ВСТУП


Скачати 349.96 Kb.
НазваВСТУП
Сторінка3/3
Дата27.03.2013
Розмір349.96 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3

2.5. Використання тестових комп’ютерних програм для перевірки рівня знань учнів
Значно можуть полегшити роботу вчителя і, що досить суттєво, виявити реальний рівень знань учнів тестові програми.

Створення тесту – складна і клопітка робота, яка має певний алгоритм. Створення надійного тестового інструменту включає: визначення мети тестування; відбір навчального матеріалу, рівень засвоєння якого необхідно перевірити; вибір форматів тестових завдань; планування часу виконання тесту та темпу виконання окремих завдань; розробка інструктивних матеріалів; обробка та аналіз результатів[9,c. 38].

Тест повинен бути достовірним, науковим, несуперечливим.

Вірогідність, науковість, несуперечність тесту – міра істинності тесту, погодженості, відповідності сучасному стану науки й технології, методиці навчання. Необхідно забезпечити погодже­ність завдань тесту як між собою (внутрішня погодженість), так і з іншими тестами (зовнішня погодженість).

Валідність тесту виступає як найважливіший критерій його доброякісності й визначається як його адекватність і дієвість. У найбільш загальному формулюванні валідність розглядається як характеристика тестів, що вказує на те, що вимірюється і наскільки добре здійснюється це вимірювання. Виходячи з цього, тест вважається валідним, якщо він вимірює те, для чого він призначений.

Переваги тестування:

 • велика об’єктивність і, як наслідок більша позитивна стимулююча дія на пізнавальну діяльність учня;

 • виключається дія негативного впливу на результати тестування таких чинників як настрій, рівень кваліфікації та інші характеристики певного вчителя;

 • орієнтованість на сучасні технічні засоби, зокрема комп’ютерні тести;

 • універсальність, охоплення всіх стадій процесу навчання.

Тест не повинен бути навантажений другорядними термінами, неістотними деталями з акцентом на механічну пам’ять, яка може бути задіяна, якщо в тест включати точні формулювання з підручника або фрагменти з нього. Завдання тесту мають бути сформульовані чітко, коротко і недвозначно, щоб усі учні розуміли сенс того,що у них запитують.

Важливо прослідкувати, щоб жодне завдання тесту не могло служити підказкою для відповіді на інше. Варіанти відповідей на кожне завдання мають підбиратися так, щоб виключалися можливості простого припущення або відкидання явно неправильної відповіді. Варіантів відповідей на завдання повинно бути, по можливості, не менше п’ять. У якості неправильних відповідей бажано використовувати найбільш типові помилки[15,c. 68]..

Досвід показує, що застосування тестового контролю дає такі педагогічні результати:

 1. раціональне використання часу уроку;

 2. охоплення більшого обсягу навчального матеріалу;

 3. швидке встановлення зворотного зв’язку з учнями і визначення рівня засвоєння матеріалу;

 4. можливість визначити прогалини в знаннях і уміннях і внесення відповідних коректив;

 5. тестова перевірка дисциплінує учнів, індивідуалізує роботу з учнями;

 6. стимулює саморозвиток учнів, підвищується їхній інтерес до предмету[18,c. 16].

Розглянемо декількатестуючих програм.

TEST-Wпризначена для перевірки знань тестуванням на комп’ютері. Вихідний тест може мати будь-яку кількість запитань (рекомендується від 30 до 50 і більше).

З вихідного тесту методом випадкового вибору послідовно виводиться задана кількість запитань (наприклад, 25). Таким чином, кожен учень одержує свій відмінний від сусідів набір питань, що забезпечує індивідуалізацію і об’єктивність оцінки. Час відповіді на тест обмежений. Рекомендується проводити тестування на протязі 10-15 хвилин для кількості питань 20-25.

У склад пакету TEST-W входять: діагностуюча оболонка Test-w, редактор тестів Editor, конвертер Tst2Txt, папки з тестами.

Оболонка TEST служить для перевірки теоретичних знань учнів з будь-якого предмету, де можна у текстовому вигляді задати запитання і дати до п’яти (краще від 1 до 3) варіантів відповідей.

Mytest це - система програм (програма тестування, редактор тестів і журнал результатів) для створення і проведення комп'ютерного тестування, збору і аналізу результатів, виставляння оцінки за вказаною в тесті шкалою.

Програма складається з трьох модулів: Модуль тестування (Myteststudent), Редактор тестів (Mytesteditor) і Журнал тестів (Mytestserver).

За наявності комп'ютерної мережі можна організувати централізірованний збір і обробку результатів тестування, використовуючи модуль журналу Mytest. Результати виконання завдань виводяться учневі і відправляються вчителеві. Вчитель може оцінити або проаналізувати їх в будь-який слушний для нього час.

Програма Mytest працює з вісьма типами завдань: одиночний вибір, множинний вибір, встановлення порядку проходження, встановлення відповідності, вказівка істинності або помилковості тверджень, ручне введення числа, ручне введення тексту, вибір місця на зображенні. У тесті можна використовувати будь-яку кількість будь-яких типів, можна тільки один, можна і все відразу.

Кожен тест має оптимальний час тестування, зменшення або перевищення якого знижує якісні показники тесту. Тому, в настройках тесту, передбачено обмеження часу виконання як всього тесту, так і будь-якої відповіді на завдання (для різних завдань можна виставити різний час).

ВИСНОВКИ

 1. На основіаналізу педагогічної, психологічної та методичної літератури з проблеми дослідження встановлено, що використання ІТ з метою розробки й використання дидактичних і методичних матеріалів вчителем трудового навчання є нагальною проблемою сьогодення і невід’ємною складовою забезпечення цілісності навчально-виховного процесу та результатів навчання.

 2. Як переконує аналіз психолого-педагогічної літератури з питання дослідження і передовий педагогічний досвід, до дидактичних матеріалів, розроблених з використанням ІКТ, відносять:

 • дидактичні тексти для навчання учнів роботіз різними джерелами інформації (підручником, картами, довідниками, словниками, електронними ресурсами тощо);

 • узагальнені плани деяких видів пізнавальної діяльності: вивчення наукових фактів, підготовки і проведення експерименту, вивчення фізичного приладу, проведення науково-технічного дослідження, вимірювання, аналізу графіка функціональної залежності, аналізу таблиць тощо;

 • пам’ятки (інструкції) щодо формування логічнихоперацій мислення: порівняння, узагальнення, класифікації, аналізу, синтезу;

 • завдання з формування вмінь порівнювати, аналізувати, доводити, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, узагальнювати;

 • завдання різного рівня складності: репродуктивного, перетворюючого, творчого;

 • завдання з проблемними питаннями;

 • завдання на розвиток уяви та творчості;

 • експериментальні завдання;

 • інструктивні картки, що відображаютьлогічну схему вивчення нового матеріалу і необхідні способи навчальної діяльності;

 • картки-консультації, матеріали з пояснюючими малюнками, планом виконання завдань, з вказівкою типу завдань та ін.;

 • інструкції до лабораторних робіт і дослідів;

 • листи самопідготовки учнів до лабораторних занять;

 • довідкові матеріали: «Лабораторне устаткування: прилади,їх призначення і технічні характеристики, правила користування»; «Вимірювальні прилади. Правила користування і особливості техніки вимірювання»;

 • таблиці фізичних величин тощо;

 • алгоритми виконання завдань;

 • моделі та імітації об’єктів, процесів, явищ, що вивчаються або досліджуються;

 • тести з можливістю контролю й самоконтролю тощо.

До методичних матеріалів, розроблених з використанням ІКТ, відносять:

 • плани-конспекти уроків;

 • плани-конспекти виховних заходів;

 • календарно-тематичне планування;

 • розклад занять;

 • списки контрольних питань;

 • статті та оповідання з певної теми;

 • списки самостійних робіт учнів, рефератів, навчальних завдань;

 • тестові завдання;

 • шкали часу;

 • фото, відео матеріали та ін.;

Ці та інші навчальні матеріали можна розробляти засобами програм пакету MicrosoftOffice, графічних редакторів та інших ІКТ.

 1. Визначенні й обґрунтовані нами шляхи застосування ІКТ вчителем ТН з метою розробки дидактичних і методичних матеріалів сприяють, на нашу думку:

 • підвищенню мотивації до навчання;

 • унаочненню навчального матеріалу з ТН;

 • підвищенню пізнавальної активності учнів, прагненню до самовдосконалення;

 • забезпеченню комплексності вивчення явищ дійсності, безперервності взаємозв’язку між природничо-математичними і технічними науками;

 • динамічному оновленню, змісту, форм і методів навчального процесу;

 • створенню умов для самостійного оволодіння знаннями, вміннями, навичками тощо;ДОДАТКИ

ДОДАТОК А

Інструкційна картка характеристика властивостей тканини із хімічних волокон

Таблиця А. 1.Назва волокна

Блиск

Поверхня

Горіння

Міцність

Зразок тканини

1

Віскоза


Сильний

Гладка

Як бавовна: жовтим

полум'ям і швидко згоряє

Зменшується у мокрому стані2

Ацетат

Матовий


Гладка

Горить повільно, жовтим полум'ям, утворюється накип жовтого кольору, відчувається кислий запах

Міцний але зменшується, в мокрму стані3

Капрон

Блискучий


Гладка

Чутливий до тепла,плавиться, а потім загоряється ка до зношу слабким блакитно-жовтим полум'ям з виділенням білого диму

Міцнийстійкий до зношування
4

Лавсан

Сильний


Гладка або матова

Плавиться, а потім повільно горить жовтуватим полум'ям, виділяючи чорну кіптяву

Міцнийстійкий до зношування
ДОДАТОК Б

Вироби в’язані гачком


Рис. Б. 1. Рис. Б. 2.

Рис. Б. 3. Рис. Б. 4.


Рис. Б. 5. Рис. Б. 6.
ДОДАТОК ВРис. В. 1. Рис. В. 2.Рис. В. 3. Рис. В. 4.Рис. В. 5. Рис. В. 6.
ДОДАТОКДРис. Д. 1. «Шкала часу»
ДОДАТОКЕРис. Е. 1. Кросворд на тему «Що винайшли?»

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Галузяк В. М. Педагогіка: навч. посібник /В. М. Галузяк, М. І., Сметанський, В. І. Шахов. –Вінниця: «Книга-Вега», 2003. –416с.

 2. Гарбусєв В. Комп’ютерна графіка / В. Гарбусєв, Н. Вовковінська. – К. : Шк. світ, 2008. – 112 с.

 3. Гуревич Р. С. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі: посібник [для пед. працівників і студ. пед. навч. закл.] / Р.С. Гуревич,М.Ю. Кадемія. – Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2002. – 116 с.

 4. Гуревич Р.С. Застосування мультимедійних засобів навчання та глобальних інформаційних мереж у наукових дослідженнях: навчально-методичний посібник/Р.С.Гуревич, О.В.Шестопалюк, Л.С. Шевченко. – Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2004. –124 с.

 5. Гуревич Р. С. Теоретичні та методичні основи організації навчання у професійно-технічних закладах: [монографія] / Р.С. Гуревич; за ред. С. У. Гончаренко. – К.: Вища школа, 1998. – 229 с.

 6. Гуревич Р. С. Чи потрібен комп’ютер для трудового навчання/ Р. С. Гуревич// Трудова підготовка в закладах освіти. – 2001. – №2. – с. 18 – 20.

 7. Данилова О. Мультимедіявласноруч: текст, графіка, аудіо, анімація, відео / О. Данилова, В. Манако, Д. Манако. – К. : Вид. дім «Шкіл. світ»: Вид. Л. Галіцина, 2006. – 120 с.

 8. Домрачев В. Г. Классификациикомпъютерных образовательных информационных технологий/ В. Г.Домрачев, И. В. Ретинская // Информационные технологии. – 1996. – №2. с. -10-13

 9. Дорошенко Ю. О. Достовірність комп’ютерного тестування: навч.-метод.посібник/ Ю. О.Дорошенко, П. А. Ротаєнко– К., 2007. –176 с.

 10. IntelНавчання для майбутнього. – К. : Видавництво "Нора-прінт", 2005. – 347 с.

 11. Концепция информатизации образования // Информатика и образование. – 1988. – № 6. – С. 3-31.

 12. Лукіна Т. О. Технології діагностики та оцінювання навчальних досягнень: навчально-методичні матеріли / Т. О.Лукіна – К., 2007. –62 с.

 13. Мойсеюк Н.Є. Методи навчання. Педагогіка: навч. посібник / Н.Є. Мойсеюк . – Вінниця, 1998. – с. 201-210.

 14. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : учеб. пособие [для студ. пед. вузов и системы повышения квалификации пед. кадров] / [Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров]; под ред. Е. С. Полат. – М. : Издательский центр «Академия», 2000. – 272 с.

 15. Олійник Н. М. Тест, як інструмент вимірювання рівнів знань та складності знань у сучасній технології навчання: навч. Посібник/Н. М. Олійник. – Донецьк: ДонДУ, 1991. – 186 с.

 16. Освітні технології : навч.-метод. посіб. / [Пєхота О. М., Кіктенко А. З., Любарська О. М. та ін. ] ; за ред. О. М. Пєхоти. – К. : А.С.К., 2003. – 255 с.

 17. Зайченко І. В. Педагогіка: навч. посібник [для студ. вищих пед. навч. закл.] / І. В. Зайченко – К., «Освіта України», 2006.- 528 с.

 18. Самойленко Н. Педагогічні вимоги до тестової системи самоконтролю/ Н. Самойленко // Завуч. – 2005. –№20-21. – с. 55

 19. Сисоєва С. О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня / С. О. Сисоєва. –К.:Поліграфкнига, 1996. – 406 с.

 20. Соловьева Л.Ф. Компьютерные технологии для учителя / Л.Ф. Соловьева. – СПб.  : БХВ-Петербург, 2003. – 160 с.

 21. Український педагогічний словник[ уклад. С. Гончаренко].– К.: «Либідь»,1997. – 356 с.

 22. Carter I. Wykorzystaniekomputerow w nauczaniu w szkolachWielkiejBrytanii / I. Carter / Informatyka w szkole. – Lublin, 1996. – XII.

 23. Sendov B. Thesecondwave: problemsofcomputereducation / In R. Ennals, R. Gwyn andL. Zdravchev (eds.) // InformationTechnologyandEducation. – EllisHorwood, Chickester, 1986.

1   2   3

Схожі:

КУРСОВА РОБОТА Транспортні договори, їх система та правове регулювання ЗМІСТ Вступ
Вступ с. 3-5
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З дисципліни: Принципи і методи аналізу художнього твору Спеціальність
Враховується знання студентів, набуті при вивченні курсів "Вступ до літературознавства", "Вступ до мовознавства" та ін. Безсумнівний...
Модуль Олени Горошко і Джулі Снайдер-Юлі Вступ до ґендерних аспектів...
Вступ: Мета цього модуля – ознайомити студентів із тим, як ґендерні відмінності конструюються за допомогою дискурсу електронної комунікації...
Взаємодія школи та родини – один з вирішальних факторів успішного виховання дітей
Школа. Як багато чекань, надій, хвилювань пов'язують діти, батьки, учителі з цим словом. Вступ до школи – це початок нового етапу...
ЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ
Методичні матеріали до вступних випробувань з Історії України на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
ЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ
Методичні матеріали до вступних випробувань з Історії України на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
ЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ
Методичні матеріали до вступних випробувань з Історії України на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
План Вступ Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення...
У найбільш загальному значенні під міжнародно-правовою відповідальністю у даній галузі розуміють настання негативних наслідків для...
З УЧНЯМИ
ВСТУП
1 Вступ ( 1 година)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка