«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ З БУДІВЕЛЬ У ВИПАДКУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ»


Назва«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ З БУДІВЕЛЬ У ВИПАДКУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ»
Сторінка2/10
Дата08.04.2013
Розмір1.06 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Визначення геометричних характеристик приміщення


До геометричних характеристик приміщення, що використовуються у розрахунках, відносяться його геометричний об’єм, приведена висота Н та висота кожної з робочих зон h.

Геометричний об’єм визначається на основі розмірів та конфігурації приміщення. Приведена висота визначається, як відношення геометричного об’єму до площі горизонтальної проекції приміщення. Висота робочої зони розраховується в такий спосіб:
h=hвідм+1,7-0,5δ
де hвідм – висота відмітки зони знаходження людей над підлогою приміщення, м;

δ – різниця висот підлоги, дорівнює нулю при горизонтальному його розташуванні, м.

Варто мати на увазі, що максимальної небезпеки при пожежі піддаються люди, що перебувають на рівні більше високої відмітки. Так, при визначенні необхідного часу евакуації людей з партеру залу для глядачів з похилою підлогою значення h для партеру потрібно розраховувати, орієнтуючись на віддалені від сцени (розташовані на найбільш високій відмітці) ряди крісел.

Вибір розрахункових схем розвитку пожежі


Час виникнення небезпечних для людини ситуацій при пожежі в приміщенні залежить від виду горючих речовин та матеріалів і площі горіння, що, у свою чергу, обумовлюється властивостями самих матеріалів, а також способом їхнього складування й розміщення. Кожна розрахункова схема розвитку пожежі в приміщенні характеризується значеннями двох параметрів А і n, які залежать від форми поверхні горіння, характеристик горючих речовин і матеріалів і визначаються в такий спосіб.
1. Для горіння легкозаймистих та горючих рідин, розлитих на площі F:

- при горінні рідини зі сталою швидкістю (характерно для рідин, що легко випаровуються)

А=Fψ; при цьому приймаємо, що n = 1 (2.1)

де ψ – питома стала масова швидкість вигоряння речовини, кг·м-2 с-1;
- при горінні рідини з несталою швидкістю
А = 0,67ψF/; при цьому приймаємо, що n = 1,5 (2.2)
де τст – час становлення стаціонарного режиму вигоряння рідини, с.

Значення τст приймають в залежності від температури кипіння рідини: до 100 °С – 180 с; від 101 до 150 °С – 240 с; більше 150 °С – 360 с.
2. Для кругового поширення полум’я поверхнею рівномірно розподіленого в горизонтальній площині горючого матеріалу
, при цьому приймаємо, що n = 3 (2.3)
де Vл – лінійна швидкість поширення полум’я поверхнею горючого матеріалу, м/с.
3. Для вертикальної або горизонтальної поверхні горіння у вигляді прямокутника, одна зі сторін якого збільшується у двох напрямках за рахунок поширення полум’я (наприклад, горизонтальне поширення вогню по театральній завісі після охоплення її полум’ям по всій висоті)
A = ψVлb, при цьому приймаємо, що n = 2 (2.4)
де b – перпендикулярний до напрямку руху полум’я розмір зони горіння, м.
4. Для вертикальної поверхні горіння, що має форму прямокутника (наприклад, горіння завіси, одиночних декорацій, горючих оздоблювальних або облицювальних матеріалів стін при запаленні знизу до моменту досягнення полум’ям верхнього краю матеріалу)
A = 0,667 ψ VГ VВ, при цьому приймаємо, що n = 3 (2.5)
де VГ та VВ – середні значення горизонтальної та вертикальної швидкості поширення полум’я поверхнею матеріалу, м/с.
5. Для поверхні горіння, що має форму циліндра (наприклад, горіння пакета декорацій або тканин, розташованих з деяким зазором)
A = 2,09 ψ VГ VВ, при цьому приймаємо, що n = 3 (2.6)
Кожній розглянутій розрахунковій схемі присвоюється порядковий номер (індекс j).
Визначення критичної тривалості пожежі для обраної схеми її розвитку
Розрахунок tкрj проводиться в наступній послідовності. Спочатку знаходять значення комплексу В, який залежить від об’єму приміщення та від теплоти згорання речовини, що горить.
(2.7)
де Q – нижня теплота згоряння матеріалу, охопленого полум’ям (при розглянутій схемі), MДж/кг;

V – вільний об’єм приміщення, м3.

Ср – питома ізобарна теплоємність газу МДж/кг·К;

φ – коефіцієнт тепловтрат (від 0,2 до 0,25);

η – коефіцієнт повноти горіння, (0,95 для твердих горючих матеріалів та 0,75 для рідин).
Потім розраховується безрозмірний параметр z за формулою
(2.8)

де Н – загальна висота приміщення, м;

h – висота робочої зони, м. У розрахунках приймаємо h = 1,8 м
Далі визначається критична тривалість пожежі для даної j-ої схеми розвитку по кожному з небезпечних факторів:

а) підвищеній температурі
(2.9)
де t0 – початкова температура в приміщенні, t0 = 20°С;
б) втраті видимості
(2.10)
де α – коефіцієнт відбиття (альбедо) предметів на шляхах евакуації, приймаємо α = 0,3;

Е – початкова освітленість шляхів евакуації, лк, Е = 50 лк;

D – димоутворююча здатність матеріалу, Нп·м2·кг-1;
в) зниженому вмісту кисню

(2.11)
де LО2 – витрата кисню на спалення 1 кг матеріалу, кг·кг-1 (задається у вихідних даних);
г) кожному з газоподібних токсичних продуктів горіння
(2.12)
де х – гранично припустимий вміст даного газу в атмосфері приміщення, кг·м-3

(хСО2 = 0,11 кг·м-3; хСО = 1,16·10-3 кг·м-3; хHCl = 23·10-6 кг·м-3).

L – питомий вихід токсичних газів при згорянні 1 кг, кг·кг-1, приймається :

– для твердих речовин = 1,51; = 0,024;

– для рідких речовин = 2,92; = 0,148.
З отриманих внаслідок розрахунків значень критичної тривалості пожежі вибирається мінімальне:

Необхідний час евакуації людей з даної робочої зони розглянутого приміщення розраховується з формули:

tнб = кбtкр

де kб – коефіцієнт безпеки, kб = 0,8.
Приклад розрахунку необхідного часу евакуації


  1. Розрахувати необхідний час евакуації з людей за умов досягнення критичної температури.

Вихідні дані для розрахунку:

Вид горючої речовини – дизельне паливо

Розміри приміщення 120 х 40 х 4 м

Можлива площа поверхні горіння Fгор = 100 м2

Питома масова швидкість вигоряння - = 0,042 кг/(м2 с)

Початкова температура повітря в приміщенні – tн=220С

Нижча теплота згоряння Qн= 48870 кДж/кг;

Висота робочої зони працюючих – h = 1,8 м;

Коефіцієнт тепловтрат – = 0,75;

Коефіцієнт повноти горіння -  = 0,95;

питома ізобарна теплоємність – Ср= 1,32 кДж/(кг К);
Рішення:

1. Визначаємо розмірний параметр А, що враховує питому масову швидкість вигоряння горючого матеріалу і площу пожежі для випадку горіння рідини із сталою швидкістю
А = · Fгор = 0,042 · 100 = 4,2 кг/с
При цьому, показник ступеня, що враховує зміну маси вигоряючого матеріалу у часі – n =1
2. Визначаємо розмірний комплекс В, що залежить від теплоти згоряння матеріалу і вільного об’єму приміщення

3. Визначаємо безрозмірний параметр Z, що враховує нерівномірність розподілу небезпечних факторів пожежі по висоті приміщення
при Н6 м,
де h – висота робочої зони, м;

Н – висота приміщення, м.
4. Розраховуємо значення критичної тривалості пожежі (tкр) за умовою досягнення підвищеної температури в зоні перебування людей (у робочій зоні):

ВИСНОВОК: Необхідний час евакуації по досягненню критичної температури складає 37 секунд.
2. Розрахувати необхідний час евакуації з людей по досягненню гранично припустимої концентрації токсичних речовин (HCl).

Вихідні дані для розрахунку:

Вид горючої речовини – полівінілхлорид
Розміри приміщення 40 х 50 х 5 м

Питома масова швидкість вигоряння - = 0,0028 кг/(м2 с)

Питоме виділення хлористого водню при згорянні 1кг речовини = 0,38 кг·кг-1.

ГПК хлористого водню = 23ּ10-6 кг/м3;

Нижча теплота згоряння Qн= 24300 кДж/кг;

Висота робочої зони працюючих – h = 1,8 м;

Коефіцієнт тепловтрат – = 0,75;

Коефіцієнт повноти горіння -  = 0,5;

Питома ізобарна теплоємність – Ср= 1,32 кДж/(кг К);

лінійна швидкість поширення полум’я – vл = 0,033 м·с-1;
Рішення:
1. Визначаємо розмірний параметр А
А = 1,05 · · vл2 = 1,05· 0,0028 · 0,0332 = 3,2 · 10-6 кг/с
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Кодекс законів «Про працю України»
Евакуаційні шляхи і виходи повинні утримуватися вільними, нічим не захаращуватися і в разі виникнення надзвичайної ситуації забезпечувати...
С.І. Черніков ГУ МНС в Миколаївській області майор вн служби
Тема 5 Організація та порядок проведення пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у випадку виникнення надзвичайної ситуації...
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення заняття з тактичної підгтоовки з особовим...
ТЕМА: Організація та порядок проведення пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у випадку виникнення надзвичайної ситуації...
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення заняття з тактичної підгтоовки з особовим...
ТЕМА: Організація та порядок проведення пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у випадку виникнення надзвичайної ситуації...
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення заняття з тактичної підготовки з особовим...
ТЕМА: 26 Організація та порядок проведення пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у випадку виникнення надзвичайної ситуації...
Відпрацювання дій при виникненні надзвичайної ситуації пов’язаної...
Мета занять: Проведення тренування диспетчерів ПЗЧ по відпрацюванню дій при виникненні надзвичайної ситуації пов’язаної з знаходженням...
Про недопущення неблагополучної ситуації щодо сказу на території м. Тернополя
З метою забезпечення недопущення неблагополучної ситуації щодо сказу та враховуючи неодноразові скарги громадян на випадки укусів...
Відпрацювання дій при виникненні надзвичайної ситуації пов’язаної...
Тема : Відпрацювання дій при виникненні надзвичайної ситуації пов’язаної з знаходженням боєприпасів часів ВВв
Затверджую” Начальник ОКЦ ГУ МНС України в Миколаївській області майор вн сл. Д. Г. Жиголін
Мета занять: Проведення тренування диспетчерів ПЗЧ по відпрацюванню дій при виникненні надзвичайної ситуації
1 Запропонувати основні заходи із санітарно-гігієнічного та протиепідемічного...
Запропонувати основні заходи із санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення населення залежно від санітарно-епідемічного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка