Щодо фінансових звітів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ


Скачати 236.35 Kb.
НазваЩодо фінансових звітів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Дата21.04.2013
Розмір236.35 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи


ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо фінансових звітів

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАГІСТЕР-Д»

станом на 31.12.2011 р.


30.03.2012 р.

м. Одеса


Керівнику

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАГІСТЕР-Д»

Можливі користувачі: Державна комісія

з регулювання ринків фінансових послуг України
Згідно з договором № 20/03 від 20.03.2012 р. ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА „ЛЕГІОН”, свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 2515 від 23 лютого 2001 р, видане Аудиторською Палатою України, провела аудиторську перевірку фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАГІСТЕР-Д» (далі – ТОВ ФК «МАГІСТЕР-Д») станом на 31 грудня 2011 року.

Управлінський персонал ТОВ ФК «МАГІСТЕР-Д» несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та законодавства України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір і застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, що є відповідними в даних обставинах.

Моєю відповідальністю є висловлення думки щодо фінансових звітів на підставі результатів проведеної аудиторської перевірки.

Період, за який здійснено перевірку: 01 січня – 31 грудня 2011 року.

1.1. Основні відомості про Аудиторську фірму:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА „ЛЕГІОН”, свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №2515 від 23 лютого 2001р., видане Аудиторською Палатою України.

Ідентифікаційний код: 25934488

Місцезнаходження: 65014, м. Одеса, вул. Базарна, буд. 27, оф. 6.

Тел. (048)716-55-22

1.2. Основні відомості про Товариство:


Повна назва Товариства

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАГІСТЕР-Д»

Скорочена назва Компанії

ТОВ ФК «МАГІСТЕР-Д»

Код ЄДРПОУ

35406548

Організаційно-правова

форма емітента

Товариство з обмеженою відповідальністю

Місцезнаходження

65009 м. Одеса, Приморський р-н, вул. Сонячна, буд. 5, офіс 905

Реквізити Свідоцтва про державну реєстрацію

Серія А01 №317991; дата проведення державної реєстрації – 11.10.2007 р., дата заміни Свідоцтва – 07.02.2011 р.

Реквізити Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

Реєстраційний № 13102230, видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України від 24.07.2008 р.

Основні види діяльності за КВЕД

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Номер, дата та строк дії ліцензії на здійснення діяльності

Серія АВ № 548136, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України; діяльність із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю. Строк дії: з 24.07.2008 р. по 24.07.2013 р.1.3. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:
Дата та номер договору на проведення аудиту: № 20/03 від 20.03.2012 р..

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: 20.03.2012 р. – 30.03.2012 р.

Масштаб проведення аудиту: перевірка достовірності фінансової звітності за 2011 рік.

1.4. Змістова частина
До перевірки надана наступна документація:

 • Статутні та реєстраційні документи;

 • Протоколи Загальних зборів учасників;

 • Оборотні та сальдові баланси;

 • Відомості аналітичного обліку;

 • Первинні документи господарських операцій;

 • Фінансова звітність.


Перевіркою охоплені наступні питання:

 • Облік формування власного капіталу;

 • Облік необоротних і оборотних активів;

 • Облік зобов’язань;

 • Облік формування доходів і витрат;

 • Облік коштів і розрахунків;

 • Облік фінансових результатів;

 • Правильність розподілу прибутку відповідно до статуту;

 • Відповідність бухгалтерського обліку та фінансової звітності вимогам законодавства.Аудиторський висновок незалежних аудиторів
Ми провели аудит наданого нижче балансу станом на 31 грудня 2011 року та пов’язаної з ним фінансової звітності за 2011 рік.

Управлінський персонал ТОВ ФК «МАГІСТЕР-Д» несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та законодавства України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір і застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, що є відповідними в даних обставинах.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансових звітів на підставі результатів проведеної аудиторської перевірки.

Ми провели аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та законодавства України. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум і розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитори розглядають заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю підприємства. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Вважаємо, що отримала достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки.

На нашу думку, подана нижче фінансова звітність справедливо й достовірно відображає фінансовий стан ТОВ ФК «МАГІСТЕР-Д» станом на 31 грудня 2011 р., а також результати його діяльності за 12 місяців 2011 р. у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів України.

1.5 Висловлення думки стосовно розкриття підприємством інформації про деякі показники фінансово-господарської діяльності у фінансової звітності відповідно до встановлених нормативів
1.5.1 Думка аудитора стосовно розкриття інформації про активи підприємства
Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі ТОВ.

Інформація, що надана в балансі, є повною, правдивою та відповідає національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.

Оцінка та класифікація активів за статтями балансу відповідає вимогам П(С)БО № 2 „Баланс”, П(С)БО № 7 “Основні засоби", П(С)БО № 8 “Нематеріальні активи", П(С)БО № 9 “Запаси", П(С)БО № 10 “Дебіторська заборгованість" та прийнятій обліковій політиці.

Облік необоротних і оборотних активів
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи відображаються у балансі ТОВ ФК «МАГІСТЕР-Д» за первісною вартістю з вирахуванням амортизації.

Амортизація нараховувалася на підставі П(С)БУ №8 шляхом застосування прямолінійного методу.

Станом на 31.12.2011 р. залишкова вартість нематеріальних активів складає 18 тис. грн. (первісна вартість – 53 тис. грн., накопичена амортизація – 35 тис. грн..).

Облік нематеріальних активів відповідає П(С)БО 8 «Нематеріальні активи».

Основні засоби
У статті "Основні засоби" відображається вартість необоротних активів, які відповідають визначенню основних засобів згідно П(С)БО 7 "Основні засоби".

Основні засоби оприбутковуються за первісною вартістю – історична (фактична) собівартість основних засобів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) основних засобів або нематеріальних активів. Первісна вартість також включає в себе усі витрати, що пов’язані з доставкою, установкою, введенням в експлуатацію.

Аналітичний облік основних засобів ведеться по кожному інвентарному об’єкту, з застосуванням інвентарних карток, в яких є інформація про первісну вартість, інвентарний номер, знос.

Залишкова вартість основних засобів ТОВ ФК «МАГІСТЕР-Д» станом на 31.12.2011 р. складає 54 тис. грн. (первісна вартість – 66 тис. грн., знос – 12 тис. грн.).

Облік основних засобів відповідає П(С)БО 7 "Основні засоби".

Довгострокові фінансові інвестиції
Станом на 31.12.2011 р. на балансі ТОВ ФК «МАГІСТЕР-Д» є довгострокові фінансові інвестиції, а саме:

інші фінансові інвестиції у сумі 7 436 тис. грн.

Облік довгострокових фінансових інвестицій ТОВ ФК «МАГІСТЕР-Д» відповідає вимогам П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції».

Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображена в балансі ТОВ ФК «МАГІСТЕР-Д» за чистою реалізаційною вартістю. Резерв сумнівних боргів не створювався.

Сума дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги у балансі ТОВ ФК «МАГІСТЕР-Д» станом на 31.12.2011 р. становить 46 тис. грн.; дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2011 р. становить 1 тис. грн.

Облік дебіторської заборгованості ТОВ ФК «МАГІСТЕР-Д» відповідає вимогам П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».

Грошові кошти
Облік касових операцій підприємством здійснюється у відповідності з Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, яке затверджено Постановою НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

Відображення безготівкових розрахункових операцій грошовими коштами задовольняє вимогам Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою НБУ від 21.01.2004 р. № 22.

Сальдо по грошовим коштам підтверджено виписками банків.

Загальна сума грошових коштів у національній валюті, що обліковується на рахунках підприємства, станом на 31.12.2011 р. складає 16 тис. грн..

Витрати майбутніх періодів
Станом на 31.12.2011 р. на балансі ТОВ ФК «МАГІСТЕР-Д» значиться сума витрат майбутніх періодів – 3 658 тис. грн.

1.5.2 Думка аудитора стосовно розкриття інформації про зобов’язання відповідно до встановлених нормативів


Станом на 31.12.2011 р. поточні зобов’язання ТОВ ФК «МАГІСТЕР-Д» складають 25 тис. грн., у тому числі:

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 25 тис. грн.

Визнання, облік та оцінка зобов'язань здійснюються відповідно до П(С)БО № 11 "Зобов'язання". У фінансовій звітності вони відображені в повному обсязі.

1.5.3 Думка аудитора стосовно розкриття інформації про власний капітал відповідно до встановлених нормативів і стосовно сплати Товариством статутного фонду (капіталу) у встановлені законодавством терміни
Відповідно до Протоколу Загальних зборів учасників Товариства №1 від 08.10.2007 р. Було прийняте рішення про створення статного фонду (капіталу) Товариства в розмірі 46000,00 (Сорок шість тисяч) грн. та розподілити його частки таким чином:

 • Кіяниця Олександр Миколайович, який володіє 50% від статутного фонду (капіталу), або 23000,00 грн.;

 • Чорний Дмитро Миколайович, який володіє 25% від статутного фонду (капіталу), або 11500,00 грн.;

 • Дуденко Євгенія Сергіївна, яка володіє 25% від статутного фонду (капіталу), або 11500,00 грн.


Сплата статутного капіталу у загальній сумі 46 000,00 грн. відбулася грошовими коштами наступним чином:
квитанції та/або прибуткового касового ордера

Дата

Сума, грн.


Кіяниця Олександр Миколайович

1

16

10.10.2007

11 500,00

2

1

08.02.2008

11 500,00

Разом:23 000,00

Чорний Дмитро Миколайович

1

17

10.10.2007

5 750,00

2

2

08.02.2008

5 750,00

Разом:11 500,00

Дуденко Євгенія Сергіївна

1

15

10.10.2007

5 750,00

2

3

08.02.2008

5 750,00

Разом:11 500,00

Усього46 000,00Відповідно до Протоколу Загальних зборів учасників Товариства № 2 від 18.02.2008 р. було прийняте рішення про збільшення розміру статутного фонду (капіталу) Товариства до розміру 3 100 000,00 (Три мільйони сто тисяч) грн. та розподілити його частки таким чином:

 • Кіяниця Олександр Миколайович, який володіє 50% від статутного фонду (капіталу), або 1 550 000,00 грн.;

 • Чорний Дмитро Миколайович, який володіє 25% від статутного фонду (капіталу), або 775 000,00 грн.;

 • Дуденко Євгенія Сергіївна, яка володіє 25% від статутного фонду (капіталу), або 775 000,00 грн.


Сплата додаткового внеску до статутного капіталу у загальній сумі 3 054 000,00 грн. відбулася грошовими коштами наступним чином:
квитанції та/або прибуткового касового ордера

Дата

Сума, грн.

Кіяниця Олександр Миколайович

1

4

26.02.2008

125 000,00

2

8

28.02.2008

60 000,00

3

12

29.02.2008

50 000,00

4

16

03.03.2008

50 000,00

5

23

04.03.2008

41 000,00

6

25

05.03.2008

58 500,00

7

27

12.03.2008

273 000,00
32

22.04.2008

270 875,00
38

29.04.2008

598 625,00

Разом:1 527 000,00

Чорний Дмитро Миколайович

1

5

27.02.2008

70 000,00

2

9

19.02.2008

50 000,00

3

13

29.02.2008

50 000,00

4

18

03.03.2008

36 500,00

5

29

12.03.2008

100 000,00

6

34

22.04.2008

150 000,00

7

36

24.04.2008

269 400,00

8

37

29.04.2008

37 600,00

Разом:763 500,00

Дуденко Євгенія Сергіївна

1

6

27.02.2008

53 000,00

2

10

28.02.2008

50 000,00

3

14

29.02.2008

65 500,00

4

17

03.03.2008

50 000,00

5

28

12.03.2008

100 000,00
33

22.04.2008

130 000,00
35

24.04.2008

315 000,00

Разом:763 500,00

Усього3 054 000,00


Відповідно до Протоколу Загальних зборів учасників Товариства № 3 від 06.05.2008 р. було прийнято рішення про збільшення статутного фонду (капіталу) Товариства до розміру 5 100 000,00 (П’ять мільйонів сто тисяч) грн. та розподілити його частки таким чином:

 • Кіяниця Олександр Миколайович, який володіє 50% від статутного фонду (капіталу), або 2 550 000,00 грн.;

 • Чорний Дмитро Миколайович, який володіє 25% від статутного фонду (капіталу), або 1 275 000,00 грн.;

 • Дуденко Євгенія Сергіївна, яка володіє 25% від статутного фонду (капіталу), або 1 275 000,00 грн.


Сплата додаткового внеску до статутного капіталу у загальній сумі 2 000 000,00 грн. відбулася грошовими коштами наступним чином:
квитанції та/або прибуткового касового ордера

Дата

Сума, грн.

Кіяниця Олександр Миколайович

1

39

07.05.2008

303 000,00

2

45

14.05.2008

340 892,00

3

51

20.05.2008

356 108,00

Разом:1 000 000,00

Чорний Дмитро Миколайович

1

40

07.05.2008

100 000,00

2

43

14.05.2008

150 000,00

3

46

16.05.2008

236 650,00

4

49

20.05.2008

13 350,00

Разом500 000,00

Дуденко Євгенія Сергіївна

1

41

07.05.2008

100 000,00

2

44

14.05.2008

150 000,00

3

47

16.05.2008

236 650,00

4

50

20.05.2008

13 350,00

Разом500 000,00

Усього2 000 000,00


Станом на 31.12.2009 р. статутний фонд (капітал) ТОВ ФК «МАГІСТЕР-Д» сплачений учасниками виключно грошовими коштами, що підтверджено первинними документами, та фактично дорівнює 5 100 000,00 грн., що складає 100% від заявленої суми.
Відповідно до Протоколу Загальних зборів учасників Товариства № 7 від 12.02.2010 р. було прийнято рішення про перерозподіл часток у статутному фонді (капіталі) ТОВ ФК «МАГІСТЕР-Д» наступним чином:

 • Кіяниця Олександр Миколайович, який володіє 30,49% від статутного фонду (капіталу), або 1 555 000,00 грн.;

 • Чорний Дмитро Миколайович, який володіє 25% від статутного фонду (капіталу), або 1 275 000,00 грн.;

 • Дуденко Євгенія Сергіївна, яка володіє 25% від статутного фонду (капіталу), або 1 275 000,00 грн.;

 • ТОВ ФК «ТАЛІНОФФ», що володіє 19,51% статутного фонду (капіталу), або 995 000,00 грн.


Відповідно до Протоколу Загальних зборів учасників Товариства № 10 від 11.11.2010 р. було прийнято рішення про перерозподіл часток у статутному фонді (капіталі) ТОВ ФК «МАГІСТЕР-Д» наступним чином:

 • Дондов Костянтин Георгійович, який володіє 15% від статутного фонду (капіталу), або 765 000,00 грн.;

 • Дондов Сергій Костянтинович, який володіє 15% від статутного фонду (капіталу), або 765 000,00 грн.;

 • Сімакін Сергій Борисович, який володіє 20% від статутного фонду (капіталу), або 1 020 000,00 грн.;

 • Сімакіна Катерина Сергіївна, яка володіє 10% статутного фонду (капіталу), або 510 000,00 грн.;

 • Філіппов Володимир Сергійович, який володіє 40% статутного фонду (капіталу), або 2 040 000,00 грн.


Відповідно до Протоколу Загальних зборів учасників Товариства № 13 від 17.12.2010 р. було прийнято рішення про збільшення статутного фонду (капіталу) Товариства до 11 200 000,00 грн. та розподіл часток наступним чином:

 • Дондов Костянтин Георгійович, який володіє 15% від статутного фонду (капіталу), або 1 680 000,00 грн.;

 • Дондов Сергій Костянтинович, який володіє 15% від статутного фонду (капіталу), або 1 680 000,00 грн.;

 • Сімакін Сергій Борисович, який володіє 20% від статутного фонду (капіталу), або 2 240 000,00 грн.;

 • Сімакіна Катерина Сергіївна, яка володіє 10% статутного фонду (капіталу), або 1 120 000,00 грн.;

 • Філіппов Володимир Сергійович, який володіє 40% статутного фонду (капіталу), або 4 480 000,00 грн.


Сплата додаткового внеску до статутного капіталу у загальній сумі 6 100 000,00 грн. відбулася грошовими коштами наступним чином:
квитанції та/або прибуткового касового ордера

Дата

Сума, грн.

Дондов Костянтин Георгійович

1

ЗП-109244

20.12.2010

12 000,00

2

1

22.12.2010

903 000,00

Разом:915 000,00

Дондов Сергій Костянтинович

1

ЗП-109245

20.12.2010

12 000,00

2

2

22.12.2010

903 000,00

Разом915 000,00

Сімакін Сергій Борисович

1

ЗП-109251

20.12.2010

16 000,00

2

4

22.12.2010

1 204 000,00

Разом1 220 000,00

Сімакіна Катерина Сергіївна

1

ЗП-109249

20.12.2010

8 000,00

2

3

22.12.2010

602 000,00

Разом:610 000,00

Філіппов Володимир Сергійович

1

3П-109247

20.12.2010

32 000,00

2

5

22.12.2010

2 408 000,00

Разом:2 440 000,00

Усього6 100 000,00


Таким чином, станом на 31.12.2010 р. зареєстрований та сплачений повністю грошовими коштами статутний капітал ТОВ ФК «МАГІСТЕР-Д» становить 11 200 000,00 грн.
Відповідно до Протоколу Загальних зборів учасників Товариства № 15 від 04.02.2011 р. було прийнято рішення про внесення Змін до Статуту ТОВ ФК «МАГІСТЕР-Д» у зв’язку зі зміною місцезнаходження Товариства. Відповідні Зміни зареєстровано Виконавчим комітетом Одеської міської ради 07.02.2011 р. за № 15561050012029483; 15561070013029483.
Таким чином, станом на 31.12.2011 р. зареєстрований та сплачений повністю грошовими коштами статутний капітал ТОВ ФК «МАГІСТЕР-Д» становить 11 200 000,00 грн.
Станом на 31.12.2011 р. розмір власного капіталу ТОВ ФК «МАГІСТЕР-Д» складає 11205 тис. грн.. і має наступну структуру:

 • статутний капітал – 11 200 тис. грн.;

 • резервний капітал – 4 тис. грн.;

 • нерозподілений прибуток – 1 тис. грн.1.5.5. Думка аудитора стосовно розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку
Базовими принципами для обліку доходів є принцип нарахування та відповідності. Доход відображається в сумі справедливої вартості активів, отриманих або належних до отримання. За 2011 р. загальна сума доходів ТОВ ФК «МАГІСТЕР-Д» складає 212 тис. грн.

Формування статей витрат в бухгалтерському обліку здійснюється відповідно до П(С)БО 16 “Витрати”. Базовими принципами для обліку витрат є принцип нарахування та відповідності. Витрати визнаються витратами відповідного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. За 2011 р. загальна сума витрат ТОВ ФК «МАГІСТЕР-Д» становить 211 тис. грн.

Фінансовий результат діяльності підприємства визначався відповідно до вимог П(С)БО № 3 “Звіт про фінансові результати” і в цілому є достовірним. За підсумками 2011 року у ТОВ ФК «МАГІСТЕР-Д» чистий прибуток складає 1 тис. грн. Нерозподілений прибуток на 31.12.2011 р. складає 1 тис. грн.

1.5.7. Аналіз показників фінансового стану
Аналіз фінансового стану проводився на основі показників платоспроможності та фінансової стабільності на початок і кінець періоду, що перевірявся.

Аналіз ліквідності підприємства здійснюється за даними балансу та дозволяє визначити спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов’язання. Аналіз ліквідності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників (коефіцієнтів): коефіцієнта загальної ліквідності (покриття), коефіцієнта швидкої ліквідності, коефіцієнта абсолютної ліквідності та чистого оборотного капіталу.

За період, що перевірявся, спостерігається такий рух показників:

- коефіцієнт ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов’язань підприємства і показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. Нормативне значення коефіцієнта покриття знаходиться у межах 1,0-2,0. Даний показник на кінець звітного періоду становить 2,56, що свідчить про достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань.

- коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується як відношення найбільш ліквідних оборотних активів (грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов’язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Його теоретично виправдане значення складає 0,6-0,8. Станом на 31.12.2011 р. коефіцієнт швидкої ліквідності складає 2,56 та знаходиться в межах нормативного значення.

- коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових коштів та їх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов’язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно. Теоретично виправдане значення коефіцієнта абсолютної ліквідності складає 0,2-0,35. Коефіцієнт абсолютної ліквідності станом на 31.12.2011 р. складає 0,68, що свідчить про достатню платоспроможність підприємства за рахунок грошових коштів та їх еквівалентів.

- чистий оборотний капітал розраховується як різниця між оборотними активами підприємства та його поточними зобов'язаннями. Його наявність та величина свідчать про спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов'язання та розширювати подальшу діяльність. З початку року цей показник зменшився та на кінець 2011 року дорівнює 39, при оптимальному значенні більше 0.

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства здійснюється за даними балансу підприємства, характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості та незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників (коефіцієнтів): коефіцієнт фінансової незалежності або автономії, коефіцієнт фінансової стійкості, коефіцієнт структури капіталу (фінансування) та інші.

 • коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) показує питому вагу власних коштів у загальній сумі ресурсів підприємства. Станом на 31.12.2011 р. значення коефіцієнта становить 1, тобто частина власного капіталу в загальній сумі фінансових ресурсів складає 100%. Підприємство вважається фінансово стійким, якщо значення коефіцієнта не менше за 0,5.

коефіцієнт фінансової стійкості розраховується як відношення власного капіталу підприємства до суми поточних зобов’язань та доходів майбутніх періодів і показує, яка частина поточних зобов’язань може бути погашена власним капіталом. Нормальне значення цього коефіцієнта повинно перевищувати 1. Станом на 31.12.2011 р. коефіцієнт фінансової стійкості становить 448,20 та значно перевищує нормативне значення.

коефіцієнт концентрації позикового капіталу характеризує частку позикових коштів у загальній сумі коштів, вкладених у майно підприємства. Чим нижче цей показник, тим стійкіше положення підприємства. На 31.12.2011 року цей показник дорівнює 0.

коефіцієнт структури капіталу (фінансування) розраховується як співвідношення залучених коштів та власного капіталу і характеризує залежність підприємства від залучених коштів. Оптимальне значення цього коефіцієнта менше або дорівнює 0,5, критичне значення – 1. Даний показник на кінець звітного періоду становить 0. Це означає, що на кожну гривню власних коштів доводиться 0 грн. позикових.
Проведений аналіз фінансово-господарської діяльності за 2011 рік дозволяє зробити висновок, що фінансовий стан ТОВ ФК «МАГІСТЕР-Д» є задовільним.Директор ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА „ЛЕГІОН”,

Аудитор А. М. Ребенко

(сертифікат серії А №004034)Схожі:

Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Згідно з Договором № ?? від ??? 2012 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона – Аудит» (надалі – Аудитор)...
«РЕЄСТР КОНСАЛТИНГ» керівництву та учасникам Товариства
Аудитором проводилась вибіркова перевірка фінансових звітів Товариства з обмеженою відповідальністю «Реєстр Консалтинг» станом на...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Свідоцтва: 33 від 19. 02. 2013 року (Серія та номер Свідоцтва П 000033); свідоцтво дійсне до 30. 11. 2015 року, проведено незалежну...
АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Товариства з обмеженою відповідальністю «Реєстраторська компанія «Альянс-Гарант» (у подальшому підприємство) за даними бухгалтерського...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» (надалі – Товариство) у складі
Щодо повноти та достовірності фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
ДКЦПФР від 24 листопада 2009 року, чинне до 02 липня 2014 року проведено аудит фінансової звітності, що додається, Товариства з обмеженою...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство» (надалі Товариство)...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Звіт незалежного аудитора аудиторської фірми тов «аналітичні системи»...
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “КИЇВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ”
1) Висновок (звіт) щодо фінансових звітів річних
Фінансових звітів річних за рік, що завершується 31. 12. 2012 року, які додаються
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка