Методист фізики лабораторії природничо-математичних дисциплін ЧОІПОПП


Скачати 110.18 Kb.
НазваМетодист фізики лабораторії природничо-математичних дисциплін ЧОІПОПП
Дата15.03.2013
Розмір110.18 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
М.А. Новосельський, методист фізики лабораторії природничо-математичних дисциплін ЧОІПОПП


Впровадження сучасних технологій на уроках фізики
Навчання буде успішним тоді, коли воно буде цікавим.

А. Ейнштейн

Людство сьогодні перебуває в технологічній фазі науково-технічної революції, коли стрімко міняється техніка й технології, і щоб встигнути за запаморочливими новинками, щоб не відчувати себе викинутим за борт сучасного життя, треба постійно вчитися. «Навчання» стає категорією, яка супроводжує людину протягом усього життя.

Навчання фізики та астрономії в сучасній школі є основою для формування в учнів сучасного наукового світогляду, розуміння значення основних фізичних та астрономічних понять і законів для вирішення практичних потреб суспільства та створення новітніх технологій, розвитку інтелектуальних здібностей і пізнавальних інтересів школярів.

Курс фізики основної школи здійснює формування, уточнення і розвиток фундаментальних природничо-наукових понять, вивчених в пропедевтичному курсі природознавства. Фізика в основній школі вивчається на рівні ознайомлення з фізичними явищами, поняттями і законами, які дають змогу пояснити перебіг найбільш поширених процесів у навколишньому світі, ознайомити учнів з фізичними основами сучасного виробництва, техніки і технологій.

Особливістю фізики як шкільного навчального предмета є його спрямованість на застосування знань, умінь та навичок у сучасному житті. Результатом навчання зі шкільного курсу фізики має бути не тільки сума знань з предмета, а й достатньо сформований рівень компетентності учня за умов сучас­ного світу техніки та інформаційних технологій. Тому складовими навчальних досягнень учнів є не лише рівні володіння навчальною інформацією та її відтворення, а й уміння і навички знаходити потрібну інфор­мацію, аналізувати її та застосовувати у стандартних і нестандартних ситуаціях у межах програмних вимог до результатів навчання. Це підтверджують результати моніторингових досліджень, та проведення ДПА і ЗНО з фізики.

Тому при викладанні фізики вчителі повинні звернути увагу на формування в учнів таких вмінь:

• встановлювати зв'язок між явищами навколишнього світу на основі знання законів фізики та фундаментальних фізичних експериментів;

 • застосовувати основні закони, правила, поняття та принципи, що вивчаються в курсі фізики середньої загальноосвітньої школи;

 • вивчати загальні риси і сут­тєві відмінності змісту фізичних явищ та процесів, межі застосуван­ня фізичних законів;

 • використовувати теоретичні знання для розв'язування задач різних типів (якісних, розрахун­кових, графічних, експеримен­тальних, комбінованих тощо);

 • складати план практичних дій щодо виконання експеримен­ту, користуватися вимірювальни­ми приладами, обладнанням, об­робляти результати дослідження, робити висновки щодо отрима­них результатів;

 • пояснювати принцип дії простих пристроїв, механізмів і вимірювальних приладів з фізич­ного погляду;

 • аналізувати графіки залежно­стей між фізичними величинами, робити висновки;

 • правильно визначати та ви­користовувати одиниці фізичних величин.

В умовах упровадження системи зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів учителям потрібно пожвавити роботу з навчання школярів виконувати тестові завдання різних форм і різного ступеня складності, широко практикувати тестування як навчальний прийом та форму перевірки знань, умінь і навичок школярів. Моніторингові дослідження, які проводились в 2011/2012 навчальному році обласним центром моніторингу серед учнів 10-их класів, підтверджують необхідність системної роботи з тестовими завданнями упродовж навчального процесу.

Взаємозв'язок між математикою і фізикою сприяє гармонійному розвитку мислення учнів. Міжпредметні зв'язки забезпечують формування цілісних уявлень школярів про явища природи, поглиблюють знання учнів як із фізики, так і з математики. Так, наприклад, для опису коливань і хвиль різної фізичної природи використовують­ся знання про тригонометричні функції, здобуті учнями на уроках математики.

Курс фізики тісно пов'язаний з математикою, оскільки в процесі дослідження структури і вла­стивостей матерії, фізичних явищ та їх взаємо­зв'язків у фізиці поряд з експериментальним ме­тодом широко використовується метод матема­тичного моделювання. Основною ідеєю методу математичного моделювання під час вивчення фізичних явищ є створення та дослідження мате­матичних моделей цих явищ. Оволодіння даним методом насамперед передбачає розуміння шко­лярами взаємозв'язку між математикою і фізикою та, звичайно ж, наявність відповідних знань та вмінь з математики. Практика шкільного навчання має віддзеркалювати єдність фізики й математики в процесі узгодженого їх вик­ладання. Наприклад проведення уроків-досліджень. Цей тип нетрадиційних уроків дозволяє підвищити пізнавальну активність учнів, дати їм відчути радість відкриття, побувати в ролі дослідників — теоретиків чи експериментаторів. Більшість з таких уроків спираються на використання інтерактивних форм навчання, на групові форми роботи. Це виховує вміння працювати в колективі, але потребує від учителя дуже ретельної підготовки. У кожній групі повинен бути сильний і комунікативний учень, який зміг би організувати підготовку групи до уроку й участь дітей у ньому.

Сформувати інтерес учнів до фізики, який сприяв би їхній навчально-пізнавальній діяльності, педагоги намага­ються різними способами: зміною структури змісту предмета, удос­коналенням методики його викладу, удосконаленням фізичного шкільного експерименту, застосуванням нестандартних форм і ме­тодів у організації уроку, залученням учнів до позаурочної роботи з фізики.

Хочемо зауважити, що є певні труднощі у роботі із обдарованими дітьми сільської місцевості. Учитель прагне забезпечити підготовку здібних учнів, які б могли на рівні міських шкіл, брати участь у конкурсах, навчатись на курсах, успішно складати зовнішнє незалежне оцінювання.

Оволодіння учнями навичками експериментальної діяльності в основній школі спрямоване на використання набутих знань у практичній діяльності, формування пізнавальних інтересів, розвиток їхніх творчих здібностей, зацікавленості до вибору майбутньої професії, пов'язаної з фізикою.

Учні загальноосвітніх навчальних закладів області беруть активну участь у предметних олімпіадах, інтернет - олімпіадах, конкурсі-захисті учнівських науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, Міжнародного природничого конкурсу «Левеня». Учні спеціалізованих навчальних закладів постійно займають призові місця на районних (міських), обласних, Всеукраїнських олімпіадах з фізики.

У цьому навчальному році варто звернути увагу на організацію допрофільного навчання учнів 8-9-х класів та профільного навчання учнів старшої школи, адже саме старша школа покликана створювати умови для підготовки молоді до виконання своїх соціальних функцій - трудових, суспільних, а також до подальшого продовження освіти.

При організації допрофільного навчання має враховуватися як розвиток пізнавального інтересу до вивчення предмета, так і усвідомлений вибір спрямованості подальшої освіти та професійної діяльності. Допрофільна підготовка у процесі навчання фізики в основній школі здійснюється за допомогою курсів за вибором різної спрямованості, факультативних занять, засідань гуртків і секцій, проведення екскурсій тощо.

Метою запровадження допрофільної підготовки є ознайомлення учнів із світом сучасних професій, розширення їхніх знань зі шкільних предметів, орієнтація на правильний вибір профілю навчання в старшій школі тощо. Впровадження у старшій школі профільних курсів за вибором або факультативів спрямоване на створення умов для орієнтації школярів з метою індивідуалізації навчання та соціалізацію, підготовки до усвідомленого й відповідального вибору сфери майбутньої професійної діяльності.

В умовах профілізації та диференціації старшої школи істотно зростає роль основної школи, що створює базу для подальшої загальної та професійної освіти. Саме на цьому етапі навчання фізики учні повинні з'ясувати сутність основних фізичних понять і законів, оволодіти науковою термінологією, розвивати експериментальні вміння, опановувати алгоритми розв'язування фізичних задач.

Удосконалення навчально-виховного процесу вимагає від вчителя особливу увагу приділяти розвитку критичного мислення учнів. Одна з відповідальних завдань навчання фізики полягає в тому, щоб розвивати критичне мислення школярів, яке тісно пов'язане з математичним; вдосконалювати вміння мислити, робити висновки, робити висновки, тобто формувати розумову культуру, що характеризується певним рівнем розвитку мислення, оволодінням узагальненими прийомами міркувань, прагненням здобувати знання і вмінням застосовувати їх в незнайомих ситуаціях. Щоб кожен учень зрозумів, що математичний стиль мислення не є привілеєм тільки академічної еліти.

Фізика, поряд з іншими шкільними предметами, вирішує завдання всебічного гармонійного розвитку і формування особистості. Отримані під час навчання фізики знання, вміння і навички, досягнуте розумовий розвиток повинні допомогти випускникам школи в їх адаптації до швидко мінливих умов життя. Все це обумовлює необхідність вирішення завдання розвитку критичного мислення на сучасному етапі.

Існує безліч прийомів і способів для формування критичного мислення, всі вони залежать від фантазії і творчого підходу педагога. Формувати критичне мислення можна як цілеспрямовано (на спецкурсах, додаткових заняттях, позаурочних заходах), так і на протязі кожного уроку. В якості прикладу в даному випадку може бути, те, що вчитель цілеспрямовано робить помилки в записах на дошці, про що учні заздалегідь поінформовані. Зокрема, стосовно до фізики способами формування критичного мислення можуть бути: фізичні задачі-помилки, фізичні твори, що містять помилки, різні слайд-шоу і демонстрації. Наявність способів настільки ж багатогранно, як багатогранна наука фізика.

Як зазначається в Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, одним з пріоритетів розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційних технологій, які розширюють можливості учнів щодо якісного формування системи знань, умінь і навичок, їх застосування у практичній діяльності, сприяють розвитку інтелектуальних здібностей до самонавчання, створюють сприятливі умови для навчальної діяльності учнів і вчителя.

Сучасний учитель займається різними видами професійної діяльності: викладацькою, виховною, науковою, методичною, управлінською. Залежно від того або іншого виду діяльності існують різні можливості використовувати комп’ютерні або інформаційні технології, що дають можливість отримувати, передавати, систематизувати, обробляти інформацію, а також здійснювати комунікацію між колегами, учнями та їх батьками.

Із збільшенням кількості комп’ютерів в школах зростає їх роль як ефективного засобу підвищення результативності навчання при застосуванні їх як нового засобу навчання. При цьому комп’ютер може бути використаний і для автоматизації робочого місця вчителя як засіб навчання тих, хто вчиться. Його застосування дозволяє підвищити інтелектуальний рівень учнів і полегшує вирішення практичних задач.

На допомогу вчителю фізики, астрономії для організації занять за допомогою комп’ютера сьогодні випускається безліч навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки, інтернет. Виділимо основні напрями застосування комп’ютерної техніки на уроках фізики і астрономії:

підготовка друкованих роздаткових матеріалів (контрольні, самостійні роботи, дидактичні картки для індивідуальної роботи);

 • мультимедійний супровід пояснення нового матеріалу (презентації, ау-діо-, відеозаписи реальних лекцій, навчальні відеоролики, комп’ютерні моделі фізичних експериментів);

 • інтерактивне навчання в індивідуальному режимі;

 • проведення комп’ютерних лабораторних робіт;

 • обробка учнями експериментальних даних (побудова таблиць, графіків, створення звітів);

 • контроль рівня знань з використанням тестових завдань;

 • використання на уроках і при підготовці до них інтернет-ресурсів.

Причин комп’ютеризації навчання фізиці та астрономії можна назвати багато. У мережі є багато програмних продуктів, які учителі-предметники можуть використати під час проведення уроків із застосуванням нових інформаційних технологій. Подібні уроки дозволяють підвищити інтерес до вивчення предметів природничо-математичного циклу, активізувати їх пізнавальну діяльність, сприяють формуванню наукового світогляду.

Добре відомо, що курс фізики середньої школи включає розділи, вивчення і розуміння яких вимагає розвиненого образного мислення, уміння аналізувати, порівнювати. Насамперед мова йде про такі розділи, як «Молекулярна фізика», деякі розділи «Електродинаміки», «Ядерна фізика», «Оптика» і ін. Багато явищ в умовах шкільного фізичного кабінету не можуть бути продемонстровані. Наприклад, явища мікросвіту, або процеси, що швидко протікають, або досліди із приладами, відсутніми в кабінеті. В результаті учні зазнають труднощі їхнього вивчення, оскільки не в змозі їх уявити. У таких ситуаціях на допомогу учневі приходять сучасні технічні засоби навчання й у першу чергу персональний комп’ютер.

Навчальні програми з фізики змінюються значно швидше, ніж обновлюється чи створюється нове програмне забезпечення. Однак це не означає, що потрібно відмовлятися від використання ППЗ з фізики чи астрономії.

«Бібліотека електронних наочностей» разом з «Віртуальною фізичною лабораторією» дозволяють комплексно підходити до викладання навчального матеріалу з фізики, використовуючи конструктор уроків. «Електронний задачник» для 7-8 класів дозволяє персонально (при використанні мережі) підійти до розв’язування задач і виявити можливі прогалини в знаннях учнів.

Реформування шкільної освіти має на меті зробити її більш якісною шляхом забезпечення широких можливостей для розвитку, навчання та виховання творчої особистості, в результаті яких вона буде підготовлена до активного, самостійного життя в суспільстві. Таке складне завдання можна вирішити шляхом використання інноваційних технологій навчання, серед яких чільне місце займають мультимедійні технології. Вони відкривають нові, ще недостатньо досліджені можливості вдосконалення навчальної діяльності.

Отже, на сучасному етапі розвитку шкільної освіти проблема застосування комп’ютерних технологій на уроках фізики набуває дуже великого значення. Комп’ютер з мультимедіа в руках учителя стає дуже ефективним технічним засобом навчання, тобто працює в інтерактивному режимі.

Все це дозволяє: вивести сучасний урок на якісно новий рівень; підвищувати статус вчителя; впроваджувати в навчальний процес інформаційні технології; розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку; використовувати різні форми навчання та види діяльності в межах одного уроку; ефективно організовувати контроль знань, вмінь та навичок учнів; полегшувати та вдосконалювати розробку творчих робіт, проектів, рефератів.

Використання новітніх технологій у сучасному суспільстві стає необхідним практично в будь-якій сфері діяльності людини. Оволодіння навичками цих технологій ще за шкільною партою багато в чому визначає успішність майбутньої професійної підготовки нинішніх учнів.
Список використаної літератури

 1. Андрєєва В.М., Григораш В.В. Настільна книга педагога.// Х.: Основа, 2006, 352ст.

 2. Використання інформаційних технологій на уроках фізики в основній школі. //Інтернет ресурси.

 3. Використання інформаційних технологій на уроках фізики. //Бібліотека журналу Фізика в школах України. – Основа, 2007, 200ст.

 4. Давиденко А.А. Методика розвитку творчих здібностей учнів у процесі навчання фізики (теоретичні основи).- Ніжин: ТОВ"Видавництво "Аспект - Поліграф", 2004.-264 с.

 5. Державний стандарт базової і повної середньої освіти.

 6. Збірник програм з профільного навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика та астрономія. 10 – 12 класи. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 112 с.

 7. Карпова Л.Б. Використання персонального комп’ютера на уроках фізики. //Фізика в школах України. – Основа, 2008, №17, 32ст.

 8. Мельник Л.С. Формування ключових компетентностей методами інтерактивного навчання. //Фізика в школах України. – Основа, 2008, №5, 32ст.

 9. Наволокова Н.П., Андрєєва В.М. Практична педагогіка для вчителя. //Основа, Х.:, 2009, 120ст.

 10. Національна доктрина розвитку освіти.

 11. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Астрономія. 7 – 12 класи». Авт. колектив: О.І.Ляшенко, О.І.Бугайов, Є.В.Коршак, М.Т.Мартинюк, М.І.Шут. – К.; Ірпінь: Перун, 2005.

 12. Рябченко Ж.В. Використання комп’ютера під час проведення уроків досліджень. //Фізика в школах України. – Основа, 2010, №11-12, 88ст.

 13. Садкіна В.І. 101цікава ідея.//Основа, Х.:, 2009, 88ст.

 14. Сіденко О.М. Застосування сучасних ІКТ під час проведення фізичного практикуму. Використання прикладного програмного забезпечення на уроках фізики з метою підвищення рівня навчання. //Фізика в школах України. – Основа, 2008, №4, 32ст.

 15. Совгира С.М. Використання ІКТ на уроках фізики. //Фізика в школах України. – Основа, 2010, №18, 40ст.

 16. Соловйова О.Ю. Використання комп’ютерних технологій у курсі фізики. //Фізика в школах України. – Основа, 2009, №3, 20ст.

 17. Цодікова С.О. Використання персонального комп’ютера на уроках фізики. //Інтернет ресурси.

 18. Шарко В.Д. Сучасний урок. //К.: 2006, 224ст.Схожі:

Завідувач лабораторії природничо-математичних дисциплін, завідувач...
...
Методист лабораторії природничо-математичних дисциплін Черкаського...
О.І. Замулко, методист лабораторії природничо-математичних дисциплін Черкаського обласного інститут післядипломної освіти педагогічних...
Методист лабораторії природничо-математичних дисциплін Черкаського...
О.І. Замулко, методист лабораторії природничо-математичних дисциплін Черкаського обласного інститут післядипломної освіти педагогічних...
О. М. Козлова, методист лабораторії природничо-математичних дисциплін...

О. М. Козлова, методист лабораторії природничо-математичних дисциплін...

Методист лабораторії природничо-математичних дисциплін Черкаського...
РОЛЬ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ
Методист лабораторії природничо-математичних дисциплін Черкаського...
...
Завідувач лабораторії природничо-математичних дисциплін Черкаського...
С. Г. Мойсеєва, завідувач лабораторії природничо-математичних дисциплін Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних...
Завідувач лабораторії природничо-математичних дисциплін Черкаського...
С. Г. Мойсеєва, завідувач лабораторії природничо-математичних дисциплін Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних...
Завідувач лабораторії природничо-математичних дисциплін Черкаського...
С. Г. Мойсеєва, завідувач лабораторії природничо-математичних дисциплін Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка