230 Вид економічної діяльності Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти


Скачати 94.28 Kb.
Назва230 Вид економічної діяльності Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
Дата19.05.2013
Розмір94.28 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > ДокументиДодаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3
Коди
Дата (рік, місяць, число)

2013

01

01

Підприємство _ПАТ «ЗНВКІФ «Успіх»________________________

за ЄДРПОУ

35043692

Територія ___________________________________________

за КОАТУУ

2310137200

Орган державного управління __________________________

за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти


за КВЕД


64.30

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):за положеннями (стандартами) бухгалтерського облікуза міжнародними стандартами фінансової звітності
V

Одиниця виміру : тис. грн.


ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2012 р.


Форма № 2 Код за ДКУД

1801003


1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010
68

Податок на додану вартість

015Акцизний збір

020


025Інші вирахування з доходу

030Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040
(67)

Валовий:

прибуток


050

1

збиток

055Інші операційні доходи

060у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності


061Адміністративні витрати

070

(8)

(17)

Витрати на збут

080Інші операційні витрати

090

(1)
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

091Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток


100збиток

105

(9)

(16)

Доход від участі в капіталі

110Інші фінансові доходи

120Інші доходи

130Фінансові витрати

140Втрати від участі в капіталі

150Інші витрати

160Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток


170збиток

175

(9)

(16)

у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

176у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

177Податок на прибуток від звичайної діяльності

180Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток


190збиток

195

(9)

(16)

Надзвичайні:

доходи


200витрати

205Податки з надзвичайного прибутку

210Чистий:

прибуток

220збиток

225

(9)

(16)

Забезпечення матеріального заохочення

226
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ


Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230Витрати на оплату праці

240Відрахування на соціальні заходи

250Амортизація

260Інші операційні витрати

270

9

17

Разом

280

9

17


ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ


Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

101 200

101 200

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

101 200

101 200

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

- 0,000089

- 0,00016

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

- 0,000089

- 0,00016

Дивіденди на одну просту акцію

340_______________
(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) _____________Голова наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «Успіх» ____________________________________________ Мисливець Д.В.


Директор ТОВ КУА «Український капітал» ________________________________________________ Лахтаренко Н.В.

Головний бухгалтер ТОВ КУА «Український капітал» ____________________________ Лахтаренко Н.В.

Схожі:

230 Вид економічної діяльності Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

1. Об'єкти інвестиційної діяльності
України, а також порушує права та інтереси громадян, юридичних осіб і держави, що охороняються законом. Важливу роль в інвестиційній...
1. О б'єкти та суб ' єкти архітектурно-проектної діяльності
Цілі архітектурно-проектної діяльності визначаються державною політикою, вимогами економічного розвитку, регіональними та національними...
За КОПФГ Вид економічної діяльності за КВЕД 66. 30

Урок №31 Тема. Многочлен. Подібні члени многочленна та їх зведення
Мета: домогтися свідомого сприйняття учнями змісту понять «много­член», «подібні члени многочлена», «многочлен стандартного вигляду»,...
Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових...
У тексті Порядку слова "суб'єкти підприємницької діяльності" в усіх відмінках замінено словами "суб'єкт господарювання"
До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5
Вид економічної діяльності Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення
П овне товариство "ЛОМБАРД ПП "КАРІНА-СТИЛЬ" І КОМПАНІЯ"
Вид економічної діяльності ІНШІ ВИДИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ
Наказом Міністерства фінансів України від 29. 11. 2000 р. №302
Вид економічної діяльності депозитарна діяльність зі зберігання та обслуговування обігу цінних паперів
27. Організація б/о: поняття, завдання, суб’єкти, об’єкти
Питаннями організації б/о займались Ф. Ф. Бутинець, С. В. Івахненков, О. П. Войналович
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка