01121, м. Київ, вул. Вербицького,13 буд. 83, тел. /044/ 284-93-55, (096) 140-97-47


Скачати 206.33 Kb.
Назва01121, м. Київ, вул. Вербицького,13 буд. 83, тел. /044/ 284-93-55, (096) 140-97-47
Дата29.03.2013
Розмір206.33 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи

Аудиторська компанія «Столиця»01121, м. Київ, вул. Вербицького,13 буд. 83 , тел. /044/ 284-93-55 , (096) 140-97-47

НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Директору ТОВ «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ»

Саад Ш. М.
А У Д И Т О Р С Ь К И Й

В И С Н О В О К

(З В І Т Н Е З А Л Е Ж Н О Г О

А У Д И Т О Р А)
щодо фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю

«ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ» за 2011 рік.

Київ 2012 рік

Вступний параграф:
Основні відомості про Товариство


Найменування

Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

37045775

Місцезнаходження

01133 м. Київ, Печерський р-н, б-р Лесі Українки, буд. 34, літера А, під’їзд ІІІ, 7 пов.

Дата державної реєстрації

07.04.2010 р.


Аудит здійснений на підставі наступних документів:

Статут Товариства (із змінами та доповненнями);

Свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;

Протоколи загальних зборів учасників;

Договори з фінансово-господарської діяльності Товариства;

Банківські та інші розрахункові документи за 2011 рік;

Первинні документи по рахунках Товариства за 2011 рік;

Оборотно-сальдові відомості по бухгалтерських рахунках за 2011 рік;

Фінансова звітність: Баланс на 31.12.2011 р., Звіт про фінансові результати за 2011 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік, Звіт про власний капітал за 2011 рік, Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік.

Інші документи, що відображають та підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій Товариства за 2011 рік.

Звіт щодо фінансової звітності

Ми провели аудиторську перевірку фінансових звітів ТОВ «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ» (надалі – Товариство), що включають Баланс станом на 31.12.2011 року, Звіт про фінансові результати за 2011 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік, Звіт про власний капітал за 2011 рік та Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення ТОВ «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ».

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА). Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності облікової політики що використовується, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального надання фінансової звітності обліковим принципам, які є загальноприйнятими в Україні.

Ми вважаємо, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки.
Висловлення думки
На нашу думку, фінансові звіти ТОВ «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ» справедливо та достовірно відображають фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2011 року, його фінансові результати, рух грошових коштів і власного капіталу за 2011 рік у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в України.
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Стан бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно Плану рахунків, який використовується підприємствами й організаціями України в бухгалтерському обліку виробничо-господарської діяльності відповідно до Наказу Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.1999 року, у відповідних журнал-ордерах та аналітичних відомостях.

При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за 2011 рік складена на підставі облікових регістрів. Регістри аналітичного та синтетичного обліку пов’язані між собою. Залишки за бухгалтерськими рахунками відповідають даним фінансової звітності.

Фінансова звітність Товариства складалась своєчасно.

Фінансовий рік Товариства збігається з календарним роком.

За достовірність фінансової звітності особисту відповідальність несе директор /Сааад Ш. М.

На основі проведених аудиторами тестів можна зазначити, що бухгалтерський облік ведеться Товариством відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. №996-XIV, затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових документів з питань організації бухгалтерського обліку.
Розкриття інформації за видами активів
Розкриття інформації про необоротні активи
Станом на 31.12.2011 р. на балансі Товариства нематеріальні активи та незавершене будівництво не обліковується.

Облік основних засобів ведеться відповідно до вимог Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (далі - П(С)БО 7).

Станом на 31.12.2011 р. первісна вартість основних засобів складає 19 тис.грн. Сума накопиченої амортизації основних засобів станом на 31.12.2011 року становить 6 тис. грн.

Нарахування амортизації на основні засоби здійснюється прямолінійним методом. Зазначаємо про незмінність визначеного методу протягом звітного періоду.

На нашу думку, дані фінансової звітності Товариства відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку основних засобів. Інформація щодо основних засобів, яка наведена безпосередньо у фінансових звітах та Примітках до річної фінансової звітності, розкрита в усіх суттєвих аспектах повно, достовірно і відповідно до вимогам П(С)БО 7.
Розкриття інформації про оборотні активи
Облік запасів Товариство здійснює відповідно до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 № 246.

Станом на 31.12.2011 р. за даними балансу виробничі запаси складають 3 тис.грн.

Інформація щодо запасів, яка наведена у фінансових звітах та Примітках до річної фінансової звітності, розкрита повно, достовірно і відповідно до вимогам П(С)БО 9.
Облік дебіторської заборгованості у Товаристві відповідає вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 № 237 (далі - П(С)БО 10).

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2011 р. становить 1095 тис. грн.

Резерв сумнівних боргів в 2011 р. не створювався.

Інформація щодо дебіторської заборгованості, яка наведена безпосередньо у фінансових звітах та Примітках до річної фінансової звітності, в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам П(С)БО 10.
Вартість поточних фінансових інвестицій станом на 31.12.2011 р. складає 6006 тис. грн. (Таблиця № 1). Поточні фінансові інвестиції обліковуються на балансі по вартості придбання пакетів цінних паперів, що відповідає вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2004 р. № 91 та методичним рекомендаціям ДКЦПФР з обліку основних видів операцій з торгівлі цінними паперами.
Таблиця № 1

Поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2011 р.


N з/п

Група, вид, форма випуску, форма існування та міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ та найменування емітента (векселедавець для векселя, заставодавець для заставної)

Балансова вартість цінних паперів, грн.

1

2

3

4

1

Пайові цінні папери, Акції, Іменні прості, Бездокументарна, UA4000065767

33151902 ПАТ "Будiвельна корпорацiя "Європа-Азiя-Україна"

6000000,00

2

Пайові цінні папери, Акції, Іменні прості, Бездокументарна, UA4000039705

35644482 Вiдкрите акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд "Днiпроiнвестбуд"

6000,00

Всього

6006000,00


Безготівкові розрахунки між Товариством та контрагентами здійснюється через уповноважений банк згідно з договором на розрахунково-касове обслуговування. Операції по розрахунковому рахунку здійснюються з дотриманням вимог "Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" згідно з Постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 р. за № 22, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 р. за № 377/8976, з урахуванням змін та доповнень, внесених Постановами Правління Національного банку України від 15 квітня 2005 р. за № 132, від 18 жовтня 2006 р. за № 407 та від 15 травня 2009 р. за № 296. Станом на 01.07.2011р. залишки грошових коштів та їх еквівалентів складають :

  • на поточному рахунку – 121231,60 грн.;

  • грошові кошти в дорозі – 335435,35 грн.

та відповідають даним обліку та фінансової звітності.

Розкриття інформації про власний капітал
При проведенні аудиторської перевірки було отримано достатньо доказів, які дозволяють зробити висновок про правильність відображення та розкриття інформації щодо власного капіталу, у відповідності з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.1999р. під №996-XIY та П(С)БО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» П(С)БО №2 «Баланс», затвердженими Наказом МФУ від 31.03.1999р. під № 87; П(С)БО №5 «Звіт про власний капітал», затвердженими Наказом МФУ від 31.03.1999р. під № 87;

Власний капітал Товариства станом на 31.12.2011 р. характеризується такими статтями:

- статутний(складений) капітал - 7000 тис. грн.;

- нерозподілений прибуток -17 тис. грн.

Статутний(складений) капітал, сформований згідно з Законом України «Про господарські товариства», обліковується на рахунку 40 «Статутний капітал» у сумі 7000 тис. грн./7 000 000,00 грн./. та відповідає установчим документам.

Протягом року відбулося збільшення статутного капіталу на 6 000 000,00 грн. за рахунок грошових коштів (Таблиця № 2)

Таблиця № 2

Сплата статутного капіталу протягом 2011 року
з/п

Прізвище ім’я по-батькові

Грошові кошти, грн.

Документ підтверджуючий внесення коштів

1

Савлук Алевтина Володимирівна

500 000,00

п/д № 297747, від 29.04.2011 р.

2

Саад Шаді Мухамед

500 000,00

п/д № 297785, від 29.04.2011 р.

3

Саад Шаді Мухамед

500 000,00

п/д № 297788, від 29.04.2011 р.

4

Саад Шаді Мухамед

500 000,00

п/д № 297795, від 29.04.2011 р.

5

Саад Шаді Мухамед

500 000,00

п/д № 297799, від 29.04.2011 р.

6

Саад Шаді Мухамед

250 000,00

п/д № 297801, від 29.04.2011 р.

7

Савлук Алевтина Володимирівна

500 000,00

п/д № 297751, від 04.05.2011 р.

8

Савлук Алевтина Володимирівна

500 000,00

п/д № 297755, від 04.05.2011 р.

9

Савлук Алевтина Володимирівна

500 000,00

п/д № 297757, від 04.05.2011 р.

10

Савлук Алевтина Володимирівна

250 000,00

п/д № 297760, від 04.05.2011 р.

11

Гінзбург Григорій Абрамович

500 000,00

п/д № 297818, від 04.05.2011 р.

12

Гінзбург Григорій Абрамович

500 000,00

п/д № 297825, від 04.05.2011 р.

13

Гінзбург Григорій Абрамович

500 000,00

п/д № 297826, від 04.05.2011 р.

Всього

6 000 000,00

Згідно нової редакції статуту, затвердженої Загальними Зборами Учасників (Протокол № 1-11 від 31 березня 2011 р.), зареєстрований статутний капітал Товариства становить 7 000 000,00 (п’ять мільйонів) гривень 00 коп. Розмір часток в статутному капіталі кожного з учасників становить:

Саад Шаді Мухамед (код 3043014495) – 2 450 000,00 грн. (35%)

Савлук Алевтина Володимирівна (код 2531614727)– 2 450 000,00 грн. (35%)

Гінзбург Григорій Абрамович (код 1591002795)–2 100 000,00 грн. (30%)
Таким чином розмір статутного(складеного) капіталу станом на 31.12.2011 р. складає:

заявлений - 7 000 тис. грн.;

сплачений – 7 000 тис. грн.

За результатами фінансово-господарської діяльності Товариство має нерозподілений прибуток у сумі 17 тис. грн., який відображений в обліку згідно «Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій», затвердженому Наказом МФУ від 30.11.99р. під №291.

Таким чином, власний капітал ТОВ «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ» станом на 31.12.2011 року складає 7017 тис. грн.

Розкриття інформації про зобов’язання
Облік зобов’язань у Товаристві відповідає вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.00 № 20.

Зобов’язання визнаються, коли їх оцінка може бути достовірно визначена і існує можливість зменшення економічних вигод в майбутньому внаслідок погашення. Визначення, облік та оцінка зобов’язань Товариством проводиться у відповідності до П(С)БО 11 "Зобов'язання".

В обліку Товариства довгострокові зобов’язання відсутні. Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість станом на 31.12.2011 р. складає 557 тис. грн., в тому числі: заборгованість перед бюджетом – 2841,00 грн., з оплати праці – 5032,46 грн. та інші поточні зобов’язання - 548778,68 грн.

Поточні зобов`язання відображаються в балансі по сумі погашення. Станом на 31.12.2011р. відбулось зростання залишку поточних зобов’язань у порівнянні з початком року на 271 тис. грн. В цілому з бюджетом розрахунки проводяться своєчасно. Нарахування заробітної плати проводиться відповідно до штатного розпису та П(С)БО №26 «Виплати робітникам», затвердженим Наказом МФУ від 28.10.2003р. №601. Розмір зобов’язань в фінансовій звітності Товариства реальний.

Зазначаємо, що розмір всіх видів зобов’язань відображені у фінансовій звітності Товариства станом на 31.12.2011 р. достовірно.
Розкриття інформації про доходи
Бухгалтерський облік доходів Товариства ведеться у відповідності до норм Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Доходи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 № 290.

Доходи Товариства за 2011 р. розподіляються наступним чином:

- Дохід від реалізації продукції товарів(робіт, послуг) – 759 тис. грн.;

- Разом чисті доходи – 759 тис. грн.

Вважаємо, що звіт про фінансові результати за 2011 рік повно і достовірно відображає величину і структуру доходів Товариства, а також розкриває інформацію про них.
Розкриття інформації про витрати
Облік витрат Товариства ведеться у відповідності до норм Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 № 318.

Відображення витрат Товариством за 2011 рік здійснювалось на відповідних рахунках обліку витрат згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку.

Витрати Товариства за 2011 рік розподіляються наступним чином:

- Адміністративні витрати – 101 тис. грн.

- Інші операційні витрати – 613 тис. грн.

Разом витрат – 714 тис. грн.

Вважаємо, що звіт про фінансові результати за 2011 рік повно і достовірно відображає величину і структуру витрат Товариства, а також розкриває інформацію про них.
Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку
Інформація про чистий прибуток, яка наведена безпосередньо у формі № 2 «Звіт про фінансові результати», розкрита у всіх суттєвих аспектах повно, достовірно і відповідно до вимог П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87.

Чистий прибуток від діяльності Товариства за 2011 рік складає 31 тис. грн.

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства
Чисті активи Товариства, розраховані згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затвердженими рішенням ДКЦПФР № 485, від 17.11.2004 р., як величина визначена шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

ЧА = Активи - зобов'язання
Вартість активів підприємства у фінансовому звіті станом на 31.12.2011 року складає 7574 тис.грн., зобов'язань – 557 тис.грн.

Розрахунок розміру чистих активів: 7574 тис.грн - 557 тис.грн. = 7017 тис.грн.

Розмір статутного капіталу станом на 31.12.2011р. складає 7000,0 тис. грн.

Вартість чистих активів становить 7017 тис. грн., що більше за розмір статутного капіталу ТОВ «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ» та відповідає вимогам законодавства, а саме ст. 144 «Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю»

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Ми висловлюємо думку щодо іншої допоміжної інформації, надання якої обумовлено вимогами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

За результатами перевірки фінансової звітності Товариства та проведення запланованих процедур щодо аналізу одержаної необхідної інформації відповідно до МСА 570, аудитори підтверджують можливість Товариства продовжувати безперервно функціонувати не менше одного року після закінчення звітного періоду, що перевірявся. Однак, незважаючи на це, аудитори зауважують, що відповідно до міжнародних стандартів аудиту аудиторський звіт не може сприйматись користувачами як повна й абсолютна гарантія життєздатності Товариства.

Відповідно до МСА 720 зазначаємо про відсутність суттєвої невідповідності між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку України разом з фінансовою звітністю.

Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" не виявлено.

Зауваження щодо стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", відсутні.

Відповідно до МСА 240 ризик суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства оцінено аудитором як низький.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ


Назва

Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська компанія “Столиця”

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності

№ 4403, видане рішенням Аудиторської палати України № 224/13 від 23.12.2012 року. Строк дії до 23.12.2015 року.

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів

Реєстраційний номер свідоцтва № 64 Серія АБ №000064

Строк дії до 23.12.2015 року,

відповідно до рішення Комісії від 06.03.2012 року № 377

Адреса

02121, м. Київ вул. Вербицького 13, к. 83

Телефон /факс

044-284-93-55

Місце проведення аудиту

м. Київ, б-р Лесі Українки, буд. 34, літера А, під’їзд ІІІ, 7 пов.


Аудиторська перевірка проводилась згідно угоді № 16-03-2012/01 від 16.03.2012р. з 16.03.2012р. по 21.03.2011р.

Аудитор ________________________ Мейстер О. Ю.

Сертифікат аудитора № 006319,

виданий рішенням АПУ від 20.07.2007 р
Директор

ТОВ «Аудиторська компанія «Столиця» ________________________ Перерва Л. М.

Сертифікат аудитора № 006713,

виданий рішенням АПУ від 14.07.2010р.

21 березня 2012 року

м. Київ


Аналіз показників фінансового стану

ТОВ «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ» на 31.12.2011 р.
На підставі отриманих облікових даних під час проведення аудиторської перевірки фінансової звітності ТОВ «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ» за 2011 рік нами був проведений аналіз показників фінансового стану підприємства на 31.12.2011 року.

Результати аналізу показників, що характеризують фінансовий стан акціонерного Товариства представлено в нижченаведеній таблиці:


п/п

Показники

/Коефіцієнти/

На 01.01.2011

На 31.12.2011

Норматив

1

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття):

ф.1 р. 260

ф.1 р. 620

4,42

13,57

1,0-2,0.

2

Коефіцієнт поточної ліквідності

ф.1 (р. 260-р.100-р.130)

ф.1 р. 620

4,42

13,57

0,6-0,8.

3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності:

ф.1 (р.220+р.230+р.240)

ф.1 р. 620

0,58

11,60

0,2-0,3

4

Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності):

ф.1 р. 380

ф.1 р. 280


0,78

0,93

> 0,5

5

Коефіцієнт структури капіталу (фінансування)

ф.1(р.430+р.480+р.620+р. 630)

ф.1 р. 380

0,29

0,08


< 1,0

6

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами:

ф.1 (р. 260 –р.620)

ф.1 р. 620

3,42

12,57

> 0,1

7

Коефіцієнт маневреності власного капіталу:

ф.1 (р. 260 – р. 620)

ф.1 р. 380

0,99

1,0


> 08

Коефіцієнт рентабельності активів:

Чистий прибуток

(р. 280 (гр. 3) + р. 280 (гр. 4)) / 2
0,007

> 0
Фінансовий стан Товариства характеризують такі показники:

Коефіцієнт загальної ліквідності має високе значення і вказує, що у Товариства достатньо власних ресурсів для сплати поточних зобов’язань і воно незалежне від позикових коштів при фінансуванні реальних активів.

Коефіцієнт поточної ліквідності також має високе значення і показує, що у Товариства достатньо оборотних активів на розрахунки по короткостроковим зобов’язанням.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності вище нормативних значень і свідчить, що Товариство має достатньо коштів для миттєвої сплати поточних боргів.

Коефіцієнт фінансової стійкості характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості і незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Станом на 31.12.2011 р. та 01.01.2011 р. значення показника становлять 0,77 та 0,93 відповідно, тобто майно ТОВ «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ» забезпечене власним капіталом на 77%. та 93% відповідно. Це високе значення, так як для України його оптимальний рівень вважається 50%. Таким чином, даний показник вказує на те що підприємство фінансово стійке.

Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) розраховується як співвідношення залучених та власних засобів і характеризує залежність підприємства від залучених засобів. Станом на 31.12.2011 р. значення показника становить 0,08, що свідчить про незалежність підприємства від залучених засобів.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами розраховується як відношення величини чистого оборотного капіталу до величини оборотних активів підприємства і вказує забезпеченість підприємства власними оборотними засобами. Значення показника відповідає нормативному та свідчить про забезпеченість ТОВ «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ» власними оборотними засобами.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні засоби, а яка капіталізована. Коефіцієнт маневреності власного капіталу розраховується як відношення чистого оборотного капіталу до власного капіталу. Станом на 31.12.2011 р. та на 01.01.2011 р. показник становить 0,99 та 1,0 відповідно та вказує на можливість фінансувати поточну діяльність та вкладати кошти в основні засоби.

Коефіцієнт рентабельності активів вказує скільки грошових одиниць прибутку приносить одиниця залучених активів, незалежно від джерела залучення цих ресурсів. Нормативне значення показника >0. Діяльність ТОВ «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ» за 2011 рік. – прибуткова - одна гривня вкладених активів забезпечувала 0,7 копійки прибутку.

Загалом проаналізувавши показники фінансового стану ТОВ «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ» ми дійшли висновку що Товариство достатньо платоспроможне, рентабельне та фінансово стійке.


Аудиторська компанія «Столиця»

01121, м. Київ, вул. Вербицького,13 буд. 83 ; тел.: (096) 140-97-47, факс: (044) 284-93-55; E-mail: stolitsa-audit@ukr.net

Схожі:

01121, м. Київ, вул. Вербицького,13 буд. 83, тел. /044/ 284-93-55, (096) 140-97-47
Основні види діяльності відповідно до статутних документів: посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
01121, м. Київ, вул. Вербицького,13 буд. 83, тел. /044/ 284-93-55, (096) 140-97-47
Фінансова звітність: Баланс на 31. 12. 2012 р., Звіт про фінансові результати за 2012 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік,...
03049, м. Київ, тел.: +38 044 242-47-38 вул. Курська, буд. 20, п. 14 Е-маil
Місце вічного спочинку Дмитра Соколовського зберігалося в таємниці 90 літ – на ній не було ні хреста, ні горбика. І ось 17 жовтня...
До          товариства з обмеженою відповідальністю "О'КЕЙ Україна" про
ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького,44-Б     тел. 284-18-98 У Х В А Л А
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ
Київ, вул. Сагайдачного, 37; тел. (044) 417-81-81, 484-42-43, факс (044) 417-81-87
Вул. Фізкультури, 28 Київ, 03680 Україна Тел.: + 380 (44) 284 18 65 Факс: + 380 (44) 284 18 66
В «Глобальна Платіжна Мережа» (надалі – Компанія), що включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про фінансові результати,...
Центральний офіс
Київ, Бізнес центр «Леонардо», 15 поверх, вул. Б. Хмельницького 19/21, тел./факс: +38 044 220 13 70
Загальноукраїнськ ий трудовий рух
Київ, вул. Горького, 3б, кім. 7 тел./факс: (044) 288 01 04; e-mail: usbi 06@gmail com
М. Київ, вул маршала Малиновського, буд. 34, тел. 331-82-44, моб. 067-406-20-00
Гідромолоти SEBA-330 (сила удару 1020Дж.) екскаватор-навантажувач CATERPILLAR-428E
Адміністрація Президента України вул. Банкова, 11, м. Київ, 01220 тел.: (044) 255 73 33
Комітет з питань екологічної політики природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка