ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА


Скачати 86.79 Kb.
НазваПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА
Дата19.05.2013
Розмір86.79 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи


ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА__________________________________________________________________________91031 м. Луганськ, містечко ім. Щорса, 19/2

Тел. (0642) 63-67-55, тел. - факс 50-51-92 , E-mail: ekolend@i.ua


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності за 2012 рік

товариства з обмеженою відповідальністю

" Аналітік - Регістратор "Цей висновок призначений власникам та керівнику товариства.

Приватне підприємство Аудиторська фірма “ЕКОЛЕНД” (код за ЄДРПОУ 23475409), що діє на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1861, яке видане за рішенням Аудиторської палати України (АПУ) №98 від 26 січня 2001 року і термін дії якого продовжено рішенням Аудиторської палати України №221/3 від 04 листопада 2010 року до 04 листопада 2015 року та на підставі Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серії АБ 001242, яке видане за рішенням ДКЦПФР від 25 січня 2011 року №35, провела аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "Аналітік - Регістратор", яка включає Баланс станом на 31.12.2012 року, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату та примітки до фінансової звітності, які викладені у вигляді форми №5.

Перевірку провела Дємідова Наталія Володимирівна, що має сертифікат аудитора серії А № 000928, виданий за рішенням АПУ № 43 від 28.03.1996 року, та дію якого продовжено до 28 березня 2015 року.

Для підготовки фінансової звітності товариство застосовує концептуальну основу, прийняту в Україні, зокрема, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

Основні відомості про товариство:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аналітік-Регістратор» створене за рішенням загальних зборів засновників та зареєстроване у виконавчому комітеті Луганської міської ради 05 березня 1996 року за № 1 382 120 0000 004714.

Остання нова редакція статуту ТОВ «Аналітік-Регістратор» зареєстрована 07 вересня 2011 року Виконавчим комітетом Луганської міської ради, реєстраційний №13821050009004714.


Найменування товариства

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аналітік - Регістратор»

Код ЄДРПОУ

24052740

№ свідоцтва про державну реєстрацію, дата реєстрації

Серія А00 № 486318

05.03.1996 року

Орган, що провів реєстрацію

Виконавчий комітет Луганської міської ради

Місцезнаходження

м. Луганськ, вул. Демьохіна, буд. 20

Телефон

53-63-81

Факс, е-mail

53-72-43, analitik - registrator@ukr.net

Основні види діяльності

72.40.0 – діяльність, пов’язана з банками даних


В 2012 році товариство здійснювало професійну діяльність на ринку цінних паперів України на підставі ліцензій, виданих ДКЦПФР:


№ з/п

Вид ліцензії

Серія, номер ліцензії

Дата та рішення про видачу

Строк дії ліцензії

1

- діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів

АВ 534192

№747 від

01.07.2010 р.

05.07.2010р.-

05.07.2015р.

2

Деп. - депозитарна діяльність зберігача цінних папе паперів

АВ 533872

№454 від

27.04.2010 р

27.04.2010 р

27.04.2015 р

3

- брокерська діяльність

АВ 533871

№450 від

27.04.2010 р

27.04.2010 р

27.04.2015 р


Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал ТОВ «Аналітік - Регістратор» несе відповідальність за складання і достовірне подання зазначеної фінансової звітності у відповідності до вимог П(С)БО, а також надану нам інформацію. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг» (МСА). Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

При складанні висновку ми керувались вимогами МСА № 700 та №705, а також враховували вимоги „Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку”, затвердженого рішенням ДКЦПФР №1528 від 19.12.2006 року.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки:

  • суб’єкт господарювання має на своєму балансі довгострокові фінансові інвестиції – інвестиційні сертифікати на суму 6410 тис.грн., а ми не мали можливості отримати достатні і прийнятні аудиторські докази щодо фінансової інформації суб’єкта інвестування для оцінки прийнятності та належності обліку та оцінки фінансових інвестицій;

  • інформація, що наведена у балансі та у звіті про фінансові результати, підтверджується даними на рахунках бухгалтерського обліку, однак не розкрита у текстових примітках до фінансової звітності;


Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність ТОВ «Аналітік - Регістратор» в усіх суттєвих аспектах справедливо, достовірно і повно відображає фінансовий стан товариства станом на 31.12.2012 року, а також розкриває інформацію про результати діяльності товариства за рік, що минув на зазначену дату і складена згідно з нормативними вимогами щодо складання фінансової звітності в Україні і відповідає вимогам П(С)БО.

Інформація щодо компонентів фінансової звітності, а саме, необоротних активів, оборотних активів, зобов’язань та про власний капітал, яка наведена безпосередньо у фінансовій звітності, підтверджується даними бухгалтерського обліку, класифікація активів та зобов'язань здійснена відповідно до вимог П(С)БО.

Інформація про чистий прибуток, яка наведена безпосередньо у формі №2 "Звіт про фінансові результати" підтверджується даними бухгалтерського обліку, класифікація доходів та витрат здійснена відповідно до вимог П(С)БО.

Вимоги статті 13 глави 2 „Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами” дотримуються. Власний капітал торговця цінними паперами на кінець фінансового року більший ніж зареєстрований розмір статутного капіталу.

Вартість чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю по закінченню звітного фінансового року більша від статутного капіталу, тобто вимоги п.4 статті 144 Цивільного кодексу України дотримуються.

Інформація про формування та сплату статутного капіталу:


Пунктом 1 розділу 4 останньої нової редакції Статуту ТОВ «Аналітік-Регістратор» передбачено формування статутного капіталу у розмірі 7470000 (сім мільйонів чотириста сімдесят тисяч) гривень.

Станом на дату видачі висновку внески до статутного капіталу сплачені у таких розмірах:

ПІБ

Сума внеску, грн.

Частка у статутному капіталі, %

Кириченко Сергій Олександрович

3702200,00

49,5609

Кириченко Людмила Федорівна

32 800,00

0,4391

Комисаренко Володимир Олександрович

3205000,00

42,9050

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сталь – Інвест»

530000,00


7,0950

Разом:

7470000,00

100,00


Вклади внесено виключно грошовими коштами і повністю оплачено станом на листопад 2011 року.

На дату видачі цього висновку розмір фактично оплаченого статутного капіталу ТОВ «Аналітік - Регістратор» складає 100%, сплачена сума складає 7470000 (сім мільйонів чотириста сімдесят тисяч) гривень 00 копійок, що підтверджується відповідними документами, а саме: квитанціями, платіжними дорученнями, виписками банків. Несплачений капітал відсутній. Вилучений капітал відсутній.

  • дотримання вимог ліквідності професійних учасників фондового ринку.

Дотримання вимог ліквідності професійних учасників фондового ринку нами перевірено у відповідності до вимог «Положення про розрахунок показників ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку», затвердженого рішенням ДКЦПФР від 27.12.2007 року №2381 зі змінами та доповненнями.

Товариство здійснює брокерську діяльність. Показники ліквідності розраховуються щоденно. Співвідношення загальної суми договорів, укладених торговцем, але не виконаних на день розрахунку (відкриті позиції), до розміру статутного капіталу торговця цінними паперами не перевищувало 30, що відповідає розділу ІІ, п.4 Положення.

Станом на 31.12.2012 року власні кошти ТОВ «Аналітік - Регістратор», що здійснює брокерську діяльність, складають 7470,2 тис.грн. та перевищують мінімальний розмір статутного капіталу для торговців цінними паперами, встановлений Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Показник адекватності власних коштів станом на 31.12.2011 року дорівнює 80 відсоткам (нормативне значення не менше 10 відсотків), що підтверджує дотримання ТОВ «Аналітік - Регістратор» вимог до показника адекватності власних коштів.

Показник адекватності основного капіталу дорівнює 80,7 відсотка (нормативне значення не менше 4 відсотки), що підтверджує дотримання ТОВ «Аналітік - Регістратор» вимог до показника адекватності основного капіталу.

Діяльністю з управління цінними паперами товариство не займається.


Адреса ПП АФ „Еколенд”: 91031 м. Луганськ, містечко ім. Щорса, 19/2

Тел.-факс: (0642) 50-51-92, тел: (0642) 63-67-55

Е-mail : ekolend@i.ua
Дата видачі висновку 25 березня 2013 року.
Директор-аудитор

(сертифікат аудитора №000928,

виданий АП України 28.03.1996 р.,

діє до 28.03.2015 року) Н.В. Дємідова
Схожі:

Приватне підприємство "Аудиторська фірма ДіВО"
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №2469 від 26. 01. 2001р
Приватне підприємство "Аудиторська фірма ДіВо"
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №2469 від 26. 01. 2001р
Приватне підприємство АУДИТОРСЬКА ФІРМА “ДОВІРА”
Свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №2584 чинне до 04. 11. 2015 року
Відповідальність за фінансові звіти несе управлінський персонал підприємства
Аудитор: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «ТЕСТ» Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4179
Відповідальність за фінансові звіти несє управлінський персонал підприємства
Аудитор: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «ТЕСТ» Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4179
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА
Україні, зокрема, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», національні Положення (стандарти) бухгалтерського...
Приватне підприємство аудиторська фірма «Аудит-ФАГ»
Свищ, Бударова, що включають баланс станом на 31 грудня 2011, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про...
Аудиторська фірма «Інсайдер» надає наступні послуги
Аудиторська група фірм «Інсайдер» містить декілька аудиторських фірм, в тому числі ТОВ "Аудиторська фірма "Інсайдер", яка працює...
2. Умови функціонування, ризики та економічна ситуація в Україні
Повне Товариство «Ломбард «РАНТЬЄ» (ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС РАНТЬЄ», ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА...
ТОВ «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ» щодо фінансової звітності товариства...
Незалежна аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ», за дорученням Товариства з обмеженою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка