НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» (для бакалаврів) Київ 2010


Скачати 421.57 Kb.
НазваНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» (для бакалаврів) Київ 2010
Сторінка1/5
Дата12.03.2013
Розмір421.57 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Географія > Документи
  1   2   3   4   5
МІЖРЕГІОНАЛЬНА

АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни

«УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

(для бакалаврів)

Київ 2010

Підготовлено старшим викладачем кафедри управління персоналом та медичного менеджменту Головач Н.В.


Затверджено на засіданні кафедри управління персоналом та медичного менеджменту (протокол №6 від 17 лютого 2010 р.)


Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління

Головач Н.В. Навчальна програма дисципліни «Управління персоналом» (для бакалаврів). – К.: МАУП, 2010. – 24 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни «Управління персоналом», питання для самоконтролю, список рекомендованої літератури.

© Міжрегіональна Академія

управління персоналом (МАУП),

2010

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Ця програма запропонована для вивчення дисципліни "Управління персоналом" як спеціальний курс у вищих навчальних закладах, навчальних центрах та інститутах підготовки і підвищення кваліфікації кадрів. Реалізується на другому і третьому рівнях вищої (у тому числі післядипломної) освіти на факультетах і відділеннях управлінських спеціальностей.

Мета вивчення дисципліни: формування умінь щодо розроблення та здійснення кадрової політики, забезпечення цілеспрямованого використання персоналу організації.

Предмет: особливості та загальні закономірності формування, функціонування та розвитку персоналу організації.

Завдання вивчення дисципліни:

1. Сприяти розумінню: сутності та соціальної значущості управління персоналом у сучасних умовах; місця і ролі курсу в системі менеджменту і формуванні якостей менеджера.

2. Розвивати здібності: до саморозвитку власних фахових якостей, їх відповідності службовому становищу в ієрархії управління; до формування ефективної управлінської команди, яка професійно використовує людський потенціал у досягненні цілей організації.

 1. Засвоїти методологічні основи управління персоналом, а також оволодіти навичками використання соціальних і психологічних технологій управління.

 2. Ознайомити студентів, які самостійно вивчають курс "Управління персоналом", з основними завданнями і змістом цієї дисципліни, літературою з теорії і практики управління персоналом на підприємствах.

У результаті вивчення дисципліни "Управління персоналом" студенти мають знати:

 • предмет, завдання і зміст дисципліни;

 • теоретико-методологічні основи менеджменту персоналу;

 • історію становлення і розвитку підходів у менеджменті персоналу і технологій управління кадрами, управління персоналом, управлення людськими ресурсами;

 • закономірності послідовних трансформацій різноманітних організаційних культур і детермінованість застосування передових способів менеджменту персоналу до ступеня зрілості національної і корпоративної культури;

 • технології й методи управління персоналом;

 • основи теорії організації й управління, планування і прогнозування кадрової роботи в організації, фахової орієнтації, якісного аналізу складу кадрів, організації і соціальної адаптації працівників, науково обґрунтованого добору і розстановки кадрів; організації діловодства з використанням електронно-обчислювальної техніки;

 • головні форми і джерела комплектування штатів, оплати праці, матеріального і морального заохочування, шляху їх удосконалювання;

 • принципи політики управління персоналом, форми і методи планування й організації роботи з кадрами;

 • систему фахового просування працівників, механізм професійно-кваліфікаційного росту керівників і спеціалістів;

 • особливості національної ділової культури, її роль і місце в системі управління персоналом;

 • зміст і послідовність дій менеджера в процесі розробки кадрової політики і стратегії підприємства, планування й організація управління персоналом.

Крім того він повинен уміти:

 • керувати розробкою політики управління персоналом підприємства, плануванням і прогнозуванням кадрової роботи, визначенням чисельності і складу працівників, задоволенням кадрових потреб;

 • оцінювати кадри управління, працювати з резервом керівників, із фахівцями і майстрами, організовувати навчання персоналу, керувати діяльністю служб з управління персоналом щодо планування та реалізації ділової кар'єри персоналу організації;

 • використовувати методи формування стабільного висококваліфікованого персоналу, оцінки стану плинності кадрів, розробки і впровадження заходів щодо підвищення стабільності кадрів, управління мобільністю персоналу на виробництві;

 • координувати діяльність усіх служб і підрозділів організації у сфері ефективного управління людськими ресурсами з урахуванням людського фактора;

 • здійснювати керівництво трудовою дисципліною, керувати науковою організацією праці, вивільненням працівників і плинністю персоналу;

 • формувати організаційну культуру підприємства і менеджменту персоналу, використовуючи світовий досвід управління персоналом і враховуючи особливості національної ділової культури і менталітету народу;

 • планувати й організовувати власну діяльність, сполучати в ній головні принципи управління, застосовуючи залежно від ситуації, найбільш доцільні й ефективні стилі і методи роботи.

Випускник має бути ознайомлений:

 • із сучасними концепціями у сфері управління персоналом;

 • з методами, техніками, технологіями, які використовують передові школи управління в галузі підготовки керівників кадрових служб і управління персоналом;

 • з тенденціями розвитку і проблемами менеджменту персоналу.

Навчальної мети програми "Управління персоналом" передбачається досягти шляхом активізації мислення тих, хто навчається, самостійним опрацюванням ними рішень у галузі управління персоналом, постійною взаємодією суб'єктів навчання (студентів, слухачів, викладачів) за допомогою прямих і зворотних зв'язків, творчого мислення. Програмою передбачається наявність у студентів базової освіти, тому у підготовці фахівців акцент робиться не на самі знання, а на здатність самостійно мислити під час вирішення завдань, уміти застосовувати отримані знання.

Це вимагає від викладачів уміння володіти складною технікою керування мисленням студентів, мати здатність будувати проблемні ситуації, стимулювати пізнавальну активність тих, кого навчають.

Для вирішення завдань, передбачених програмою, визначені такі методи активного навчання: проблемні лекції, семінари і тематичні дискусії, контрольні та випускні роботи, імітаційні вправи, аналіз ситуацій, розігрування ролей, ділові ігри.
  1   2   3   4   5

Схожі:

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисциплін „ АУДИТ” “ ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА...
Підготовлено к е н., професором кафедри обліку і аудиту Ковалем М.І. та доцентом кафедри обліку і аудиту О. В. Михайленко
Роль і значення управління персоналом як науки і навчальної дисципліни
Чим відрізняється система управління персоналом від служби управління персоналом?
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Етика та естетика» для студентів за напрямом підготовки 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління...
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни "МОТИВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ" (для спеціалістів, магістрів) Київ 2010
Підготовлено кандидатом економічних наук, професором кафедри менеджменту організацій В. П. Сладкевичем
Навчальна програма з дисципліни «Фінанси підприємства» (назва дисципліни)...
Сучасна освіта має гармонійно об’єднувати вивчення теорії з аналізом конкретних ситуацій і виконанням імітаційних вправ. Ці дві умови...
РОБОЧА навчальна програма дисципліни “ УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА” для...
«Міжнародна економіка», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання складена відповідно до навчальної програми...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни: “Цифрові пристрої” (заочне...
Логічні основи включають питання, яки пов’язані з використанням базових логічних функцій для аналізу та синтезу типових цифрових...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів всіх форм навчання спеціальності
Обіход С. В., Ткачук В. О. Управління персоналом у сфері послуг: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів всіх...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Облік і аудит», 03050201 «Економічна кібернетика», 03050501 «Управління персоналом та економіка праці»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка