Задача 2 (Додатки 1,3)


Скачати 477.89 Kb.
НазваЗадача 2 (Додатки 1,3)
Сторінка3/3
Дата25.10.2013
Розмір477.89 Kb.
ТипЗадача
bibl.com.ua > Географія > Задача
1   2   3

5. Принципи, методи та засоби забезпечення безпеки життєдіяльності

Відповідно до визначення, поняття принцип – це ідея, основне положення, що реалізується в процесі розробки.

Метод є способом досягнення мети. Причому вибір застосовуваного методу повинний здійснюватися виходячи з загальних закономірностей досліджуваного явища, процесу, події, що впливають на рівень безпеки життєдіяльності людини.

Для організаційної, конструктивної, матеріальної реалізації обраних принципів і методів, з умовою забезпечення безпеки життєдіяльності, використовуються засоби забезпечення безпеки.

Таким чином, принципи, методи і засоби – це логічна послідовність алгоритму забезпечення безпеки життєдіяльності. Вибір їхнього виду залежить від конкретних умов діяльності людини, рівня небезпеки проектованого об'єкта, вартості такого об'єкта і багатьох інших критеріїв. В даний час розроблений ряд принципів забезпечення безпеки. Вони класифікуються по декількох ознаках, наприклад: технічні, організаційні, управлінські (табл. 1).

Таблиця 1

Класифікація принципів забезпечення безпеки

Тип класифікації

Ознаки класифікації

Принцип нормування

Установлення ГДК, ГДР, ГДД

Принцип слабкої ланки

Штучне введення в об'єкт (систему) додаткового чутливого елемента

Принцип інформації

Своєчасна подача інформації, необхідної для правильної реакції персоналу

Принцип класифікації

Поділ об'єкта (системи) на складові, відповідно до потенційних ознак небезпеки

Принцип, що орієнтує

Активність оператора, гуманізація діяльності, деструкція, заміна оператора, класифікація, ліквідація небезпеки, системність, зниження небезпеки

Технічний принцип

Блокування, вакуумування, герметизація, захист відстанню, компресія, міцність слабкої ланки, екранування

Організаційний принцип

Захист часом, захист інформації,

резервування блоків і вузлів, рішення несумісності, підбор кадрів, послідовність дій, ергономічність об'єктів

Управлінський принцип

Адекватність, контроль, зворотний зв'язок, відповідальність, плановість, стимулювання, керування, ефективність.


Нижче розглянемо детальніше істоту деяких із приведених принципів.

Принцип нормування. Цей принцип полягає у встановленні таких параметрів небезпечних і шкідливих факторів середовища існування, виробничого середовища, дотримання яких забезпечує захист людини від відповідної небезпеки.

Цей принцип реалізується встановленням безпечних гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин (ГДК), гранично допустимих викидів (ГДВ), гранично допустимих рівнів шуму, вібрації, випромінювань (ГДР), гранично допустимих доз (ГДД), норм перенесення і підйому ваги, тривалості добової трудової діяльності людини і т.п.

Принцип слабкої ланки. Цей принцип полягає в тім, що в проектовану чи аналізовану систему чи об'єкт із метою забезпечення безпеки вводиться додатковий елемент, який реагує на зміну відповідного параметра системи, тим самим запобігаючи появі конкретної небезпеки.

Цей принцип реалізується, наприклад, введенням у відповідні елементи системи запобіжних клапанів, розривних мембран, захисного заземлення, блискавковідводів, автоматичних вимикачів і т.п.

Принцип інформації. Цей принцип полягає у своєчасній подачі і засвоєнні персоналом інформації, виконання вимог якої забезпечує відповідний рівень безпеки.

Принцип інформації реалізується через навчання, інструктажі, кольори і знаки безпеки, попереджувальні написи, маркірування блоків устаткування й ін.

Принцип класифікації. Цей принцип полягає в поділі об'єкта чи системи на класи і категорії по ознаках, зв'язаних з конкретними небезпеками.

Прикладами реалізації цього принципу є обладнання санітарно-захисних зон, класифікація виробництв (приміщень) по вибухо-пожежній небезпеці і ін.

У виробничому середовищі, яке представляється системою «людина – машина» існують наступні дві характерні зони:

Гомосфера – простір (робоча зона), де знаходиться людина в процесі розглянутої діяльності.

Ноксосфера – простір, у якому постійно існують чи періодично виникають небезпеки, негативні антропогенні фактори.

Виходячи з визначення цих зон, випливає, що сполучення або перетинання простору гомосфери і ноксосфери неприпустимо з позицій безпеки людини.

Забезпечення безпеки досягається наступними трьома основними методами:

Метод А полягає в просторовому і тимчасовому поділі зон гомосфери і ноксосфери. Цей метод може бути реалізований застосуванням засобів дистанційного керування, автоматизації, роботизації виробничих процесів і ін.

Метод Б полягає в нормалізації стану ноксосфери. Він реалізується шляхом виключення небезпек. Так, заходи, що захищають людину від шуму, газу, пилу, небезпеки травмування й інші засоби колективного захисту, є прикладами реалізації цього методу.

Метод В – це комплекс прийомів і засобів, які сприяють адаптації людини до відповідного середовищу і підвищенню його захищеності. Даний метод реалізується професійним навчанням, тренуванням психологічного впливу, застосуванням засобів індивідуального захисту.

У реальних умовах реалізується комбінація розглянутих методів забезпечення безпеки.

Засоби забезпечення безпеки поділяються на дві наступні основні групи:

  • засоби колективного захисту (ЗКЗ), які забезпечують нормалізацію умов праці в цілому;

  • засоби індивідуального захисту (ЗІЗ), що вирішують задачу нормалізації середовища існування чи виробничого середовища для окремої людини.

У свою чергу засоби колективного захисту й індивідуального захисту підрозділяються на групи в залежності від характеру небезпек, конструктивного виконання, принципів захисту і т.п.
6. По даних реферату провести декомпозицію надзвичайної ситуації, виявити складові небезпек, скласти за класифікаційними ознаками карту небезпек, та провести їх ранжування. Побудувати дерево відмов, причин, подій.

Аналіз ризику виникнення небезпек при експлуатації побутової праски.

Проводимо декомпозицію системи (рис. 1).Рис.1. Склад системи

Виявляємо небезпеки і частини системи, які є джерелами цих небезпек, і оцінюємо їх якісні характеристики (табл.2).
Таблиця 2

Визначення якісних характеристик небезпек

№ з/п

Елемент об’єкта

Небезпека

Якісний опис

Категорія

Імовірність

Ранг

1

Вилка

Ураження

електричним струмом

III

Рідке

відмовлення

В

2

Вилка

Пожежа

IV

Рідке

відмовлення

А

3

Шнур

Ураження

електричним струмом

III

Рідке

відмовлення

В

4

Шнур

Пожежа

IV

Рідке

відмовлення

А

5

Підошва

Ураження

електричним струмом

III

Рідке

відмовлення

В

6

Підошва

Пожежа

IV

Рідке

відмовлення

А

7

Підошва

Опік

II

Ймовірне відмовлення

С

8

Підошва

Механічна травма

II

Можливе відмовлення

D

9

Корпус

Механічна травма

I

Можливе відмовлення

D


Вводимо обмеження на аналіз небезпек: небезпека механічних травм далі розглядатися не буде.

Для проведення кількісного аналізу небезпеки вибираємо небезпеку, яка має, згідно з результатами якісного аналізу, найбільш високий ранг. Це небезпека виникнення пожежі. Будуємо дерево відмов для небезпечної події "пожежа" (рис.2).Рис. 2. Дерево відмов для небезпечної події "пожежа"
Складаємо логічне вираження для визначення ймовірності головної події:

Р1 = Р2 Ч Р3

(8.1)

Р4 = 1- (1-Р8) Ч (1-Р9)

(8.4)

Р2 = 1- (1-Р4) Ч (1-Р5) Ч (1-Р6)

(8.2)

Р5 = 1- (1-Р10) Ч (1-Р11)

(8.5)

Р3 = Р7

(8.3)

Р6 = Р12

(8.6)

Вираз для визначення ймовірності головної події:

Р1 = Р7 Ч (1- (1-Р8) Ч (1-Р9) Ч (1-Р10) Ч (1-Р11) Ч (1-Р12)).

(8.7)


Захисні заходи й ефект від їхнього впровадження (табл.3).

Таблиця 3

Захисні заходи й ефект від їх впровадження

Захисні заходи

Ефект

Своєчасна заміна вилки і шнура

Усунення подій 8, 10, тобто Р8 = 0, Р10 = 0

Виконання вимоги "не залишати включеною праску без догляду"

Усунення події 7, тобто Р7 = 0


Нові логічні вираження для обчислення ймовірності головної події:

своєчасна заміна вилки і шнура:

Р1 = Р7 Ч (1- (1-Р9) Ч (1-Р11) Ч (1-Р12));

виконання вимоги "не залишати включеною праску без догляду":

Р1 = Р7 Ч (1- (1-Р8) Ч (1-Р9) Ч· (1-Р10) Ч (1-Р11) Ч (1-Р12)) = 0.

Висновки: з двох запропонованих захисних заходів виконання вимоги "не залишати включеною праску без догляду" є більш ефективним, оскільки дозволяє уникнути появу головної події.
7. Визначити ризик появи суїциду в Україні, коли відомо що в 2002 році загальний показник самогубств склав 12526 осіб. Дати характеристику різних причини, спонукаючи суїцид і рекомендації щодо зменшення його прояву.

Розрахуємо індивідуальний ризик смерті людини в результаті самогубства.

Індивідуальний ризик = частота (подія) / кількість населення

Індивідуальний ризик = 12526 / 40*106 = 3,13 * 10-4.

Існує два види позасуспільних чинників, за якими можна визначити вплив на частоту само­губств,— це психофізичні особливості та природне середовище. Можна припустити, що в конституції певного індивіда чи принаймні в конституції певної групи особистостей криються нахили, які прямісінько штовхають людину до самогубства, хоча в різних краях інтенсивність їх виявляється неоднаково; з дру­гого боку, температура, клімат тощо можуть, певним чином впливаючи на організм, опосередковано при­зводити до того ж таки ефекту. Так чи інакше, а ця гіпотеза заслуговує на те, щоб її детально роз­глянути. В цьому розділі ми спробуємо послідовно обговорити два різновиди чинників, які зумовлюють суїцид, і знайти відповідь на питання, чи й справді мають вони вплив на досліджуваний феномен, і який характер та особливості цього впливу.

Існують хвороби, річний показник яких в певно­му суспільстві залишається відносно сталим, заразом відчутно відрізняючись у кожного народу. Однією з таких хвороб є божевілля. Отож, якщо погодитися з тим, що всяка добровільна відмова від життя є виявом психічної хвороби, то проблему нашу мож­на вважати з'ясованою: самогубство — це всього-на-всього індивідуальне захворювання.

Робота по попередженню суїцидальних подій проводиться в загальній системі заходів профілактики надзвичайних подій і травматизму, а також в системі психопрофілактики.

Трудність проблеми, що розглядається, особливо її профілактичного напряму, пов'язана з відсутністю специфічності суїцидальних виявів. Немає такої людини, яка по своїх індивідуальних якостях обов'язково повинна покінчити життя самогубством, немає такої ситуації, а також психопатологічних порушень, які неодмінно привели б людину до суїциду.

Під психогігіеной мається на увазі проведення комплексу заходів по збереженню і зміцненню психічного здоров'я, забезпечуючих якнайкращі умови для психічної діяльності людини. При проведенні психогігієнічних заходів необхідно ураховувативплив на психіку людини (здорового і хворого) умов зовнішнього середовища: соціальних, виробничих (службових) і побутових чинників.

Психопрофілактіка розробляє систему заходів, провідних до зниження нервово-психічної захворюваності і сприяє упровадженню їх в практичну діяльність. Методи психопрофилактики включають вивчення динаміки нервово-психічного стану під час навчання, а також в побутових умовах.

Робота по збереженню нервово-психічного здоров'я вимагає безперервного, щоденного вивчення індивідуальних особливостей кожного учня, його дисципліни, успіхів, настрою, а також сімейно-побутової сторони життя. Це у свою чергу вимагає від керівників учбових закладів постійного вдосконалення знань в області психогігіени і психопрофілактики.
8. Задача 2

Визначити економічні збитки внаслідок наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за слідуючими даними. Підприємство знаходиться в місті Львів, забруднююча речовина аміак, дата факту 2003 р. перевірки 11.11, усунення 04.12, термін роботи джерела 80 % доби, об`ємна витрата забруднюючої речовини V = 330 м/с, середня концентрація забруднюючої речовини Сі = 0,145 г/м3, потужність дозволеного викиду речовини, яка встановлена дозволом на викид М = 11,4 г/с, середньорічна фонова концентрація забруднюючої речовини См = 0,05 мг/м3.

Розрахунки наднормативних викидів (M ) у тоннах і здійснюються шляхом визначення різниці між фактичними і дозволеними потужностями викидів, з урахуванням часу викиду в атмосферу небезпечної речовини.

Розрахунок виконується за формулою

Mі = 0,0036 (Vі * C - Mq ) T,

де Vі - об'ємна витрата газопилового потоку на виході з джерела, куб. м/с;

Сі - середня концентрація і-ї забруднювальної речовини (із серії відібраних проб), г/куб. м, розрахована як середня арифметична;

Mq - потужність дозволеного викиду і-ї забруднювальної речовини у даному джерелі, г/с, установлена дозволом на викид;

Т - тривалість викидання в атмосферу небезпечної речовини, годин.

Mі = 0,0036 (330 * 0,145 – 11,4) *19,2 = 2,51 т,

Розрахунок плати за забруднення атмосфери проводиться за формулою:

Па= (Ніл * Міл + Кп * Ніл * Місл) * Кнас * Кф

где:

Ніл – базовий норматив плати за 1 т речовини,

Міл – маса річного викиду речовини в межах ліміту;

М ісл – маса понадлімітноговикиду;

Кп – коефіцієнт кратності плати за понадлімітний викид (от 1 до 5);

К нас – коефіцієнт який залежить від чисельності населення

Кнас = 1,2 чисельність населення від 100 до 250 тис. чоловік;

Кф – коефіцієнт який враховує народногосподарське значення населеного пункту

Кф = 1,25 (тип населеного пункту – обласний центр)

Па = 53*2,51 * 1,25 * 1,35 = 225,33 грн/рік
Додаток З
Таблиця 2

Ва ріа нта

місто

Забрудн ююча речовина

Дата факту

Термін роботи джерела

V,

м1 Іс

с„

гім

Т/с

СФ> ли/м3


Перевірки

Усунення
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Київ

Сірковод ень

04.01

05.02

Цілодобово

180

0,092

14.1

0,006

2

Харків

Сірковод ень

15.02

02.03

50% доби

220

0,120

15,6

0,006

3

Харків

Сірководень

27.03

15.04

30% доби

410

0,085

14,8

0,006

4

Харків

Стирол

30.05

20.06

Цілодобово

380

0,045

4,28

0,003

5

Херсон

Стирол

30.05

20.06

Цілодобово

140

0,063

5,55

0,004

6

Херсон

Стирол

20.02

03.03

Цілодобово

170

0,072

7,40

0,004

7

Херсон

Хлор

10.06

11.07

Цілодобово

120

0,095

15,7

0,045

8

Львів

Хлор

07.07

15.08

80% доби

240

0,115

18,5

0,04

9

Львів

Хлор

09.08

01.09

80% доби

310

0,230

21,7

0,04

10

Львів

Аміак

11.11

04.12

80% доби

330

0,145

11,4

0,05

11

Одеса

Аміак

05.12

06.01

80% доби

350

0,115

13,5

0,06

12

Одеса

Аміак

07.02

20.02

60% доби

290

0,170

14,8

0,06

13

Одеса

Ацетон


14.03


07.04

60% доби

300

0,235

35,5

0,45

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14

Рівне

Ацетон

15.04

14.05

60% доби

170

0,330

45,4

0,51

15

Рівне

Ацетон

05.11

06.12

60% доби

220

0,410

50,5

0,51

16

Рівне

Фенол

07.10

08.11

60% доби

300

0,035

4,25

0,004

17

Миргород

Фенол

13.01

05.02

50% доби

190

0,047

5,15

0,0035

18

Миргород

Фенол

15.06

03.07

50% доби

230

0,054

6,35

0,0035

19

Миргород

Сажа

20.08

07.09

50% доби

250

0,190

15,7

0,08

20

Суми

Сажа

03.07

01.08

Цілодобово

160

0,220

21,13

0,065

21

Суми

Сажа

25.05

09.06

Цілодобово

170

0,310

25,40

0,065

22

Суми

Сажа

03.03

21.03

Цілодобово

185

0,345

31,25

0,065

23

Донецьк

Мідь

17.08

04.09

Цілодобово

150

0,019

7,12

0,003

24

Донецьк

Мідь

05.08

03.09

Цілодобово

195

0,027

6,45

0,003

25

Донецьк

Бензин

01.06

07.07

50% доби

215

0,233

35,40

1,75

26

Київ

Бензин

09.09

04.10

50% доби

235

0,377

44,15

1,90

27

Київ

Бензин

12.07

07.08

50% доби

240

0,415

49,50

1,90

28

Маріупіль

Магній

14.05

09.06

50% доби

255

0,017

11,25

0,075

29

Маріупіль

Магній

21.07

09.08

50% доби

270

0,027

13,15

0,095

ЗО

Маріупіль

Магній

31.08

25.09

50% доби

290

0,038

10,25

0,095

Література

  1. Гандзюк М.П. та інші. Основи охорони праці. – К.: Каравела, 2003. – 403 с.

  2. Кобєвник В.Ф. Охорона праці. – К.: Вища шк., 1990. – 286 с.

  3. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: Навч. посіб. – 2-ге вид. – Л.: Львівський банк. Коледж.; К.: Т-во “ Знання”, КОО, 1999 – 186 с.

  4. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – Суми: Видавництво “Університетська книга”, 1999.- 301с.

  5. Охрана окружающей среды /Под ред. С.В.Белова. – М.: Высшая школа, 1991. – 319 с.

  6. Справочник по охране окружающей среды /В.С. Сахаев, Б.В. Щербицкий. – К.: Будівельник, 1986. – 152 с.
1   2   3

Схожі:

ОПТИМАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ: РІШЕННЯ ВАРІАЦІЙНОЇ ЗАДАЧІ РОЗВИТКУ
Ключові слова: виробнича задача, критерії оптимальності, задача оптимального агрегування, багатовимірна оптимізаційна задача
Задача 2
Задача (5 балів) На резисторі 3 Ом виділяється напруга 100 мВ. Знайти значення струму через резистор в мА і потужність в кВт
Додатки Словник деяких зарезервованих слів та основних операцій мови

Додатки Хрестоматійні уривки для вчителя з роману «Маруся Богуславка»

Навчально-виховне об’єднання
Додатки: книжкові виставки “Не порушуйте наші права!” та “Межу закону не переступи!”
УРОК 7 Тема. Контрольна робота. Мета уроку. Оцінити рівень засвоєння...
Задача (З бали.) Виконати зображення правиль­ної трикутної піраміди, вписаної в конус. Описати властивості одержаної комбінації фігур....
Зміст
Експрес-діагностика в ДНЗ. Комплект матеріалів для практичних психологів./ [Уклад. О. Дєдов] – Хотин, 2014. – 41 с.+ Додатки: діагностичні...
Тема: Формування вхідних та вихідних грошових потоків на підприємстві....
Задача Визначити чистий рух грошових коштів і скласти звіт про рух грошових коштів підприємства прямим та непрямим методами
Вих. №39 від 20. 02. 2012р. Директору школи
Хмельницький обласний Центр здоров’я надає інформаційний матеріал «Що потрібно знати про туберкульоз» (додатки на 5 аркушах)
Додатки до уроку «Материки Землі» Додаток Історичні відомості про виникнення материків
Земля — одна з 9 планет, якi обертаються навколо Сонця i утворюють Сонячну систему
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка