ТЕМА: Облік господарських процесів


Скачати 136.1 Kb.
НазваТЕМА: Облік господарських процесів
Дата06.12.2013
Розмір136.1 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
План – конспект заняття

майстра в/н Педоренко А.М

на ______________

ТЕМА: Облік господарських процесів

ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Облік процесу реалізації продукції (робіт, послуг), синтетичний та аналітичний облік

Мета заняття: навчити обліку процесу реалізації продукції та визначення фінансового результату

Матеріально-технічне забезпечення: роздатковий матеріал, калькулятори, план рахунків

Структура заняття

 1. Організаційна частина

Перевірка наявності учнів та готовності їх до практичного заняття.

 1. Вступний інструктаж

Повідомляю тему і мету заняття

Актуалізація раніше вивченого матеріалу

 1. Поняття та класифікація готової продукції?

Готова продукція – продукція (виріб, напівфабрикат, робота, послуга), що повністю закінчена обробкою на даному підприємстві, пройшла всі стадії технічного випробування якщо вимагають відповідні її особливості), відповідає технічним умовам і стандартам, не потребує подальшої обробки на цьому підприємстві і здана на склад .

Готова продукція – це матеріальний результат виробничої діяльності підприємства. Крім випуску речовинної продукції (машин, взуття, одягу, хліба, цукерок тощо), підприємство може виконувати певні роботи для інших підприємств або надавати їм послуги. Наприклад, ремонтні роботи, перевезення вантажів своїм автотранспортом для інших підприємств та ін. На відміну від речовинної продукції, під якою розуміється вираз "Готова продукція", цей вид продукції називають "виконані роботи та послуги".
Таким чином, продукція підприємства може складатися з готової продукції та виконаних робіт та послуг. Усі елементи виробничого процесу - сировина, матеріали, паливо тощо, які перебувають на різних стадіях технологічного процесу, утворюють незавершене виробництво. Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про готову продукцію визначаються П(С)БО 9 “Запаси” та 16 “Витрати”.

 1. Порядок формування первісної вартості готової продукції?

Оскільки готова продукція в бухгалтерському обліку відображається за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації, то виникає необхідність в уцінці готової продукції, порядок проведення якої аналогічний уцінці виробничих запасів.

Випуск продукції з виробництва та передача її на склад оформлюється накладними, відомостями, приймально-здавальними документами, актами приймання, в яких вказується: дата, шифр цеху і складу, найменування продукції, номенклатурний номер, одиниці виміру, кількість, ціна за одиницю.

В бухгалтерії на підставі приймально-здавальних документів складається накопичувальна відомість випуску готової продукції, дані якої використовують для контролю за виконанням завдання по обсягу виробництва і для бухгалтерських записів на рахунках синтетичного обліку.

Аналітичний облік готової продукції на підприємствах ведеться за місцями її зберігання та окремими видами у натуральних, умовно-натуральних і вартісних показниках.

На складі в облікових регістрах (картках, відомостях, сальдових відомостях, оборотних відомостях або книзі складського обліку) готова продукція обліковується у кількісному вираженні.

Кількісний облік готової продукції за її видами та місцями зберігання може бути організований декількома способами:

1) в сортових картках складського обліку, при якому в бухгалтерії складають або обробляють групувальні відомості оприбуткування продукції за її видами в розрізі підрозділів-виробників та за місцями зберігання;

2) безкартковим способом, при якому за допомогою ЕОМ кожен день складають оборотні відомості обліку випуску продукції з виробництва і руху готових виробів у розрізі складів та інших місць зберігання. Залишки готових виробів періодично інвентаризуються.

У картках або книгах складського обліку здійснюються записи про надходження і відпуск готової продукції та щоденно виводяться її залишки.

У кінці місяця за даними аналітичного обліку витрат на виробництво визначається фактична собівартість готової продукції.

 1. Документування та облік операцій, пов'язаний з рухом готової продукції?

Готова продукція на промисловому підприємстві проходить такі операції:
а) випуск продукції з виробництва і здача її  на склади;

б) зберігання продукції на складах підприємства;

в) відпуск продукції на місці одногороднім і відправка (відвантаження) іногороднім покупцям;

г) відпуск продукції для внутрішніх потреб основних цехів, для збуту продукції (наприклад, тара власного виробництва) та ін.;

д) реалізація продукції (одержання грошей від покупців за відпущену продукцію).

Готова продукція оформлюється здавальною накладною і передається на склад. На невеликих підприємствах готова продукція прямо з виробництва, проминувши склад, відвантажується покупцям. Виконані роботи та послуги оформлюються приймально-здавальним актом.

На складі готова продукція обліковується в кількісному виразі за її видами на картках або в книгах складського обліку. В картці або книзі визначаються назва продукції, її номенклатурний номер, одиниця виміру, розмір, марка, ціна за одиницю. Облік готової продукції на складі ведеться в міру її надходження на склад або відпуску зі складу. В картках або книгах складського обліку робляться записи про надходження та відпуск готової продукції і щоденно виводяться її залишки.

 1. Облік доходів і витрат пов’язаних з виготовленням та реалізацією готової продукції?

Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відображаються на кредиті рахунка №70 "Доходи вид реалізації", субрахунок № 701 "Доходи від реалізації готової продукції". Для отримання фінансових результатів від реалізації продукції (робіт, послуг) наприкінці звітного періоду одержане сальдо на рах. №70 “Доходи від реалізації”списуємо на активнопасивний рахунок №79 "Фінансові результати".

У зв'язку з реалізацією продукції підприємство здійснює витрати, пов'язані з вивезенням цієї продукції своїм транспортом. Ці витрати відносяться за рахунок підприємства і включаються до складу витрат, на збут. 

Вивезення відвантаженої продукції можливе також і транспортом сторонньої організації. Запис в обліку такий:

Дебет рахунка № 93 "Витрати на збут"

Кредит рахунка № 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками".

Рахунок № 93 "Витрати на збут" призначений для обліку інформації про витрати, пов'язані з реалізацією продукції (робіт, послуг).

До позавиробничих витрат відноситься:

 • витрати на здійснення складських, вантажнорозвантажувальних, пакувальних і страхових операцій постачальника, які включаються до ціни продукції відповідно до базису поставки, передбаченого договором;

 • витрати на рекламу і попередню підготовку товарів;

 • витрати на оплату транспортноекспедиційних, страхових і посередницьких послуг, вартість яких включається до ціни продукції згідно з базисом поставки, передбаченим угодою сторін, на оплату експортного мита і митних зборів та ін.

Позавиробничі витрати відображаються в обліку в кореспонденції з такими рахунками:

Дебет рахунка № 93 "Витрати на збут"

Кредит рахунка № 201 "Сировина і матеріали”

Кредит рахунка № 66 "Розрахунки по оплаті праці”

Кредит рахунка № 65 "Розрахунки по страхуванню”

Кредит субрахунка № 372 "Розрахунки з підзвітними особами"

Кредит рахунка № 68 "Розрахунки за іншими операціями” та ін.

Позавиробничі витрати, враховані на дебеті рахунка № 93, щомісяця списуються у частині реалізації продукції в дебет рахунка № 79 "Фінансові результати” записом:

Дебет рахунка № 79 "Фінансові результати"

Кредит рахунка № 93 "Витрати на збут”.

На рахунку № 79 "Фінансові результати" узагальнюється інформація про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій.


 1. Пояснення нового матеріалу

Під процесом реалізації розуміють сукупність операцій по продажу готової продукції споживачам. Продукція реалізується за відпускними (продажними) цінами. Ціни на продукцію встановлюються з таким розрахунком, щоб підприємство не тільки відшкодувало затрати на виробництво продукції і її реалізацію, а й одержало прибуток, необхідний для сплати податку з прибутку та інших обов'язкових платежів до бюджету і розширення власного виробництва.

Реалізацією завершується процес кругообігу засобів, чим забезпечується можливість відтворення виробничих запасів і самого процесу виробництва, здійснення розрахунків підприємства за своїми зобов'язаннями (перед бюджетом, працівниками по оплаті праці, постачальниками та іншими господарюючими суб'єктами), а також виявляється фінансовий результат від реалізації.

Для обліку процесу реалізації та розрахунків з покупцями використовують рахунки: "Собівартість реалізації", "Доходи від реалізації", "Витрати на збут", "Розрахунки з покупцями і замовниками", "Розрахунки по податках і платежах".

Згідно з законодавством датою реалізації вважається дати відвантаження продукції (товарів) покупцям, тобто дата передачі права власності на продукцію покупцеві. Звідси, на відпускну, (продажну) вартість відвантаженої продукції, яка підлягає до оплати покупцями, в бухгалтерському обліку роблять запис:

Д-т рах. "Розрахунки з покупцями і замовниками"

К-т рах. "Доходи, від реалізації"

Одночасно на списання з балансу відвантаженої покупцям продукції за фактичною виробничою собівартістю роблять запис:


Д-т рах. "Собівартість реалізації''

К-т рах "Готова продукція"

Кошти, одержані від покупців за відвантажену (реалізовану продукцію і Зараховані на поточний рахунок підприємства відображають записом:

Д-т рах. "Рахунки в банках"

К-т рах. "Розрахунки з покупцями і замовниками"

З процесом реалізації пов'язані витрати на збут (зокрема, витрати на транспортування, навантажувально-розвантажувальні роботи, на рекламу, оплату праці працівникам відділу збуту, утримання основних засобів, що використовуються для забезпечення реалізації продукції, тощо). Такі витрати протягом звітного періоду відображаються на дебеті рахунка "Витрати на збут" (в кореспонденції з кредитом відповідних рахунків), а наприкінці звітного періоду списуються з кредиту цього рахунка на дебет рахунка "Фінансові результати" записом:

Д-т рах. "Фінансові результати"

К-т рах. "Витрати на збут"

За рахунок доходу, одержаного від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), підприємства сплачують до бюджету податок на додану вартість. Облік розрахунків з бюджетом здійснюється на пасивному рахунку "Розрахунки за податками". Звідси на суму податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету, в бухгалтерському обліку роблять запис:

Д-т рах. "Доходи від реалізації"

К-т рах. "Розрахунки за податками"

Рах. "Собівартість Д-т реалізації" К-т

Рах. "Дохід від

Д-т реалізації" К-т

Рах. "Рахунки в Д-т банках" К-т

Рах. "Готова

Д-т продукція" К-т

Сальдо

2

5

6

1

4

Рах. "Активи і

Д-т зобов'язання" К-т

Рах. "Витрати на

Д-т збут" К-т

7

Рах. "Розрахунки

Д-т за податками" К-т

5

Рах. "Нерозподілений прибуток

Д-т (непокриті збитки)" К-т

Сальдо - збитки

Сальдо - прибуток

9

Рах. "Фінансові

Д-т результати" К-т

8

Таким чином, на кредиті рахунка "Доходи від реалізації" протягом звітного періоду відображають суми одержаного доходу, а на дебеті - сума податку на додану вартість. Різниця між цими сумами в кінці звітного періоду списується на фінансові результати записом:

Д-т рах. "Доходи від реалізації"
К-т рах. "Фінансові результати".

Після цього запису рахунок "Доходи від реалізації" закривається. Загальна схема обліку процесу реалізації наведена нижче.
Загальна схема обліку процесу реалізації

Пояснення:

1 - відображення доходу (виручки) від реалізації продукції;

2 - списання з балансу виробничої собівартості реалізована продукції;

3 - списання собівартості реалізованої продукції на фінансові результати;

4 - відображення витрат, пов'язаних із збутом (реалізацією) продукції лротягом звітного періоду;

5 - нарахування податку на додану вартість, що підлягає перерахуванню до бюджету, за рахунок доходу від реалізації;

6 - списання чистого доходу від реалізації (за вирахуванням податку на додану вартість) на фінансові результати;

7 - списання витрат на збут на фінансові результати;

8 - списання прибутку від реалізації;

9 - списання збитку від реалізації.

Розглянемо порядок відображення в обліку процесу реалізації на прикладах.

Операція 1. Зараховано в доходи від реалізації вартість відвантаженої покупцям готової продукції за продажною вартістю 80 000 грн.

Д-т рах. "Розрахунки з покупцями і замовниками"

К-т рах. "Доходи від реалізації" 80 000 грн.

Операція 2. Списано з балансу готову продукцію, відвантажену (реалізовану) покупцям, за собівартістю її виготовлення 50 000 грн.

Д-т рах. "Собівартість реалізації"

К-т рах. "Готова продукція" 50 000 грн.

Операція 3. Собівартість реалізованої продукції списана на фінансові результати 50000 грн.

Д-т рах. "Фінансові результати"


К-т рах. "Собівартість реалізації" 50 000 грн.

Операція 4. Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим збутом (реалізацією) продукції, 3000 грн.

Д-т рах. "Витрати на збут"

К-т рах. "Розрахунки по оплаті праці" 3000 грн.
Операція 5. Нараховано стороннім організаціям за посередницькі, транспортні, рекламні та інші послуги, пов'язані із збутом (реалізацією) продукції, 1000 грн.

Д-т рах. "Витрати на збут"

К-т рах. "Розрахунки з іншими кредиторами" 1000 грн.

Операція 6. За рахунок доходів від реалізації нараховано податок на додану вартість, визначений за встановленого до обсягу реалізації 16 000 грн.

Д-т рах. "Доходи від реалізації"

К-т рах. "Розрахунки за податками" 16000 грн.

Операція 7. Зараховано на поточний рахунок підприємства кошти, одержані від покупців за відвантажену їм продукцію, 80 000 грн.

Д-т рах. "Рахунки в банках"

К-т рах. "Розрахунки з покупцями і замовниками" 80 000 грн.

Операція 8. Наприкінці звітного періоду списано суму чистого доходу від реалізації готової продукції (за вирахуванням податку на додану вартість) на фінансові результати 64000 грн.

Д-т рах. "Доходи від реалізації"

К-т рах. "Фінансові результати" 64 000 грн.

Операція 9. Наприкінці звітного періоду списано на фінансові результати витрати на збут 4000 грн.

Д-т рах. "Фінансові результати"

К-т рах. "Витрати на збут" 4000 грн.

Операція 10. Списано прибуток від реалізації, визначений шляхам зіставлення дебетового і кредитового оборотів на рахунку "Фінансові результати", 2000 грн.

Д-т рах. "Фінансові результати"

К-т рах. "Нерозподілений прибуток(непокриті збитки)" 10 000 грн.

Фінансовий результат від реалізації продукції (10 000 грн.) визначено як різницю між сумою доходу від реалізації (за вирахуванням податку на додану вартість), списану на кредит рахунка "Фінансові результати" (64 000 грн.), і сумами, відображеними на дебеті цього рахунка: собівартість реалізованої продукції (50 000 грн.) та витрати на збут (4000 грн.).

У системі рахунків розглянуті операції будуть мати такий вигляд.

Рах. “Фінансові

Д-т результати” К-т

3) 50 000

9) 4 000

9) 10 000

8) 64 000

Оборот - 64 000

Оборот - 64 000

Рах. “Собівартість

Д-т реалізації” К-т

2) 50 000

3) 50 000

Оборот - 50 000

Оборот - 50000

Рах. “Готова продукція” Д-т К-т

Сальдо

2) 50 000


Оборот -

Оборот - 50 000

Сальдо


Рах. “Доходи

Д-т від реалізації” К-т

Оборот - 80 000

Оборот - 80 000

6) 16 000

8) 64 000

1) 80 000

Рах. “Витрати на

Д-т збут” К-т

3) 3000

9) 1000

9) 4000

Оборот - 4 000

Оборот - 4000

Рах. “Розрахунки з

Д-т кредиторами” К-т

3) 1000

Оборот - 1000

Оборот -

Рах. “Розрахунки по”

Д-т оплаті праці К-т

Сальдо

2) 50 000


Оборот -

Оборот - 3000Рах. “Розрахунки з

Д-т покупцями” К-т

Оборот - 80 000

Оборот - 80 000

1) 80 000

7) 80 000

Рах. “Нерозподілений прибуток

Д-т (непокриті збитки)” К-т

8) 10000

Оборот - 10000

Рах. “Розрахунки за

Д-т податками” К-т

3) 16000

Оборот - 16000

Оборот -

Рах. “Рахунки в

Д-т банках” К-т

Оборот - 80 000

Оборот -

7) 80 000

Відображення операцій по реалізації продукції

 1. Закріплення матеріалу вступного інструктажу

 1. Що являє собою процес реалізації продукції

 2. Які рахунки використовуються для обліку процесу реалізації продукції

 3. Який порядок списання доходів і витрат підприємства на фінансовий результат

 1. Самостійна робота учнів та поточний інструктаж

Занотувати (при необхідності) теоретичні відомості, виконати практичні завдання, в процесі виконання здійснити поточний індивідуальний, а при необхідності груповий інструктаж.

 1. Заключний інструктаж

Перевірка робіт учнів, акцентування уваги учнів на типові помилки допущені ними, оцінювання.

Майстер в/н А.М. Педоренко

Схожі:

ТЕМА: Облік господарських процесів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Облік готової продукції. Визначення складу і структури витрат у складі готової продукції. Документальне оформлення...
ТЕМА: Облік господарських процесів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Облік готової продукції. Визначення складу і структури витрат у складі готової продукції. Документальне оформлення...
ТЕМА: Облік господарських процесів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Документальне оформлення господарських операцій із руху готової продукції, внутрішнє переміщення готової продукції
ТЕМА: Облік господарських процесів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Документальне оформлення господарських операцій із руху готової продукції, внутрішнє переміщення готової продукції
ТЕМА: Облік господарських процесів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Облік первинних документів з відпуску товарів покупцям, реалізації товарів покупцям і замовникам
ТЕМА: Облік господарських процесів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Облік виробничої собівартості готової продукції, визначення собівартості виготовленої продукції
ТЕМА: Облік господарських процесів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Облік виробничої собівартості готової продукції, визначення собівартості виготовленої продукції
ТЕМА: Облік господарських процесів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Облік ремонту і модернізації основних засобів, переоцінка, інвентаризація основних засобів
ТЕМА: Облік господарських процесів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Розрахунок розподілу транспортно-заготівельних витрат, визначення торгової націнки на реалізовані товари
ТЕМА: Облік господарських процесів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Розрахунок розподілу транспортно-заготівельних витрат, визначення торгової націнки на реалізовані товари
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка