1) Висновок (звіт) щодо фінансових звітів річних


Скачати 69.46 Kb.
Назва1) Висновок (звіт) щодо фінансових звітів річних
Дата17.05.2013
Розмір69.46 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи


ТОВ „Аудиторська фірма „ПРОФІТ-АП”

(свідоцтво №3657 від 29.09.05р., рішення АПУ №153/3)

03113, м. Київ, вул. Дружківська, 10

тел. 539 24 27, 456 35 43, факс.067 231 28 29

e-mail: Profit-Up@ukr.net

Аудиторський висновок

(звіт незалежного аудитора)

ТОВ «Аудиторська фірма «ПРОФІТ-АП»

про річну фінансову звітність

Публічного акціонерного товариства

«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд

«ЕСКО-ФОНД»

станом на 31.12.2012 року

Українській асоціації інвестиційного бізнесу

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Керівництву ПАТ «ЗНКІФ «ЕСКО - ФОНД»

Адреса: Укpаїна, 03067, м.Київ, вул. Машинобудівна, 37.

усім іншим зацікавленим особам та користувачам звітів

Цей аудиторський висновок, який складається з:

  1. Аудиторського висновку щодо фінансових звітів річних;

  2. Іншої допоміжної інформації;

  3. Основних відомостей про аудиторську фірму ;

  4. Фінансових звітів річних за рік, що завершується 31.12.2012 року, які додаються,

1) Висновок (звіт) щодо фінансових звітів річних

Вступ

Цей висновок (звіт) складено щодо фінансових звітів інституту спільного інвестування (корпоративний інвестиційний фонд):

Повне найменування Інвестиційного фонду: Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ЕСКО – ФОНД» (далі - ПАТ «ЗНКІФ «ЕСКО - ФОНД», Інвестиційний фонд, Товариство).

Ідентифікаційний код Інвестиційний фонду: 35689811.

Місцезнаходження Інвестиційного фонду: Укpаїна, 03067, м.Київ, вул. Машинобудівна, 37.

Дата державної реєстрації Інвестиційного фонду: 09 січня 2008 року.

Цей висновок (звіт) підготовлено у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 705, 706 у зв’язку з наданням Публічним акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ЕСКО – ФОНД» (скорочена назва – ПАТ «ЗНКІФ «ЕСКО - ФОНД», Товариство, Інвестиційний фонд, Компанія) регулярної звітної інформації інституту спільного інвестування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та УАІБ.

Опис аудиторської перевірки

Ми провели аудиторську перевірку фінансових звітів річних Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ЕСКО – ФОНД», що включають баланс станом на 31 грудня 2012 року, Звіт про фінансові результати за 2012 рік, Звіт про власний капітал і звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року та інші пояснювальні примітки, з метою висловлення думки про те, чи відображає зазначена фінансова звітність правдиво та достовірно фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ЕСКО – ФОНД», а також фінансові результати його діяльності згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності, вимогами нормативно-правових актів регулюючого органу.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності, нормативно-правових актів України та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання Товариством Фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам. Аудит включає також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання Фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Підстави для умовно-позитивної думки
Вартість цінних паперів наявних для продажу станом на 31.12.2012 року, наведена у звіті про фінансовий стан становила 5 927 тис.грн. Дана стаття включала вартість депозитного забезпечення на фондовій біржі 800 тис.грн. Дані про цю обставину не розкриті у примітці 6 Грошові кошти та їх еквіваленти та в інших пояснювальних примітках.
Умовно-позитивна думка

На нашу думку, крім невідповідності застосованій концептуальній основі, що описана вище, фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ЕСКО – ФОНД» станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові результати та рух грошових коштів і власного капіталу за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Звіт про розгляд додаткової інформації (розкривається згідно вимог державного регулятора - НКЦПФР)
1. Вартість чистих активів на кінець звітного 2012 року ПАТ «ЗНКІФ «ЕСКО - ФОНД» становить 5 963 тис. грн.
2. Ми ознайомилися з відомостями, що лягли в основу складання іншої звітної інформації, що подається та/або розкривається разом з річними фінансовими звітами. На основі її аналізу ми робимо висновок про відсутність в Інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів пропусків, перекручень та суттєвих суперечностей з інформацією наведеною у фінансовій звітності ПАТ «ЗНКІФ «ЕСКО - ФОНД».
3. Ми розглянули отриману від ПАТ «ЗНКІФ «ЕСКО - ФОНД» інформацію як у вигляді тверджень (пояснень) керівництва, так і у вигляді аудиторських доказів, як того вимагають від аудитора Міжнародні стандарти аудиту з метою попередження викривлень внаслідок шахрайства.

Відповідно до отриманих пояснень, які були розглянуті нами як того вимагають МСА, керівництво не має інформації про відомі факти шахрайства або підозри у шахрайстві, що можуть вплинути на Іневстиційний фонд. Ми також не отримали жодної іншої інформації про відомі факти таких дій з боку управлінського персоналу, працівників, відповідальних за фінансову інформацію або інших осіб.

Основні відомості про аудиторську фірму

Аудит проведено незалежною аудиторською фірмою Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ПРОФІТ-АП», заснованою в 2005 році, основні відомості про яку наводяться нижче:

Повна назва:


Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ПРОФІТ-АП»

Код ЄДРПОУ

33641008

Місцезнаходження:

03113, м. Київ, вул. Дружківська, 10

Реєстраційні дані:

ТОВ «Аудиторська фірма «ПРОФІТ-АП» зареєстроване Святошинською районною у м.Києві Державною адміністрацією 29 серпня 2005 року №10721020000004291

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги

Свідоцтво №3657 видане за рішення Аудиторської палати України від 29 вересня 2005 року №153/3 (продовжено рішенням АПУ від 14 липня 2010 №119/3, чинне до 14.07.2015 року).

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Свідоцтво серії АБ № 000102 видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 117 від 22.02.2007 року. (строк дії продовжено до 14.07.2015 року).

Керівник

Баран Євгеній Миколайович

Інформація про аудитора

Сертифікат аудитора - Серії А №004904, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 30 листопада 2001 року №104, термін дії продовжено до 30 листопада 2015 року

Контактний телефон/факс

(044) 539-2427/(067) 231-2829Підставою для проведення перевірки є договір № 13/13-111 від 04.03.2013р. між ПАТ «ЗНКІФ «ЕСКО - ФОНД» та ТОВ «Аудиторська фірма «ПРОФІТ-АП».

Перевіркою було охоплено період фінансово-господарської діяльності Інвестиційного фонду з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року.

Початок перевірки – 27.03.2013 року,

Кінець перевірки – 29.04.2013 року
29.04.2013 року

Фінансову звітність підтверджує аудиторська фірма “ПРОФІТ-АП” (свідоцтво № 3657 видане аудиторською палатою України 29 вересня 2005 року, свідоцтво видане ДКЦПФР 22 лютого 2007 року Серії АБ № 000102)

Директор (керуючий партнер) аудиторської фірми

“ПРОФІТ-АП” (сертифікат аудитора серії А

№ 004904 виданий 30.11.01 р. чинний до 30.11.15 р.) Є.М. Баран

03113, м.Київ, вул.Дружківська, 10--

Схожі:

Висновок (звіт) щодо фінансових звітів річних
Фінансових звітів річних за рік, що завершується 31. 12. 2012 року, які додаються
Висновок (звіт) щодо фінансових звітів річних
Цей висновок (звіт) складено щодо фінансових звітів професійного учасника фондового ринку
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика
ОДЕРЖУВАЧ: Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) призначається для акціонерів та керівництва Страхової компанії, річні...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал за рік, що минув на зазначену дату, Примітки до річної...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Свідоцтва: 33 від 19. 02. 2013 року (Серія та номер Свідоцтва П 000033); свідоцтво дійсне до 30. 11. 2015 року, проведено незалежну...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Згідно з Договором № ?? від ??? 2012 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона – Аудит» (надалі – Аудитор)...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
Аудиторський висновок щодо фінансових звітів та звітності фінансової...
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 04 листопада 2010 року №4390
Аудиторський висновок щодо фінансових звітів та звітності фінансової...
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 04 листопада 2010 року №4390
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка