«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ З БУДІВЕЛЬ У ВИПАДКУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ»


Назва«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ З БУДІВЕЛЬ У ВИПАДКУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ»
Сторінка8/10
Дата08.04.2013
Розмір1.06 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Примітка 1. Дане положення не стосується загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, а також стаціонарних лікувальних закладів. Передбачати шляхи евакуації інвалідів та громадян похилого віку по сходах типу СЗ не допускається.

При проектуванні зовнішніх відкритих сходів слід передбачати заходи щодо снігозахисту, а також запобігання обледенінню.

Примітка 2. Сходи типу СЗ у загальнорозвиваючих дошкільних навчальних закладах повинні мати уклон не більше 1:1 (45°), а в інших громадських будинках - не більше 1:0,6 (60°).

Ширина таких сходів повинна бути не менше 0,8 м, а ширина сходинок - не менше 0,2 м.

9.1.16 При влаштуванні проходу до сходів типу СЗ через плоскі покрівлі (у тому числі і неексплуатовані) або зовнішні відкриті галереї несучі конструкції покриттів та галерей слід проектувати з класом вогнестійкості не менше R30 і групи МО за межею поширення вогню.

9.1.17 При розділенні приміщень на частини з допомогою перегородок, що трансформуються, слід передбачати самостійні евакуаційні виходи з кожної частини.

9.1.18 Евакуаційні виходи з підвалу або цокольного поверху передбачають, як правило, безпосередньо назовні.

У будинках з умовною висотою до 26,5 м включно допускається передбачати виходи з підвалу або цокольного поверху через загальні сходові клітки з виходом назовні, відокремленим від іншої частини сходової клітки на висоту одного поверху суцільною протипожежною перегородкою 1-го типу.

9.1.19 Сполучення між підвалом або цокольним поверхом та першим поверхом допускається влаштовувати по окремих сходах, що ведуть до коридору, холу або вестибюлю першого поверху, крім вестибюлю атріума, за умови дотримання вимог 4.35 та 5.50, 5.51 ДБН В. 1.1-7.

ДБН В.2.2-3-97

Будинки і поруди. Будинки і споруди навчальних закладів
3.26 Розмiщення виходiв iз будинкiв та сходових клiток, максимальнi розмiри сходових маршiв за пожежними вимогами, а також розмiщення та влаштування аудиторiй, актових та фiзкультурноспортивних залiв повиннi вiдповiдати вимогам вiдповiдних нормативних документiв (додаток 8, п.3).

3.28 Iз актового залу повинно бути не менше 2-х виходiв. При влаштуваннi амфiтеатру в актовому залi чи лекцiйнiй аудиторiї, перший та останнiй ряди мiсць та евакуацiйнi виходи в яких розташованi на рiвнях рiзних поверхiв, розрахунок шляхiв евакуацiї слiд проводити виходячи з необхiдностi евакуацiї 2/3 глядачiв на нижнiй поверх та I/З глядачiв на верхнiй поверх.

Допускається передбачати один евакуацiйний вихiд з балкону, мiсткiсть якого не перевищує 50 мiсць. Евакуацiя глядачiв, що знаходяться на балконi, не повинна здiйснюватись через зал.

3.31 При розрахунку ширини шляхiв евакуацiї найбiльша кiлькiсть людей, що одночасно перебувають на поверсi в будинку загальноосвiтнiх шкiл та шкiл-iнтернатiв, повинна визначатись, виходячи з мiсткостi навчальних примiщень, примiщень для трудового навчання, а також фiзкультурно-спортивного та актового залiв, що знаходяться на даному поверсi.

3.32 Ширина дверей виходiв з примiщень, в яких одночасно може знаходитись бiльше 15 учнiв, повинна бути не меншою 0,9 м.

3.33 Вiдстань по коридору вiд дверей найбiльш вiддалених примiщень (крiм вбиралень, умивалень, душових та iнших обслуговуючих примiщень) до виходу назовнi або на сходову клiтку у будинках зага-льноосвiтнiх шкiл, професiйних та вищих навчальних закладiв повинна бути не бiльшою вказаної в таблицi 3.
Таблиця 3

При евакуації

Відстань, м при щільності людського потоку при евакуації більше 2 до 3 люд/м2 *

Для будинків навчальних закладів зі ступенем вогнестійкості

І – ІІІ

ІІІб, IV

IIIa, IVa, V

А. З приміщень, розташованих між сходовими клітками або виходами назовні

50

35

25

Б. З приміщень з виходами у тупиковий коридор чи хол

25

15

10

* – Відношення числа евакуйованих з приміщень до площі шляху евакуації.
Примiтка. Загальна мiсткiсть примiщень, що виходять у тупиковий коридор або хол будинкiв загальноосвiтнiх шкiл, професiйних та вищих навчальних закладiв І-ІІІ ступеня вогнестiйкостi заввишки не бiльше чотирьох поверхiв, повинна бути не бiльшою нiж 125 чоловiк.

При цьому вiдстань вiд дверей найбiльш вiддалених примiщень до виходу у найбiльш вiддалену сходову клiтку повинна бути не бiльшою нiж 100 м.
3.34 Ширину коридорiв на поверхах, де знаходяться навчальнi примiщення, а також переходiв мiж корпусами належить приймати не менше 2,2 м. Ширина iнших коридорiв повинна бути не менше 1,4 м.

Ширина рекреацiйних примiщень при однобiчному розташуваннi примiщень кабiнетiв i лабораторiй повинна прийматися не менше 2,8 м, ширина рекреацiйних примiщень, якi прилягають до кабiнетiв i лабораторiй з двобiчним розташуванням та до навчальних примiщень 1-4-х класiв шкiл - не менше 3,5 м.

3.38 Із майстернi з обробки деревини та комбiнованої майстернi з обробки металу та деревини необхiдно передбачати додатковий вихiд безпосередньо назовнi з утепленим тамбуром або через окремий коридор, у який вiдсутнi виходи iз класiв, навчальних кабiнетiв та лабораторiй.

3.39 Поручнi та огорожi на поверхах на шляхах евакуацiї у школах та навчальних корпусах шкiл-iнтернатiв, де розташованi примiщення для 1-4-х класiв, повиннi вiдповiдати таким додатковим вимогам:

- висота огорожi сходiв, якими користуються дiти, повинна бути

1,5 м з поручнем на висотi 0,8 м;

- в огорожi сходiв вертикальнi елементи повиннi мати просвiт

не бiльше нiж 0,1 м (горизонтальне членування в огорожi,

крiм поручня, не допускається);

- висота огорожi ганкiв, що розмiщенi на рiвнi 0,45 м i бiльше

вiд землi, повинна бути не менше 0,8 м та обладнуватись

поручнем.

3.40 Зовнiшнi вiдкритi сходи не допускається використовувати як другий евакуацiйний вихiд з другого i вище поверхiв будинкiв шкiл та шкiл-iнтернатiв.

3.42 3 груп примiщень, розташованих у пiдвальному або цокольному поверсi будинкiв шкiл та спальних корпусiв, необхiдно передбачати не менше двох евакуацiйних виходiв безпосередньо назовнi. Для цих груп примiщень допускається влаштування виходiв на 1-й поверх через окремi сходовi клiтки, не зв'язанi з внутрiшнiми вiдкритими сходами та загальними сходовими клiтками.
ДБН В.2.2-10-2001

Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я
4.10 Вимоги до шляхів евакуації повинні відповідати положенням ДБН В.2.2-9.

4.11 Відстань шляхів евакуації від дверей найбільш віддалених приміщень закладів охорони здоров’я (крім туалетів, вмивальних, душових та інших допоміжних приміщень) до виходу назовні ао на сходову клітку повинно бути не більше вказаного в таблиці 3.

Наведені в табл. 3 відстані необхідно приймати для будинків стаціонарів в лікувальних закладах по гр.5. Для інших закладів охорони здоров’я щільність потоку людей в коридорі визначається проектом.
Таблиця З

Ступінь вогнестійкості будинку

Відстань в м при щільності людського потоку при евакуації,1) чел./м2

до 2

св.2 до 3

св. З до 4

св.4 до 5

1

2

3

4

5

А З приміщень,що розташовані між сходовими клітками або зовнішніми виходами

I-III

60

50

40

35

IIIб, IV

40

35

30

25

IIIа, IVа, V

30

25

20

15

Б З приміщень з виходами в тупіковий коридор або хол

I-III

30

25

20

15

III6, IV

20

15

15

10

IIIа, IVа, V

15

10

10

5

1) Відношення кількості евакуюємих з приміщень до площі шляху евакуаціїДБН В.2.2-15-2005

Будинки і споруди. Житлові будинки
4.6 Найбільші відстані від дверей квартир і кімнат гуртожитків до виходу у сходову клітку або назовні слід приймати за таблицею 3.
Таблиця 3 – Найбільша відстань від дверей квартир і кімнат гуртожитків до виходу у сходову клітку або назовні

Ступінь вогнестійкості будинку

Найбільша відстань від дверей квартири або кімнати у гуртожитку до виходу, м

у разі розташування між сходовими клітками або зовнішніми виходами

у разі виходу до тупикового коридору або на галерею

І

40


25


ІІ

40


25


III


30


20


ІІІб, IV


25


15


IlІa, IVa, V


20


10


Примітка. Відстань від дверей квартир або кімнати у гуртожитку до сходової клітки визначається по коридору від дверей виходу з квартири (дверей кімнати у гуртожитку) до дверей сходової клітки, а для сходових кліток типу НІ - до дверей виходу на повітряну зону цієї сходової клітки, для сходових кліток типу Н4 - до дверей виходу в протипожежний тамбур-шлюз цієї сходової клітки


4.9 Двері сходових кліток (крім сходових кліток типу Н4), тамбурів при сходових клітках типу Н2 (див. 4.14) і двері квартир, що виходять безпосередньо в сходові клітки, повинні бути глу­хими або з армованим склом, обладнані пристроєм для самозачинення й ущільненнями в притулах.

4.10 У житлових будинках секційного типу з умовною висотою не більше ніж 26,5 м включно квартири можуть мати вихід в одну сходову клітку типу СК1.

З третього поверху і вище таких будинків слід проектувати другий евакуаційний вихід, за який може бути прийнятий:

а) вихід з балконів (лоджій) квартир або безпосередньо з квартир через двері на зовнішні металеві маршові сходи, які ведуть до позначки підлоги третього поверху і мають уклон не більший 80°, ширину маршів і площадок не менше 0,6 м, висоту огорожі не менше 1,2 м. Двері виходу на зазначені вище сходи повинні відповідати вимогам, які ставляться до вхідних дверей квартир (крім вимог до вогнестійкості дверей);

б) вихід з кожної квартири на площадку, що влаштовується уздовж зовнішньої стіни будинку з глухим простінком шириною не менше 1,2 м, між торцем площадки та прорізом, який виходить на площадку, або не менше 1,6 м між прорізами. Вихід із квартири або засклених балконів (лоджій) на таку площадку слід передбачати через двері. Площадка повинна бути шириною не менше 1,2 м, мати огорожу висотою не менше 1,2 м. На таких площадках допускається встановлювати зовнішні блоки кондиціонерів квартир;

в) вихід на сходи типу С3, що влаштовуються в торці коридору або в будь-якій його частині і веде до позначки підлоги другого поверху, минаючи сходово-ліфтовий вузол; при цьому в секціях з кількістю квартир на поверсі більше чотирьох необхідно влаштовувати у квартирах на три кімнати і більше вихід згідно з 4.10,6).

Примітка 1. Зазначені в 4.10, а) сходи і в 4.10, б) площадки не враховуються при визначенні загальної площі квартир згідно з додатком В цих Норм.

Примітка 2. Зазначеними в 4.10,6) площадками можуть слугувати частини балконів, лоджій, терас без засклення.

4.11 У житлових будинках допускається влаштування квартир у двох і більше рівнях (поверхах). Для таких квартир допускається влаштування виходу в сходові клітки будинку через один поверх, який може бути організований на першому (нижньому) або на другому рівні (поверсі) квартири. При цьому поверх, що не має безпосереднього виходу в сходову клітку будинку, повинен бути забезпечений евакуаційним виходом згідно з 4.10 цих Норм.

Допускається влаштування внутрішньоквартирних сходів із гвинтовими або забіжними схо­динками, при цьому ширина проступу в середині сходинки повинна бути не менше 18 см. Допускається передбачати внутрішньоквартирні сходи дерев'яними.

4.12 У житлових будинках коридорного і галерейного типу з умовною висотою до 26,5 м включно при загальній площі квартир на поверсі 500 м2 і більше загальні коридори (галереї) повинні мати виходи не менше ніж на дві звичайні сходові клітки типу СК1.

При загальній площі квартир на поверсі менше 500 м допускається вихід на одну звичайну сходову клітку типу СК1. При цьому в торцях коридору (галереї) слід передбачати виходи на зовнішні сходи типу С3.

При розміщенні сходової клітки типу СК1 у торці будинку допускається, при дотриманні вимог 4.6 цих Норм, улаштування одних сходів типу С3 у протилежному торці коридору (галереї).

У двоповерхових гуртожитках V і ІІІб ступенів вогнестійкості сходи типу С3 повинні вести до позначки підлоги першого поверху.

Примітка. Загальна площа квартир на поверсі, що вказана у цьому пункті та пунктах 4.13, 4.14, може бути збільшена до 600 м за умов кількості квартир на поверсі не більше чотирьох.

4.13 У житлових будинках з умовною висотою більше 26,5 м при загальній площі квартир на поверсі менше 500 м2 квартири можуть мати вихід в одну незадимлювану сходову клітку типу Н1. При цьому в будинках секційного типу для усіх квартир і приміщень загального користування гуртожитків, розташованих на третьому поверсі і вище, слід передбачати другий евакуаційний вихід згідно з 4.10, а у будинках коридорного типу - додаткові виходи в торцях коридору на зовнішні сходи типу С3, що ведуть до позначки підлоги другого поверху.

При розміщенні незадимлюваної сходової клітки типу Н1 у торці коридору будинку допус­кається влаштування одних сходів типу С3 у протилежному торці коридору при дотриманні вимог 4.6 цих Норм.

4.14 У житлових будинках з умовною висотою більше 26,5 м при загальній площі квартир на поверсі 500 м2 і більше слід передбачати не менше двох незадимлюваних сходових кліток; не менше 50 % з них повинні бути типу Н1, решту сходових кліток допускається проектувати типів Н2 або Н4. Незадимлювані сходові клітки в межах першого поверху повинні мати виходи безпосередньо назовні.

Допускається влаштовувати вихід назовні з незадимлюваної сходової клітки типу Н1 через вестибюль, відокремлений від коридорів, що примикають до них, згідно з вимогами 5.32 і 5.44 ДБН В.1.1-7. При цьому сполучення сходоврї клітки з вестибюлем повинно влаштовуватися ана­логічно до інших поверхів через повітряну зону. Допускається заповнення прорізу повітряної зони на першому поверсі металевими ґратами. Сполучення незадимлюваних сходових кліток типів Н2, Н4 з вестибюлем улаштовується згідно з вимогами 5.44 ДБН В.1.1-7.

На шляхах евакуації від дверей квартири до сходової клітки типу Н2 слід передбачати не менше двох (не рахуючи дверей із квартири) послідовно розташованих дверей. При цьому, при сходовій клітці Н2 слід передбачати тамбур. Двері тамбура виконуються згідно з 4.9 цих Норм.

4.20 У будинках заввишки три поверхи і більше виходи назовні з підвальних, цокольних по­верхів і технічного підпілля не повинні сполучатися зі сходовими клітками житлової частини бу­динку, а мають улаштовуватися безпосередньо назовні. Виходи назовні з таких поверхів і технічного підпілля слід улаштовувати згідно з ДБН В.1.1-7. У будинках до п'яти поверхів включно ці виходи допускається влаштовувати через загальні сходові клітки житлової частини будинку з окремим виходом назовні, який відокремлюється від житлової частини сходової клітки суцільною про­типожежною перегородкою 1-го типу на висоту одного поверху.

Технічні, підвальні і цокольні поверхи слід поділяти протипожежними перегородками 1-го типу на відсіки площею не більше 500 м2 у несекційних житлових будинках, а у секційних - по секціях. У кожному відсіку або секції підвальних і цокольних поверхів повинно бути не менше двох вікон (люків) розміром 0,9  1,2 м.

З технічних поверхів, розташованих у середній частині будинку, і технічних горищ слід пе­редбачати виходи через загальні сходові клітки. Сполучення таких поверхів з незадимлюваними сходовими клітками типу Н1 слід влаштовувати через повітряну зону, типу Н2 - через протипожежні двері 2-го типу, типу Н4 - через протипожежний тамбур-шлюз 1-го типу.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Кодекс законів «Про працю України»
Евакуаційні шляхи і виходи повинні утримуватися вільними, нічим не захаращуватися і в разі виникнення надзвичайної ситуації забезпечувати...
С.І. Черніков ГУ МНС в Миколаївській області майор вн служби
Тема 5 Організація та порядок проведення пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у випадку виникнення надзвичайної ситуації...
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення заняття з тактичної підгтоовки з особовим...
ТЕМА: Організація та порядок проведення пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у випадку виникнення надзвичайної ситуації...
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення заняття з тактичної підгтоовки з особовим...
ТЕМА: Організація та порядок проведення пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у випадку виникнення надзвичайної ситуації...
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення заняття з тактичної підготовки з особовим...
ТЕМА: 26 Організація та порядок проведення пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у випадку виникнення надзвичайної ситуації...
Відпрацювання дій при виникненні надзвичайної ситуації пов’язаної...
Мета занять: Проведення тренування диспетчерів ПЗЧ по відпрацюванню дій при виникненні надзвичайної ситуації пов’язаної з знаходженням...
Про недопущення неблагополучної ситуації щодо сказу на території м. Тернополя
З метою забезпечення недопущення неблагополучної ситуації щодо сказу та враховуючи неодноразові скарги громадян на випадки укусів...
Відпрацювання дій при виникненні надзвичайної ситуації пов’язаної...
Тема : Відпрацювання дій при виникненні надзвичайної ситуації пов’язаної з знаходженням боєприпасів часів ВВв
Затверджую” Начальник ОКЦ ГУ МНС України в Миколаївській області майор вн сл. Д. Г. Жиголін
Мета занять: Проведення тренування диспетчерів ПЗЧ по відпрацюванню дій при виникненні надзвичайної ситуації
1 Запропонувати основні заходи із санітарно-гігієнічного та протиепідемічного...
Запропонувати основні заходи із санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення населення залежно від санітарно-епідемічного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка