МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсового проекту «Організація фінансового бюджетування на підприємстві» для студентів спеціальності 03 05 08 01 «Фінанси і кредит»


НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсового проекту «Організація фінансового бюджетування на підприємстві» для студентів спеціальності 03 05 08 01 «Фінанси і кредит»
Сторінка1/6
Дата08.04.2013
Розмір0.93 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Фінанси > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6


ФІНАНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання курсового проекту

«Організація фінансового бюджетування на підприємстві»

для студентів спеціальності 8.03 05 08 01 «Фінанси і кредит»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ФІНАНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання курсового проекту

«Організація фінансового бюджетування на підприємстві»

для студентів спеціальності 8.03 05 08 01 «Фінанси і кредит»

Затверджено:

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № 1 від 25 серпня 2011р.

на засіданні науково-методичної ради ІНЕМ

Протокол №1 від 28 серпня 2011р.
Навчально-методичне видання № 3944 від 1.02.2012р.

Львів – 2012

Фінансовий контролінг: Методичні рекомендації до виконання курсового проекту «Організація фінансового бюджетування на підприємстві» для студентів базового напряму підготовки 030508 «Фінанси і кредит», спеціальності 8. 03 05 08 01«Фінанси» / Укл.: Г.О. Партин, Г.І. Кіндрацька, А.І. Ясінська, Задерецька Р.І. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. − 36 с.

Укладачі Партин Г.О., канд. екон. наук, проф.

Кіндрацька Г.І., канд. екон. наук, доц.

Ясінська А.І., канд.. екон. наук, доц.

Задерецька Р.І. асп.

Відповідальний за випуск к.е.н., доц.. Червінська О.С.

Рецензенти Гориславець П.А., канд. екон. наук, доц.,

Селюченко Н.Є., канд. екон. наук, доц.

ЗМІСТ

1. Загальні положення………………………………………………………………5

2. Загальні вимоги до структури та змісту основних розділів курсової роботи…5

3. Теми теоретичної частини курсової роботи……………………………………7

4. Завдання і вихідні дані для розрахункової частини курсової роботи……….8

5. Методичні рекомендації до виконання розрахункової частини курсової роботи…………………………………………………………………………………13

6. Список рекомендованої літератури……………………………………………29

7. Додатки……………………………………………………………………………32

1. Загальні положення
Діяльність підприємств і організацій в умовах ринкової економіки вимагає використання інноваційних підходів в управлінні відповідно до умов зовнішнього підприємницького середовища.

Ефективність управління на багатьох зарубіжних і вітчизняних підприємствах забезпечується на основі організації системи фінансового контролінгу, що охоплює комплекс методів і процедур з постановки та координації фінансового планування (бюджетування), обліку, контролю і ризик-менеджменту та інформаційного, методичного і консультаційного забезпечення управлінських рішень.

Бюджетування, як невід’ємна складова фінансового контролінгу забезпечує узгодження і координацію діяльності структурних підрозділів підприємства, виявлення слабких ланок в управлінні, покращення системи мотивації працівників і контролю за виконанням завдань.

З огляду на це студенти, майбутні фахівці з фінансів, повинні мати теоретичні знання і володіти практичними навиками організації бюджетування і розробляння фінансових бюджетів. Такі знання і навики студенти отримають в процесі виконання курсового проекту «Організація фінансового бюджетування на підприємстві». Складання і узгодження бюджетів необхідно здійснювати на основі підприємства – бази практики або на основі даних умовного акціонерного товариства «...».

2. Загальні вимоги щодо структури та змісту основних розділів курсового проекту

Курсовий проект складається з двох основних частин – теоретичної і розрахункової. У теоретичній частині курсового проекту необхідно розкрити суть теоретичного завдання. Перелік тем для написання теоретичної частини курсового проекту подано у п. 3 методичних рекомендацій. Розрахункову частину курсового проекту слід виконувати згідно вихідних даних, наведених у п. 4 методичних рекомендацій.

Пояснювальна записка до курсового проекту має складатися з таких частин:

Титульний аркуш (див. додаток А).

Завдання для курсового проекту, підписане викладачем (див. додаток Б).

Зміст.

Вступ.

 1. Теоретична частина.

1.1……..

1.2……..

………...

1.N.

2. Розрахункова частина.

2.1. Вихідні дані для розрахункової частини.

2.2. Виконання розрахункової частини.

Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки. Фінансова звітність підприємства.

У курсовому проекті мають бути відображені всі перераховані розділи. Титульний аркуш курсового проекту потрібно оформляти за формою, наведеною у додатку А. Завдання до курсового проекту оформляється згідно з додатком Б. Зміст курсового проекту складається на підставі затвердженого керівником плану. Зміст містить назви розділів і підрозділів та номери початкових сторінок вступу, усіх розділів та підрозділів роботи, висновків, списку використаної літератури та додатків. У вступі розкривають сутність курсового проекту, його актуальність, мету та завдання, стисло характеризують основні розділи.

Курсовий проект роздруковують на одному боці аркуша формату А-4 (210*297мм) через два міжрядкові машинописні (1,5 комп’ютерні ) інтервали. Мінімальна висота шрифту 1,8 мм, що відповідає 14-му розміру комп’ютерного шрифту (у таблицях 12-й). Поля повинні бути таких розмірів: ліворуч – 2,5 мм, праворуч – 1,0 мм, зверху і знизу – 2,0 мм. Заголовки структурних частин роботи друкуються великими літерами симетрично по тексту. Наприклад, «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА», «РОЗДІЛ 2. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ», «ДОДАТКИ».

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул подається арабськими цифрами без знака №. Нумерація має бути наскрізною і враховувати титульний аркуш та завдання. На титульному аркуші, завданні та змісті номер сторінки не ставиться, рисунки і таблиці включаються у загальну нумерацію. Номер сторінки проставляється у правому верхньому куті без будь-яких знаків (крапки, рисунки, душки). Нумерація підрозділів, рисунків, таблиць і формул повинна складатись із номера розділу та свого порядкового номеру. Наприклад, у розділі 1 номери підрозділів, таблиць, рисунків і формул позначаються номерами 1.1, 1.2 і т.д. Відповідно у розділі 2 позначаються 2.1, 2.2 і т.д.

Тему теоретичної частини курсового проекту студенти вибирають з переліку тем (див. п. 3 методичних рекомендацій) за останньою цифрою залікової книжки. Наприклад, якщо номер залікової книжки 6, то студент обирає одну із тем за номерами 6, 16, 26.

Розрахункову частину курсового проекту виконують згідно з завданням, наведеним у п. 4 методичних рекомендацій. Завдання для розрахункової частини вибирають за останньою цифрою залікової книжки. Цифрове значення рядків, позначених +N, визначають за додаванням до базового значення суми, рівної номеру варіанта розрахункової частини курсової роботи. Результати виконання розрахункової частини подають у формі таблиць та розрахунків. У висновках стисло характеризують розв’язані завдання та отримані результати, обґрунтовують пропозиції до теоретичної і розрахункової частин курсового проекту. У списку літератури наводять усі використані законодавчі і нормативні документи, літературні джерела вітчизняних та закордонних авторів за темою проекту. Посилання на публікації в тексті записують у квадратних душках (номер джерела у списку літератури і конкретні сторінки). Наприклад: [5, с.20]. Додатки формують за потребою. До них входять допоміжний матеріал, необхідний для повнішого розкриття теми (інструкції, методики, ілюстрації допоміжного матеріалу форм звітності підприємств тощо).

 1. Теми теоретичної частини курсового проекту

 1. Сутність, мета і завдання фінансового контролінгу.

 2. Історичні етапи розвитку контролінгу.

 3. Характеристика видів контролінгу.

 4. Концепції фінансового контролінгу.

 5. Місце фінансового контролінгу в системі управління підприємством.

 6. Сутність та методи формування бюджетів підприємства

 7. Сутність і особливості стратегічного фінансового контролінгу.

 8. Контролінг як інформаційна основа фінансового менеджменту.

 9. Контролінг формування і використання фінансових ресурсів.

 10. Контролінг фінансових ризиків.

 11. Предмет і об’єкти фінансового контролінгу.

 12. Класифікація методів фінансового контролінгу.

 13. Витрати, як основний об’єкт управління в системі фінансового контролінгу.

 14. Порівняння сутності і завдань управлінського обліку і контролінгу.

 15. Роль бюджетування в системі фінансового контролінгу.

 16. Організація системи контролінгу ризику банкрутства підприємства.

 17. Суть і значення стратегії «кайзен» в системі фінансового контролінгу.

 18. Методи стратегічного фінансового контролінгу.

 19. Проблеми формування внутрішньої управлінської звітності в системі фінансового контролінгу.

 20. Економіко-математичне моделювання у фінансовому контролінгу.

 21. Функції служби контролінгу на підприємстві.

 22. Проблеми формування інформації в системі контролінгу.

 23. Формування сегментованої управлінської звітності у фінансовому контролінгу.

 24. Організація фінансового контролінгу за центрами відповідальності.

 25. Організація контролінгу та основні системи «стандарт-кост».

 26. Контролінг ризику операційної діяльності підприємства.

 27. Функціонально-вартісний аналіз в системі фінансового контролінгу.

 28. Методи та інструменти оперативного фінансового контролінгу.

 29. Управління за результатами в системі контролінгу. Способи мотивації для досягнення результатів.

 30. Граничні величини і обмеження в системі фінансового контролінгу.

 31. Організація контролінгу інвестиційних проектів.

 32. Бенчмаркінг в системі фінансового контролінгу.

 33. Зміст і методи проведення АВС – та XYZ- аналізу в системі контролінгу.

 34. Контролінг фінансового потенціалу підприємства.

 35. Контролінг аутсорсингових операцій.

 36. Цільове калькулювання в системі фінансового контролінгу.

 37. Контролінг економічного потенціалу підприємства.

 38. Особливості контролінгу інвестиційних проектів в умовах ризику і невизначеності.

 39. Застосування комп’ютерних інформаційних систем у фінансовому контролінгу.

 40. Характеристика підходів до прийняття управлінських рішень. Корпоративна культура в прийняті управлінських рішень.

 41. Фактори, що впливають на прийняття управлінських рішень та критерії оцінювання їх ефективності.

 42. Показники оцінювання систем контролінгу на підприємстві. 1. Завдання та вихідні дані для розрахункової частини курсового проекту

При виконанні розрахункової частини курсового проекту необхідно:

 1. Провести SWOT-аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства-об’єкта дослідження з метою обґрунтування сценарію його розвитку. Для цього сформувати перелік можливостей і загроз зовнішнього середовища підприємства, сильних і слабких сторін його внутрішнього середовища та встановити ланцюгові зв’язки між ними. Методика реалізації SWOT-аналізу описана в п. 5.1 методичних рекомендацій до виконання розрахункової частини курсового проекту.

 2. На основі діагностики фінансово-економічного стану підприємства розробити бюджети його діяльності на плановий рік з деталізацією показників за кварталами. Зокрема, необхідно скласти такі основні бюджети:

 • бюджет доходу;

 • бюджет грошових надходжень;

 • бюджет дебіторської заборгованості;

 • бюджет виробництва продукції в натуральних одиницях. Обчислити норматив запасу готової продукції;

 • бюджет використання основних матеріалів;

 • бюджет придбання основних матеріалів. Обчислити норматив запасів основних матеріалів;

 • бюджет виплат грошових коштів;

 • бюджет кредиторської заборгованості;

 • бюджет витрат праці та її оплати;

 • бюджет виробничих накладних витрат;

 • бюджет собівартості виробленої продукції;

 • бюджет собівартості реалізованої продукції;

 • бюджет адміністративних витрат та витрат на збут;

 • бюджет фінансових результатів підприємства на плановий рік;

 • бюджет капітальних інвестицій;

 • бюджет руху грошових коштів;

 • бюджетний баланс.

Оцінити зміни у фінансовому стані підприємства на кінець планового року. Обґрунтувати відповідні заходи. За відсутності даних про діяльність підприємства – бази практики, необхідних для формування бюджетів, студенти можуть розробляти їх на основі умовних даних підприємства наведених в таблиці 4.1-4.5.

Розрахунки необхідно виконувати, виходячи з умови, що підприємство виготовляє і реалізує два види продукції (Продукт А і Продукт В). При виробництві цих видів продукції використовують два види основних матеріалів (матеріал 1 і матеріал 2). Підприємство постійно підтримує залишки запасів (готової продукції і матеріалів) на рівні 20% квартальної потреби. Незавершене виробництво відсутнє. На виготовлення виробів А і В передбачено такі витрати основних матеріалів і на оплату праці (див. табл. 4.1).

Таблиця 4.1

Витрати основних матеріалів та витрати на оплату праці при виробництві одного виробу А і В


Показники

Одиниці виміру

Виріб А

Виріб В

Кількість

Ціна, грн.

(з ПДВ)

Сума, грн.

Кількість

Ціна, грн. (з ПДВ)

Сума, грн.

Витрати

матеріалу 1

кг

10

1

10

12

1

12

Витрати

матеріалу 2

кг

5

2

10

8

2

16

Витрати праці

люд-год

15

3

15

2

5

10

Разом


3538Прогноз реалізації готової продукції підприємства у плановому році (див. табл. 4.2).

Таблиця 4.2

Планові обсяги та планова ціна реалізації продукції підприємства

Період

Кількість, одиниць

Ціна за одиницю, грн.

A

B

A

B

Поточний плановий рік

I квартал

160 + N

100

375

380

II квартал

180

120

380

385

III квартал

200

210+N

380

385

IV квартал

230 + N

220

385

390

Наступний за плановим рік

I квартал

180

120

385

390

II квартал

200

130

385

390

Сума виручки від реалізації надходить: 80% - у поточному кварталі, а решта 20% - у наступному кварталі. Сума дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги на початок року становлять 45400 грн., у тому числі за виріб А – 20400 грн. за виріб В – 25000 грн. Фактичні виробничі накладні витрати у базовому році становили (див. табл. 4.3).

Таблиця 4.3

Дані про загальну суму виробничих накладних витрат і прямих витрат праці в люд.-год. на підприємстві «...» за місяцями базового року

Роки

Квартали

Загальна сума накладних витрат, грн.

Прямі витрати праці, люд-год

І рік

І квартал

19500

2050

ІІ квартал

20300

2400

ІІІ квартал

22400

3100

IV квартал

19800

2750

ІІ рік

V квартал

22400

2850

VI квартал

24200

3100

VII квартал

25500

3450

VIII квартал

24100

2950

ІІІ рік

IX квартал

23200

2900

X квартал

26100

3600

XI квартал

27200 + N

3650

XII квартал

24300

3100

На основі цих даних необхідно визначити функцію витрат методом «вищої-нижчої точки» та з використанням програми EXСELL. Планову ставку розподілу змінних накладних витрат в розрахунку на 1 люд.-год. роботи основних виробничих робітників та суму постійних накладних витрат при формуванні бюджету накладних витрат прийняти на рівні їх значення у базовому періоді.

У структурі змінних загальновиробничих витрат втрати на оплату праці допоміжного персоналу становлять – 25%; витрати за спожиту електроенергію на технологічні цілі – 35%; витрати допоміжних матеріалів – 20%; інші змінні загальновиробничі витрати – 20%.

У структурі постійних загальновиробничих витрат орендна плата становить – 35%; витрати на оплату комунальних послуг – 15%; амортизація обладнання – 20%; ремонт і обслуговування устаткування – 10%; заробітна плата цехового персоналу – 10%; інші постійні загальновиробничі витрати – 10%.

Адміністративні витрати та витрати на збут продукції підприємства заплановані на наступний рік в таких обсягах (див. табл. 4.4).

Таблиця 4.4

Заплановані обсяги адміністративних витрат та витрат на збут «...»

Види витрат

Сума, грн.

1

2

I Адміністративні витрати
 • заробітна плата адміністративного персоналу

24000 + N

 • витрати малоцінних та швидкозношуваних предметів

2400

 • витрати на відрядження

6000

 • витрати на ремонт

18000

 • витрати на паливо-мастильні матеріали

900

 • витрати на податки і збори

600

Продовження табл. 4.4

1

2

 • витрати на підписку періодичних видань

600

 • знос адміністративного обладнання

1800

Всього
II Витрати на збут
 • заробітна плата працівників складів готової продукції

900 + N

 • заробітна плата менеджерів зі збуту

1800

 • витрати на ремонт

9000

 • витрати на відрядження

12000

 • витрати паливно-мастильних матеріалів

6000

 • витрати малоцінних і швидкозношуваних предметів

1200

 • комісійні

3% від доходу від реалізації продукції

 • сума зносу збутового обладнання

3600

Разом витрати на збут
Суму планових платежів з податку на прибуток і ПДВ визначають і сплачують згідно чинного законодавства.

Оплата поточних витрат здійснюється таким чином:

 1. 80% придбаних матеріалів оплачуються у тому кварталі, в якому їх придбали, інші 20% - у наступному кварталі;

 2. 90% заробітної плати виплачується у тому кварталі, в якому вона була нарахована, а решта 10% - у наступному;

 3. всі комунальні послуги та інші витрати повністю оплачуються у тому періоді, в якому вони виникли.

Дивіденди виплачують в останній день кожного кварталу рівними сумами. Запланована сума виплати дивідендів – 0,18 грн. на гривню акціонерного капіталу. Капітальні вкладення для придбання устаткування передбачені у IV кварталі в розмірі 50000 грн. Підприємство планує мати постійно на поточному рахунку не менше 10000 грн.

Необхідно обґрунтувати оптимальні джерела фінансування капітальних інвестицій на плановий рік. Баланс «...» на початок бюджетного року представлено в табл. 4.5.

Таблиця 4.5

Баланс «...» на початок бюджетного року

Актив

Сума, грн.

1

2

I. Необоротні активи:
Основні засоби:
залишкова вартість

1006200

первісна вартість

1426200

Знос

420000

Продовження табл. 4.5

1

2

Інші необоротні активи

34800

Всього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси

1508

готова продукція

5867

Векселі одержані

79623

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

45400*

Інша поточна дебіторська заборгованість

60000 + N

Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті

82000

Інші оборотні активи

40400

Всього за розділом II
III. Витрати майбутніх періодів

-

ІУ. Необоротні активи та групи вибуття

-

Баланс
Пасив

Сума, грн.

I. Власний капітал

Статутний капітал


650000

Резервний капітал

162500

Нерозподілений прибуток

143300

Всього за розділом І
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

-

ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банку

120000

Всього за розділом ІІІ

120000

IV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків


180000

Векселі видані

25000

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги


48000**

Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці

17000

Інші поточні зобов’язання

10000 + N

Всього за розділом IV
V. Доходи майбутніх періодів

-

Баланс


*Аналітичні дані до статті «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги»:

І квартал – 45400 грн.
** Аналітичні дані до статті «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги»:

За матеріал 1 – 20000 грн.

За матеріал 2 – 28000 грн.

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів...
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів спеціальності
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни...
Методичні рекомендації розробили викладачі Нікопольського коледжу Дніпропетровського державного аграрного університету Романій Сергій...
Методичні рекомендації для самостійного вивчення тем з дисципліни...
«Економіка підприємства», 03050901 «Бухгалтерський облік», 03050801 «Фінанси і кредит»
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольних...
Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені. Написання одиниць відповідає стандартам
РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” Для спеціальності...
Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей за фахом “Банківська справа” та “Фінанси...
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів...
Автори: Л. Г. Соляник, Лісовенкова І. М. – Д.: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2012. – 28 с
ФАХОВА І ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА
Програма і методичні рекомендації для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» факультету бізнесу і фінансів усіх форм навчання
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів ІІІ курсу напрямків „Економіка підприємства”, «Облік та аудит»,...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напрямку підготовки «комп’ютерні науки» освітньо-кваліфікаційного...
Методичні рекомендації щодо оформлення магістерських робіт для студентів спеціальності
Методичні рекомендації щодо оформлення магістерських робіт для студентів спеціальності “Прикладна статистика” усіх форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка