ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за Рік 2012 р


Скачати 92.66 Kb.
НазваЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за Рік 2012 р
Дата15.05.2013
Розмір92.66 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > ДокументиДодаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3Коди
Дата (рік, місяць, число)

2013

01

01

Підприємство ПТ «Ломбард «Квестор» Богусевич та компанія»

за ЄДРПОУ

32868148

Територія Харківська

за КОАТУУ

6310100000

Орган державного управління __________________________

за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання повне товариство

за КОПФГ

260

Вид економічної діяльності Інше фінансове посередництво

за КВЕД

65.23.0

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):за положеннями (стандартами) бухгалтерського облікуза міжнародними стандартами фінансової звітності
х

Одиниця виміру : тис. грн.


ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за Рік_ 2012 р.


Форма № 2 Код за ДКУД

1801003


1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ


Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

1134

1185

Податок на додану вартість

015Акцизний збір

020


025Інші вирахування з доходу

030Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

1134

1185

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(22)

(26)

Валовий:

прибуток


050

1112

1159

збиток

055Інші операційні доходи

060

31

24

у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності


061Адміністративні витрати

070

(977)

(1054)

Витрати на збут

080Інші операційні витрати

090

(4)

(27)

у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

091Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток


100

162

102

збиток

105Доход від участі в капіталі

110Інші фінансові доходи

120Інші доходи¹

130Фінансові витрати

140Втрати від участі в капіталі

150Інші витрати

160

(8)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток


170

154

102

збиток

175у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

176у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

177Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

35

22

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток


190

119

80

збиток

195Надзвичайні:

доходи


200витрати

205Податки з надзвичайного прибутку

210Чистий:

прибуток

220

119

80

збиток

225Забезпечення матеріального заохочення

226
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ


Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230Витрати на оплату праці

240

127

91

Відрахування на соціальні заходи

250

47

33

Амортизація

260

4

5

Інші операційні витрати

270

799

925

Разом

280

977

1054


ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ


Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330Дивіденди на одну просту акцію

340_______________
(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) _____________

Керівник ____________________________Богусевич Ю.О.
Головний бухгалтер ____________________________Бондаренко Г.В.

Схожі:

01121, м. Київ, вул. Вербицького,13 буд. 83, тел. /044/ 284-93-55, (096) 140-97-47
Фінансова звітність: Баланс на 31. 12. 2012 р., Звіт про фінансові результати за 2012 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік,...
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА
Аналітік Регістратор, яка включає Баланс станом на 31. 12. 2012 року, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів,...
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2012 рік
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю
01121, м. Київ, вул. Вербицького,13 буд. 83, тел. /044/ 284-93-55, (096) 140-97-47
Фінансова звітність: Баланс на 31. 12. 2011 р., Звіт про фінансові результати за 2011 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік,...
«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
«КОНДИТЕРІНВЕСТ» (далі – Фонд), яка включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариство, що включають Баланс станом на 31 грудня 2012 року, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ТОВ «Цінні папери КБІ», що додається, яка включає Баланс станом на 31. 12. 2011р., Звіт про фінансові результати за 2011 рік, Звіт...
«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Надбання», яка включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про...
За фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2014 року
Звіт про фінансовий стан) станом на 31. 12. 2014 р., Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про власний капітал,...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«Факторингова компанія «Елегант Інвест», яка включає баланс станом на 31. 12. 2012 р. і складені за результатами діяльності у 2012...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка