ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ Запорізького навчально-виховного комплексу №67


Скачати 81.77 Kb.
НазваВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ Запорізького навчально-виховного комплексу №67
Дата18.04.2013
Розмір81.77 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ  

 ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ

Запорізького навчально-виховного комплексу № 67

Запорізької міської ради,

Запорізької області

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

1.1.    ця посадова інструкція розроблена на підставі тарифно-кваліфікаційної характеристики вчителя фізики, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 31.08.1995 № 463/1268 за погодженням з Міністерством праці та Міністерством юстиції України.

1.2.   вчитель фізики повинен мати вищу або середню спеціальну педагогічну освіту без вимог до стажу роботи;

1.3.   вчитель фізики адміністративно підпорядковується безпосередньо директорові школи;

1.4.   вчитель фізики призначається і звільняється з посади відділом освіти районної адміністрації з подання директора;

1.5.   у своїй діяльності вчитель фізики керується КонституцієюУкраїни, Конценцією ООН про права дитини, законами України з питань освіти, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями відповідних органів виконавчої влади, методичними рекомендаціями Українського науково-методичного, обласного, районного центру, а також Статутом, нормативно-правовими актами навчального закладу, трудовою угодою, цією Інструкцією. Дотримується у роботі Конвенції про права дитини.

 

ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Основними завданнями та обов’язками діяльності вчителя фізики є:

2.1.  Проводити на високому методичному і науковому рівні навчання учнів відповідно до програм та методик з фізики, використовуючи найефективніші прийоми, методи і засоби навчання.

2.2. Визначити завдання і зміст занять з урахуванням віку, підготовленості, індивідуальних, психофізичних особливостей  учнів.

2.3.  Забезпечувати повну безпеку учнів, виконання вимог техніки безпеки під час проведення уроків та лабораторних робіт з фізики.

2.4.            Разом із медичними працівниками контролювати стан здоров’я дітей і регулювати їхнє фізичне навантаження.

2.5. Проводити позакласну роботу з учнями.

2.6.            Вести облік успішності і відвідування уроків.

2.7. Турбуватися про збереження навчально-матеріальної бази з фізики, обладнання та інвентаря, прийнятого на відповідальне збереження згідно з відповідними документами.

2.8.            Брати участь у роботі методичного об’єднання.

2.9.            Проходити періодичні медичні обстеження.

2.10.        Дотримуватись етичних норм поведінки в школі, побуті, громадських місцях, які відповідають суспільному статусу педагога.

2.11.          Постійно працювати над вдосконаленням власної інформаційної компетентності. Застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології у практичній педагогічній діяльності.

2.12.         Брати участь в організації та проведенні зовнішнього незалежного оцінювання.

2.13.         Дотримуватись  до правил і норм із техніки безпеки та виробничої санітарії.

2.14.        Складати і переглядати один раз на три роки інструкції з техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки та здійснювати нагляд за їхнім дотриманням відповідно до типових інструкцій.

2.15.         Систематично проводити інструктажі з учнями з правил безпеки праці під час навчальних занять з обов’язковою реєстрацією в класному журналі та журналі реєстрації інструктажів учнів.

2.16.        Проводити ретельну перевірку та своєчасне розслідування та облік нещасних випадків, пов’язаних з роботою учнів.

2.17.         Допускати у визначеному порядку на заняття представників дирекції школи.

2.18.        Замінювати на уроках тимчасово відсутніх учителів згідно з розпорядженням заступника директора з навчально-виховної роботи.

2.19.        Брати участь у роботі педагогічної ради школи і нарадах, які проводяться дирекцією школи.

 

ІІІ. ПРАВА:

Вчитель фізики має право:

3.1.  брати участь в управлінні школою в порядку, передбаченому Статутом НК № 67;

3.2. захищати професійну честь та гідність;

3.3. ознайомлюватись зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку  його діяльності, і давати свої пояснення;

3.4.            захищати свої інтереси самостійно або  через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов’язаного з порушенням педагогом норм професійної етики;

3.5. на конфедиційність дисциплінарного (службового) розслідування за винятком випадків, передбачених законом;

3.6.            на вільний вибір форм, методів, засобів навчання, методи оцінювання знань учнів;

3.7. на впровадження в освітній процес інформаційно-комунікаціних технологій;

3.8.            на підвищення кваліфікації і перепідготовку;

3.9.            атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію та здобувати її в разі успішного проходження атестації;

3.10.         давати учням під час занять і перерв обов’язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисцпліни, притягувати учнів до дисциплінарної відповідальності у випадку і в порядку, визначених Статутом і Правилами про нагородження учнів та стягнення;

 

ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:

4.1.   У встановленому законодавством Україні порядку вчитель хімії несе відповідальність за:

      4.1.1.   життя і здоров’я учнів під час навчального процесу;

4.1.2.   реалізацію в повному обсязі навчальних програм відповідно до навчального плану і розкладу навчального процесу

4.1.3.    порушення прав і свобод учня.

4.2.   За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших нормативних  актів, посадових обов’язків, установлених цією інструкцією, вчитель інформатики несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

4.3.   За застосування, в тому числі одноразове, як методу виховання фізичного та психологічного насильства над учнем, а також скоєння іншого аморального вчинку вчитель може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і Закону України „Про освіту”. Звільнення за такий вчинок не є заходом дисциплінарного покаранння.

4.4.   За спричинення школі  чи учасникам освітнього процесу збитків у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків учитель фізики несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і цивільним законодавством.

 

V. ПОВИНЕН ЗНАТИ:

Вчитель фізики повинен знати:

5.1.  Закон України „Про освіту”, інші законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання та виховання, державну мову відповідно до чинного законодавства про мови України. Нормативні документи з питань безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

5.2. Правила внутрішнього розпорядку школи.

5.3. Правила протипожежної безпеки, енергобезпеки, надання першої медичної допомоги у разі нещасних випадків.

5.4. Правила виробничої санітарії та гігієни праці.

5.5. Правила користування засобами пожежогасіння та індивідуального захисту.

5.6. Шляхи евакуації учнів на випадок екстермальних ситуацій.

5.7. Особливості змісту навчальних програм з фізики.

5.8. Норми оцінювання знань, умінь і навичок учнів.

5.9. Вимоги до ведення навчальної документації школи.

5.10. Основні методи навчання, їхню класифікацію.

5.11. Зміст і засоби оптимізації процесу навчання.

5.12. Психологічні основи диференційованого навчання.

5.13. Суть уроку як основної форми процесу навчання і виховання.

5.14. Підходи до вибору форм, засобів і методів навчання з урахуванням конкретних умов.

5.15. Основи формування системності знань школярів.

5.16. Особливості функціонування учнівського колективу як засобу виховання школярів.

5.17. Педагогічні основи учнівського самоврядування у школі.

5.18. Методику підготовки, проведення й аналізу виховних заходів та роботи з батьками.

5.19. Сучасні методики навчання фізики.

5.20. Основну і додаткову літературу, програму з фізики.

5.21. Форми і методи удосконалення педагогічної майстерності, узагальнення педагогічного досвіду.

 

VІ. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ:

6.1.  Вчитель фізики повинен мати відповідну фахову освіту.

6.2.  Проводить вступний, цільовий та позаплановий інструктажі учнів з охорони праці під час занять з обов’язковою реєстрацією у „Журналі реєстрації інструктажу учнів” та в класному журналі.

6.3.  Володіти сучасними формами, методами організації навчально-виховного процесу, забезпечувати результативність та якість своєї праці.

6.4.  Вчитель фізики повинен уважно оглянути місце проведення занять, переконатися у справності лабораторних приладь, надійності  установлення і закріплення відповідно до санітарно-гігієнічних вимог до місця проведення занять.

6.5.  Під час занять учитель хімії повинен навчити учнів безпечних прийомів виконання дослідів і стежити за виконанням учнями заходів безпеки, при цьому суворо дотримуватись принципів доступності й послідовності навчання.

6.6.  Якщо в учня з’являються ознаки втоми або якщо він скаржиться на слабкість чи погане самопочуття, негайно відіслати його до лікаря.

6.7.  Раз на 5 років проходити навчання на курсах підвищення кваліфікації з предмету і раз на три роки – з безпеки життєдіяльності з наступною атестацією і присвоєнням кваліфікаційної групи.

6.8.  Розробляє і періодично переглядає інструкції з охорони праці і подає їх на затвердження директору.

6.9.  Постійно підвищує педагогічну майстерність і фаховий рівень.

 

VІІ. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ:

Вчитель фізики:

7.1.   працює в режимі тижневого навантаження, розкладу уроків, графіку позакласної роботи, затверджених наказом директора школи на початок навчального року.

7.2.   проводить уроки згідно з розкладом уроків, замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх учителів на умовах погодинної оплати і згідно з тарифікацією.

7.3.   дотримується правил внутрішнього розпорядку щодо організації робочого часу і його використання в навчальному закладі, замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх учителів тієї самої спеціальності.

7.4.   планує заходи з інформатики на навчальний рік, семестр. План заходів затверджує директор школи.

7.5.   отримує від дирекції школи матеріали нормативно-правового та організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

7.6.   систематично обмінюється інформацією з питань, які належать до його компетенції, з дирекцією школи та педагогічними працівниками.

7.7.   у період канікул, які не збігаються з відпусткою, залучається дирекцією школи до педагогічної, методичної та організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навантаження до початку канікул.

Схожі:

Розвиток навички читання як умови формування освітньої компетенції...
Опис досвіду роботи вчителя початкових класів Запорізького навчально-виховного комплексу №109 Дидики Людмили Іванівни
Конспект уроку з курсу «Я і Україна. Природознавство»
Методичний кабінет Запорізького навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів №109
Задача. Заміни
Підготувала вчитель початкових класів Запорізького навчально-виховного комплексу №109 Дидика Людмила Іванівна
Уроку
Розробила: вчитель фізики та математики Миропільського навчально-виховного комплексу Краснопільської районної ради Сумської області...
Відділ освіти Чорнобаївської райдержадміністрації Методичний кабінет...

Шепетівський навчально-виховний комплекс №1 Хмельницької області...
...
Сторінками Червоної книги
Щербина Наталія Сергіївна вчитель біології Журжинецького навчально- виховного комплексу
Гриценко Л. В., учитель математики Миропільського навчально-виховного...

Сторінками Червоної книги
Щербина Наталія Сергіївна вчитель біології Журжинецького навчально- виховного комплексу
Методичне об’єднання вчителів початкових класів спеціалізованого...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка