230 Вид економічної діяльності Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти


Скачати 96.37 Kb.
Назва230 Вид економічної діяльності Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
Дата14.05.2013
Розмір96.37 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > ДокументиДодаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3
Коди
Дата (рік, місяць, число)

2013

01

01

Підприємство _ПАТ «ЗНВКІФ «МАШБУДІНВЕСТ»____________________

за ЄДРПОУ

36641770

Територія ___________________________________________

за КОАТУУ

1210137800

Орган державного управління __________________________

за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти


за КВЕД


64.30

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):за положеннями (стандартами) бухгалтерського облікуза міжнародними стандартами фінансової звітності
V

Одиниця виміру : тис. грн.


ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2012 р.


Форма № 2 Код за ДКУД

1801003


1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

11 528

589

Податок на додану вартість

015Акцизний збір

020


025Інші вирахування з доходу

030Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

11 528

589

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(11 469)

(548)

Валовий:

прибуток


050

59

41

збиток

055Інші операційні доходи

060у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності


061Адміністративні витрати

070

(65)

(39)

Витрати на збут

080Інші операційні витрати

090

(3)
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

091Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток


100
2

збиток

105

(9)
Доход від участі в капіталі

110Інші фінансові доходи

120

3 137
Інші доходи

130

68
Фінансові витрати

140Втрати від участі в капіталі

150Інші витрати

160

(294)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток


170

2 902

2

збиток

175у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

176у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

177Податок на прибуток від звичайної діяльності

180Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток


190

2 902

2

збиток

195Надзвичайні:

доходи


200витрати

205Податки з надзвичайного прибутку

210Чистий:

прибуток

220

2 902

2

збиток

225Забезпечення матеріального заохочення

226
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ


Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230Витрати на оплату праці

240Відрахування на соціальні заходи

250Амортизація

260Інші операційні витрати

270

68

39

Разом

280

68

39


ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ


Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

7 878 560

790 000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

7 878 560

790 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

0,37

0,003

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

0,37

0,003

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-

_______________
(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) _____________Голова наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «МАШБУДІНВЕСТ» ________________________ Константинов К.В.

Директор ТОВ КУА «Український капітал» ________________________________________ Лахтаренко Н.В.


Головний бухгалтер ТОВ КУА «Український капітал» _______________________ Лахтаренко Н.В.

Схожі:

230 Вид економічної діяльності Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

1. Об'єкти інвестиційної діяльності
України, а також порушує права та інтереси громадян, юридичних осіб і держави, що охороняються законом. Важливу роль в інвестиційній...
1. О б'єкти та суб ' єкти архітектурно-проектної діяльності
Цілі архітектурно-проектної діяльності визначаються державною політикою, вимогами економічного розвитку, регіональними та національними...
За КОПФГ Вид економічної діяльності за КВЕД 66. 30

Урок №31 Тема. Многочлен. Подібні члени многочленна та їх зведення
Мета: домогтися свідомого сприйняття учнями змісту понять «много­член», «подібні члени многочлена», «многочлен стандартного вигляду»,...
Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових...
У тексті Порядку слова "суб'єкти підприємницької діяльності" в усіх відмінках замінено словами "суб'єкт господарювання"
До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5
Вид економічної діяльності Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення
П овне товариство "ЛОМБАРД ПП "КАРІНА-СТИЛЬ" І КОМПАНІЯ"
Вид економічної діяльності ІНШІ ВИДИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ
Наказом Міністерства фінансів України від 29. 11. 2000 р. №302
Вид економічної діяльності депозитарна діяльність зі зберігання та обслуговування обігу цінних паперів
27. Організація б/о: поняття, завдання, суб’єкти, об’єкти
Питаннями організації б/о займались Ф. Ф. Бутинець, С. В. Івахненков, О. П. Войналович
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка