АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)


Скачати 170.11 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Дата15.03.2013
Розмір170.11 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

__“Аудиторська фірма “Цілком таємно”

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,

які одноособово надають аудиторські послуги №3080 від 19.11.2002р.

(подовжено рішенням АПУ № 184/7 від 15.11.2007р.)

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)


щодо фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю

Цінні папери КБІ”


станом на 31.12.2011р.

Місцезнаходження: 50069, Дніпропетровська обл.,

м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, 4

___________________________________________________________

50036, м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 12; тел. (0564) 401-07-01

р/р 26000039284700 в АКІБ “УкрСиббанк”

МФО 351005, ЄДРПОУ 32098120


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю

Цінні папери КБІ” станом на 31.12.2011р.
КЕРІВНИЦТВУ ТОВ “ЦІННІ ПАПЕРИ КБІ”

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВ «Цінні папери КБІ», що додається, яка включає Баланс станом на 31.12.2011р., Звіт про фінансові результати за 2011 рік, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних Стандартів Аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийняті аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На мою думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «Цінні папери КБІ» станом на 31 грудня 2011 року, її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Національних стандартів фінансової звітності.

В наступних пояснювальних параграфах ми звертаємо увагу на додаткову інформацію, думка щодо якої вимагається п.2 розділу ІІ «Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1528 від 19 грудня 2006р.  1. Висловлення думки щодо розкриття інформації за видами активів відповідно до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

Активи у бухгалтерському обліку класифіковано та оцінено відповідно до П(С)БО. Оцінка активів достовірно визначена й очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з його використанням.
1.1. Облік основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу.

1.1.1. У статті "Нематеріальні активи" відображена вартість об'єктів, які віднесені до складу нематеріальних активів.

Станом на 31.12.2011 р. нематеріальні активи складають:

- первісна вартість 6 тис. грн.;

- накопичена амортизація 4 тис. грн.;

- залишкова вартість 2 тис. грн.;

Бухгалтерський облік нематеріальних активів здійснюється у відповідності до П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. №242.

Облік нематеріальних активів ведеться за групою - інші нематеріальні активи (програмне забезпечення, ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку).

Одиницею бухгалтерського обліку нематеріальних активів вважається об'єкт.

Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом протягом строку їх корисного використання, що встановлюється Товариством при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні його на баланс).

Товариством забезпечено незмінність протягом звітного періоду порядку визначення зносу (амортизації). Облік зносу (амортизації) нематеріальних активів відповідає вимогам чинного законодавства.

На нашу думку, визнання, оцінка, облік нематеріальних активів в бухгалтерському обліку та розкриття інформації про них в фінансовій звітності за 2011 рік здійснювались у відповідності з П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. №242 та П(С)БО 2 «Баланс», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87.
1.1.2. В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, аудиторами було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття інформації щодо руху, амортизації, поновлення основних засобів згідно з П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», П(С)БО 2 «Баланс» та П(С)БО 7 «Основні засоби».

Основні засоби станом на 31.12.2011р. складають:

- первісна вартість 195 тис. грн.;

- знос 84 тис. грн.;

- залишкова вартість 111 тис. грн.

До основних засобів відносяться матеріальні активи підприємства, що використовуються для ведення господарської діяльності, термін корисного використання яких перевищує один рік і вартість яких - понад 1 000 грн.

Активи вартістю менше 1 000 грн. і з терміном корисного використання більше одного року обліковуються як малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА).

Нарахування зносу (амортизації) за всіма групами основних засобів протягом 2011 року здійснюється прямолінійним методом.

Амортизацію малоцінних необоротних матеріальних активів Товариство нараховує у першому місяці використання об’єкта у розмірі 100% їх вартості.

Товариством забезпечено незмінність протягом звітного періоду порядку визначення зносу (амортизації).

Облік зносу (амортизації) відповідає вимогам чинного законодавства.

В бухгалтерському обліку основних засобів встановлено відповідність даних аналітичного та синтетичного обліку, відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. №92.

Одиницею бухгалтерського обліку основних засобів вважається об'єкт основних засобів.

Переоцінка основних засобів в звітному періоді не проводилась, основні засоби не вибували.

Протягом 2011 року Товариством було введено в експлуатацію основних засобів на загальну суму 19 тис. грн.

На нашу думку, відображення в бухгалтерському обліку визнання, оцінки, обліку надходжень, ремонту, модернізації основних засобів та розкриття інформації про них в фінансовій звітності за 2011 рік здійснювались у відповідності з П(С)БО 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. №92. та П(С)БО 2 «Баланс», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87.
1.2. Відстрочені податкові активи станом на 31.12.2011 р. складають 13 тис. грн.

В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, аудиторами було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття інформації щодо відстрочених податкових активів та зобов’язань згідно з П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», П(С)БО 2 «Баланс» та П(С)БО 17 «Податок на прибуток».
1.3 . Облік фінансових інвестицій

В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, аудиторами було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття інформації щодо фінансових інвестицій згідно з П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», П(С)БО 2 «Баланс» та П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції».

У складі поточних фінансових інвестицій обліковуються інші фінансові інвестиції (акції). Поточні фінансові інвестиції на кінець року відображені за собівартістю у сумі 1071 тис.грн.

На нашу думку, первісна оцінка фінансових інвестицій та розкриття інформації про них в фінансовій звітності за 2011 рік здійснюється відповідно до П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. №91 та в відповідності з П(С)БО 2 «Баланс», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87.
1.4. Облік дебіторської заборгованості.

В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, аудиторами було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості згідно з П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», П(С)БО 2 «Баланс» та П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».

Станом на 31.12.2011 р. Товариство має дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги, відображену як оборотний актив, яка складає 69 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість Товариства складає 28 тис. грн.

На нашу думку, визнання, оцінка реальності дебіторської заборгованості Товариством проводиться відповідно до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. №237. Розкриття інформації про дебіторську заборгованість в фінансовій звітності за 2011 рік проведено Товариством у відповідності з П(С)БО 2 «Баланс», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87.
1.5. Облік грошових коштів та їх еквівалентів.

Станом на 31.12.2011 р. грошові кошти та їх еквіваленти в балансі в національній валюті складають 226 тис. грн. Зокрема, структура розміщення грошових коштів та їх еквівалентів товариства наступна: каса - 8 тис. грн.; поточні рахунки в банку - 218 тис. грн.

На нашу думку, документальне оформлення касових операцій відповідає вимогам «Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні», затвердженому постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. №637, зі змінами та доповненнями та ведення операцій на рахунках в банку проводиться згідно до вимог «Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої постановою Національного банку України №22 від 21.01.2004 р.

На нашу думку, розкриття інформації про грошові кошти в фінансовій звітності за 2011рік проведено Товариством у відповідності з П(С)БО 2 «Баланс», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87.


  1. Висловлення думки щодо інформації про зобов’язання відповідно до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, аудиторами було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття інформації щодо зобов’язань згідно з П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», П(С)БО 2 «Баланс» та П(С)БО 11 «Зобов’язання».
Структура зобов`язань товариства має наступний вигляд:

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає 134 тис. грн.

Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2011р. становить:

- з бюджетом 1 тис. грн.

- інші поточні зобов`язання 104 тис. грн.

Бухгалтерський облік розрахунків з кредиторами за отримані товари, роботи, послуги та одержані аванси Товариство здійснює у відповідності з П(С)БО 11 «Зобов'язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. №20.

В Товаристві нарахування заробітної плати проводиться відповідно до штатного розкладу та П(С)БО 26 «Виплати робітникам», затвердженого Наказом МФУ від 28.10.2003 р. № 601. Облік заробітної плати проводиться згідно до вимог «Інструкції зі статистики заробітної плати», затвердженої наказом Мінстату №5 від 13.01.2004 р. Облік розрахунків з підзвітними особами відповідає вимогам чинного законодавства.

На нашу думку, розрахунки з бюджетом по податках, зборах та інших обов'язкових платежах проводяться згідно вимог діючого законодавства.

На нашу думку, облік та розкриття інформації про зобов'язання у фінансовій звітності за 2011 рік проведено Товариством у відповідності з П(С)БО 11 «Зобов'язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. №20, та П(С)БО 2 «Баланс», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87.


  1. Висловлення думки щодо інформації про власний капітал відповідно до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, аудиторами було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття інформації щодо власного капіталу згідно з П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», П(С)БО 2 «Баланс» та П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал».

Порядок формування статутного капіталу відповідає вимогам Закону України «Про господарські товариства» та Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду акціонерного товариства (в новій редакції), затвердженого рішенням Державної комісії по цінним паперам та фондовому ринку від 16.10.2000 р. №158, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 27.10.2000 р. №753/4974.

Статутний фонд Товариства створено в розмірі 500000грн., який поділено на 1250 рівних часток. Одна частка статутного капіталу становить 400грн. і відповідає одному голосу при голосуванні.

Згідно нової редакції Статуту Товариства від 15.06.2011 року статутний капітал збільшено та відповідно складає 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) гривень, який поділено на 1200 рівних часток. Одна частка статутного капіталу становить 1000 (одна тисяча) гривень і відповідає одному голосу при голосуванні.

Станом на 31.12.2011 р. статутний капітал повністю сформовано та складає 1200 тис. грн. Розмір Статутного фонду станом на 31.12.2011 року відповідає установчим документам Товариства. Аналітичний облік з рахунку 40 «Статутний капітал» відповідає синтетичному обліку з цього рахунку.

За наслідками фінансово - господарської діяльності Товариство станом на 31.12.2011 р. має прибуток у сумі 84 тис. грн.

На нашу думку, показники фінансової звітності про обсяг та склад власного капіталу Товариства відповідають реальному фінансовому стану Товариства та складено згідно Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал».

Власний капітал відображено в балансі одночасно з відображенням активів і зобов'язань, які призводять до його зміни.

На нашу думку:

- статті власного капіталу достовірно оцінені і дають правдиве та неупереджене уявлення про власний капітал Товариства та відповідають вимогам норм діючого законодавства України;

- облік нерозподіленого прибутку відповідає вимогам п.42 П(С)БО 2 «Баланс» та інших нормативних документів з бухгалтерського обліку;

- визначення фінансових результатів у бухгалтерському обліку Товариства відповідає вимогам законодавчих актів з бухгалтерського обліку;

- розкриття інформації про власний капітал у фінансовій звітності за 2011 рік проведено Товариством у відповідності з П(С)БО 2 «Баланс», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87.

Валюта балансу по Активу і Пасиву станом на 31.12.2011 року становить 1523 тис. грн.


  1. Висловлення думки щодо відповідності вартості чистих активів Товариства вимогам законодавства.

В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, аудиторами було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок щодо дотримання Товариством законодавчих вимог стосовно вартості чистих активів Товариства.

Чисті активи Товариства станом на 31.12.2011 р. складають 1284 тис. грн., тобто є на 84 тис. грн. більше, ніж величина статутного капіталу та відповідають вимогам ст.155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. №435-ІІ.


  1. Висловлення думки щодо сплати Товариством статутного капіталу.

В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, аудиторами було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок щодо сплати статутного капіталу. Внески учасників в статутний капітал проведені у встановлений законодавством термін у повному обсязі.
6. 6. Критерії дотримання вимог ліквідності професійних учасників фондового ринку ТОВ “Цінні папери КБІ” відображені на основі аналізу показників.
Аналіз показників фінансового стану ТОВ “Цінні папери КБІ” станом на 31.12.2011р. зроблено на підставі даних Балансу підприємства (Форма №1).
NПоказники  


Формула розрахунку показника фінансового стану


Значення

показника


Орієнтовне позитивне значення показника  

на 31.12.10

на 31.12.11


1  

Коефіцієнт абсолютної ліквідності  

К1 = (Грошові кошти + Грошові еквіваленти + Короткострокові фінансові вкладення) : Короткострокові зобов'язання

 

К1 = 1297 : 239 2825,43
0,25 - 0,5  


2  

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)  

К2 = (Грошові кошти + Грошові еквіваленти + Дебітори (непрострочені та реальні) + Запаси + Витрати) : Короткострокова заборгованість
К2 = 1397 : 23922,03
5,84
1,0 - 2,0  


3  

Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності або автономії)  

К3 = Власні кошти : Вартість майна (підсумок активу балансу)
К3 = 1284 : 1523
0,960,84
0,25 - 0,5  


4  

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

К4 = (Довгострокові зобов’язання + Поточні зобов’язання + Забезпечення наступних виплат і платежів + Доходи майбутніх періодів) :

Власні кошти
К4 = 239 : 12840,040,19

  <1


Проведений аналіз показників фінансового стану ТОВ «Цінні папери КБІ» на 31.12.2011 року свідчить про наступне:

- Коефіцієнт абсолютної ліквідності є кращим у порівнянні з нормативним значенням і свідчить про те, що 5 % своїх короткострокових зобов’язань підприємство має можливість погасити у найбільш короткий термін.

Зниження ліквідності балансу підприємства протягом року свідчить про більш раціональне використання засобів і оптимізації структури балансу. Хоча на кінець року значення коефіцієнта абсолютної ліквідності значно знизилося, така зміна характеризується лише як позитивна.
- Коефіцієнт загальної ліквідності становить 5,84 і є вищим за нормативне значення. Він вказує на високий рівень платоспроможності ТОВ “Цінні папери КБІ” розрахуватися за своїми поточними зобов’язаннями за рахунок оборотних активів.
- Коефіцієнт фінансової стійкості характеризує долю власних коштів підприємства у загальній сумі коштів, авансованих у його діяльність. Його значення становить 0,84, що є вищим за нормативне значення і свідчить про фінансову стійкість, стабільність та незалежність від зовнішніх джерел фінансування.
- Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом вказує на те, що на 1 гривню власних коштів доводиться 0,19 гривні залучених коштів. Даний показник відповідає нормативному значенню і вказує про незалежність підприємства від зовнішніх інвесторів та кредиторів.
В цілому фінансовий стан ТОВ «Цінні папери КБІ» на 31.12.2011 року оцінюється аудиторами як стабільний, про що свідчить загальна ліквідність активів, незалежність від зовнішніх джерел фінансування, наявність можливостей підприємства у розширенні подальшої господарської діяльності.
7. У наслідок того, що критерій забезпечення випуску цінних паперів відповідно до законодавства України є невідповідним до даного завдання і твердження управлінського персоналу Товариства з обмеженою відповідальністю щодо цього критерію відсутнє, я не висловлюю думки стосовно цього твердження.
8. Внаслідок того, що критерій відповідності іпотечного покриття іпотечних облігацій даним реєстру іпотечного покриття відповідно до Закону України «Про іпотечні облігації» є невідповідним до даного завдання і твердження управлінського персоналу ТОВ “Цінні папери КБІ” щодо цього критерію відсутнє, я не висловлюю думки стосовно цього твердження.
9. Висловлення думки щодо обсягу чистого прибутку.

Визнання доходів в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється з використанням методу нарахування всіх факторів, які можуть бути достовірно оцінені, що відповідає вимогам П(С)БО 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. №290.

Для обліку доходів використовуються рахунки 7-го класу. Товариство достовірно розподіляє за елементами та ознаками доходи на рахунках бухгалтерського обліку згідно з діючими вимогами «Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій», затвердженої Наказом МФУ від 30.11.1999 р. №291.

Визнані доходи класифікуються у бухгалтерському обліку за групами відповідно п.7 П(С)БО 15 «Доходи» та складають:

- доход (виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 5598 тис. грн.

- інші операційні доходи (дохід від операційної оренди активів) 47 тис. грн..

- інші фінансові доходи (проценти банку за депозитними угодами, дивіденди одержані) 67 тис. грн.

Визнання витрат в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється відповідно до вимог П(С)БО 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. №318. Витрати відображаються в балансі одночасно зі зменшенням активів та збільшенням зобов`язань. В звіті форми №2 «Звіт про фінансові результати» витрати відображаються одночасно з доходами, для отримання яких вони понесені. Тобто витрати визнаються виходячи з принципу відповідності доходів і витрат, а також за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Фінансова звітність дає достовірну інформацію про фактичну собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Товариство достовірно розподіляє за елементами та ознаками витрати на рахунках бухгалтерського обліку згідно з діючими вимогами «Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій», затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. №291.

Загальна сума витрат за 2011 р. склала 6195 тис. грн., у тому числі:

-собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 5720 тис. грн.

- адміністративні витрати 250 тис. грн.

- інші витрати – 225 тис. грн..

Протягом 2011 р. Товариством було отримано збиток у сумі 417 тис. грн. На нашу думку, визначення чистого прибутку (збитку) в бухгалтерському обліку та оподатковуваного прибутку проводиться згідно з чинним законодавством.

Відображення доходів, витрат та фінансових результатів Товариства у фінансовій звітності за 2011 рік відповідає вимогам норм П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати».
10. Внаслідок того, що критерій щодо стану виконання зобов’язань за борговими та іпотечними цінними паперами є невідповідним до даного завдання і твердження управлінського персоналу ТОВ “Цінні папери КБІ” щодо цього критерію відсутнє, я не висловлюю думки стосовно цього твердження.
11. Внаслідок того, що критерій щодо відповідності вимогам законодавства України розміру власного капіталу компанії з управління активами, яка має в управлінні активи недержавних пенсійних фондів є невідповідним до даного завдання і твердження управлінського персоналу ТОВ “Цінні папери КБІ” щодо цього критерію відсутнє, я не висловлюю думки стосовно цього твердження.

29 березня 2012 р.


Директор ____________ О. Ю. Субота

Аудиторської фірми «Цілком таємно»

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,

які одноособово надають аудиторські послуги № 3080 від 19.11.2002р.


(подовжено рішенням АПУ № 184/7 від 15.11.2007р.)

Сертифікат: Серія А №004630 від 30.03.2001р.


(подовжено рішенням АПУ № 147/2 від 31.03.2005р., термін дії до 30.03.2010р.;

подовжено рішенням АПУ № 212/3 від 25.03.2010р., термін дії до 30.03.2015р.)Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика
ОДЕРЖУВАЧ: Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) призначається для акціонерів та керівництва Страхової компанії, річні...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (Звіт незалежного аудитора)
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НІКА» станом на 31. 12. 2012 р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
Аудиторський висновок (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Україна, м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 15-А. Тел./ факс: (044) 253-24-64, 254-06-47, E-mail
Аудиторський висновок( звіт незалежного аудитора)
Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Депозит Гарант" станом на 31. 12. 2011 року
Приватна аудит о рська фірма
Аудиторський висновок ( Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка