Кодексу України


Скачати 236.27 Kb.
НазваКодексу України
Сторінка1/2
Дата09.02.2014
Розмір236.27 Kb.
ТипКодекс
bibl.com.ua > Право > Кодекс
  1   2
сайт: http://ukrzakon.net

форум: http://ukrzakon.net/phpBB3/index.php

                             

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИН А К А З22.12.2010 N 984

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2011 р.
за N 34/18772
Про затвердження Порядку оформлення результатів
документальних перевірок з питань дотримання
податкового, валютного та іншого законодавства
Відповідно до норм статей 77, 78, 86 розділу II Податкового
кодексу України ( 2755-17 ) та статті 8 Закону України "Про
державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ), з метою
забезпечення єдиного порядку відображення результатів
документальних перевірок платників податків - юридичних осіб
(резидентів і нерезидентів) та їх відокремлених підрозділів
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок оформлення результатів документальних
перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого
законодавства (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної
податкової адміністрації України:

від 10.08.2005 N 327 ( z0925-05 ) "Про затвердження Порядку
оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових
та позапланових перевірок з питань дотримання податкового,
валютного та іншого законодавства", зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 25.08.2005 за N 925/11205;

від 13.06.2007 N 354 ( z0683-07 ) "Про затвердження Змін до
Порядку оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних
планових та позапланових перевірок з питань дотримання
податкового, валютного та іншого законодавства", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 20.06.2007 за N 683/13950.

3. Директору Департаменту податкового контролю юридичних осіб
(Удачина І.М.) в установленому порядку:

3.1 подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України;

3.2 забезпечити оприлюднення цього наказу.

4. Державним податковим адміністраціям в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі забезпечити
доведення цього наказу до підпорядкованих податкових органів.

5. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Носачову І.В.

Голова О.О.Папаіка

ПОГОДЖЕНО:

Голова Ради підприємців
при Кабінеті Міністрів України Л.Козаченко

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина

Міністр фінансів України Ф.Ярошенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
22.12.2010 N 984

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2011 р.
за N 34/18772
ПОРЯДОК
оформлення результатів документальних перевірок
з питань дотримання податкового,
валютного та іншого законодавства
I. Основні терміни та вимоги
щодо оформлення документальних перевірок

1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Податкового
кодексу України ( 2755-17 ) (далі - Кодекс) та Закону України "Про
державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ) для застосування
посадовими (службовими) особами органів державної податкової
служби при оформленні матеріалів документальних перевірок з питань
дотримання податкового, валютного та іншого законодавства,
контроль за дотриманням якого покладено на органи державної
податкової служби, платниками податків - юридичними особами
(резидентами і нерезидентами) та їх відокремленими підрозділами
(далі - платники податків).

2. Документальною перевіркою вважається перевірка, предметом
якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати
усіх передбачених Кодексом ( 2755-17 ) податків та зборів, а також
дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за
дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби,
дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового
договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими
особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій
(розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності,
регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких
передбачено законом, первинних документів, які використовуються в
бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і
сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства,
контроль за дотриманням якого покладено на органи державної
податкової служби, а також отриманих в установленому
законодавством порядку органом державної податкової служби
документів та податкової інформації, у тому числі за результатами
перевірок інших платників податків.

3. Результати документальних перевірок оформлюються у формі
акта або довідки. У разі встановлення під час перевірки порушень
складається акт, а у разі відсутності порушень - довідка.

Акт - службовий документ, який підтверджує факт проведення
документальної перевірки фінансово-господарської діяльності
платника податків і є носієм доказової інформації про виявлені
порушення вимог податкового, валютного та іншого законодавства,
контроль за дотриманням якого покладено на органи державної
податкової служби.

Довідка - службовий документ, який підтверджує факт
проведення документальної перевірки фінансово-господарської
діяльності платника податків і є носієм доказової інформації про
невстановлення фактів порушень вимог податкового, валютного та
іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на
органи державної податкової служби, платниками податків.

Акт (довідка) документальної перевірки складається у двох
примірниках та підписується посадовими (службовими) особами органу
державної податкової служби, які проводили перевірку, а також
посадовими особами платника податків або його законними
представниками.

4. Акт документальної перевірки повинен містити
систематизований виклад виявлених під час перевірки фактів
порушень норм податкового, валютного та іншого законодавства,
контроль за дотриманням якого покладено на органи державної
податкової служби.

5. За результатами документальної перевірки в акті
викладаються всі суттєві обставини фінансово-господарської
діяльності платника податків, які мають відношення до фактів
виявлених порушень податкового, валютного та іншого законодавства,
контроль за дотриманням якого покладено на органи державної
податкової служби.

6. Факти виявлених порушень податкового, валютного та іншого
законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи
державної податкової служби, викладаються в акті документальної
перевірки чітко, об'єктивно та в повній мірі, із посиланням на
первинні або інші документи, які зафіксовані в бухгалтерському та
податковому обліку, що підтверджують наявність зазначених фактів.

7. Акт (довідка) документальної перевірки повинен бути
складений на паперовому носії державною мовою і мати наскрізну
нумерацію сторінок.

Титульний аркуш акта (довідки) документальної перевірки
друкується на номерному бланку органу державної податкової служби
для складання актів документальних перевірок.

У разі необхідності використання у змісті акта (довідки)
скорочених назв і загальноприйнятих абревіатур при першому
вживанні відповідне словосполучення зазначається повністю з
одночасною вказівкою в дужках його скороченої назви або
абревіатури, які будуть використовуватись далі в тексті.

В акті (довідці) документальної перевірки, розрахунках та
інших матеріалах не допускаються різного роду виправлення цифрових
показників, дат та інших даних.

8. Усі вартісні показники відображаються у національній
валюті України, а показники, виражені в іноземній валюті,
підлягають відображенню в акті (довідці) документальної перевірки
з одночасною вказівкою їх еквівалента у національній валюті за
офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим
Національним банком України на дату проведення
фінансово-господарської операції, якщо інше не встановлено
законом.

9. Інформація, що міститься в акті (довідці) документальної
перевірки, не підлягає розголошенню посадовими (службовими)
особами органу державної податкової служби, а також передачі в
інші органи, за винятком випадків, передбачених законом.

10. У разі відмови посадових осіб платника податків або його
законних представників у допуску посадових (службових) осіб органу
державної податкової служби до проведення перевірки або
неможливості проведення перевірки складається відповідний акт,
який засвідчує такий факт.

II. Зміст акта (довідки) документальної перевірки

1. Акт (довідка) документальної перевірки складається з
чотирьох частин: вступної, загальних положень, описової частини та
висновку. До акта додаються інформативні додатки.

2. Вступна частина акта (довідки) документальної перевірки
повинна містити такі дані:

2.1. Місцезнаходження платника податків.

2.2. Повне і скорочене (за наявності) найменування платника
податків відповідно до установчих документів.

2.3. Підстави для проведення перевірки відповідно до Кодексу
( 2755-17 ) та інших законодавчих актів.

2.4. Дата видачі та номер направлення на проведення
документальної перевірки, найменування органу державної податкової
служби, який його виписав. Дати та номери наказів керівника органу
державної податкової служби на проведення перевірки, продовження
або перенесення строків проведення перевірки, зупинення перевірки
(у разі наявності).

Якщо документальна перевірка у відповідних випадках
здійснюється за постановою (ухвалою) суду про призначення
перевірки або постановою органу дізнання, слідчого, прокурора,
винесеною ними відповідно до закону у кримінальних справах, що
перебувають у їх провадженні, зазначаються відповідні обов'язкові
реквізити зазначених постанов (ухвал).

2.5. Посади, назва структурного підрозділу, найменування
органу державної податкової служби, звання, прізвища, імена, по
батькові посадових (службових) осіб, що проводили перевірку.

2.6. Вид перевірки (документальна планова або позапланова,
виїзна або невиїзна перевірка).

2.7. Період, за який проводилася документальна перевірка
діяльності платника податку.

2.8. Інформація про надсилання (вручення) платнику податків
повідомлення про проведення документальної перевірки, якщо таке
передбачено законом.

2.9. Інформація про наявність журналу реєстрації перевірок
платника податків та вчинення в ньому запису про проведення
перевірки.

3. Загальні положення акта (довідки) документальної планової
перевірки (відповідні додатки до загальних положень) повинні
містити такі дані:

3.1. Строк проведення документальної перевірки (дата початку
та дата закінчення перевірки) із зазначенням строку продовження
або перенесення строків проведення перевірки, зупинення перевірки
(у разі наявності).

3.2. Інформація про посадових осіб платника податків або його
законних представників, відповідальних за фінансово-господарську
діяльність за період, що перевіряється, із зазначенням наказів про
призначення та звільнення із займаної посади.

3.3. Дані про реєстрацію (перереєстрацію) платника податків
(назва документа, найменування органу, дата і реєстраційний
номер), дані про взяття на облік в органах державної податкової
служби (найменування органу, дата взяття на облік та номер
довідки), реєстраційні дані платника податку на додану вартість
(далі - ПДВ) (індивідуальний податковий номер, дата реєстрації
платником ПДВ, номер та дата початку дії свідоцтва про реєстрацію
платника ПДВ).

3.4. Дані про розмір статутного капіталу, засновників, розмір
їх внесків до статутного капіталу, форму внесення (у разі
необхідності), а також код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) та/або
реєстраційний номер облікової картки платника податків (номер та
серія паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті).

3.5. Інформація про те, чи є платник податків засновником
(учасником), акціонером інших платників податків.

3.6. Підпорядкованість (за наявності).

3.7. Перелік філій, відділень та інших відокремлених
підрозділів, а також об'єктів, пов'язаних із оподаткуванням.

3.8. Інформація про види діяльності, які здійснював платник
податків за період, що перевірявся, та види діяльності, що
підлягають ліцензуванню (номер і дата видачі ліцензії,
найменування органу, що видав ліцензію, строк (термін) дії
ліцензії).

3.9. Дані про наявність рахунків у банках та інших фінансових
установах із зазначенням інформації щодо надання повідомлення про
їх відкриття (закриття); про ліцензії Національного банку України,
якщо їх отримання передбачено законом.

3.10. Інформація про попередню документальну планову
перевірку (документальну позапланову перевірку з усіх питань) із
зазначенням найменування органу державної податкової служби, що
проводив перевірку, дати та номера акта перевірки, періоду
перевірки (установлені порушення та вжиті заходи щодо усунення
виявлених недоліків).

3.11. Інформація про документи, які використані при
перевірці, згруповані за типами (вказати період охоплення їх
перевіркою та метод - суцільний, вибірковий).

3.12. Перелік комп'ютерних автоматизованих інформаційних
систем, інформація яких використана під час перевірки
(за необхідності).

3.13. Інформація про зустрічні звірки.

3.14. Інформація про проведений аналіз
фінансово-господарської діяльності платника податків (у разі його
здійснення).

3.15. Інформація про проведені платником податків
інвентаризації його основних фондів, товарно-матеріальних
цінностей, коштів, у тому числі зняття залишків
товарно-матеріальних цінностей, готівки, а також інформація щодо
інвентаризації документів, розрахунків (у разі її проведення).

4. Загальні положення акта (довідки) документальної
позапланової перевірки повинні містити дані, передбачені цим
пунктом, залежно від питань, що підлягали перевірці.

5. Описова частина акта (довідки) документальної перевірки
складається таким чином:

5.1. Результати документальної перевірки дотримання
податкового законодавства групуються за окремими видами податків і
зборів та у розрізі податкових періодів. В цій частині акта
(довідки) перевірки відображаються задекларовані платником
податків у податковій та іншій звітності показники, результати
перевірки цих показників та робиться відповідний запис щодо
встановлення або невстановлення порушень. При цьому до акта
(довідки) перевірки додаються відповідні аналітичні таблиці.

Крім того, наводяться дані про наявність та результати
перевірки пільг, наданих відповідно до законів (код пільги, на яку
суму і на який податок отримано пільги з розбивкою за роками в
межах звітних періодів, що перевіряються).

5.2. У разі встановлення перевіркою порушень податкового
законодавства за кожним відображеним в акті фактом порушення
необхідно:

чітко викласти зміст порушення з посиланням на конкретні
пункти і статті законодавчих актів, що порушені платником
податків, зазначити період (місяць, квартал, рік)
фінансово-господарської діяльності платника податків та
господарську операцію, в результаті якої здійснено це порушення,
при цьому додати до акта письмові пояснення посадових осіб
платника податків або його законних представників щодо
встановлених порушень;

зазначити первинні документи, на підставі яких вчинено записи
у податковому та бухгалтерському обліку, навести регістри
бухгалтерського обліку, кореспонденцію рахунків операцій та інші
документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів, та
докази, що підтверджують наявність факту порушення;

у разі відсутності первинних документів або ненадання для
перевірки первинних та інших документів, що підтверджують факт
порушення, зазначити перелік цих документів;

у разі відмови посадових осіб платника податків або його
законних представників надати копії документів посадовій
(службовій) особі органу державної податкової служби така особа
складає акт у довільній формі, що засвідчує факт відмови, із
зазначенням посади, прізвища, імені, по батькові платника податків
(його законного представника) та переліку документів, які йому
запропоновано подати, факт про складання такого акта
відображається в акті документальної перевірки;

у разі надання посадовими особами платника податків або його
законними представниками посадовим (службовим) особам органу
державної податкової служби письмових пояснень щодо встановлених
порушень податкового законодавства та/або причин ненадання
первинних та інших документів, що підтверджують встановлені
порушення, або їх копій факти про надання таких пояснень необхідно
відобразити в акті.

5.3. Виявлені факти однотипних порушень та порушень, які
повторюються, групуються у відомості або таблиці, що додаються до
акта. Зазначені відомості або таблиці повинні містити повний
перелік однотипних порушень податкового законодавства із
зазначенням звітного періоду, до якого вони відносяться (назву,
дату і номер документа, відповідно до якого здійснено операцію,
суть операції, а також посилання на нормативно-правові акти, їх
пункти і статті, положення яких порушені). Зазначені додатки
повинні бути підписані посадовою (службовою) особою органу
державної податкової служби, а також посадовими особами платника
податків або його законними представниками.

5.4. У випадках відсутності податкового та/або
бухгалтерського обліку даний факт фіксується в описовій частині
акта.

5.5. Результати документальної перевірки з питань дотримання
вимог валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства,
контроль за дотриманням якого покладено на органи державної
податкової служби, оформляються аналогічно оформленню результатів
перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства.

При цьому у разі встановлення порушення у сфері
зовнішньоекономічної діяльності необхідно відобразити такі
відомості: номер, дата зовнішньоекономічного договору (контракту)
та його сума, у разі необхідності реєстрації договору (контракту)
у центральному органі виконавчої влади з питань економічної
політики: номер та дата його реєстрації, країна нерезидента, який
є стороною зовнішньоекономічного договору (контракту),
найменування фінансової установи нерезидента, через яку
здійснюються розрахунки за договором (контрактом), найменування
фінансової установи резидента, через яку здійснюються розрахунки
за договором (контрактом), номенклатура товарів договору
(контракту) згідно з кодами Української класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності, суму простроченої заборгованості,
що виникла при виконанні договору (контракту).

6. Висновок акта (довідки) документальної перевірки
складається таким чином:

6.1. Зазначається опис виявлених перевіркою порушень
податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за
дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби,
з посиланням на підпункти, пункти, статті законодавчих актів або
загальний висновок щодо відсутності таких порушень.

6.2. Виявлені порушення податкового та іншого законодавства,
контроль за дотриманням якого покладено на органи державної
податкової служби, відображаються у гривнях у розрізі податків та
зборів з розбивкою за роками та податковими періодами у межах
періоду, що перевіряється. Виявлені порушення валютного
законодавства відображаються у розрізі зовнішньоекономічних
договорів (контрактів).

6.3. В акті не допускається визначення виду і розміру
штрафних (фінансових) санкцій за встановлені порушення.

6.4. У разі отримання під час перевірки копій документів, які
підтверджують факт виявленого порушення, про це робиться запис із
відображенням підстав для отримання.

6.5. Відображається кількість складених примірників акта
(довідки) перевірки та відмітка про вручення одного примірника
посадовим особам платника податків або його законним
представникам.

III. Інформативні додатки до акта (довідки)
документальної перевірки

1. Залежно від фінансово-господарської діяльності платника
податків та результатів перевірки до інформативних додатків
належать:

затверджений керівником (заступником керівника) органу
державної податкової служби та підписаний начальником відділу
(управління) працівника, що очолює перевірку, план перевірки
платника податків;

відомості або таблиці, в яких згруповані факти однотипних
порушень та порушень, що повторюються;

розрахунки донарахованих (зменшених) сум податків та зборів,
а також розрахунки зменшення від'ємного значення об'єкта
оподаткування податком на прибуток, зменшення (збільшення)
заявленої до відшкодування з бюджету суми податку на додану
вартість, зменшення від'ємного значення суми податку на додану
вартість у розрізі податкових періодів;

пояснення, зауваження або заперечення посадових осіб платника
податків або його законних представників щодо виявлених порушень
або з інших питань, що виникли під час перевірки;

інші матеріали, що підтверджують наявність фактів порушень
податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за
дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби;

копії матеріалів (описи, відомості, протоколи) про результати
проведеної платником податків інвентаризації;

матеріали зустрічних звірок, реєстри, в яких зазначається
інформація про надіслані запити на їх проведення до інших органів
державної податкової служби та отримані відповіді;

завірені в установленому законодавством порядку копії
документів, що підтверджують наявність фактів порушень
податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за
дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби,
у випадку їх отримання;

опис отриманих копій документів;

дані про виконання зовнішньоекономічних договорів
(контрактів) (експортних, імпортних, бартерних, з переробки
давальницької сировини на території України та за її межами тощо);

інші матеріали, що мають значення для прийняття податкового
повідомлення-рішення за результатами перевірки та вжиття інших
заходів.

2. Усі додатки, які містять інформацію про діяльність
платника податку (крім додатків, що містять інформацію службового
характеру, в тому числі інформацію про аналіз
фінансово-господарської діяльності платника податків, опрацювання
встановлених ризикових операцій, матеріали зустрічних звірок), та
відомості або таблиці, в яких згруповані факти однотипних порушень
та порушень, які повторюються, підписуються посадовими
(службовими) особами органу державної податкової служби, які
здійснили перевірку, та посадовими особами платника податків або
його законними представниками.

3. До акта (довідки) документальної позапланової перевірки
додаються інформативні додатки залежно від питань, що підлягали
перевірці.

IV. Підписання акта (довідки) документальної перевірки,
порядок його (її) реєстрації та зберігання

1. До підписання акта (довідки) документальної перевірки
враховуються пояснення (у разі їх надання), надані посадовими
особами платника податків або його законними представниками під
час перевірки.

При виникненні спірних питань та заперечень щодо встановлених
порушень під час здійснення перевірки такі питання та заперечення
виносяться на розгляд постійних комісій при відповідних органах
державної податкової служби.

2. Акт (довідка) документальної перевірки складається у двох
примірниках, підписується посадовими (службовими) особами органу
державної податкової служби, які проводили перевірку, та
реєструється в органі державної податкової служби протягом п'яти
робочих днів з дня, що настає за днем закінчення установленого для
проведення перевірки строку (для платників податків, які мають
філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, - протягом 10
робочих днів), з дотриманням визначених у пункті 5 цього розділу
вимог щодо реєстрації актів документальних перевірок.

При цьому строк складення акта (довідки) не зараховується до
строку проведення перевірки, встановленого Кодексом (
  1   2

Схожі:

ГОЛОВИ ВІЛЬШАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Відповідно до Земельного кодексу України, Законів України "Про місцеві державні адміністрації", Земельного кодексу України, Водного...
Розділ І. Загальні положення
Кременчука (далі Положення) розроблене на підставі Конституції України, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України,...
СТАТУТ
Комунальне підприємство «Сумижитло» Сумської міської ради (далі по тексту Підприємство), створене відповідно до Закону України «Про...
Синельниківської міської ради
ХІХ Податкового кодексу України, пунктом 24 статті 26 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України від...
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись п. 20 ч. 1 ст. 43 та ч. 2 ст. 43, ч. 4, 5 ст. 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та відповідно до...
ГОСПОДАРСЬКОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
У книзі дається роз'яснення прийнятого 16 січня 2003 р. Господарського кодексу Укра­їни, що набрав чинності з 1 січня 2004 р. Офіційний...
Розділ І. Загальні положення
Положення про механізм справляння та порядок сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності ( далі Положення...
Положення про механізм справляння та порядок сплати збору за місця...
Положення розроблено на підставі Конституції України, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про...
Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку Розділ І. Загальні положення
Положення розроблено на підставі Податкового Кодексу України та Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України...
Положення про врегулювання земельних відносин до моменту укладання...
Конституції України, Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка