Лекція 3 Облік нематеріальних активів


Скачати 269.66 Kb.
НазваЛекція 3 Облік нематеріальних активів
Сторінка1/3
Дата22.04.2013
Розмір269.66 Kb.
ТипЛекція
bibl.com.ua > Інформатика > Лекція
  1   2   3
Лекція 3 Облік нематеріальних активів
В лекції розглядаються наступні питання:

3.1. Визначення основних понять

3.2. Загальна характеристика рахунків 12 "Нематеріальні активи", 19 "Гудвіл при придбанні"

3.3. Нематеріальні активи: визнання, оцінка, переоцінка

3.4. Документування господарських операцій

3.5. Облік капітальних інвестицій в придбання (створення) нематеріальних активів

3.6. Облік руху нематеріальних активів

3.7. Амортизація нематеріальних активів
3.1. Визначення основних понять

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи і розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначені П(С)БО 8 "Нематеріальні активи".

Нематеріальні активи - це немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований (відокремлений від підприємства) та утримується підприємством з метою використання більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.

До монетарних активів відносяться грошові кошти, а також інші активи, які мають бути отримані у фіксованій або визначеній сумі грошей. Отже, всі інші активи є немонетарними.. До них належать запаси, устаткування, меблі тощо, але вони не є нематеріальними активами, оскільки мають фізичну субстанцію. Особливістю нематеріальних активів, відповідно до їх визначення, є відсутність фізичної субстанції. Типовими прикладами таких активів є ліцензії, товарні знаки, патенти, комп'ютерне програмне забезпечення, авторські права тощо.

Ідентифікований актив - це придбаний актив, який на дату придбання відповідає наступним критеріям:

=> оцінка активу може бути достовірно визначена;

=> в майбутньому при його використанні очікується отримання економічних вигод. Можливість ідентифікації означає, що актив можна відокремити від підприємства. Цим нематеріальний актив відрізняється від гудвілу, який утворюється в результаті об'єднання підприємств.

Майбутня економічна вигода - потенціал, який може сприяти надходженню на підприємство (прямо або непрямо) грошових коштів та їх еквівалентів.

Група нематеріальних активів - це сукупність нематеріальних активів однотипних за призначенням та умовами використання.

У відповідності до п. 5 П(С)БО 8 нематеріальні активи поділяються на декілька груп (див. рис. 1.1).

Розглянемо детальніше деякі групи нематеріальних активів.

Право користування надрами та іншими ресурсами природного середовища - право на користування надрами, у тому числі на розробку корисних копалин, на використання водних,/ біологічних та інших ресурсів, яке будь-яким чином впливає на рівень екологічної безпеки життєдіяльності підприємства, населеного пункту, регіону тощо.

Право користування геологічною та іншою інформацією про природне середовище - право на користування геологічною, геоморфологічною та іншою інформацією про стан та можливості господарського використання елементів природного середовища.

Право користування земельною ділянкою - право покупця на подальше господарське або інше користування земельною ділянкою. До цього права відноситься також право оренди земельної ділянки.

Товарні знаки і торгові марки - це зареєстровані символи, знаки, слова, речення, які дають власнику право виділяти або ідентифікувати певне підприємство, продукт чи послуги.

Фірмова назва. Найменування юридичної особи. Права і обов'язки підприємств, пов'язані з використанням фірмового найменування, визначаються чинним законодавством.

Право на корисні моделі. Об'єктом корисної моделі може бути конструктивне виконання пристрою.

Право на промислові зразки - виключені привілеї на використання художньо-конструкторських рішень (дизайн), що визначають зовнішній вигляд продукції.


Рис. 3.1. Групи нематеріальних активів
Право на сорт рослин - затверджує авторство на сорт та виключне право на його використання. Список родів та видів рослин, на сорти яких видаються патенти, визначається Кабінетом Міністрів України.

Право на ноу-хау - право на нові технології, технічні та інші рішення, що приносять прибуток в процесі виробничо-господарської діяльності.

Право на програми для ЕОМ - право на опублікування, відтворення, розповсюдження та інші дії по введенню в господарський обіг сукупності даних і команд, призначених Для функціонування ЕОМ та інших комп'ютерних пристроїв з метою отримання результату.

Право на бази даних - право на опублікування, відтворення, розповсюдження та інші дії щодо введення в господарський обіг сукупності даних (статей, розрахунків тощо), які систематизовані для пошуку та обробки з допомогою ЕОМ.

Право на використання економічних та інших привілеїв - права на користування податковими, господарськими та іншими привілеями. Визначаються на підставі документів, що засвідчують ці права. Право користування податковими привілеями визначається на підставі інформації, наданої податковою адміністрацією.

Гудвіл відповідно до П(С)БО 19- Це перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів та зобов'язань на дату придбання.

Тобто, вартість будь-якого підприємства, взятого в цілому як єдиний майновий-господарський комплекс, відрізняється від сукупної вартості його активів та зобов'язань. Іншими словами, між вартістю підприємства та чистою вартістю його майна завжди існує різниця. Ця різниця і є гудвілом, вона може бути або позитивною, або негативною. Позитивний гудвіл означає, що вартість підприємства перевищує сукупну вартість його активів та зобов'язань через наявність стабільних покупців, визнану ділову репутацію, діяльність у сфері маркетингу та збуту, технічні ноу-хау, ділові зв'язки, досвід управління, рівень кваліфікації персоналу тощо. Таким чином, позитивний гудвіл - це надбавка до ціни, яку сплачує покупець в очікуванні майбутніх економічних вигод. На противагу негативний гудвіл -це свого роду знижка з ціни, яка засвідчує відсутність цих факторів.
3.2. Загальна характеристика рахунків 12 "Нематеріальні активи", 19 "Ггудвіл при придбанні"

Рахунок 12 "Нематеріальні активи" призначений для обліку і узагальнення інформації про наявність та рух нематеріальних активів. По дебету цього рахунку відображається Придбання або отримання в результаті розробки (від інших фізичних або юридичних осіб) нематеріальних активів, а по кредиту - вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством в подальшому економічних вигод від його використання, а також сума уцінки нематеріальних активів. Цей рахунок є активним, балансовим, призначений для обліку господарських засобів.

Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта за відповідними групами.

Субрахунки до рахунку 12 та види нематеріальних активів представлені в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1.

Структура рахунку 12 "Нематеріальні активи"

Субрахунки

Види нематеріальних активів

121 "Права користування природними ресурсами"

Права користування Надрами, іншими ресурсами природного сере-довища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище

122 "Права користування майном"

Права користування земельною ділянкою, будівлею, право на оренду приміщень тощо

123 "Права на знаки для товарів і послуг"

Права На товарні знаки, торгівельні марки, фірмові назви тощо

124 "Права на об'єкти промислової власності"

Права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо

125 "Авторські і суміжні з ними права"

Права на літературні і музичні твори, програми для ЕОМ, бази даних тощо

126 "Гудвіл"

Перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних активів і зобов'язань на дату придбання

127 "Інші нематеріальні активи"

Права на здійснення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо


Рахунок 19 "Гудвіл при придбанні" призначений для ведення обліку зменшення вартості негативного гудвілу з моменту його виникнення. По дебету цього рахунку відображається сума негативного гудвілу, яка визнана доходом, а по кредиту - вартість виникнення негативного гудвілу. Цей рахунок є пасивним, балансовим, призначений для обліку господарських засобів.

На рахунку 19 ведеться облік зменшення вартості негативного гудвілу з моменту його виникнення в процесі:

а) діяльності придбаного підприємства, що прогнозується з обчислювальними збитками в майбутньому;

б) корисного використання (амортизації) придбаних необоротних активів;

в) у разі перевищення справедливої вартості придбаних немонетарних активів над вартістю негативного гудвілу.

Норми П(С)БО 8 не поширюються на гудвіл. При обліку операцій, пов'язаних із зміною вартості негативного гудвілу, слід використовувати П(С)БО 19 "Об'єднання підприємств".
3.3. Нематеріальні активи: визнання, оцінка, переоцінка

Згідно з П(С)БО 8 придбаний нематеріальний актив визнається як актив, тобто відображається в балансі, якщо:

=> існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з використанням такого активу;

=> можна достовірно визначити його вартість.

Придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається в балансі тоді, коли його можна:

=> використати окремо або разом з іншими активами у виробництві товарів або наданні послуг, призначених для реалізації;

=> обміняти на інші активи;

=> використати на погашення заборгованості;

=> розподілити між власниками підприємства;

=> використовувати у господарській діяльності підприємства, направленій на отримання прибутку.

Якщо нематеріальний актив не відповідає зазначеним критеріям, то витрати, пов'язані з його придбанням або створенням, визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони були здійснені, без визнання таких витрат в майбутньому нематеріальним активом.

Нематеріальний актив, одержаний в результаті розробки, слід відображати в балансі (п. 7 П(С)БО 8) за умови, що підприємство має:

=> наміри, технічну можливість та ресурси для доведення нематеріального активу до стану, в якому він придатний для реалізації або використання;

=> можливість одержання майбутніх економічних вигод від реалізації або використання нематеріального активу;

=> інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних з розробкою нематеріального активу.

Не визнаються активом, а відносяться до складу витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені:

=> витрати на дослідження;

=> витрати на підготовку та перепідготовку кадрів;

=> витрати на рекламу та просування продукції на ринку;

=> витрати на створення, реорганізацію та переміщення підприємства або його частини;

=> витрати на підвищення ділової репутації підприємства (гудвіл), вартість видань.

Гудвіл стає об'єктом бухгалтерського обліку лише при здійсненні угоди купівлі-продажу підприємства в цілому або його частин. У бухгалтерському обліку гудвіл відображається як різниця між фактичною ціною продажу підприємства та сукупною вартістю його активів і пасивів у відповідності до останнього бухгалтерського балансу підприємства.

Оцінка нематеріальних активів. Порядок визначення первісної вартості нематеріального активу наведено в таблиці 3.2.

Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов'язаних з удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей та терміну використання, які будуть сприяти збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод.

Наприклад, юридичне оформлення права власності на нематеріальний актив є необхідним етапом для його подальшого використання й отримання майбутніх економічних вигод. Тому витрати на юридичні - послуги повинні бути враховані (капіталізовані) у первісній вартості зазначеного нематеріального активу.

Ті ж затрати, які дозволяють отримати тільки первісно визначені майбутні економічні вигоди (і не більше того), та підтримують об'єкт нематеріальних активів у придатному для використання, експлуатації стані, включаються до складу витрат того періоду, у якому такі затрати були понесені.

Таблиця 3.2.

Порядок визначений первісної вартості нематеріального активу

з/п

Спосіб надходження

Складові та порядок формуван-ня початкової (первісної) вар-тості нематеріального активу

Примітка

1

Придбання нематеріаль­ного активу

Ціна (вартість) придбання (крім отриманих торгових знижок), мито, непрямі податки, які не підлягають поверненню, та інші витрати, безпосередньо пов'яза-ні з придбанням і доведенням цього активу до стану, придатного для експлуатації

Витрати на оплату процентів за кредит не включаються до початкової (первісної) вартості нематеріального активу, придбаного в цілому або частково за рахунок кредиту банку. При цьому первісна вартість окремого об'єкту нематеріальних активів, оплачених загальною сумою, визначається шляхом розподілу оплаченої суми пропорційно справедливій вартості кожного з придбаних об'єктів

2

Створення нематеріального активу на підприємстві

Прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати та інші витрати, безпосередню пов'язані зі створенням цього активу і приведенням його до стану, придатного для використання за призначенням

До початкової (первісної) вартості також включаються оплата реєстрації юридичного права, амортизація патентів, ліцензій та інші

3

Придбання нематеріаль­ного активу через обмін на подібний об'єкт

3.1. Залишкова вартість переданого нематеріального активу

3.2. Справедлива вартість переданого нематеріального активу

При перевищенні залишкової вартості переданого об'єкту над справедливою вартістю нематеріального активу, отриманого в обмін на подібний об'єкт, є його вартість справедлива вартість з включенням різниці до фінансових результатів (витрат) звітного періоду

4

Обмін (або частковий обмін) нематеріального активу на неподібний нематеріальний актив

Справедлива вартість переданого нематеріального активу, збільшена (зменшена) на суму грошових коштів або їх еквівалентів, яка була отримана в результаті обміну5

Внесення нема-теріального активу до статутного ка-піталу, постановка нематеріального активу на баланс при об'єднанні підприємств, без-оплатне отриман-ня нематеріаль-ного активу

Справедлива вартість отриманих нематеріальних активів

На дату отримання


Вартість негативного гудвілу визнається рівномірним доходом протягом періоду виникнення таких збитків, якщо в майбутньому діяльність придбаного підприємства є збитковою. Якщо діяльність придбаного підприємства в майбутньому прогнозується без збитків, то вартість негативного гудвілу визнається доходом:

а) в сумі, що не перевищує справедливої вартості придбаних нематеріальних активів, - рівномірно, протягом залишку строку корисного використання (амортизації) придбаних необоротних активів;

б) в сумі, що перевищує справедливу вартість придбаних нематеріальних активів, - в період придбання.

Якщо гудвіл на кінець року не відповідає ознакам активу, тоді він списується з включенням залишкової вартості у витрати.

Переоцінка нематеріальних активів. Кожне підприємство має право здійснення переоцінки нематеріальних активів за справедливою вартістю, проте це відноситься тільки до тих активів, які існують на активному ринку. При переоцінці одного нематеріального активу слід переоцінити і всі інші нематеріальні активи даної групи. Причому, якщо підприємством проведена переоцінка нематеріальних активів певної групи, то в подальшому таку переоцінку необхідно здійснювати щорічно.

Техніка підрахунку визначається п. 21 ЩС)БО 8. Методика переоцінки наступна:

=> переоцінена вартість визначається як добуток первісної вартості та індексу переоцінки;

=> знос при переоцінці визначається як добуток суми зносу згідно балансу та індексу переоцінки;

=> індекс переоцінки визначається відношенням справедливої вартості об'єкта до залишкової вартості.

Порядок відображення переоцінки нематеріальних активів в обліку залежить від виду переоцінки (табл. 3.3).

Таблиця 3.3.
  1   2   3

Схожі:

План Документальне ведення обліку операцій з матеріальними активами....
Облік зношення та облік вибуття нематеріальних активів у системі рахунків бухгалтерського обліку
Форма № ВНА-1 Відомість обліку нематеріальних активів, нарахованої...
Відомість обліку нематеріальних активів, нарахованої амортизації (зносу) за 200 рік
ЛИСТ МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18....
Податок на прибуток підприємств
О. З., нематеріальних та довгострокових біологічних активів для використання в господарській діяльності
До Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних...

ТЕМА: Документація і інвентаризація
Мета заняття: навчити здійснювати інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно матеріальних цінностей, грошових...
ТЕМА: «Облік необоротних активів. Надходження основних засобів на підприємства»
МЕТА: навчитися вводити інформацію про господарські операції за допомогою документів
ТЕМА: Облік господарських процесів
Мета заняття: навчити учнів різних методів нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів
МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 38 (МСБО 38) Нематеріальні активи
Стандарті. Цей Стандарт вимагає від суб'єкта господарювання визнавати нематеріальний актив, якщо і тільки якщо він відповідає певним...
Финансовая стійкість підприємства
У такому разі короткострокові зобов’язання не повинні перевищувати розмір ліквідних активів. Під ліквідністю розуміється здатність...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка