1. основи організації бухгалтерського обліку


Скачати 151.13 Kb.
Назва1. основи організації бухгалтерського обліку
Дата16.03.2013
Розмір151.13 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
ДИСЦИПЛІНА “ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ”

V курс спеціальність “Облік і аудит”
ВСТУП
Перехід до ринкових відносин та виникнення нових форм власності i господарювання вимагають з одного боку – впровадження, розвитку та подальшого вдосконалення системи обліку i використання внутрішніх резервів господарств, допомагати пошуку шляхів зниження собівартості виробництва, підвищення продуктивності праці та рентабельності господарювання; з іншого боку – підготовки кваліфікованих фахівців в сфері обліку.

Згідно з навчальним планом на заключному етапі підготовки спеціалістів з обліку і аудиту студенти на протязі ІХ-го семестру вивчають курс “Організація обліку”, який входить до складу дисциплін циклу професійної підготовки майбутніх спеціалістів-бухгалтерів за спеціальністю “Облік і аудит”.

Мета: засвоєння знань про організацію облікового, контрольного і аналітичного процесів на підприємстві.

Завдання: вивчення організації і техніки обліку, контролю та аналізу на підприємстві, раціональної структури облікового, контрольного та аналітичного процесів, організації роботи виконавців.

Предмет: діяльність підрозділів і працівників, зайнятих обліковими, контрольними та аналітичними процесами.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
Тема 1. основи організації бухгалтерського обліку

Основи організації бухгалтерського обліку в системі управління підприємством. Принципи організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу. Балансовий метод управління господарством (подвійний метод). Змістовна характеристика бухгалтерського обліку в управлінні господарством.

Основи організації бухгалтерського обліку в умовах функціонування комп’ютеризованої системи обробки інформації. Користувачі бухгалтерської інформації, як системи обліку. Загальна побудова облікового процесу в інформаційній системі. Концепція організаційної побудови інформаційних систем бухгалтерського обліку. Організація нормативно-довідкової інформації. Організація первинного обліку в умовах комп’ютеризованої обробки інформації. Організація вихідної інформації.
Тема 2. Організація нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку

Правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні. Законодавчі основи регулювання бухгалтерського обліку в Законі України. Стандарти бухгалтерського обліку, міжнародні і національні.

Види регулювання бухгалтерського обліку (економічне, правове, морально-етичне). Мета державного регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні.

Функції Методичної Ради з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України. Питання, що розглядаються в стандартах бухгалтерського обліку.

Технологічний і структурний аспекти формування предмета бухгалтерського обліку. Об’єкти організації бухгалтерського обліку. Поетапна побудова технології бухгалтерського обліку. Способи організації технології облікового процесу. Метод організації бухгалтерського обліку.

Загальна організаційна побудова контрольного процесу. Організація контрольного процесу в умовах комп’ютеризованої системи обробки інформації.

Тема 3. Організація бухгалтерського облікового процесу


Загальна побудова облікового процесу. Поетапна побудова бухгалтерського обліку, як технологічного процесу та об’єкта організації. Первинний, поточний та підсумковий облік. Структура облікової інформації.

Організація облікових номенклатур. Облікові номенклатури різних етапів облікового процесу. Методика вибору носіїв облікової інформації. Організація носіїв облікової інформації на різних етапах обліку. Форми відображення облікової інформації.

Організація технології облікового процесу. Особливості організації технології річного узагальнення даних бухгалтерського обліку. Форми організації бухгалтерського облікового процесу.

Облікова політика підприємства. Рівні облікової політики. Зміст облікової політики. Фактори, що впливають на вибір положень облікової політики. Розкриття інформації про облікову політику та її зміни у фінансовій звітності.

Тема 4. Організація обліку власного капіталу


Етапи та порядок ведення обліку власного капіталу на підприємствах. Організація обліку складових власного капіталу. Аналітичний та синтетичний облік статутного капіталу. Порядок збільшення чи зменшення статутного капіталу. Особливості формування статутного капіталу в залежності від типу підприємства і форми власності.

Особливості обліку статутного капіталу в акціонерних товариствах. Бухгалтерський облік пайового капіталу. Облік додаткового капіталу. Облік і порядок формування резервного капіталу. Облік несплаченого капіталу. Облік вилученого капіталу.

Документування господарських операцій з обліку власного капіталу. Відображення даних про власний капітал в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності. Звіт про власний капітал.
Тема 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Особливості побудови обліку зобов’язань. Визначення поточних зобов’язань. Порядок ведення обліку поточних зобов’язань підприємства. Система синтетичних рахунків по обліку поточних зобов’язань.

Облік короткотермінових позик банків. Облік праці і розрахунків з праці. Облік поточної заборгованості по довготермінових зобов’язаннях. Облік короткотермінових векселів виданих. Облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками. Облік розрахунків за податками і обов’язковими платежами. Облік розрахунків зі страхування. Облік розрахунків за інші операції. Облік забезпечень.

Облік прибутків майбутніх періодів. Облік розрахунків з бюджетом. Документування господарських операцій з обліку поточних зобов’язань. Відображення даних про поточні зобов’язання підприємства в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.
Тема 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ДОВГОСТРОКОВИХ АКТИВІВ

Поняття та класифікація довгострокових активів. Організація обліку довгострокових активів. Облік довготермінових кредитів банку в національній та іноземній валюті. Облік відстрочених довготермінових кредитів банку в національній та іноземній валютах. Облік інших довготермінових позик. Облік по довготермінових виданих векселях в національній та іноземній валютах. Облік довготермінових зобов’язань по облігаціях. Система рахунків по обліку довготермінових зобов’язань. Облік відстрочених податкових зобов’язань. Облік інших довготермінових зобов’язань. Документування господарських операцій з обліку довгострокових зобов’язань. Відображення даних про довгострокові зобов’язання підприємства в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності. Аналіз довгострокових активів.

Тема 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ

Етапи та порядок ведення обліку запасів на підприємствах. Документування господарських операцій з обліку запасів. Відображення запасів за чистою вартістю реалізації. Відображення даних про запаси в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.

Порядок ведення обліку грошових коштів на підприємствах. Організація обліку безготівкових активів. Відображення даних про грошові кошти в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.

Організація ведення обліку розрахунків підприємства з покупцями та замовниками. Організація ведення обліку розрахунків підприємства з постачальниками та підрядниками. Відображення даних про розрахунки підприємства в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.

Визнання і первісна оцінка нематеріальних активів. Оцінка нематеріальних активів після визнання. Організація ведення обліку нематеріальних активів на підприємствах.
Тема 8. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ВИТРАТ, ДОХОДІВ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Способи побудови обліку витрат, доходів і результатів діяльності підприємств. Визначення, склад і оцінка витрат, доходів і результатів діяльності. Організація обліку витрат операційної діяльності. Організація обліку доходів операційної діяльності. Загальна основа побудови обліку прибутків і фінансових результатів діяльності підприємства. Визначення прибутків і результатів діяльності. Загальна методика визначення і обліку фінансових результатів - чистого прибутку (збитку) за звітний період. Методика визначення і обліку чистого прибутку (збитку) від конкретного виду діяльності. Облік нерозподіленого прибутку (збитку). Прибуток від участі в капіталі. Інші фінансові прибутки. Прибутки і фінансові результати від надзвичайної діяльності.

Система синтетичних рахунків обліку прибутків і фінансових результатів діяльності, продажу готової продукції, товарів, виконаних робіт і наданих послуг.
Тема 9. Організація праці персоналу, зайнятого бухгалтерським обліком, контролем, аналізом.

Організація праці персоналу, зайнятого бухгалтерським обліком, контролем та аналізом. Принципи та вимоги до організації праці виконавців, які здійснюють бухгалтерський облік, контроль та аналіз. Види норм та їх характеристика. Норми керованості, співвідношення, чисельності, обслуговування. Елементи самоорганізації роботи працівників.

Типи організаційної побудови апарату бухгалтерії (лінійна, лінійно-штабна та комбінована структури). Методика визначення чисельності облікових працівників. Класифікація організаційних регламентів з обліку, контролю і аналізу. Вихідні положення для розробки організаційних регламентів. Види організаційних робіт.

Організація бухгалтерського діловодства. Організаційна побудова облікової служби та розробка організаційних регламентів. Особливості організації роботи керівника служби обліку, контролю та аналізу. Розробка організаційних регламентів.
Тема 10. Організація інформаційного, технічного та ергономічного забезпечення обліку, контролю та аналізу

Організація інформаційного забезпечення обліку, контролю та аналізу. Суть та склад інформаційного забезпечення обліку, контролю та аналізу та особливості його організації. Інформаційні схеми взаємозв’язків завдань бухгалтерського обліку з іншими підсистемами, взаємозв’язків робочих місць бухгалтера за дільницями обліку. Організація технічного забезпечення обліку, контролю та аналізу. Зміст технічного забезпечення обліку, контролю та аналізу. Особливості технічного забезпечення обліку в умовах застосування персональних комп’ютерів.

Ергономічне і соціальне забезпечення працівників обліку, контролю та аналізу. Вимоги до ергономічного і соціального забезпечення праці робітників обліку, контролю та аналізу.

Тема 11. Планування перспективного розвитку бухгалтерського обліку


Особливості розвитку бухгалтерського обліку. Організація планування розвитку бухгалтерського обліку. Види планів розвитку обліку, контролю і аналізу та їх зміст. Зміст планів розвитку обліку, контролю і аналізу. Методика організації впроваджень окремих завдань. Ефективність заходів щодо розвитку бухгалтерського обліку та його автоматизації. Показники ефективності розвитку бухгалтерського обліку та методики їх розрахунку.

Послідовність організації впровадження завдань на прикладі обстеження обліку затрат на виробництво.
Питання винесені на самостійну роботу студентів 1. Види норм та їх характеристика. Норми керованості, співвідношення, чисельності, обслуговування.

 2. Види регулювання бухгалтерського обліку (економічне, правове, морально-етичне).

 3. Визначення та порядок ведення обліку поточних зобов’язань.

 4. Відображення даних про довгострокові зобов’язання підприємства в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.

 5. Відображення даних про нематеріальні активи в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.

 6. Документування господарських операцій з обліку довгострокових зобов’язань та запасів.

 7. Документування господарських операцій з обліку нематеріальних активів.

 8. Документування господарських операцій з обліку розрахунків підприємства.

 9. Зміст технічного забезпечення обліку, контролю та аналізу.

 10. Концепція організаційної побудови інформаційних систем бухгалтерського обліку.

 11. Облік витрат, доходів і фінансових результатів інвестиційної та фінансової діяльності і надзвичайних подій.

 12. Облікові номенклатури різних етапів облікового процесу.

 13. Організація ведення обліку розрахунків підприємства з постачальниками та підрядниками.

 14. Організація обліку витрат і доходів операційної діяльності.

 15. Організація обліку складових власного капіталу.

 16. Організація праці персоналу, зайнятого бухгалтерським обліком, контролем та аналізом.

 17. Організація технології та контрольного процесу в умовах комп’ютеризованої системи обробки інформації.

 18. Основи організації бухгалтерського обліку в системі управління підприємством.

 19. Особливості формування статутного капіталу в залежності від типу підприємства і форми власності.

 20. Первинний, поточний та підсумковий облік. Структура облікової інформації.

 21. Показники ефективності розвитку бухгалтерського обліку та методики їх розрахунку.

 22. Політика державних органів щодо розвитку обліку в Україні.

 23. Прибутки і фінансові результати від надзвичайної діяльності.

 24. Розкриття інформації про облікову політику та її зміни у фінансовій звітності.

 25. Система синтетичних рахунків з обліку поточних зобов’язань.


Перелік питань винесених на аудиторну контрольну роботу


 1. Відображення даних про власний капітал в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.

 2. Відображення даних про грошові кошти в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.

 3. Відображення даних про запаси в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.

 4. Відображення даних про розрахунки підприємства в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.

 5. Загальні поняття про власний капітал. Порядок збільшення чи зменшення статутного капіталу.

 6. Зміст і передумови організації бухгалтерського обліку, балансовий метод управління господарством (подвійний метод).

 7. Зміст планів розвитку обліку, контролю і аналізу.

 8. Користувачі бухгалтерської інформації, як системи обліку.

 9. Мета державного регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні.

 10. Методика визначення і обліку чистого прибутку (збитку) від конкретного виду діяльності.

 11. Методики розробки положень про службу управління бухгалтерського обліку, про підрозділи бухгалтерської служби підприємства.

 12. Облік відстрочених податкових та інших довготермінових зобов’язань.

 13. Облік довготермінових зобов’язань по облігаціях.

 14. Облік довготермінових та відстрочених кредитів банку в національній та іноземній валюті.

 15. Облік короткотермінових векселів виданих.

 16. Облік нерозподіленого прибутку (збитку). Прибуток від участі в капіталі. Інші фінансові прибутки.

 17. Облік по довготермінових виданих векселях в національній та іноземній валютах.

 18. Облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками.

 19. Облік розрахунків за інші операції. Облік забезпечень.

 20. Облік розрахунків за податками і обов’язковими платежами.

 21. Облікова політика підприємства.

 22. Організаційна побудова облікової служби та розробка організаційних регламентів. Визначення чисельності облікового, контрольного та аналітичного персоналу.

 23. Організація касових операцій. Організація обліку безготівкових активів.

 24. Організація обліку витрат, доходів і результатів діяльності.

 25. Організація обліку власного капіталу, грошових коштів, довгострокових зобов’язань.

 26. Організація обліку запасів, основних засобів, нематеріальних активів.

 27. Організація обліку поточних зобов’язань, довгострокових активів..

 28. Організація обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами.

 29. Організація обліку розрахунків з оплати праці.

 30. Особливості визначення різних видів прибутків.

 31. Поняття ергономічного і соціального забезпечення праці робітників обліку, контролю та аналізу.

 32. Послідовність організації впровадження завдань на прикладі обстеження обліку затрат на виробництво.

 33. Система рахунків з обліку довготермінових зобов’язань.

 34. Суть та зміст інформаційного забезпечення обліку, контролю та аналізу та особливості його організації.

 35. Форми відображення облікової інформації.Приклад типових завдань з аудиторної контрольної роботи.
Варіант 1.

 1. Бухгалтерський облік в системі управління підприємством.

 2. Організація обліку розрахунків з оплати праці.Питання до іспиту

 1. Види планів розвитку обліку, контролю і аналізу та їх зміст.

 2. Ергономічне і соціальне забезпечення працівників обліку, контролю та аналізу.

 3. Журнально-ордерна форма організації бухгалтерського обліку.

 4. Зміст, передумови та принципи організації бухгалтерського обліку, контролю і аналізу.

 5. Комп’ютерна форма організації бухгалтерського обліку.

 6. Нормативне забезпечення бухгалтерського обліку. Рівні нормативного регулювання.

 7. Облікова документація. Документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку. Документообіг.

 8. Облікова політика підприємства. Рівні реалізації облікової політики. Фактори, що впливають на вибір положень облікової політики.

 9. Облікові регістри і бухгалтерська документація на підприємстві.

 10. Облікові регістри, класифікація і техніка облікової реєстрації.

 11. Організаційна побудова облікової служби на підприємстві.

 12. Організація аналітичного процесу.

 13. Організація інформаційного забезпечення обліку, контролю та аналізу.

 14. Організація контрольного процесу, облікових номенклатур.

 15. Організація носіїв облікової інформації.

 16. Організація обліку власного капіталу, грошових коштів.

 17. Організація обліку довгострокових зобов’язань.

 18. Організація обліку запасів, основних засобів, нематеріальних активів.

 19. Організація обліку поточних зобов’язань, розрахунків з оплати праці.

 20. Організація обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами.

 21. Організація обліку та аналізу витрат, доходів і результатів діяльності.

 22. Організація планування розвитку бухгалтерського обліку.

 23. Організація праці персоналу, зайнятого бухгалтерським обліком, контролем та аналізом.

 24. Організація технічного забезпечення обліку, контролю та аналізу.

 25. Організація технології облікового процесу.

 26. Основи організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу в умовах функціонування комп’ютеризованої системи обробки інформації.

 27. Особливості організації облікового процесу в умовах функціонування комп’ютеризованої системи обробки інформації.

 28. Побудова облікового процесу. Види операцій в основі технології облікового процесу.

 29. Показники ефективності розвитку бухгалтерського обліку та методики їх розрахунку.

 30. Правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.

 31. Предмет, об’єкти і метод організації бухгалтерського обліку.

 32. Розробка організаційних регламентів на підприємстві.

 33. Форми організації структури бухгалтерії та бухгалтерського облікового процесу.


Приклад екзаменаційного білета

Екзаменаційний білет № 11. Тести.

1. Традиційно в Україні господарський облік поділяють на:

а) фінансовий, податковий, управлінський;

б) оперативний, статистичний, бухгалтерський;

в) бухгалтерський, виробничий, управлінський;

г) немає правильної відповіді.

2. Упорядкована і регламентована система збирання, вимірювання, обробки та передачі інформації про господарюючий суб'єкт користувачам для прийняття управлінських рішень - це:

а) одне з відомих визначень бухгалтерського обліку;

б) визначення бухгалтерського обліку, наведене в Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

в) визначення завдання курсу "Теорія бухгалтерського обліку";

г) немає правильної відповіді.

3. Натуральні вимірники використовуються для:

а) аналітичного (кількісного) обліку матеріальних цінностей;

б) розрахунку погодинної заробітної плати;

в) складання фінансової звітності;

г) немає правильної відповіді.

4. У якому варіанті відповіді перелічено тільки натуральні показники:

а) гривня, копійка, метр;

б) кілограм, умовна банка, метр;

в) долар, людино-день, штука;

г) у жодному з наведених?

5. Доповніть речення: "Бухгалтерський облік є основою для вивчення таких дисциплін...":

а) економічна теорія, економічна політика;

б) менеджмент та маркетинг;

в) аудит, ревізія і контроль;

г) теорія ймовірностей, математична статистика.

2. Теоретичні питання:

Охарактеризуйте організацію обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами

Наведіть особливості визначення різних видів прибутків.

Список рекомендованої літератури


Основна література

1. Закон України від 16.07.99 р. № 996-XІV “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” // Баланс (спецвипуск). - 2000. – Лютий. – 65 с.

2. Стандарти бухгалтерського обліку в Україні // Все про бухгалтерський облік. – 2000, № 11 (436). – С. 65-102.

3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р., № 291 / Баланс. – 2000. – 18 січня. – № 3.

4.Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю і аналізу. – К.: КНЕУ, 2000. – 260 с.

5. Організація бухгалтерського обліку: Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП ”Рута”, 2002. – 592 с.

6. “Організація обліку”Навчальний посібник / Викладач В.П. Молокова, Павлоград 2008 р


Додаткова література
1. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні / За ред. С.Ф. Голова.-Дніпропетровськ: ТОВ ”Баланс-Клуб”, 2004. –832 с.

2. Бухгалтерський фінансовий облік / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП “Рута”, 2005. - 736 с.

3. Грабова Н.М., Добровський В.М. Бухгалтерський облік на виробничих і торговельних підприємствах. - К.: А.С.К., 2003. - 624 с.

4. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні. -К.: А.С.К.- 2002. – 848 с.

5. Організація бухгалтерського обліку. Вправи, ситуації, тести: Навч. посібник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2001. – 288 с.

6. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. - К., 2000. – 589 с.

7. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. -К.: А.С.К., 2005.- 864 с.

8. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. – К.: Знання, 2004. – 352 с.


Схожі:

Міжнародні принципи і організація бухгалтерського обліку за національними стандартами
Мета роботи: вивчити основні принципи бухгалтерського обліку, порядок організації бухгалтерського обліку на підприємстві, порядок...
Тема Правові основи організації бухгалтерського обліку і фінансової звітності

Заняття Правові основи організації бухгалтерського обліку і фінансової звітності

1 Частина. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ
Для організації бухгалтерського обліку, контролю й аналізу господарської діяльності слід правильно визначити параметри таких видів...
ТНУ імені В.І. Вернадського
У статті розглянуто питання організації бухгалтерського обліку на підприємствах молочної промисловості. Запропоновано розрахунок...
Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та справедливе...
Товариства в усіх суттєвих аспектах Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку України та дотримання ним (Товариством)...
Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та справедливе...
Товариства в усіх суттєвих аспектах Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку України та дотримання ним (Товариством)...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Види господарського обліку і їх характеристика. Предмет бухгалтерського обліку та головні його об’єкти. Загальна характеристика методу...
ТЕМА: Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань
ТЕМА: Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка