсюдження, відображення та використання інформації в інтересах її користувачів [1, с.90].

Виходячи з вище розглянутого, слід відзначити, що в системі освіти відбуваються зміни парадигми освіти, коли її розглядають як єдину систему, що складається з взаємозв’язаних проектів, основою яких є впровадження інформаційних, науково-методичних механізмів управління та взаємодії навчального закладу з іншими підструктурами.

Метою успішного розвитку інформатизації навчального закладу є створення автоматизованої системи цього закладу, котра об’єднує всі підструктури та ланки його діяльності та досягається завдяки:

створенню єдиного інформаційного простору, ефективно розвинутої комунікативної інфраструктури цієї системи;

створенню та впровадженню нових форм і методів управління навчальним закладом;

зменшенню часового проміжку між одержанням інформації та прийняттям рішення;

впровадженню єдиного стандарту роботи з електронними документами, забезпеченні доступну до них;

автоматизації, підвищенні ефективності роботи з педагогічними працівниками, підструктурами;

створенні інфраструктури управління корпоративними знаннями [2, с. 75].

Мережі Internet та Intranet є ресурсом, що забезпечує доступ до інформаційних матеріалів, вимагає створення інфраструктури, яка дозволила б ефективне збереження, поповнення, управління інформаційними освітніми ресурсами.

Розвиток інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури навчального закладу потребує урахування наявної організаційної взаємодії усіх підструктур навчального закладу. Важливим для якісної роботи є здійснення моніторингу виконання кожного етапу роботи.

Організація та здійснення інформатизації навчального закладу з метою підготовки висококваліфікованих фахівців, підвищення їхньої кваліфікації, перепідготовка кадрів є одним із основних напрямів модернізації освіти, її розвитку на основі використання сучасних інформаційних технологій, надання можливості кожному вчитися неперервно та одержувати сучасні професійні знання. Завдяки вирішенню проблеми впорядкування та збереження інформації, кожний викладач має змогу отримувати необхідну інформацію для підготовки до занять, приймати її за основу, створювати дослідницькі та дискусійні групи з різних тем. Час, що звільнився, викладачі зможуть використовувати для більш поглибленої підготовки навчальних матеріалів.

Висновки.Освітнє середовище, збагачене засобами ІКТ, володіє різносторонніми можливостями: ІОС створює умови для цілісного творчого процесу. В умовах ІОС педагоги нової формації, доповнюючи традиційні підходи можливостями дистанційної і відкритої освіти, можуть забезпечити широку професійну і загальногуманітарну взаємодію з учнями в ході виконання сумісних творчих проектів, у тому числі і телекомунікаційних.

Все це сприяє досягненню основної мети модернізації освіти   поліпшенню якості і ефективності навчання, збільшенню доступності освіти, забезпеченню потреб гармонійного розвитку окремої особистості і інформаційного суспільства в цілому.
Література:


 1. Кадемія М.Ю. Інформаційно-комунікаційні технології навчання: словник термінів / М.Ю.Кадемія. – Львів: СПОЛОМ, 2009. – 260 с.

 2. Кадемія М.Ю., Козяр М.М., Ткаченко Т.В., Шевченко Л.С. Інформаційне освітнє середовище сучасного навчального закладу: навчально-методичний посібник / М.Ю. Кадемія, М.М. Козяр, Т.В. Ткаченко, Л.С. Шевченко. – Львів: СПОЛОМ, 2008. – 186 с.

 3. Кремінь В.Г. Поступ до нової філософії освіти в Україні // Розвиток педагогічної і психологіної наук в Україні 1992-2002. / В.Г. Кремінь. Зб.наук.праць до 10-річчя АПН України.-Ч.1 – Харків: ОВС, 2002. – 640 с.

 4. Скибицкий Э.Г. Информационно-образовательная среда вуза как средство формирования профессионализма студентов / Э.Г. Скибицкий // Информатизация в образовании. 2008. № 8. С. 15-29.

 5. Цесарская Г. Размышления о пользе и бесполезности компьютерной паутины / Г. Цесарская // Библиотека. – 2002. – № 5. – С. 36-37.


В статті на основі системно-структурного підходу розглянуті теоретико-методологічні проблеми методики створення інформаційного освітнього середовища навчального закладу, особливості його впливу на систему освіти та підвищення якості підготовки фахівців.

Ключові слова: інновація, інформаційно-телекомунікаційні технології, освітнє інформаційне середовище, освітнє середовище.

Схожі:

Н. М. Продан МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ПРОФЕСІЙНІЙ...
Здатність навчального закладу достатньо гнучко реагувати на запити суспільства, зберігаючи накопичений позитивний досвід, має дуже...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
«Про заходи щодо впровадження електронного навчального контенту» та з метою подальшого розвитку інформаційного освітнього простору,...
Г. Б. Гордійчук, Д. В. Зінченко
Використання інформаційного освітнього середовища навчального закладу для підготовки педагогів
Хмарні освітні технології – інструмент створення інформаційного середовища...
Білл Гейтс бачить в цьому майбутнє, а ви, швидше за все, цим користуєтеся. Приготуйтеся до миттєвого доступу до всього звідусіль
«Створення шкільної системи медіаосвіти як складової сучасного освітнього середовища»
Досвід роботи педагогічного колективу щодо створення шкільної системи медіаосвіти як складової сучасного освітнього середовища
МОДЕЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОГО...
Алізовано проблеми та перспективи створення освітніх округів в Україні. Подано структурно-функціональну модель освітнього округу,...
ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ...
Розвиток інформаційного суспільства є характерною рисою XXI століття. Саме в інформаційному суспільстві набувають активного розвитку...
НАКА З
Міністерстві юстиції України 10. 04. 2012 за №517/20830, з метою формування інформаційного освітнього середовища професійно-технічних...
Дунаєвська Н. В. Застосування інноваційних ІКТ у професійному навчанні...
ХХІ століття, а й сама освіта ХХІ століття неможлива без комп'ютерних засобів в епоху інформаційного розвитку суспільства, широкого...
Інформаційна політика навчального закладу, як відображення сучасного освітнього середовища
Пріоритетом в розвитку освіти, поряд з традиційним, є впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка