«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ З БУДІВЕЛЬ У ВИПАДКУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ»


Назва«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ З БУДІВЕЛЬ У ВИПАДКУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ»
Сторінка3/10
Дата08.04.2013
Розмір1.06 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

При цьому, n =32. Визначаємо розмірний комплекс В

3. Визначаємо безрозмірний параметр Z,
при Н6 м,
4. Розраховуємо значення критичної тривалості пожежі (tкр) за умовою досягнення граничної концентрації хлористого воднюВИСНОВОК: Необхідний час евакуації по досягненню гранично припустимої концентрації складає 63 секунди.
3. Розрахувати необхідний час евакуації людей з приміщення по зниженню концентрації кисню при пожежі.

Вихідні дані:

Вид горючої речовини – розчинник №346
Розміри приміщення 90 х 60 х 4 м

Можлива площа горіння Fгор. = 80 м2

Питома масова швидкість вигоряння - = 0,048 кг/(м2 с)

Питомі витрати кисню для згоряння 1кг речовини =3,34 кг·кг-1.

Нижча теплота згоряння Qн= 43540 кДж/кг;

Висота робочої зони працюючих – h = 1,8 м;

Коефіцієнт тепловтрат – = 0,75;

Коефіцієнт повноти горіння -  = 0,95;

Питома ізобарна теплоємність – Ср= 1,32 кДж/(кг К);
Рішення:
1. Визначаємо розмірний параметр А
А = · Fгор. = 0,048 · 80 = 3,84 кг/с

При цьому, n =12. Визначаємо розмірний комплекс В


3. Визначаємо безрозмірний параметр Z,
при Н6 м,
4. Розраховуємо значення необхідного часу евакуації (tкр) за умовою досягнення граничної концентрації кисню:


ВИСНОВОК: Необхідний час евакуації по досягненню граничної концентрації кисню складає 33 секунди.

3 ВИМОГИ ДО СКЛАДАНЯ ПЛАНІВ ЕВАКУАЦІЇ
У відповідності з п. 3.5 Правил пожежної безпеки в Україні (затверджених наказом МНС України 19.10.2004 № 126) в будівлях і спорудах, які мають два поверхи і бильше, при єдиночасному знаходженні на поверсі більше 25 осіб повинні бути розроблені і на видних місцях вивешені плани (схеми) евакуації людей у випадку пожежі.

Необхідність забезпечення планами (схемами) евакуації одноповерхових будівель і споруд визначається місцевими органами державного пожежного нагляду, виходячи з їхньої пожежної небезпеки, кількості людей, площі та ли..

План евакуації при пожежі (план евакуації) – документ, в якому заздалегідь розроблені схеми та вказані евакуаційні шляхи та виходи, установлені правила поведінки людей, а також порядок і послідовність дій обслуговуючого персоналу на об’єкті при виникненні пожежі або в умовах надзвичайної ситуації.

Плани евакуації включають в себе дві частини: графічну та текстову.

Графічна частина складається з поверхового плану будівлі. На ній позначаються евакуаційні виходи, виходи назовні, сходові клітки, сходи, маршрути руху, а також позначення розміщення кнопок ручних пожежних сповіщувачів, телефонних апаратів, первинних засобів пожежогасіння. На плані евакуації викреслюються контури будівлі, суцільними зеленими стрілками позначаються основні напрямки евакуації, пунктирними лініями позначаються запасні евакуаційні виходи, позначають розміщення первиних засобів пожежогасіння (вогнегасників), пожежних кранів, телефонів, місць відключення електрики, при цьому, схема евакуації не повинна бути перевантаженою другорядними деталями.

В текстові частині докладніше описується порядок, що визначає дії персоналу по забезпеченню безпечної та швидкої евакуації людей, за яким, не ріже одного разу за півріччя, повинно бути виконане практичне відпрацювання усіма задіяними в евакуації працівниками підприємства (установи).

Приклади текстової та графічної частини наведені в додатках 12, 13

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


  1. ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва

  2. ДБН В.2.2-3-97. Будинки і споруди. Будинки і споруди закладів освіти.

  3. ДБН В.2.2-9-2009 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення

  4. ДБН В.2.2-10-2001 Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я

  5. ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

  6. ДБН В.2.2-20:2008. Будинки і споруди. Готелі.

  7. ДБН В.2.2-25:2009. Будинки і споруди. Підприємства харчування.

  8. ДБН В.2.2-28:2010 Будинки адміністративного та побутового призначення

  9. НАПБ А.01.001-04 Правила пожежної безпеки в Україні.

  10. Пожарная профилактика в строительстве. Б.В. Грушевский, Н.Л. Котов, В.И. Сидорук и др. – М.: Стройиздат, 1989. – 368 с.

Додаток 1.

Форма титульного аркушу розрахунково-графічної роботи:
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА
Фізико-енергетичний факультет
Кафедра безпеки життєдіяльності

Розрахунково-графічна робота з дисципліни «Цивільний захист»
Тема роботи:

«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ З БУДІВЕЛЬ У ВИПАДКУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ»
Виконав(ла): студент(ка) групи ______

(вказати шифр групи)

_________________________________

(вказати повну назву факультету)

_________________________________

_________________________________

(вказати прізвище, ім’я та по-батькові)
Перевірив________________________

_________________________________

(посада, вчене звання, прізвище та ініціали викладача)


Національна оцінка____________

ECTS_____ кількість балів_____


Харків, ХНУ – 20___

Додаток 2

Форма бланку завдання на виконання розрахунково-графічної роботи
Завдання

на виконання розрахунково-графічної роботи

з дисципліни «Цивільний захист»
Прізвище студента(ки)____________________________________________

Ім’я ___________________________________________________________

По-батькові ____________________________________________________

Шифр групи____________________________________________________

Факультет______________________________________________________
Варіант №______
Різновид речовини, що спалахнула_________________________________

Масова швидкість вигорання речовини ,кг/(м2 хв)__________________

Можлива площу горіння Fгор , м2____________________________________

Питомі витрати кисню на горіння , кг·кг-1_________________________

Нижча теплоту згорання речовини Qн кДж/кг ________________________

Розміри приміщення, де відбулося загорання a х b х H_________________

Номер схематичного плану будівлі _________________________________
Дата видачі завдання _____________________________________________

Дата виконання завдання _________________________________________
Завдання видав __________________________________________________

(посада, вчене звання, прізвище, ініціали та підпис викладача)
Завдання прийняв(ла) до виконання ________________________________

(підпис, прізвище та ініціали студента)

Додаток 3
Завдання до розрахункової частини роботи відповідно до варіанту


№ варіанту

Вид горючої речовини

масова швидкість вигоряння

Можлива площа горіння

Питомі витрати кисню

Нижча теплота згоряння

Розміри приміщення (довжина х ширина х висота)

Схематичний план будівлі

,кг/(м2 хв)

Fгор , м2

, кг·кг-1

Qн кДж/кг

a х b х HПапір

0,636

80

1,14

13400

90 х 60 х 4

1Деревина у виробах

1,11

120

1,2

13800

100 х 70 х 3

2каучук синтетичний.

0,72

65

2,9

40200

60 х 60 х 4

3пінополіуретан

0,90

60

1,64

24300

90 х 50 х 3

4полістирол

1,14

55

2,92

39000

70 х 60 х 4

5поліетилен

0,62

15

3,08

47100

70 х 50 х 3

6гумові вироби

0,90

90

3,1

33500

90 х 40 х 4

1Бавовна

0,318

30

1,07

15700

70 х 50 х 5

2ацетон

2,832

20

2,1

20000

90 х 50 х 5

3бензол

2,29

70

3

40900

70 х 40 х 5

4гас

2,298

115

3,17

43500

90 х 70 х 5

5мазут

2,10

25

3,12

39800

50 х 40 х 4

6метанол

0,96

35

1,37

22700

70 х 50 х 5

1бутанол

0,81

100

2,67

36200

75 х 55 х 5

2толуол

2,30

40

2,86

41000

70 х 30 х 4

3


Додаток 4
Лінійна швидкість поширення полум’я поверхнею матеріалів


Матеріали

Середня лінійна швидкість поширення полум’я Vл·10-2, м/с

Ацетон

50

Бензол

45

Гас

44

Бавовна розпушена

4,2

Бавовна + капрон (3:1)

2,8

Гумові вироби

0,75

Мазут

40

Бутанол

44

Метанол

48

Текстильні вироби в закритому складі при завантаженні 100 кг/м

0,6

Толуол

42

Папір у рулонах у закритому складі при розвантаженні 140 кг/м

0,5

Пінополіуретан

0,56

Полістірол

0,52

Поліетилен

0,65

Синтетичний каучук у закритому складі при завантаженні понад 290 кг/м

0,7

Дерев’яні покриття цехів великої площі, дерев’яні стіни та стіни, які оздоблені деревоволокнистими плитами

2,8-5,3


Додаток 5
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Кодекс законів «Про працю України»
Евакуаційні шляхи і виходи повинні утримуватися вільними, нічим не захаращуватися і в разі виникнення надзвичайної ситуації забезпечувати...
С.І. Черніков ГУ МНС в Миколаївській області майор вн служби
Тема 5 Організація та порядок проведення пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у випадку виникнення надзвичайної ситуації...
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення заняття з тактичної підгтоовки з особовим...
ТЕМА: Організація та порядок проведення пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у випадку виникнення надзвичайної ситуації...
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення заняття з тактичної підгтоовки з особовим...
ТЕМА: Організація та порядок проведення пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у випадку виникнення надзвичайної ситуації...
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення заняття з тактичної підготовки з особовим...
ТЕМА: 26 Організація та порядок проведення пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у випадку виникнення надзвичайної ситуації...
Відпрацювання дій при виникненні надзвичайної ситуації пов’язаної...
Мета занять: Проведення тренування диспетчерів ПЗЧ по відпрацюванню дій при виникненні надзвичайної ситуації пов’язаної з знаходженням...
Про недопущення неблагополучної ситуації щодо сказу на території м. Тернополя
З метою забезпечення недопущення неблагополучної ситуації щодо сказу та враховуючи неодноразові скарги громадян на випадки укусів...
Відпрацювання дій при виникненні надзвичайної ситуації пов’язаної...
Тема : Відпрацювання дій при виникненні надзвичайної ситуації пов’язаної з знаходженням боєприпасів часів ВВв
Затверджую” Начальник ОКЦ ГУ МНС України в Миколаївській області майор вн сл. Д. Г. Жиголін
Мета занять: Проведення тренування диспетчерів ПЗЧ по відпрацюванню дій при виникненні надзвичайної ситуації
1 Запропонувати основні заходи із санітарно-гігієнічного та протиепідемічного...
Запропонувати основні заходи із санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення населення залежно від санітарно-епідемічного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка