ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНИХ ЕКЗАМЕНІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПО ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИМ ДИСЦИПЛІНАМ Теорія фінансів


Скачати 77.32 Kb.
НазваПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНИХ ЕКЗАМЕНІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПО ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИМ ДИСЦИПЛІНАМ Теорія фінансів
Дата05.07.2013
Розмір77.32 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНИХ ЕКЗАМЕНІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПО ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИМ ДИСЦИПЛІНАМ

Теорія фінансів

Економічні передумови виникнення і розвитку фінансів. Фінанси в економічній системі держави. Призначення та роль фінансів. Теоретичні основи побудови фінансової системи. Структура фінансової системи. Правові та організаційні основи фінансової системи. Фінансова політика як важлива сфера діяльності держави. Завдання і принципи фінансової політики. Форми і методи реалізації фінансової політики. Фінансова безпека держави. Економічна суть і призначення фінансових ресурсів. Валовий внутрішній продукт як основне джерело фінансових ресурсів. Призначення і роль фінансового механізму. Склад і структура фінансового механізму. Система державних фінансів. Призначення і роль державних фінансів. Правові й організаційні засади державних фінансів. Становлення та розвиток державних фінансів України. Суть державного бюджету. Бюджетний процес. Державні видатки. Державні доходи. Податки та податкова система. Принципи організації податкової системи та її функції. Види податків. Державний кредит як метод формування доходів бюджету. Класифікація державних позик. Методи погашення державного кредиту. Сутність спеціальних фондів. Класифікація спеціальних фондів.

Фінанси

Суть та об’єктивна необхідність фінансів. Об’єкти та суб’єкти фінансових відносин. Функції фінансів. Взаємозв’язок фінансів з іншими розподільчими категоріями. Суть фінансової системи, її склад та принципи побудови. Загальна характеристика сфер і ланок фінансової системи. Проблеми розвитку фінансової системи України. Особливості сучасного стану економіки і фінансів України. Особливості сучасної фінансової політики України. Фінансова стратегія і фінансова тактика. Фінансові важелі, їх роль у функціонуванні фінансового механізму. Фінансові стимули та санкції, їх види. Етапи і методи фінансового планування. Принципи побудови фінансової системи України. Організація фінансового контролю в Україні. Організація управління фінансами в Україні. Бюджет як складова загальнодержавних фінансів та центральна ланка фінансової системи. Бюджетна система та бюджетний устрій України. Бюджетний процес в Україні, його суть та особливості. Економічна сутність та функції податків. Класифікація податків та їх характеристика.

Фінанси підприємств

Сутність і функції фінансів підприємств. Грошові фонди і фінансові ресурси. Основи організації фінансів підприємств. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи. Зміст та завдання управління фінансами підприємств. Грошовий оборот і система розрахунків на підприємстві. Платіжна дисципліна: наслідки порушення та способи зміцнення. Характеристика та склад грошових надходжень підприємств. Доходи від операційної діяльності. Грошові надходження від інвестиційної, фінансової та іншої звичайної діяльності підприємств. Формування валового і чистого доходу. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства. Методи розрахунку прибутку від реалізації продукції. Сутність і методи обчислення рентабельності. Розподіл і використання прибутку. Система оподаткування підприємств. Оподаткування прибутку. Платежі за ресурси. Сплата підприємствами непрямих податків. Платежі (збори) підприємств на загальнообов’язкове державне пенсійне і соціальне страхування. Місцеві збори і податки. Сутність і основи організації оборотних коштів. Необхідність та сутність нормування оборотних коштів. Сутність основних засобів та їх відтворення. Показники стану та ефективності використання основних засобів. Фінансовий стан підприємства, методи його оцінки. Фінансова стратегія підприємства. Зміст та методи фінансового планування. Поточний фінансовий план та порядок його складання. Зміст і значення оперативного фінансового плану. Бюджетування в системі оперативного фінансового планування. Контролінг. Фінансова санація підприємств, її економічний зміст та порядок проведення.

Фінансовий аналіз

Сутність, зміст фінансового аналізу та його місце в системі економічних знань. Предмет, метод, об’єкти фінансового аналізу. Класифікація методів и процедур фінансового аналізу. Аналітична оцінка джерел фінансування. Аналіз власного капіталу. Аналіз позикових коштів (зобов’язань). Аналіз розміщення коштів в активах підприємства. Значення і завдання аналізу фінансових результатів діяльності підприємства. Аналіз утворення балансового прибутку. Загальний аналіз фінансових результатів. Факторний аналіз балансового прибутку. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції. Аналіз розподілу балансового прибутку за напрямками використання. Оподаткування прибутку та аналіз чистого прибутку. Аналіз ефективності використання чистого прибутку. Аналіз показників рентабельності. Значення і завдання аналізу інвестицій. Загальний аналіз фінансових результатів. Аналіз грошових потоків, які створюються при здійсненні інвестицій. Сутність та види ліквідності підприємств. Фінансові аспекти ліквідності. Визначення ліквідності балансу підприємства.

Фінанси бюджетних установ

Сутність фінансів бюджетних установ. Правові основи діяльності бюджетних установ. Функції розпорядників бюджетних коштів та правові основи діяльності. Казначейська форма обслуговування бюджетних установ. Види власних надходжень. Класифікація надходжень бюджетних установ. Планування надходжень бюджетних установ. Видатки бюджетних установ. Сутність видатків бюджетних установ. Класифікація бюджетних установ. Нормативно-правове регулювання бюджетних установ. Кошторис доходів і видатків бюджетної установи. Поняття і види кошторису. Порядок складання, розгляд і затвердження кошторису. Внесення змін в кошторис. Складання звітності про виконання кошторису.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Системна характеристика господарюючого суб’єкту як учасника ринкових відносин. Теоретичні аспекти управління фінансами. Фінансовий механізм підприємства в системі управління фінансами. Звіт про власний капітал підприємства, його призначення та порядок складання. Звіт про рух грошових коштів. Зміст, значення та основні принципи формування дивідендної політики. Позичковий капітал підприємства, його складові частини та порядок формування. Спеціальні форми кредитування. Особливості державного кредитування підприємств та одержання державних гарантій. Система показників оцінки фінансового потенціалу. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства як основа фінансового потенціалу підприємства. Прогнозування фінансового потенціалу. Комплексна оцінка фінансового потенціалу суб’єкта господарювання.

Фінансовий контролінг суб’єктів господарювання

Сутність контролінгу і його складові. Модель концепції фінансового контролінга. Джерела і потоки інформації в системі контролінгу. Система показників інформаційного забезпечення управління фінансово-економічною діяльністю підприємства. Організаційні та функціональні обов’язки служби контролінгу. Система стратегічного інформаційного забезпечення. Планування як основа контролінга. Стратегічне й оперативне планування. Бюджетування і його основні принципи. Преваги і недоліки бюджетування. Параметри виникнення відхилень планових і фактичних величин. Параметри і критерії оцінки відхилень. Взаємозалежність відхилень та їх факторний аналіз.

Фінансування інвестиційних рішень
суб’єктів господарювання


Фінансування інвестиційної діяльності. Джерела і методи фінансування: внутрішні джерела фінансування інвестиційних рішень. Інвестиційний потенціал господарюючого суб’єкта. Короткострокове фінансування інвестиційних рішень. Форми банківського фінансування інвестиційних рішень. Довгострокове фінансування інвестиційних рішень. Методи оцінки альтернативних інвестиційних проектів. Методи оцінки боргових зобов’язань в процесі довгострокового фінансування. Внутрішнє фінансування суб’єктів фінансування: класифікація джерел самофінансування. Змінні внутрішнього фінансування. Взаємозв’язок внутрішнього фінансування і залучених коштів фінансування. Амортизація як засіб регулювання внутрішнього фінансування. Розвиток інструментів фінансування інвестиційних рішень в умовах сучасного господарювання. Фінансування інвестиційних рішень в умовах невизначеності: особливості факторів невизначеності в інвестиційної діяльності. Проблема вимірювання ризику при прийнятті інвестиційних рішень.

Фінансовий ринок

Місце фінансового ринку у фінансовій системі. Структура фінансового ринку. Функції фінансового ринку. Роль фінансового ринку в економіці. Державне регулювання фінансового ринку. Поняття інфраструктури фінансового ринку, її склад, значення, система. Фінансові інститути як посередники між суб’єктами фінансового ринку. Значення фінансового посередництва. Роль комерційних банків як посередників. Організатори торгівлі цінними паперами. Фондові індекси і рейтинги. Органи контролю і нагляду на фінансовому ринку. Хеджування на фінансовому ринку. Похідні цінні папери на фінансовому ринку.

Фінансування зовнішньоекономічної діяльності

Основні аспекти формування міжнародної фінансової політики. Становлення міжнародної фінансової системи, тенденції та перспективи її розвитку. Характеристика міжнародних угод та нормативно-правових актів, що регулюють міжнародні фінансові відносини. Об’єкти та суб’єкти міжнародних фінансових відносин. Роль та призначення міжнародних фінансових інституцій. Регіональні валютно-кредитні та фінансові організації. Признаки та зміст міжнародних фінансових розрахунків. Особливості та принципи функціонування системи міжнародних фінансових розрахунків. Види міжнародних фінансових розрахунків. Розвиток системи міжнародних фінансових розрахунків. Поняття міжнародного контракту. Класифікація міжнародних контрактів. Роль банків в організації міжнародних розрахунків. Міжбанківські кореспондентські відношення та система міжбанківських комунікацій. Основні напрямки співпраці України з міжнародними фінансовими закладами. Методи оцінки ризиків зовнішньоекономічної діяльності. Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності. Методи залучення міжнародного капіталу. Фінансові інструменти міжнародного ринку капіталів.

Інвестування

Поняття, економічна сутність і види інвестицій. Класифікація інвестицій в умовах ринкової економіки. Об’єкти і суб’єкти інвестиційної діяльності. Інвестиційний проект, його зміст, форми і класифікація. Порядок розробки інвестиційного проекту і його задачі. Методи оцінки ефективності інвестицій. Бізнес-план інвестиційного проекту. Міжнародна інвестиційна діяльність та її фактори. Міжнародні фінансово-кредитні інститути та їх функції на інвестиційному ринку. Спеціальні економічні зони, їх класифікація та мета створення. Політика держави в залученні іноземних інвестицій. Формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності.

Страхування

Економічна сутність страхування. Функції та особливості страхування. Історія страхування. Комерційне та соціальне страхування в системі соціального захисту населення. Організаційні форми страхового фонду. Характеристика ризиків. Класифікація страхових відносин. Сутність та призначення загальнодержавного страхування з тимчасової втрати працездатності. Сутність, завдання і форми медичного страхування в Україні. Характеристика ринку добровільного медичного страхування в Україні. Перспективи розвитку обов’язкового медичного страхування в Україні. Загальні положення щодо страхування від нещасного випадку. Правова основа, економічний механізм та організаційна структура страхування. Проблеми соціального страхування в Україні. Напрями реформування соціального страхування.

Схожі:

Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад
Робоча програма підготовки до вступних екзаменів у магістратуру за напрямом підготовки 050401 Металургія, спеціальністю 05040101...
Синергізм в інформаційної перспективі державних та приватних фінансів: підходИ та принципи
Обґрунтовано власну концепцію застосування синергізму в інформаційній перспективі державних та приватних фінансів через формулювання...
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ Для спеціальності 030507 “Переклад”
Робоча програма складена Доц. Жарковою Євгєнією Михайлівною та затверджена на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу 1 липня...
Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад
Робоча програма підготовки до вступних екзаменів у магістратуру за напрямом підготовки 050401 Металургія, спеціальністю 05040101...
ФАХОВА І ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА
Програма і методичні рекомендації для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» факультету бізнесу і фінансів усіх форм навчання
РОБОЧА ПРОГРАМА практичної підготовки студентів СТАЖУВАННЯ напряму...
Робоча програма стажування за фахом для студентів спеціальності 060101 „Правознавство” / Укладачі: Б.Є. Саєнко, В. С. Макаренко Донецьк:...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з професійно-психологічної підготовки...
Загальна, спеціальна та цільова професійно-психологічна підготовка. Організація, форми і методи проведення професійно-психологічної...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з професійно-психологічної підготовки...
Загальна, спеціальна та цільова професійно-психологічна підготовка. Організація, форми і методи проведення професійно-психологічної...
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальний план розроблений на основі Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних...
Опис навчальної дисципліни
Робоча програма з дисципліни Теорія ймовірності та математична статистика для студентів за напрямом підготовки 040203. Фізика*
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка