ВСТУП


Скачати 349.96 Kb.
НазваВСТУП
Сторінка1/3
Дата27.03.2013
Розмір349.96 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3

37


ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ 1.ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ І МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ВЧИТЕЛЕМ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА………………………………………………………………………...6

1.1. Засоби навчання,їх класифікація………….………………………….6

1.2. Призначення, функції та вимоги до створення дидактичних і методичних матеріалів……………………………………………………………..13

РОЗДІЛ 2. ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ДЛЯ РОЗРОБКИ ДИДАКТИЧНИХ І МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ……………………………………………………………………….15

2.1. Розробка дидактичних і методичних матеріалів з ТН засобами програми MicrosoftWord………………………………………………………….15.

2.2. Розробка дидактичних і методичних матеріалів з ТН засобами програми MicrosoftExcel…………………………………………………………17

2.3. Розробка дидактичних і методичних матеріалів з ТН засобами програми MicrosoftPowerPoint…………………………………………………....20

2.4. Розробка дидактичних і методичних матеріалів з ТН за допомогою графічних редакторів ……………………………………………………………...22

2.5. Використання тестових комп’ютерних програм для перевірки рівня знань учнів…………………………………………………………………………..25

ВИСНОВКИ……………………………………………………………….28

ДОДАТОК А..………………………………………..…………………….31

ДОДАТОК Б..………………………………………..…………………….32

ДОДАТОК В..…………………………………..………………………….33

ДОДАТОК Д..………………………………………………..…………….34

ДОДАТОК Е..…………………………………………………….………. 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………....36
ВСТУП

Однією з важливих тенденцій розвитку середніх навчальних закладів є впровадження у навчально-виховний процес нових освітніх технологій, що передбачає на лише оснащення освітніх установ сучасними комп’ютерними засобами, але й таке використання їхніх можливостей, яке покращить ефективність освітнього процесу і виведе його на якісно новий рівень. Стрімке збільшення обсягу навчального матеріалу з одночасною тенденцією зменшення часу на його вивчення вимагає інтенсифікації процесу навчання. Це зумовлює потребу в пошуку ефективних шляхів організації та управління процесом навчання, засобів контролю рівня засвоєння знань та інших шляхів підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Нині джерелом таких резервів може бути інформаційно-комунікаційні технлогії(ІКТ), за допомогою ІКТ вчительможе подати значнобільшеінформації з певної теми завдяки можливостям застосовувати текст, звук, графіку, анімацію, аудіо, відео, мультимедійні презентації, що об’єктивно є недосяжними для традиційних засобівнавчання. Також ІКТ випромінюють великий емоційний заряд і активно «вмикають» увагу учня.

Дидактичні й методичні матеріали разом з живим словом педагога є важливим компонентом освітнього процесу та елементом навчально-матеріальної бази будь-якої освітньої установи. З розповсюдженням ІКТ забезпечується можливість використання комп'ютера та програмного забезпечення для розробки якісних дидактичних матеріалів.

Сучасні інформаційні технології дозволяють розробникам дидактичних і методичних матеріалів оперувати таким комплексом вербальних і невербальних засобів, якого в їх розпорядженні ніколи ще не було. Ці засоби дозволяють створювати естетичні, цікаві, пізнавальні, проблемні матеріали і тим самим підвищувати мотивацію і пізнавальний інтерес учнів. Ця психолого-педагогічна складова дидактичного і методичного матеріалу спрямована на залучення уваги учнів, підтримку пізнавального інтересу, активізацію їх мислення, на формування оцінок описуваного, створює спонукальні мотиви до поглибленого вивчення того або іншого питання.

У зв’язку з недостатньою розробленістю проблеми використання інформаційних технологій вчителем трудового навчання (ТН) нами було обрано тему дослідження: Розробка дидактичних і методичних матеріалів з трудового навчання засобами комп’ютерних технологій”.

Об’єктом дослідження є використання дидактичних і методичних матеріалів вчителем трудового навчання (ТН) у навчальній діяльності СЗШ ІІІ-го ступеня.

Предметом дослідження є застосування ІКТ з метою розробкидидактичних і методичних матеріалів з ТН.

Мета дослідження – визначити та теоретично обґрунтувати шляхи використання ІКТ з метою розробки дидактичних і методичних матеріалів з ТН.

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що мотивація і пізнавальний інтерес учнів до навчання значно підвищиться за умов реалізації таких шляхів використання ІКТ на уроках ТН:

 • усвідомлення вчителем ТН шляхів використання ІКТ для розробки дидактичних і методичних матеріалів;

 • володіння вчителем технологією створення і методикою використання дидактичних і методичних матеріалів на уроках ТН;

 • систематичне й педагогічно виправдане застосування на уроках ТН дидактичних і методичних матеріалів як засобів наочності, актуалізації, пояснення, повторення, перевірки,узагальнення, систематизації знань учнів на уроках ТН.

Відповідно до поставленої мети й гіпотези в роботі потрібно було розв’язати такі завдання:

 1. Проаналізувати сучасний стан розробленості досліджуваної проблеми в теорії і на практиці.

 2. Визначити шляхи використання ІКТ з метою розробки дидактичних та методичних матеріалів з ТН.

 3. Розробити засобами ІКТ дидактичні та методичні матеріали з ТН з теми «Ідеї та винаходи видатних науковців минулого в сучасності».

Для розв’язання поставлених завдань і досягнення мети дослідження були застосовані такі методи: теоретичний аналіз, порівняння й узагальнення наукової та методичної літератури, наявних програм, підручників, посібників з трудового навчання СЗШ; аналіз, синтез, моделювання порівняння, систематизація навчальної діяльності, прогнозування можливих форм її реалізації; узагальнення педагогічного досвіду, спостереження, інтерв’ювання, опитування, обговорення.
РОЗДІЛ 1.

ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ І МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ВЧИТЕЛЕМ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

  1. Засоби навчання, їх класифікація


Упровадження ІКТ у навчальний процес істотно змінює характер взаємодії між учителем і учнем, орієнтуючи останнього на активне засвоєння знань за допомогою інформаційно-комунікативних технологій. Діяльність педагога в цих умовах спрямована не на відтворення інформації, а на надання допомоги, підтримки, супроводу школяра в навчальному процесі.

Психолого-педагогічні і методичні основи проблеми використання комп’ютера як засобу навчання та перспективи використання інформаційних технологій для інтенсифікації навчального процесу розкриті в дослідженнях таких вчених: В. Беспалько, В. Болтянський, Б. Гершунський, Р. Гуревич, М. Жалдак, М. Кадемія, В. Монахов, Ю. Рамський, В. Розумовський, Н. Тализіна, І. Яглом та ін.

Завдання вчителя – допомогти учням одержати максимальну віддачу від навчання, стежити за ходом навчання, консультувати школярів, підтримувати їхню зацікавленість у навчанні впродовж усього вивчення предмету.

Приймаючи рішення про використання засобів ІКТ, учитель має бути готовий до розробки власних дидактичних і методичних матеріалів і підготуватиучнів до навчання з використанням ІКТ.

Засіб навчання– це матеріальний або ідеальний об'єкт, який «розміщено» між учителем та учнем, і використовується для засвоєння знань, формування досвіду пізнавальної та практичної діяльності. Засібнавчаннясуттєвовпливаєнаякістьзнаньучнів, їхрозумовийрозвиток та професійнестановлення[17, с.183].


Рис.1.1. Схема навчальної взаємодії з включенням засобу навчання.
Основні напрямки використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках трудового навчання презентовані на рис.1. 2.Рис. 1. 2.Основні напрямки використання ІКТ на уроках ТН.
Усучаснійшколі широко використовуютьсятакідидактичні засобинавчання[17, с.183].:

 1. об'єктинавколишньогосередовища, взяті в натуральному виглядіабопрепаровані для навчальнихзавдань (живі і засушенірослини, тварини, машини та їхчастини);

 2. діючімоделі (машин, механізмів, апаратів, споруд та ін.);

 3. макети і муляжі (рослин і їхплодів, технічних установок і споруд, організмів і окремихорганів та ін.);

 4. прилади та засоби для демонстраційнихекспериментів;

 5. графічнізасоби (картини, малюнки, географічнікарти,схеми);

 6. технічнізасобинавчання (діапозитиви, діафільми, навчальнікінофільми, радіо- і телепередачі, звуко- і відеозаписи та ін.);

 7. підручникиі навчальніпосібники;

 8. приладидля контролю знань і уміньучнів;

 9. комп'ютери.

Цейперелікзасобівнавчання не є вичерпаним, але вінміститьнайбільшвживані з них.

Об'єктиякі виконують функцію засобів навчання, можна класифікувати за різними ознаками: за їх властивостями, суб'єктами діяльності, впливом на якість знань і розвиток здібностей, їх ефективністю в навчальному процесі (щодо зменшення кількості помилок при розв'язуванні задач).

За суб’єктомдіяльностізасобинавчанняможнаумовнорозділити на засобивикладання ізасобинавчання.Так, обладнаннядемонстраційногоекспериментуналежить до засобіввикладання, а обладнання лабораторного практикуму – до засобів навчання. Засобами викладання користується переважно вчитель для пояснення та закріплення навчального матеріалу, а засобами навчання – учні для його засвоєння. Разом з тим, частина засобівнавчання може бути і тим, і іншим, в залежності від етапу навчання.

Засобивикладання(методичні матеріали)маютьсуттєвезначення для реалізаціїінформаційної та управлінськоїфункцій учителя. Вони допомагаютьзбуджувати та підтримуватипізнавальніінтересиучнів, покращувати надійність навчальногоматеріалу,зробитийогобільшдоступним, забезпечуватибільшточнуінформацію про явище, щовивчається,інтенсифікуватисамостійну роботу учня та її темп. Їхможнарозділити на засобипояснювання нового матеріалу, засобизакріплення і повторення, та засоби контролю.

Демонстраційніпредмети та малюнки на дошціповинні бути добре видимі з останніхмісць. Якщооб'єктименшихрозмірів, то необхідноорганізуватиїхтіньовупроекцію, оптичнезбільшеннязображення, використатидидактичнийматеріалабопересадитиучнівна час демонстрації за першістоли. В розгорнутих схемах розміризображення деталей повиннівизначатисязакономірностямизоровогосприйняття, а не їхфактичнимирозмірами, необхіднорозкриватиістиннірозміри предмету та йогозображеннянасхемі

Аналіз педагогічної літнратури (Л.Виготський,П. Гальперін, Н. Мойсеюк, Л. Соловйова, С. Сисоєва та ін.) показали, щоінтенсивністьрозумовогорозвиткузалежитьвід того, чидаютьсязасобинавчання в готовому вигляді, чиконструюютьсяучнями на уроці разом з учителем. Виготовленнязасобівнавчаннясприяєзабезпеченнюрозвиваючогоефекту та більшвисокоїякостізнаньучнів, ніжїхвикористання за шаблоном. Цепояснюєтьсятим, щорозробкановихзасобівнавчання, як і вдосконаленняосвоєних, передбачаєзмінупізнавальних завдань та інструкцій, використанняновихвидівтренувальнихвправ. Не абсолютна кількістьзавдань, а їхрізноманітність є однією з дидактичних основ підвищенняякостізнаньучнів, розширенняїхсвітогляду та здібностей[20, с. 357].

За сукупністюоб'єктівзасобинавчанняподіляються наматеріальніта ідеальні.

До матеріальних засобів навчанняналежать: підручники і навчальні посібники; таблиці, моделі, макети та інші засоби наочності; навчально-технічні засоби; навчально-лабораторне обладнання; приміщення, меблі, мікроклімат, розклад занять, режим харчування, інші матеріально-технічні умови навчання.

Ідеальні засоби навчання – це такі раніше засвоєнні знання і вміння , які використовують учителі та учні для засвоєння нових знань. Л. Виготський виділяв такі засоби навчання: мова, письмо, схеми, умовні позначення, креслення,діаграми, витвори мистецтва, мнемотехнічні пристосування для запам’ятовування.

Дидактичний матеріал– особливий тип наочного навчального посібника, переважно карти, таблиці, набори карток з текстом, цифрами або малюнками, реактиви, рослини тощо, які роздаються учням для самостійної роботи в класі і вдома або демонструються вчителем перед усім класом[21, с 89].

Методичний матеріал– нормативні й організаційні документи, на які спираються вчителі під час навчального процесу з метою пояснення навчального матеріалу[21, с 116].

З’ясуємо основні вимоги, які висуваються до дидактичних і методичнихматеріалів. Дидактичний і методичний матеріал має бути простий за своїм змістом і технічним оформленням, може бути виготовлений учнями. Він мобільний і легко пристосовується до виконання різних дидактичних завдань [13, с.25].

Зрозуміло, що дидактичні і методичні матеріали мають розроблятися з урахуванням основних дидактичних принципів а саме:

 • принципу доступності (дидактичні й методичні матеріали підбираються вчителем згідно досягнутого рівня учнів);

 • принципу самостійної діяльності (робота з дидактичними матеріалами здійснюється самостійно);

 • принципу індивідуальної спрямованості (робота з дидактичними матеріалами здійснюється в індивідуальному темпі, складність і вид матеріалів може підбиратися також індивідуально);

 • принципів наочності і моделювання (оскільки наочно-образні компоненти мислення грають виключно важливу роль у житті людини, використання їх у навчанні виявляється надзвичайно ефективним);

 • принципу міцності (пам'ять людини має вибірковий характер: чим важливіше, цікавіше і різноманітніше матеріал, тим міцніше він закріплюється і довше зберігається, тому практичне використання одержаних знань і вмінь, що є ефективним засобом їх засвоєння, в умовах ігрового комп'ютерного середовища сприяє їх кращому закріпленню);

 • принципу пізнавальної мотивації;

 • принципу проблемності (в ході роботи учень повинен розв'язати конкретну дидактичну проблему, використовуючи для цього свої знання, вміння й навички; знаходячись у ситуації, відмінній від ситуації на уроці, в нових практичних умовах він здійснює самостійну пошукову діяльність, активно розвиваючи при цьому свою інтелектуальну, мотиваційну, вольову, емоційну й інші сфери). [13, с. 30].

Під час використання засобів навчання повинні враховуватись вікові і психологічні особливості учнів.На Рис. 1.3.Представленокласифікацію навчальних матеріалів за методичним призначенням і дидактичними цілями.  1   2   3

Схожі:

КУРСОВА РОБОТА Транспортні договори, їх система та правове регулювання ЗМІСТ Вступ
Вступ с. 3-5
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З дисципліни: Принципи і методи аналізу художнього твору Спеціальність
Враховується знання студентів, набуті при вивченні курсів "Вступ до літературознавства", "Вступ до мовознавства" та ін. Безсумнівний...
Модуль Олени Горошко і Джулі Снайдер-Юлі Вступ до ґендерних аспектів...
Вступ: Мета цього модуля – ознайомити студентів із тим, як ґендерні відмінності конструюються за допомогою дискурсу електронної комунікації...
Взаємодія школи та родини – один з вирішальних факторів успішного виховання дітей
Школа. Як багато чекань, надій, хвилювань пов'язують діти, батьки, учителі з цим словом. Вступ до школи – це початок нового етапу...
ЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ
Методичні матеріали до вступних випробувань з Історії України на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
ЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ
Методичні матеріали до вступних випробувань з Історії України на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
ЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ
Методичні матеріали до вступних випробувань з Історії України на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
План Вступ Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення...
У найбільш загальному значенні під міжнародно-правовою відповідальністю у даній галузі розуміють настання негативних наслідків для...
З УЧНЯМИ
ВСТУП
1 Вступ ( 1 година)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка