КЕРІВНИЦТВО ТОВАРИСТВА


Скачати 150.58 Kb.
НазваКЕРІВНИЦТВО ТОВАРИСТВА
Дата21.04.2013
Розмір150.58 Kb.
ТипКерівництво
bibl.com.ua > Фінанси > КерівництвоКЕРІВНИЦТВО ТОВАРИСТВА
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ

РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА


(АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК)

ПРО ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ


ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА ЛІГА”
СТАНОМ НА “31” ГРУДНЯ 2011 РОКУм. Донецьк 27 лютого 2012р.

Згідно Договору на надання аудиторських послуг № 653/01/12 від 16 січня 2012р. ми провели аудит річної фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю “БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА ЛІГА”, що подаються до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, за даними фінансового обліку та звітності за період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року станом на 31 грудня 2011 року, що додається, яка включає баланс на 31.12.2011р., звіт про фінансові результати за 2011 рік, звіт про рух грошових коштів за 2011 рік та звіт про власний капітал за 2011 рік, примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік.
1. Основні відомості про аудиторську фірму
Повна назва: товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Донбас Аудит Сервіс”

Зареєстрована Виконкомом Київської районної ради м. Донецька рішенням № 625/2 від 01.10.2001р.

Код за ЄДРПОУ – 31714676
Свідоцтво № 2738 про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності (дійсне до 29.09.2016р.), затверджене рішенням Аудиторської Палати України від 30.11.2001р. № 104.
Місцезнаходження: 83015, м. Донецьк, пр. Миру, 8
Тел./факс: (062) 337 56 57
Керівник – Марченко Юлія Володимирівна
Сертифікат аудитора серії А № 004736 (чинний до 22.06.2015р.), видано відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.05.2005 р. № 149/2.

Свідоцтво серії А № 000042 про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ Марченко Ю.В. (дійсне до 22.06.2015р.), унесено до реєстру відповідно до розпорядження Держфінпослуг від 19.05.2004 р. № 648, строк дії свідоцтва подовжено розпорядженням Держфінпослуг від 24.06.2005р. № 4236, від 22.07.2010р. № 598.
2. Місце проведення аудиту та дата видачі висновку – м. Донецьк, пр. Миру, 8, ТОВ “Аудиторська фірма “Донбас Аудит Сервіс”, 83015, тел.(факс)(062) 337 56 57, електронна адреса: das@people.dn.ua, 27.02.2012р.

3. Основні відомості про Товариство

Таблиця 1. Основні відомості про товариство з обмеженою відповідальністю “ БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА ЛІГА” станом на 31.12.2011р.

№ з/п

Показники

Дані


1

Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю “БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА ЛІГА”


2

Код за ЄДРПОУ

34534288


3

Місцезнаходження


83000, Донецька обл., м. Донецьк, проспект Маяковського, буд.23

4

Дата реєстрації

зареєстровано Виконавчим комітетом Донецької міської ради 01.08.2006 р.

зареєстровано Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, рішення № 6565 від 22.12.2006 р.

5

Дата внесення останніх змін до установчих документів

Нову редакцію Статуту товариства зареєстровано 01.12.2011р. Виконавчим комітетом Донецької міської ради Донецької області

6

6.1

6.2

Основні види діяльності

За Статутом

КВЕД • діяльність із залучення коштів установників управління майном для фінансування будівництва та / або здійснення операцій з нерухомістю • 65.23.0 – інше фінансове посередництво
7

Чисельність працівників

Станом на 31 грудня 2011 року загальна чисельність працівників становить 8 осіб

8

Наявність відокремлених підрозділів

Станом на 31.12.2011р. ТОВ “БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА ЛІГА” не має відокремлених підрозділів

9

Наявність ліцензій на здійснення діяльності

Детальна інформація щодо ліцензії (номер, серія, термін дії та ін.) наведена у п.6 аудиторського висновку “Проведення аудиту”


4. Мета проведення аудиту – висловлення незалежної думки аудитора щодо достовірності, повноти річної фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю “БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА ЛІГА” станом на 31.12.2011р. за даними фінансового обліку та звітності за період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року., що подається до Держфінпослуг, та відповідності показників і нормативів граничним величинам, установленим для фінансових компаній чинним законодавством.

5. Опис обсягу аудиторської перевірки.
Перевірка здійснювалась відповідно до вимог Закону України “Про аудиторську діяльність”, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА), зокрема МСА 700 “Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності”, 705 “Модифікація думки у звіті незалежного аудитора”, та інші МСА (з урахуванням змін і доповнень, внесених у перелічені нормативні акти на дату складання висновку). Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у річній фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

При проведенні аудиту, аудитори керувались Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про аудиторську діяльність”, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку і формування фінансової звітності, Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА) (з урахуванням змін і доповнень, внесених у перелічені нормативні акти на дату складання висновку), Методичними рекомендаціями щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік, затв. розпорядженням Держфінпослуг України № 5224 від 29.12.05 р. (в редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19.10.2006р. № 6337), Порядком надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу , затв. розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 27 від 27.01.04р., Положенням
про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, затв. розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 152 від 05.12.03р., з урахуванням змін і доповнень, внесених в перелічені нормативні акти на дату складання висновку. Були також використані інші законодавчі та нормативні акти, документи Держфінпослуг.


Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка надає обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки.
6. Проведення аудиту
Аудитори перевірили річну фінансову звітність товариства з обмеженою відповідальністю “БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА ЛІГА” за період з 01 січня 2011р. по 31 грудня 2011р., яка показує фінансовий стан товариства на 31 грудня 2011року відповідно до вимог законодавства України.

Ми не гарантуємо достовірність та повноту наданих документів, вивчених нами. Відповідальність за повноту та достовірність наданих документів та звітності несе керівництво товариства. В обов’язки аудиторів входило висловлювання думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки наданих документів.

У відповідності з діючими нормативами аудиторську перевірку було сплановано та проведено з метою одержання достатніх доказів того, що фінансовий звіт за перевіряємий період не містить суттєвих помилок.

Аудиторам було надано таку документацію:


 • Протокол № 1 від 27.07.2006р. Установчих Зборів Засновників (Учасників) (Рішення про заснування №1) товариства з обмеженою відповідальністю „БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА ЛІГА”;

 • Статут товариства з обмеженою відповідальністю “БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА ЛІГА”, затверджений Рішенням зборів Учасників 27.07.2006р., зареєстрований Виконавчим комітетом Донецької міської ради 01.08.2006р.;

 • Протокол № 2 від 31.10.2006р. Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА ЛІГА”;

 • Статут товариства з обмеженою відповідальністю “БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА ЛІГА” (нова редакція), затверджений Рішенням зборів Учасників 31.10.2006р., зареєстрований Виконавчим комітетом Донецької міської ради 16.11.2006р.;

 • Протокол № 2/07 від 02.04.2007р. Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА ЛІГА”;

 • Статут товариства з обмеженою відповідальністю “БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА ЛІГА” (нова редакція), затверджений Рішенням зборів Учасників 02.04.2007р., зареєстрований Виконавчим комітетом Донецької міської ради 13.06.2007р.;

 • Протокол № 6/08 від 06.08.2008р. Загальних Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА ЛІГА”;

 • Статут товариства з обмеженою відповідальністю “БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА ЛІГА” (нова редакція), затверджений Загальними зборами Учасників 06.08.2008р., зареєстрований Виконавчим комітетом Донецької міської ради 02.09.2008р.;

 • Протокол № 7/10 від 27.10.2008р. Загальних Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА ЛІГА”;

 • Статут товариства з обмеженою відповідальністю “БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА ЛІГА” (нова редакція), затверджений Загальними зборами Учасників 27.10.2008р., зареєстрований Виконавчим комітетом Донецької міської ради 29.10.2008р.;

 • Протокол № 1/2009 від 28.12.2009р. Загальних Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА ЛІГА”;

 • Статут товариства з обмеженою відповідальністю “БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА ЛІГА” (нова редакція), затверджений Загальними зборами Учасників 28.12.2009р., зареєстрований Виконавчим комітетом Донецької міської ради 19.01.2010р.;

 • Протокол № 3/2011 від 01.12.2011р. Загальних Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА ЛІГА”;

 • Статут товариства з обмеженою відповідальністю “БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА ЛІГА” (нова редакція), затверджений Загальними зборами Учасників 01.12.2011р., зареєстрований Виконавчим комітетом Донецької міської ради 20.12.2011р.;

 • Свідоцтво серія А00 № 318498 про державну реєстрацію юридичної особи, дата проведення державної реєстрації 01.08.2006р.;

 • Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, реєстраційний № 13101886, серія та номер свідоцтва – ФК № 121 від 22.12.06р., рішення про видачу свідоцтва № 6565 від 22.12.06р.;

 • Додаток до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (невід’ємна частина Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи), рішення про видачу свідоцтва № 6565 від 22.12.06р.;

 • Довідка АА № 469293 з Єдиного Державного Реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), дата видачі довідки 16.09.2011р.;

 • Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України серія АВ № 390723 (дата видачі 18.04.2008 р., строк дії з 17.04.2008р. по 17.04.2013 р.) на право провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю;

 • Наказ про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики підприємства № 02/11 від 04.01.2011 р.;

 • Первісні банківські документи, що підтверджують сплату статутного капіталу товариства;

 • Банківські документи, касові документи та інші за 2011 рік (вибіркові спостереження);

 • Головну книгу та журнали-ордери по рахунках бухгалтерського обліку за період з 01 січня 2011р. по 31 грудня 2011р.;

 • Баланс на 31.12.2011р., звіт про фінансові результати за 2011 рік, звіт про рух грошових коштів за 2011 рік та звіт про власний капітал за 2011 рік, примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік.

Надана аудиторам інформація достатня для висновку.
7. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність. Відповідальність аудитора.
Ми провели аудиторську перевірку річної фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю “БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА ЛІГА” станом на 31 грудня 2011 року з метою висловлення нами незалежної думки щодо її достовірності, повноти та відповідності показників і нормативів граничним величинам, установленим для фінансових компаній чинним законодавством. Формування фінансової звітності було здійснено управлінським персоналом відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності, а саме: П(С)БО України, Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність”.
Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до законодавства України та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає як необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення умовно-позитивної думки щодо цієї річної фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо достовірності фінансової звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглядаємо заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного надання даних, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю товариства. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятість облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення умовно-позитивної думки.

8. Висловлення думки щодо відповідності показників власного капіталу вимогам, що встановлені Положенням про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 152 від 05.12.03 р.

Станом на 31 грудня 2011 року статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю “БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА ЛІГА” становить 14 101 000,00 (чотирнадцять мільйонів сто одна тисяча гривень 00 коп.) гривень. Статутний капітал сплачено у повному обсязі за рахунок грошових коштів. Власний капітал Товариства на 31.12.2011р. дорівнює 15 970,00 тис.грн., тобто вимоги пп.2.1.4 п.2.1 ст.2 Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 152 від 05.12.03 р., щодо наявності власного капіталу в розмірі не менше ніж 5 млн. грн. для фінансових компаній, які планують надавати фінансові послуги, що передбачають здійснення операцій з коштами, отриманими від фізичних осіб, витримано.

Обсяг чистого прибутку товариства з обмеженою відповідальністю “БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА ЛІГА” за даними фінансового обліку товариства станом на 31.12.2010р. становить 2072 тис.грн. та відповідно станом на 31.12.2011р. складає 1726 тис.грн. Однак, аудитори відмічають, що за результатами діяльності у 2011 році, товариство отримало збиток у розмірі 346 тис.грн. Проте, на кінець звітного періоду у складі власного капіталу товариства розмір нерозподіленого прибутку, як зазначалось вище, складає 1726 тис.грн.
9. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Ми зазначаємо, що для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю “БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА ЛІГА” станом на 31 грудня 2011 року з метою висловлення нами незалежної думки щодо її достовірності, повноти та відповідності показників і нормативів граничним величинам, установленим для фінансових компаній чинним законодавством, нас призначено 16 січня 2012р., тому ми не спостерігали за інвентаризацією на початок та кінець року. Дані проведеної інвентаризації аудиторам не надані. Нас не задовольнили альтернативні методи щодо кількості активів станом на 31.12.2010р. Оскільки залишки активів на початок періоду застосовуються при визначенні фінансових результатів, ми не змогли визначити, чи вимагалося б коригування прибутку за період, за який подано дані, у звіті про фінансові результати за 2011рік.
10. Висловлення умовно-позитивної думки щодо достовірності, повноти фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю „БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА ЛІГА” в цілому та відповідності показників і нормативів граничним величинам, установленим для фінансових компаній чинним законодавством.
Ми провели аудиторську перевірку балансу фінансової компанії станом на 31.12.20011 року та перевірку звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал за 2011 рік та приміток до річної фінансової звітності за 2011 рік. Відповідальність за ці фінансові звіти несе управлінський персонал установи. Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки.

Концептуальною основою фінансової звітності яку використано для підготовки фінансових звітів є законодавство України, зокрема Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджені Мінфіном України.

Ми провели аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фактичне виконання зобов’язань з формування фінансової звітності не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачав виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо фактичного виконання управлінським персоналом товариства зобов’язань з формування фінансової звітності відповідно до вимог діючого законодавства України. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фактичного виконання зобов’язань з формування фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного надання даних, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю товариства.

Ми отримали обгрунтовану впевненість щодо відсутності у річній фінансовій звітності товариства з обмеженою відповідальністю “БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА ЛІГА” суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки.

На нашу думку, річна фінансова звітність товариства з обмеженою відповідальністю “БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА ЛІГА” у складі балансу станом на 31.12.2011р., звіту про фінансові результати за 2011 рік, звіту про рух грошових коштів за 2011 рік та звіту про власний капітал за 2011 рік, приміток до річної фінансової звітності за 2011 рік, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі 9 „Підстава для висловлення умовно-позитивної думки”, складена достовірно в усіх суттєвих аспектах згідно із застосовуваною концептуальною основою фінансової звітності (Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні, Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. № 996-XIV (із змінами і доповненнями) і відповідає вимогам законодавства України та відображає фінансовий стан фінансової компанії.

Власний капітал Товариства на 31.12.2011р. дорівнює 15 970,00 тис.грн., тобто вимоги пп.2.1.4 п.2.1 ст.2 Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 152 від 05.12.03 р., щодо наявності власного капіталу в розмірі не менше ніж 5 млн. грн. для фінансових компаній, які планують надавати фінансові послуги, що передбачають здійснення операцій з коштами, отриманими від фізичних осіб, витримано.

Обсяг чистого прибутку товариства з обмеженою відповідальністю “БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА ЛІГА” за даними фінансового обліку товариства станом на 31.12.2010р. становить 2072 тис.грн. та відповідно станом на 31.12.2011р. складає 1726 тис.грн. Однак, аудитори відмічають, що за результатами діяльності у 2011 році, товариство отримало збиток у розмірі 346 тис.грн. Проте, на кінець звітного періоду у складі власного капіталу товариства розмір нерозподіленого прибутку, як зазначалось вище, складає 1726 тис.грн.


Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок) дорівнює 10 аркушам, прошито і скріплено печаткою ТОВ “Аудиторська фірма “Донбас Аудит Сервіс”.
Керівник ТОВ “Аудиторська фірма Ю.В. Марченко

“Донбас Аудит Сервіс”


27 лютого 2012р.

Адреса: 83015, м.Донецьк, пр-т Миру, 8


Схожі:

Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне...
Керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю „Управитель “Будівельно-інвестиційна група”
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНОВАЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» станом на 31. 12. 2011р у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту...
Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та справедливе...
Товариства в усіх суттєвих аспектах Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку України та дотримання ним (Товариством)...
Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та справедливе...
Товариства в усіх суттєвих аспектах Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку України та дотримання ним (Товариством)...
Керівництво вважає, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення...
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Гарант Плюс» (далі «Товариство») є юридичною особою, створеною відповідно...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАТЕРИК-ІНВЕСТ» станом на 31. 12. 2011р у складі Балансу та Звіту про...
Керівництво Одеська Філія№1 Повного товариства "Ломбард Чабанови і Компанія"
...
Керівництво Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтеркеш Україна»
Основні відомості про аудиторську фірму Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Консул»
Керівництво несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення...
Керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами “Системні інвестиції”
Керівництво визначає загальні цілі розвитку підприємства і основні способи їх досягнення
У процесі формування стратегії діяльності підприємства беруть участь вище керівництво, команда плановиків, керівники та спеціалісти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка